32000R2011Uradni list L 241 , 26/09/2000 str. 0005 - 0017


Uredba Sveta (ES) št. 2011/2000

z dne 18. septembra 2000

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu fluorita po poreklu iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], in zlasti členov 9, 11(2) in 11(3) Uredbe,

ob upoštevanja predloga Komisije, ki ga je dala po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK

1. Veljavni ukrepi

(1) Marca 1994 je Uredba Sveta (ES) št. 486/94 [2] uvedla dokončne protidampinške ukrepe v obliki spremenljive dajatve, povezane z najnižjo ceno 113,50 ekuja na tono pri uvozu fluorita po poreklu iz Ljudske republike Kitajske (LRK). Prvotna preiskava je potekala od 1. januarja 1991 do 30. marca 1992.

2. Začetek pregleda

(2) Po objavi obvestila o bližajočem izteku veljavnih protidampinških ukrepov pri uvozu fluorita po poreklu iz LRK [3] decembra 1998 je Komisija prejela zahtevo za pregled teh ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 ("osnovna uredba").

(3) Zahtevo je vložil Eurometaux ("vlagatelj") v imenu proizvajalcev Skupnosti, ki predstavljajo več kot 95 % skupne proizvodnje Skupnosti fluorita.

(4) Zahteva je bila utemeljena s tem, da bi iztek ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode industriji Skupnosti. Komisija je začela pregled [4], ker se je po posvetovanju s svetovalnim odborom odločila, da v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe za začetek pregleda obstaja dovolj dokazov.

(5) Sočasno se je Komisija na svojo lastno pobudo in v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe odločila začeti pregled, ki je zadeval izključno obliko dajatve. Tako se je odločila zato, ker se je zdelo, da je bila učinkovitost ukrepov za odpravo škode ovirana glede na neprestano zmanjševanje tržnega deleža industrije Skupnosti po uvedbi ukrepov, in da so bile izvozne cene kitajskega fluorita še vedno pod ravnjo najnižje cene.

3. Preiskava

(6) Komisija je o začetku pregleda uradno obvestila proizvajalce Skupnosti – vlagatelje, izvoznike in proizvajalce v izvozni državi, uvoznike in njihova reprezentativna združenja, za katere je znano, da jih to zadeva, ter zastopnike izvozne države. Komisija je poslala vprašalnike vsem tem strankam in tistim, ki so se predstavile v časovnem roku, ki je bil določen v obvestilu o začetku. Poleg tega je obvestilo in vprašalnik poslala tudi enemu izmed proizvajalcev v Južni Afriki, ki je bila izbrana kot primerljiva država. Komisija je neposredno zadevnim strankam dala tudi možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje.

(7) Vsi proizvajalci Skupnosti – vlagatelji so odgovorili na vprašalnik. Devet kitajskih izvoznikov/trgovcev, ki so vsi člani Kitajske trgovinske zbornice uvoznikov in izvoznikov kovin, mineralov in kemičnih snovi ("CCCMC"), je odgovorilo na vprašalnik za izvoznike/trgovce. Poleg tega sta vprašalnik za izvoznike/trgovce izpolnili tudi podjetji CMC Trading AG iz Zug-a v Švici in Cometais iz New Yorka v Združenih državah Amerike, ki je samostojni trgovec s kitajskim fluoritom.

(8) Komisija je zbrala in preverila vse po njenem mnenju potrebne informacije, da bi ugotovila, kolikšna je verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter kakšni so interesi Skupnosti. Preveritveni obiski so potekali v prostorih naslednjih družb:

(a) proizvajalci Skupnosti - vlagatelji

- Minersa, Bilbao, Španija;

- Nuova Mineraria Silius, Cagliari, Italija;

- Sachtleben Bergbau, Lennestadt, Nemčija;

- Sogerem, Albi, Francija.

(b) uporabniki v Skupnosti:

- Ausimont SpA, Milan, Italija;

- Bayer, Leverkusen, Nemčija;

- Fluorsid, Assemini, Italija;

- ICI Chemicals, Runcorn, Združeno kraljestvo

(9) Preiskava nadaljevanja ali ponovitve dampinga je potekala od 1. marca 1998 do 28. februarja 1999, zlasti marca in septembra 1998 ter februarja 1999 ("obdobje preiskave"). Preučevanje nadaljevanja ali ponovitve škode je potekalo od 1. januarja 1993 do 28. februarja 1999 (v nadaljnjem besedilu "obravnavano obdobje").

B. ZADEVNI IZDELEK IN PODOBEN IZDELEK

1. Zadevni izdelek

(10) Zadevni izdelek je fluorit kislinske in keramične stopnje, predložen v obliki filtrirnega kolača ali v prahu, z vsebnostjo 97 % ali manj kalcijevega fluorida (CaF2), ki spada pod oznako KN ex25292100 (oznaka TARIC 2529210010), in z vsebnostjo 97 % in več kalcijevega fluorida (CaF2), ki spada pod oznako KN ex25292200 (oznaka TARIC 2529220010) ("fluorit"). Za proizvodnjo fluorita je treba rudo izkopati, zdrobiti in ločiti z izpiranjem. Tako se pridobi fluorit z različnimi vsebnostmi kalcijevega fluorida. Fluorit v obliki filtrirnega kolača in v prahu se razlikuje le v vsebnosti vlage, drugače pa je njuna uporaba popolnoma izmenljiva. Uporablja se v glavnem kot surovina pri proizvodnji fluorovodikove kisline. Ta izdelek se največ uporablja pri proizvodnji fluoro-ogljikov, osnovnih kislinskih izdelkov za razpršila, hladilna sredstva in plastično peno, proizvodnji fluorida, ki se uporablja v sektorju za aluminij, in pri proizvodnji fluorovih kemičnih preparatov, kot so topila. Ker imajo vse vrste fluorita enake ali podobne fizične in kemične značilnosti ter se uporabljajo za enake namene, kot pri preiskavi, ki je vodila do tukaj pregledanih ukrepov, se jih šteje za en izdelek.

