32000R2012Uradni list L 241 , 26/09/2000 str. 0018 - 0020


Uredba Sveta (ES) št. 2012/2000

z dne 21. septembra 2000

o spremembi Priloge 4 k Protokolu št. 9 k Aktu o pristopu in Uredbe (ES) št. 3298/94 glede sistema ekotočk za težka tovorna vozila v tranzitu čez Avstrijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske ter zlasti členov 11(2) in 16 Protokola št. 9 k aktu,

v skladu s postopkom, določenim v Protokolu št. 9,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol št. 9 predvideva poseben režim v zvezi s tranzitom težkih tovornih vozil čez avstrijsko ozemlje na podlagi sistema pravic tranzitnega prevoza (ekotočke). Lestvica razdelitve ekotočk državam članicam je v Prilogi 4 k Protokolu.

(2) Člen 11(2)c Protokola št. 9 zahteva, da Komisija sprejme ustrezne ukrepe v skladu z odstavkom 3 Priloge 5 k Protokolu, če število tranzitnih prevozov čez Avstrijo, za katere so potrebne ekotočke, v katerem koli letu presega referenčno vrednost, določeno za leto 1991, za več kakor 8 %.

(3) Odstavek 3 Priloge 5 k Protokolu določa pravila o določitvi popravljenega števila ekotočk, ki so na voljo pri preseganju referenčne vrednosti iz leta 1991.

(4) Prag, določen v zgoraj navedenem členu 11(2)c, je bil presežen v letu 1999. Uporaba metode za izračun iz odstavka 3 Priloge 5 bo zmanjšala skupno število razpoložljivih ekotočk.

(5) Protokol št. 9 je treba izvajati v skladu s temeljnimi svoboščinami, določenimi s Pogodbo. Zato je treba nujno sprejeti ukrepe, ki lahko zagotovijo prosti pretok blaga in polno delovanje notranjega trga.

(6) Uporaba celotnega zmanjšanja števila ekotočk izključno v letu 2000 bi povzročila nesorazmerni učinek zaustavitve tranzitnega prometa za vse namene čez Avstrijo. Zato je treba zmanjšanje skupnega števila točk porazdeliti v letih od 2000 do 2003.

(7) Sorazmernost zmanjšanja števila ekotočk tudi zahteva, da se za zagotovitev skupnega zmanjšanja tistim državam članicam, ki so prispevale k večini 8 % presežka, zmanjša njihov delež ekotočk. To zahteva popravek ključa za razdeljevanje ekotočk državam članicam.

(8) Za zagotovitev najbolj učinkovite porabe razpoložljivega števila ekotočk je treba sprejeti nadaljnje ukrepe za spodbuditev držav članic, da vrnejo neporabljene ekotočke Komisiji v ponovno razdelitev.

(9) Intenzivnejša uporaba železniškega prevoza blaga v kombiniranem prevozu, zlasti "Rollende Landstraße", je okolju manj škodljiva kakor cestni prevoz blaga in lahko zmanjša pritisk na število razpoložljivih ekotočk. Nujno je pospeševanje njegove učinkovitejše uporabe, med drugim s pregledovanjem sistema za rezervacijo prostorov. Spremljati je treba učinke teh prizadevanj.

(10) Prilogo 4 k Protokolu št. 9 in Uredbo Komisije (ES) št. 3298/94 [1] je treba ustrezno spremeniti.

(11) Odbor, ustanovljen s členom 16 Protokola št. 9, ni dal mnenja o predlaganih ukrepih. V skladu s členom 16(3) Protokola št. 9 Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga 4 k Protokolu št. 9 Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske se spremeni:

"Leto | Odstotek ekotočk | Ekotočke za EU-15 |

(1) | (2) | (3) |

2000 | 48,5 % | 11428150 |

2001 | 47,2 % | 11121897 |

2002 | 43,5 % | 10250317 |

2003 | 39,6 % | 9321531" |

Člen 2

Uredba (ES) št. 3298/94 se spremeni:

1. Drugi pododstavek člena 6(2) se nadomesti:

"V okoliščinah iz člena 11(2)(c) Protokola št. 9 se število ekotočk zmanjša. Zmanjšanje se izračuna po metodi iz točke 3 Priloge 5 k Protokolu št. 9. Tako izračunano zmanjšanje ekotočk se razporedi na več let."

2. Členu 7 se doda naslednji odstavek:

"3. Vsako leto Komisija zapiše število ekotočk, dodeljeno vsaki državi članici, ki so 1. februarja veljale za uporabo v prejšnjem letu in ostajajo neporabljene, niso pa bile vrnjene Komisiji po odstavku 2. Če je neporabljena količina višja od 2 % državi članici dodeljenega števila ekotočk, Komisija odšteje enakovredno količino ekotočk od državi članici dodeljenega števila točk za tekoče leto. Ta količina ekotočk se doda rezervi EU za tekoče leto."

3. Doda se naslednji člen:

"Člen 14b

Komisija spremlja ukrepe, ki jih Avstrija in druge države članice izvajajo za izboljšanje ravni storitev v kombiniranem prevozu čez Alpe. Komisija izdela prvo poročilo v letu 2001."

4. Priloga D se nadomesti:

"

PRILOGA D

RAZDELITEV EKOTOČK ZA LETA 2000-2003

Država | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |

I | 3789047 | 3688365 | 3401686 | 3076080 |

D | 3548525 | 3453294 | 3182073 | 2898150 |

A | 1519487 | 1476911 | 1355433 | 1274152 |

NL | 934373 | 909981 | 840560 | 750500 |

GR | 455749 | 443800 | 409792 | 366994 |

DK | 306414 | 298415 | 275649 | 246115 |

B | 240765 | 234349 | 216080 | 195793 |

UK | 64309 | 62630 | 57852 | 51654 |

S | 57042 | 55553 | 51315 | 45817 |

F | 37829 | 36841 | 34031 | 30385 |

LUX | 37829 | 36841 | 34031 | 30385 |

SF | 34986 | 34072 | 31473 | 28101 |

E | 9079 | 8842 | 8167 | 7292 |

IRL | 7566 | 7368 | 6806 | 6077 |

P | 3026 | 2947 | 2722 | 2431 |

REZERVA EU | 382105 | 371688 | 342547 | 311605 |

SKUPAJ | 11428150 | 11121897 | 10250317 | 9321531 |

"

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2000

Za Svet

Predsednik

H. Védrine

[1] UL L 341, 30.12.1994, str. 20. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1524/96 (UL L 190, 31.7.1996, str. 13).

--------------------------------------------------