2. Podoben izdelek

(11) Kot je bilo ugotovljeno v prejšnji in potrjeno v tej preiskavi, so fluorit, izvožen v Skupnost iz LRK, fluorit, ki ga proizvaja in prodaja industrija Skupnosti na trgu Skupnosti, ter fluorit, proizveden in prodan na domačem trgu primerljive države, enaki oziroma imajo podobne osnovne fizične in kemične značilnosti ter se uporabljata za iste namene.

Ta ugotovitev je bila sprejeta ob upoštevanju, da je fluorit izkopan in obdelan na podobne načine, kljub razlikam v metodah pridobivanja, razlikam vsebnosti CaF2 v najdiščih in proizvodnih metodah, ki se lahko razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca v svetu in tudi v Skupnosti. To ugotovitev potrjuje dejstvo, da imajo proizvajalci Skupnosti in kitajski izvozniki številne skupne kupce.

(12) Glede na zgoraj navedeno je treba fluorit, ki je bil izvožen v Skupnost, fluorit, ki je bil prodan na domačem trgu Južne Afrike, in fluorit, proizveden in prodan na trgu Skupnosti, šteti za podoben izdelek v smislu člen 1(4) osnovne uredbe.

C. VERJETNOST NADALJEVANJA DAMPINGA

(13) Kljub uvedbi protidampinških ukrepov se je obseg uvoza fluorita iz LRK v obdobju izvrševanja ukrepov občutno povečal, od 62935 ton leta 1995 na 155200 ton leta 1998, kar je skoraj celotno obdobje preiskave, kot je opredeljeno v uvodni izjavi 9. Preučeno je bilo, ali se je damping nadaljeval oziroma ali obstaja verjetnost nadaljevanja dampinga v obdobju preiskave.

1. Normalna vrednost

(a) Primerljiva država

(14) Normalna vrednost za uvoz iz LRK je v skladu s členom 2(7) osnovne uredbe temeljila na podatkih, ki jih je predložila tretja država s tržnim gospodarstvom. Južna Afrika je bila pri prvi preiskavi izbrana kot ustrezna tretja država s tržnim gospodarstvom. Zato je bilo v obvestilu o začetku tega pregleda predvideno obdržati to državo za določitev normalne vrednosti. Eden izmed sodelujočih izvoznikov/trgovcev in številni uporabniki Skupnosti fluorita so trdili, da je Južna Afrika neustrezna, ker je v Južni Afriki težje priti do surovin kot v LRK. Trdili so zlasti, da rudniki fluorita v Južni Afriki nimajo takih naravnih prednosti kot tisti v LRK in so zaradi tega stroški pridobivanja in obdelave v rudnikih LRK nižji kot v rudnikih Južne Afrike; vendar pa te stranke niso dokazale, da so se okoliščine, ki so obstajale pri prejšnji preiskavi, spremenile. Te stranke so predlagale Mehiko in Kenijo kot možni primerljivi državi, ker so po njihovih trditvah naravne razmere v teh državah primerljive s tistimi v LRK.

(15) Pri tem vprašanju je Komisija prosila za sodelovanje države, za katere je znano, da v velikih količinah proizvajajo fluorit. Zlasti je za sodelovanje zaprosila enega izmed proizvajalcev v Južni Afriki, Maroku in Keniji ter štiri proizvajalce v Mehiki. Samo proizvajalec iz Južne Afrike je sodeloval v celoti. Nobena od drugih družb, s katerimi je stopila v stik, ni odgovorila na vprašalnik v časovnem roku, ki je bil določen za odgovor. Proizvajalec iz Kenije je predložil nepopoln odgovor, in sicer po preteku določenega časovnega roka.

(16) Glede na sodelovanje reprezentativnega južnoafriškega proizvajalca in glede na to, da se je druge države štelo za manj primerne primerljive države, je Komisija obdržala Južno Afriko kot primerljivo državo.

(17) V zvezi s tem je treba povedati, da je imel južnoafriški sodelujoči proizvajalec reprezentativno domačo prodajo (glej uvodno izjavo 20), zgoraj navedeni proizvajalec iz Kenije pa sploh ni imel domače prodaje.

(18) Metode pridobivanja, kakovost in proizvodni proces proizvajalca v Južni Afriki se lahko štejejo za podobne tistim kitajskega proizvajalca, kot so bile ugotovljene pri preiskavi, ki je vodila do ukrepov obravnavanih v pregledu. Domnevne razlike pri dostopu do surovin med Južno Afriko in LRK so bile ustrezno preučene, podobno kot pri prvotni preiskavi, ko so primerjali izvozno ceno in normalno vrednost (glej uvodno izjavo 26). Vse stranke so bile ustrezno obveščene o končni izbiri Južne Afrike kot primerljive države.

(b) Določitev normalne vrednosti

(19) Normalna vrednost je bila ugotovljena na podlagi informacij, ki jih je predložil proizvajalec iz Južne Afrike. Ime družbe tu ni razkrito, ker si je Komisija njeno sodelovanje lahko zagotovila samo s trdnim zagotovilom, da bo njeno identiteto varovala kot zaupno informacijo.

(20) V skladu s členom 2 osnovne uredbe je Komisija najprej preučila, ali je bila domača prodaja zadevnega izdelka reprezentativna v povezavi s kitajskim izvozom v Skupnost. Ugotovila je, da je domača prodaja sodelujočega proizvajalca iz Južne Afrike pomenila malo manj kot 5 % skupnega uvoza Skupnosti iz LRK v obdobju preiskave, v obdobju izvrševanja ukrepov pa je bila na splošno nad 5 %. V teh okoliščinah je Komisija menila, da je bila domača prodaja v Južni Afriki reprezentativna za kitajski izvoz v Skupnost. Nadalje je ugotovila, da je bila domača prodaja izvedena v običajnem poteku trgovine, to je da so domače cene zagotovile povračilo vseh stroškov. Prodajna cena na domačem trgu je bila zato uporabljena kot podlaga za izračun normalne vrednosti.

2. Izvozna cena

(21) V skladu s členom 17 osnovne uredbe in glede na številnost kitajskih izvoznikov/trgovcev, članov CCCMC, ki so bili pripravljeni na sodelovanje, se je preiskava omejila na vzorčne izvozne posle, ki jih je izvedlo devet zgoraj navedenih izvoznikov/trgovcev. Njihovi izvozni posli so bili kolektivno reprezentativni za obseg izvoza, to je 70 % skupnega uvoza zadevnega izdelka v Skupnost iz LRK leta 1998, kar je obdobje, za katerega so bili dosegljivi podatki v času izbire vzorčnih poslov.

(22) Ker so kitajski izvozniki/trgovci prodali za izvoz nepovezanim uvoznikom v Skupnosti, so bile v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe izvozne cene ugotovljene na podlagi izvoznih cen, dejansko plačanih ali plačljivih pri izvozu v Skupnost.

(23) Uporabljene cene CIF meja Skupnosti so temeljile na cenah, ki jih je deklariral sodelujoči ameriški izvoznik/trgovec Cometais in izračunanih cenah, pridobljenih iz podatkov, ki so jih predložili sodelujoči kitajski izvozniki/trgovci. Glede na to, da so sodelujoči kitajski izvozniki/trgovci prodajali v Skupnost na podlagi cen FOB ex-LRK, so bile njihove vrednosti CIF določene tako, da je bil tem cenam dodan razumen znesek za čezmorski transport in zavarovanje, kot je bilo ugotovljeno na podlagi informacij, ki so jih predložili sodelujoči uporabniki Skupnosti.

3. Primerjava

(24) Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvoznimi cenami so bile upoštevane razlike v dejavnikih, za katere je bilo dokazano, da vplivajo na ceno in primerljivost cen v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe.

(25) Uvedli so popravke za razlike v fizičnih značilnostih, stroških prevoza, zavarovanja in pretovarjanja ter kreditu.

(26) Dva popravka v zvezi s fizičnimi značilnostmi je treba posebej upoštevati:

- Fluorit je pri kitajskem izvozu na trg Skupnosti prodan v mokri obliki, pri domači prodaji sodelujočega južnoafriškega proizvajalca na trgu Južne Afrike pa je fluorit prodan v suhi obliki. Kot pri prejšnji preiskavi je bila normalna vrednost popravljena, in sicer na podlagi razumne ocene razlike v tržni vrednosti med fluoritom v suhi in mokri obliki, to je, upoštevani so bili stroški sušenja in razumen znesek za prodajne, splošne in upravne stroške ter dobiček.

- Preiskava, ki je vodila do uvedbe ukrepov obravnavanih v pregledu, je ugotovila, da ima LRK zaradi lažjega dostopa do surovin več naravnih prednosti kot Južna Afrika, kar ima posledično učinek na čistost proizvoda in v tem pogledu ima Južna Afrika nekatere stroške, ki jih LRK nima. Skladno s tem in da bi izravnali to razliko, ki vpliva na primerljivost cen, je bil v okviru prvotne preiskave odobren popravek normalne vrednosti. Glede na to, da zadevne naravne prednosti še vedno obstajajo, je bilo odločeno uporabiti za pregled i isti popravek normalne vrednosti kot pri prvotni preiskavi.

(27) Sodelujoči kitajski izvozniki/trgovci so zahtevali popravek za razlike v stopnjah trgovine, ker namreč južnoafriški sodelujoči proizvajalci prodajajo uporabnikom, medtem ko kitajski izvozniki/trgovci prodajajo uvoznikom/trgovcem. Po dodatni analizi tega vprašanja je bilo sklenjeno, da je popravek zaradi razlik v stopnjah trgovine upravičen. Ker sodelujoči proizvajalec iz Južne Afrike ne prodaja dvema različnima stopnjama trgovine, ki sta v obravnavi, je bil popravek ocenjen, v skladu s členom 2(10)(d)(ii), kot 10 % bruto marže v skladu z ustaljeno prakso institucij Skupnosti.

4. Stopnja dampinga

(28) Primerjava tehtane povprečne izvozne cen s tehtano povprečno normalno vrednostjo je pokazala, da je v obdobju preiskave še vedno obstajal damping, pri čemer je bila stopnja dampinga enaka znesku, s katerim je normalna vrednost presegla izvozno ceno (izraženo kot odstotek CIF uvoznih cen na meji Skupnosti, neplačana dajatev). Vendar je bila ugotovljena stopnja dampinga nižja od tiste, ki je bila ugotovljena v prvotni preiskavi. Treba je povedati tudi, da je do manjše ravni dampinga v bistvu prišlo zaradi povišanja izvoznih cen, ki odražajo kitajski sistem izvoznih dovoljenj in obliko protidampinških dajatev (spremenljive dajatve).

5. Sklep o verjetnosti nadaljevanja dampinga

(29) Ugotovljeno je bilo, da je damping obstajal v obdobju preiskave, zato ni razlogov, da se ne bi nadaljeval tudi v prihodnje, če bi sedaj veljavne protidampinške ukrepe razveljavili.

D. VERJETNOST PONOVITVE DAMPINGA

1. Uvodne opombe

(30) Poleg ugotavljanja verjetnosti nadaljevanja dampinga v obdobju preiskave so preučili verjetnost ponovitve dampinga, če bi zadevne ukrepe odpravili. V ta namen so preučili naslednje dejavnike: spreminjanje kitajskih izvoznih cen od leta 1993 do obdobja preiskave, vpliv sistema izvoznih dovoljenj, ki so ga uvedle kitajske oblasti leta 1994, in razmere v LRK na področju proizvodnje fluorita, proizvodne zmogljivosti in zalog.

2. Sprememba kitajskih cen izvoza v Skupnost

(31) Vzporedno z uvedbo protidampinških ukrepov so se postopoma povišale izvozne cene kitajskega fluorita, ki so se v povprečju in na podlagi cen CIF na meji Skupnosti približale najnižji ceni 113,5 ECU za suho tono. Zlasti so se povišale od 86 ECU leta 1993 na 111 ECU za suho tono leta 1998. Zdi se, da to nakazuje, da je najnižja cena izzvala povišanje cen. Torej je verjetno, da bi odprava ukrepov obratno vplivala na razmere in sprožila znižanje izvoznih cen.

3. Vpliv kitajskega sistema izvoznih dovoljenj

(32) Kitajska vlada je leta 1994 uvedla regulativni sistem za številne minerale, vključno s fluoritom, ki je kombiniral letno izvozno kvoto in pristojbino za izvozno dovoljenje. Treba je opomniti, da je uvedba sistema izvoznih dovoljenj sovpadala z uvedbo protidampinških dajatev na fluorit in obstoječimi protidampinškimi dajatvami na druge minerale, zajete v teh dajatvah. Opredeljen cilj tega sistema je bilo stabilizirati izvozne količine fluorita in drugih mineralov ter preprečiti, da bi notranja konkurenca negativno vplivala na izvozne cene. Dejansko so se zaradi sistema povišale kitajske cene izvoza v Skupnost. Kvota je bila odpravljena leta 1998 in ponovno uvedena leta 1999, pristojbina za izvozno dovoljenje pa je bila od uvedbe vseskozi v veljavi. Izvozna dovoljenja se prodajajo na dražbi in so dodeljena najvišjim ponudnikom ali ponudnikom, ki ponudijo več kot povprečno ceno.

(33) Sistem izvoznih dovoljenj se je od svoje uvedbe že nekajkrat občutno spremenil, vključno z začasno odpravo sistema kvot leta 1998. Če bi se torej razmere na mednarodnih trgih spremenile ali bi se zdelo, da shema ne izpolnjuje svojih ciljev, bi se lahko kitajska uprava odločila spremeniti sistem ali ga brez predhodnega obvestila v celoti odpraviti. To bi potem lahko povzročilo znižanje izvoznih cen, še zlasti, če bi bili sedaj veljavni protidampinški ukrepi razveljavljeni.

(34) Vsekakor pa glede na dejstvo, da zgoraj opisani sistem samostojno izvajajo oblasti izvozne države, to ne bi smelo vplivati na sklep institucij Skupnosti, ali naj obnovijo protidampinške ukrepe v okviru preiskave, opravljene v skladu s členom 11(2) in 11(3) osnovne uredbe, ali ne.

4. Kitajska proizvodnja, proizvodna zmogljivost in zaloge

(35) Noben izmed kitajskih proizvajalcev fluorita ni bil pripravljen sodelovati. Kitajske oblasti in CCCMC so bili obveščeni, da bi se v odsotnosti polnega sodelovanja odgovori, ki so jih poslale različne kitajske stranke, ki jih pregled zadeva, šteli za pomanjkljive. V določenem časovnem roku niso bile predložene nobene informacije. Komisija je torej v skladu s členom 18 osnovne uredbe morala svoje ugotovitve v zvezi s proizvodnjo, proizvodno zmogljivostjo in zalogami kitajskega fluorita osnovati na razpoložljivih dejstvih. Uporabljene informacije izhajajo iz tržnih raziskav v sektorju, informacij, ki jih je predložil mednarodni vodilni trgovec zadevnega izdelka, in razpoložljivih javnih informacij od drugih protidampinških oblasti.

(36) V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da so se kitajska proizvodna zmogljivost fluorita in zaloge v obdobju preiskave povečale, kar pomeni, da obstaja tveganje povečanja kitajskega izvoza, ki bi lahko sprožilo svetovno znižanje cen. Kitajska proizvodna zmogljivost fluorita kislinske stopnje se je med letoma 1993 in 1998 povečala za 26 %. To povečanje zmogljivosti je vodilo tudi do zmanjšane izkoriščenosti zmogljivosti za fluorit kislinske stopnje, za katero je bilo leta 1998 ocenjeno, da je bila 59-odstotna. Ugotovilo se je, da so na Kitajskem zaloge tega proizvoda ogromne. Razmere so zaradi tega še zlasti negotove, saj kitajska proizvodnja fluorita kislinske stopnje pomeni približno 52 % svetovne proizvodnje in kitajski izvoz pomeni 38 % svetovne proizvodnje.

5. Sklep o ponovitvi dampinga

(37) Ob upoštevanju, da:

- je bilo ugotovljeno, da je bil v obdobju preiskave izvoz fluorita v Skupnost po poreklu iz LRK izveden po dampinških cenah,

- je spreminjanje kitajskih izvoznih cen CIF v veliki meri odvisno od obstoja protidampinških ukrepov v pregledu in od sistema izvoznih dovoljenj, ki ga je vzpostavila in ga samostojno izvaja vlada LRK,

- se tega sistema izvoznih dovoljenj glede na njegovo možno začasno naravo ne more šteti za zagotovilo, da bodo sedanje izvozne cene ohranjene,

- so kitajski proizvajalci fluorita drastično povečali svojo proizvodno zmogljivost, imajo ogromne zaloge in trenutno zelo nizko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti,

je sklenjeno, da obstaja verjetnost nadaljevanja dampinga v občutno večjem obsegu, če se odpravijo veljavni ukrepi.

E. INDUSTRIJA SKUPNOSTI

(38) Preiskava je pokazala, da sodelujoči proizvajalci Skupnosti v obdobju preiskave predstavljajo več kot 95 % skupne proizvodnje Skupnosti zadevnega izdelka. Ti proizvajalci torej predstavljajo industrijo Skupnosti v smislu člena 4(1) in 5(4) osnovne uredbe. Oni so v nadaljnjem besedilu industrija Skupnosti.

F. ANALIZA STANJA NA TRGU SKUPNOSTI ZA FLUORIT

1. Potrošnja na trgu Skupnosti

(39) Resnična poraba je temeljila na kombiniranem obsegu prodaje nepovezanim strankam na trgu Skupnosti, ki jo je izvedla industrija Skupnosti, informacijah o obsegu skupnega uvoza iz LRK, predloženih v vprašalnikih za izvoznike/trgovce, uvozu iz tretjih držav, kot je o njem poročal Statistični urad Evropskih skupnosti, in podatkih od državnih statističnih uradov Avstrije, Finske in Švedske za uvoz pred letom 1995.

(40) Za prodajo proizvajalcev Skupnosti povezanim strankam, ki interno predelujejo fluorit, se je štelo, da je bila izvedena na zaprtem trgu enega samega dobavitelja in je bila torej izključena iz ocene porabe Skupnosti in bolj splošno iz ocene stanja industrije Skupnosti. Tak sklep je bil sprejet zato, ker fluorit, predviden za zaprti trg, ni konkuriral fluoritu, ki je na razpolago v Skupnosti, in ker je bila prodaja tega proizvoda povezanim strankam izvedena po transfernih cenah.

(41) Vlagatelj je trdil, da je treba določen uvoz po poreklu iz Namibije in Južne Afrike izključiti iz izračuna porabe, ker je bil ta uvoz prodan uporabnikom v Skupnosti, ki so povezani z zadevnimi izvozniki, in je bil torej izveden na zaprtem trgu.

(42) Ugotovljeno je bilo, da sta obe državi izvažali zadevni izdelek povezanim in nepovezanim družbam. Poleg tega so povezane stranke v Skupnosti zadevni izdelek kupile tudi od neodvisnih virov. Glede na to, da ni bilo mogoče jasno razločiti med tema dvema vrstama prodaje, je bilo torej sklenjeno, da mora biti ves uvoz vključen v izračun porabe Skupnosti.

(43) Na tej podlagi se je poraba na trgu Skupnosti povečala od leta 1993, ko je znašala približno 284300 ton, na 392700 ton leta 1994, 400900 ton leta 1995, 470700 ton leta 1996, 491800 ton leta 1997 in 496200 ton leta 1998. Poraba fluorita v Skupnosti se je v obravnavanem obdobju povečala za 75 %, zlasti med letoma 1993 in 1994 (+ 38 %) in med letoma 1995 in 1996 (+ 17 %). To povečanje porabe je povezano z razvojem povpraševanja po aluminiju in povečanim povpraševanjem po fluoro-ogljikih (hladilna sredstva) ter posebnimi zahtevami glede fluorita. To povečanje je tudi posledica razvoja novih uporab na področju nadaljnje predelave fluorita.

2. Uvoz iz zadevne države

(a) obseg uvoza, delež uvoza in tržni delež zadevnega uvoza

(44) Obseg uvoza fluorita po poreklu iz LRK se je občutno povečal od približno 60400 ton leta 1993 na 62900 ton leta 1994, 68500 ton leta 1995, 109300 ton leta 1996, 128800 ton leta 1997 in 155200 ton leta 1998. Kitajski uvoz fluorita v Skupnost se je v obravnavanem obdobju povečal za 157 %, pri čemer se je povečal hitreje kot poraba Skupnosti.

(45) Delež uvoza iz LRK od skupnega uvoza fluorita v Skupnost se je gibal med 26,7 % in 50,6 %. Največji delež uvoza je bil dosežen v obdobju preiskave.

(46) Tržni delež, ki ga ima uvoz iz LRK na trgu Skupnosti, se je spreminjal; leta 1993 je bil 21,3-odstoten, leta 1994 16-odstoten, leta 1995 17,1-odstoten, leta 1996 23,2-odstoten, leta 1997 26,2-odstoten in leta 1998 31,3-odstoten. To je enakovredno skupnemu povečanju za 10 odstotnih točk v obravnavanem obdobju. Zmanjšanje tržnega deleža v letih 1994 in 1995 se lahko pojasni z uvedbo protidampinških ukrepov marca 1994 in uvedbo kitajskega sistema izvoznih dovoljenj aprila 1994.

(b) Spreminjanje cen in cenovno obnašanje zadevnega uvoza

(i) Spreminjanje cen

(47) Komisija je iz odgovorov na vprašalnik za izvoznike/trgovce ugotovila, da so se cene kitajskega fluorita med letom 1993 in obdobjem preiskave povečale za 29 % in so dosegle raven na podlagi CIF meja Skupnosti, ki je rahlo pod najnižjo ceno 113,5 ekuja/tona. Povečale so se zlasti med letoma 1993 in 1997 in sicer od 86,06 ekuja/tona na 114,58 ekuja/tona. Znižanje kitajskih cen med letoma 1997 in 1998 je sovpadalo z odpravo kitajske izvozne kvote, ki je sprožila splošno znižanje kitajskih izvoznih cen na vseh izvoznih trgih.

(ii) Cenovno obnašanje

(48) Za preučitev cenovnega obnašanja kitajskega uvoza v obdobju preiskave je bila narejena primerjava cen na podlagi povprečnih prodajnih cen industrije Skupnosti in povprečnih prodajnih cen sodelujočih kitajskih izvoznikov/trgovcev ter trgovcev, ki niso v Evropski skupnosti za nepovezane uvoznike v Skupnosti, prilagojenih na enako stopnjo trgovine.

(49) Kitajske cene so bile v tem obdobju za okoli 12 % nižje od cen industrije Skupnosti. Treba je povedati, da je stopnja nelojalnega nižanja cen v prejšnji preiskavi znašala 41 %.

3. Gospodarske razmere industrije Skupnosti

(a) Proizvodnja

(50) Proizvodnja industrije Skupnosti se je v obravnavanem obdobju povečala za 32 %, od približno 276000 ton leta 1993 na približno 363800 ton leta 1998. Rekordna proizvodnja je bila dosežena leta 1995 in sicer približno 372300 ton.

(b) Proizvodna zmogljivost

(51) Proizvodna zmogljivost industrije Skupnosti je bila izračunana na podlagi zmogljivosti flotacije, ki pomeni ozko grlo v proizvodnji fluorita. V obravnavanem obdobju se je znižala za 3 % in sicer od 518000 ton leta 1993 na 502000 leta 1998.

(c) Izkoriščenost zmogljivosti

(52) Izkoriščenost zmogljivosti industrije Skupnosti se je povečala od 53 % leta 1993 na 60 % leta 1994, 72 % leta 1995, 68 % leta 1996 in 1997 in 72 % leta 1998. Nizko stopnjo izkoriščenosti v letih 1993 in 1994 se lahko pojasni z učinki dampinškega uvoza, kot so bili ugotovljeni pri prejšnji preiskavi. Industriji Skupnosti je bilo omogočeno delovanje na višji stopnji izkoriščenosti zmogljivosti šele po letu 1994, ko so začeli učinkovati protidampinški ukrepi.

(d) Obseg prodaje

(53) Prodaja industrije Skupnosti v Skupnosti se je povečala od približno 120000 ton leta 1993 na približno 189000 ton leta 1998. To povečanje prodaje je bilo zlasti očitno leta 1995, ko je industrija Skupnosti z znižanjem svojih cen povečala svojo prodajo na 191600 ton. To je storila zato, da bi ohranila svoj delež na trgu Skupnosti.

(e) Tržni delež

(54) Tržni delež industrije Skupnosti na trgu Skupnosti se je zmanjšal od 42,1 % leta 1993 na 38,1 % leta 1998, pri čemer je bil najvišji leta 1995. 47,8 % tržni delež leta 1995 ustreza splošnemu zmanjšanju uvoza v Skupnost tega leta, kar je bila posledica nizkih cen, ki jih je na škodo svoje donosnosti zaračunala industrija Skupnosti. Po letu 1995 se je tržni delež stalno zmanjševal in se je v odnosu na leto 1993 zmanjšal za 4 odstotne točke.

(f) Gibanje cen

(55) Povprečna cena za prodajo fluorita industrije Skupnosti na trgu Skupnosti se je med letoma 1993 in 1995 znižala in se nato globalno povečala med letoma 1995 in 1998, pri čemer je bila najvišja leta 1997. Nizka raven cen leta 1995 ustreza zgoraj opisani poslovni strategiji industrije Skupnosti, s katero je slednja skušala ohraniti svoj tržni delež z znižanjem svojih cenovnih ravni. Med letoma 1995 in 1997 se je raven cen industrije Skupnosti zvišala, kar je sovpadalo s stalnim višanjem kitajskih cen in večjim povpraševanjem po fluoritu. Med letom 1997 in 1998 so se cene industrije Skupnosti rahlo znižale, kar je sovpadalo z znižanjem kitajskih uvoznih cen.

(g) Donosnost

(56) Donosnost industrije Skupnosti, izražena kot odstotek neto prodaje, se je povečala od -11,8 % leta 1993 na 0,9 % leta 1998.

(h) Zaposlenost

(57) Zaposlenost v industriji Skupnosti se je od 696 zaposlenih leta 1993 znižala na 689 zaposlenih leta 1998.

(i) Zaloge

(58) Zaloge proizvajalcev Skupnosti so se zmanjšale od 50000 ton leta 1993 na 28400 ton leta 1998, kar je enakovredno 43-odstotnemu zmanjšanju. Zaloge so leta 1993 pomenile 18 % proizvodnje, leta 1998 pa 8 %.

(j) Naložbe

(59) Skupne naložbe industrije Skupnosti v zvezi s fluoritom so se povečale od približno 2,2 mio ekujev leta 1993 na 9,4 mio ECU leta 1998.

(k) Sklep

(60) Po uvedbi protidampinških ukrepov leta 1994 se je stanje industrije na splošno izboljšalo. Še naprej si je prizadevala za racionalizacijo proizvodnega procesa in za nove naložbe. Čeprav se je stanje na splošno izboljšalo, pa obdobje veljavnosti ukrepov ni bilo dovolj dolgo, da bi si industrija Skupnosti lahko v celoti opomogla od prejšnjih učinkov dampinškega uvoza, zlasti kar zadeva donosnost. Dejansko je donosnost industrije Skupnosti med letoma 1993 in 1997 ostala negativna. Od leta 1997 se je donosnost industrije Skupnosti povečala, kar je sovpadalo s splošnim povečanjem njenih prodajnih cen v Skupnosti in njene produktivnosti. Vendar je industrija Skupnosti samo malo nad točko preloma in njen poslovni izid ostaja pod tistim, ki bi ga ta vrsta industrije lahko dosegla pod normalnimi tržnimi pogoji.

(61) Torej je bilo ugotovljeno, da čeprav se je stanje industrije Skupnosti po uvedbi protidampinških ukrepov izboljšalo, si ni v celoti opomogla in je še vedno v negotovem položaju.

4. Vpliv zadevnega uvoza

(62) Preiskava je pokazala, da se je kljub uvedbi protidampinških ukrepov marca 1994 kitajski izvoz na trg Skupnosti še naprej večal. Uvoz fluorita iz LRK se je med letoma 1993 in 1998 povečal za 157 %, njegov delež na trgu Skupnosti pa se je povečal od 21,3 % na 31,3 %. V istem obdobju se je prodaja industrije Skupnosti povečala za 58 %, vendar se je njen tržni delež zaradi kitajskega uvoza zmanjšal. Njen delež na trgu Skupnosti se je zmanjšal od 42,1 % na 38,1 %.

(63) Cene kitajskega uvoza so se v obravnavanem obdobju zvišale za 29 %. Pri tem razvoju cen je treba upoštevati uvedbo protidampinških ukrepov marca 1994 in uvedbo kitajskega sistema izvoznih dovoljenj leta 1994, ki je prispeval k zvišanju kitajskih cen na svetu. Zvišanje cen je bolj občutno od leta 1996 dalje in sovpada z zvišanjem prodajnih cen in zmanjšanjem izgub industrije Skupnosti.

(64) Julija 1998 je Ministrstvo za zunanjo trgovino in gospodarsko sodelovanje (MOFTEC) odpravilo izvozno kvoto in ohranilo zgolj pristojbino za dovoljenje. Sočasno so se kitajske cene znižale, zlasti v drugi polovici leta 1998 in v letu 1999, kar kaže na možnost znižanja cen kitajskega fluorita v odsotnosti protidampinških ukrepov.

5. Obseg uvoza in uvozne cene ostalih tretjih držav

(65) Obseg uvoza fluorita iz ostalih tretjih držav se je v obravnavanem obdobju povečal za 46 %, od približno 104100 ton leta 1993 na 151700 ton leta 1998. Vendar se je tržni delež zgoraj omenjenih držav skupno zmanjšal med letoma 1993 in 1998 in sicer od 36,6 % na 30,6 %.

(66) V zvezi s cenami teh drugih izvoznih držav se navaja, da so se med letoma 1993 in 1998 zvišale za 20 %. Na splošno pa so v povprečju ostale nižje od kitajskih cen, z izjemo Maroka. Pri Namibiji in Južni Afriki je treba pri dejstvu, da so njihove povprečne izvozne cene nižje od kitajskih cen, upoštevati, da je del izvoza v Skupnost prodan povezanim uporabnikom Skupnosti, najverjetneje po transfernih cenah. Pri Keniji in Mehiki se zdi, da njihove cene za fluorit odražajo višji odstotek nečistoče, kar zahteva nižje cene, ker imajo uporabniki zaradi nečistoče dodatne stroške.

(67) Na podlagi zgoraj navedenega se šteje, da je imel uvoz fluorita iz ostalih tretjih držav omejen učinek na gospodarske razmere industrije Skupnosti. Poleg tega to nakazuje, da so bili kitajski izvozniki sposobni občutno izboljšati svoj položaj v Skupnosti in sicer ne samo na račun industrije Skupnosti temveč tudi ostalih tretjih držav.

G. VERJETNOST NADALJEVANJA ŠKODE

(68) Da bi ocenili verjetni učinek izteka ukrepov, so preučili naslednje dejavnike: stanje industrije fluorita v LRK, obnašanje kitajskega uvoza fluorita v ostalih tretjih državah in verjetne posledice odprave protidampinških ukrepov na položaj industrije Skupnosti.

1. Analiza položaja industrije fluorita v LRK

(a) Proizvodnja, proizvodna zmogljivost, zaloge

(69) Vlagatelj je trdil, da sta se proizvodnja in proizvodna zmogljivost fluorita v LRK občutno povečali v obravnavanem obdobju in sta dosegli ravni, ki so precej nad letno svetovno porabo. Trdil je tudi, da obstaja nevarnost nadaljnjega povečanja kitajskega dampinškega uvoza, če se ukrepi odpravijo.

(70) Kitajski izvozniki/trgovci so trdili, da je glede na povečanje v domači porabi in nadzorne ukrepe, ki so jih uvedle kitajske oblasti za proizvodnjo in proizvodno zmogljivost, zelo malo verjetno, da bi se izvoz fluorita v Skupnost povečal, če se ukrepi razveljavijo.

(71) Številni porabniki Skupnosti so trdili, da sedanja raven proizvodnje in proizvodne zmogljivosti v LRK v obdobju preiskave nista nevarni za industrijo Skupnosti, saj se je notranja poraba povečala, medtem ko so tretje države, ki običajno niso kupovale od LRK, kot npr. Indija, začele uvažati kitajski fluorit in pričakovati je bilo, da se bo kitajski izvoz usmeril predvsem na trg Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu ZDA), glede na predvideno povečano povpraševanje na tem trgu.

(72) V skladu z razpoložljivimi informacijami in kot je navedeno v uvodni izjavi 36, je treba povedati, da sta se kitajska proizvodnja in kitajska proizvodna zmogljivost v obravnavnem obdobju povečali. Kitajska proizvodna zmogljivost se je povečala iz 1,9 milijona ton leta 1993 na 2,4 milijona ton leta 1998. Proizvodnja se je v teh istih letih povečala od 0,8 milijona ton na 1,4 milijona ton. Sočasno je bila izkoriščenost zmogljivosti nizka, po oceni leta 1998 je bila 59-odstotna. Kitajska domača poraba je bila ocenjena na približno 300000 ton na leto. Poleg tega so se v tem obdobju nakopičile velike zaloge zadevnega kitajskega izdelka.

(73) Pri tako veliki proizvodni zmogljivosti in možni opustitvi kitajskega sistema dovoljenj je verjetno, da bi se lahko velike količine, in sicer nad sedanjim obsegom uvoza, dampinškega kitajskega fluorita preusmerile na trg Skupnosti, če ne bi bilo protidampinških ukrepov.

(b) Kitajski sistem izvoznih dovoljenj

(74) Kot je navedeno že v uvodni izjavi 32, so aprila 1994 kitajske oblasti uvedle sistem izvoznih dovoljenj, ki sestoji iz letne izvozne kvote in pristojbine za izvozno dovoljenje pri kitajskemu izvozu fluorita.

(75) Sistem se je v zadnjih letih nekoliko spremenil: izvozna kvota je bila sredi leta 1998 odpravljena in tako se je od druge polovice leta 1998 uporabljala samo pristojbina za izvozno dovoljenje. V začetku leta 1999 so kitajske oblasti ponovno uvedle kvoto. Leta 1998 je pristojbina za izvozno dovoljenje v povprečju znašala približno 20,3 ekuja na tono. Če je izvoz izveden na cenovni ravni 113,5 ekuja, to pomeni, da bi bila dejanska izvozna cena brez pristojbine za izvozno dovoljenje 93,2 ekuja.

(76) Vlagatelj je trdil, da bi lahko v kratkem prišlo do odprave kitajskega sistema dovoljenj in opozoril na nevarnost povečanja kitajskega izvoza fluorita po nižjih cenah, če bi se dovolilo, da dampinškim ukrepom izteče veljavnost.

(77) Kitajski izvozniki/trgovci so trdili, da je bil sistem dovoljenj uveden za zaščito virov fluorita in zagotovitev stabilnosti in zanesljivosti na trgu za fluorit in da ni nobenih razlogov za domnevo, da bo v kratkem odpravljen. Trdili so tudi, da sistem dovoljenj ne bi bil odpravljen, če se ne bi nadaljevala uporaba protidampinških ukrepov.

(78) Štelo se je, da je vsaka predpostavka o tem, kako se bo sistem dovoljenj razvijal v prihodnosti, precej nezanesljiva. Vendar pa analiza kitajskega sistema dovoljenj kaže, da se je od uvedbe že nekajkrat spremenil, vključno z ukinitvijo izvozne kvote leta 1998. Ob tem velik znesek kitajske pristojbine za dovoljenje nakazuje možnost, da bodo kitajski proizvajalci fluorita prodajali po zelo nizkih cenah. Poleg tega se ni mogoče zanašati na to, da se bo na podlagi obstoja sistema izvoznih dovoljenj, ki ga je ustvarila in ga izvaja vlada tretje države za namen ohranjanja virov, dalo sklepati, ali se bo škodljiv damping nadaljeval ali ne.

(c) Spreminjanje kitajskih cen izvoza v Skupnost

(79) Zdi se, da so protidampinški ukrepi povzročili postopno zvišanje izvoznih cen, ki jih uporabljajo kitajski izvozniki. Zato bi lahko odprava ukrepov obrnila položaj in povzročila znižanje izvoznih cen, kot so pokazale izkušnje leta 1998 in visok znesek kitajske pristojbine za izvozno dovoljenje.

(80) Poleg tega so bili leta 1998 ugotovljeni številni primeri, ko so uporabniki kupili kitajski fluorit pod najnižjo ceno in so zato morali plačati antidampinške dajatve.

2. Verjetne posledice odprave protidampinških ukrepov na položaj industrije Skupnosti

(81) Prvič, treba je povedati, da je po obdobju preiskave eden izmed proizvajalcev Skupnosti - vlagateljev prenehal proizvajati fluorit, ker je zaradi kitajske konkurence izgubil svojo največjo stranko. Dejstvo, da se je to zgodilo takrat, ko so se uporabljali protidampinški ukrepi, kaže na možnost dodatnega oškodovanja industrije Skupnosti, če bi se protidampinški ukrepi odpravili.

(82) Drugič, preiskava je pokazala, da so bile cene industrije Skupnosti pod pritiskom zaradi zadevnega uvoza tudi, ko so se uporabljali protidampinški ukrepi. Pričakovati je, da bi se brez ukrepov cene, na katere so protidampinški ukrepi dobro vplivali, kot je pokazala preiskava, začele zniževati in bi se nelojalno nižanje cen stopnjevalo. Možnost za znižanje kitajskih cen se odraža v zneskih, plačanih za pristojbino za izvozno dovoljenje, ki so leta 1998 v povprečju znašali 20,3 ekuja. Po odbitku tega zneska od izvozne cene se lahko oceni, da je stopnja nelojalnega nižanja cen, 26,7-odstotna. Pričakovati je, da bi tako nelojalno nižanje cen povzročilo industriji Skupnosti velike izgube.

(83) Tretjič, pričakovati je, da bodo brez protidampinških ukrepov na trgu Skupnosti prisotne velike količine dampinškega uvoza fluorita po nizkih cenah. Verjetno je, da se bosta količina prodaje in tržni delež proizvajalcev Skupnosti nato še dodatno zmanjšala in sicer zaradi kitajskih izvoznikov.

3. Sklep o verjetnosti nadaljevanja škode

(84) Ob upoštevanju, da:

- so kitajski proizvajalci fluorita drastično povečali svojo proizvodno zmogljivost, nakopičili velike zaloge in imeli zelo nizko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti,

- so na razvoj kitajskih izvoznih cen CIF precej vplivali veljavni protidampinški ukrepi in sistem izvoznih dovoljenj, ki ga je uvedla vlada LRK. Ta sistem se ne more šteti kot jamstvo, da se bodo izvozne cene v odsotnosti protidampinških ukrepov ohranile,

- so cene, ki bi jih računali kitajski izvozniki, če ne bi bilo protidampinških ukrepov, potencialno zelo nizke, zlasti ob upoštevanju plačanega zneska pristojbin za izvozno dovoljenje, kar nakazuje na veliko verjetnost, da se bo nelojalno nižanje cen nadaljevalo,

- je položaj industrije Skupnosti še vedno negotov,

- se je ugotovilo, da so v številnih primerih porabniki v Skupnosti kupili kitajski fluorit pod najnižjo uvozno ceno,

je bilo sklenjeno, da se bo škoda, ki jo je povzročil kitajski dampinški uvoz, verjetno nadaljevala, če se odpravijo veljavni ukrepi, in da bi se lahko v tem primeru položaj industrije Skupnosti še poslabšal.

H. INTERES SKUPNOSTI

(85) Skladno s členom 21 osnovne uredbe se je preučilo, ali je mogoče nedvoumno sklepati, da ohranitev protidampinških ukrepov ne bi bila v interesu Skupnosti. Določitev interesa Skupnosti je temeljila na upoštevanju vseh različnih vpletenih interesov, vzetih kot celota, namreč interesov industrije Skupnosti, uvoznikov in uporabnikov zadevnega proizvoda.

(86) Opomniti je treba, da se je v prejšnji preiskavi štelo, da sprejem protidampinških ukrepov v obliki najnižje cene, ne nasprotuje interesu Skupnosti. Povedati je treba, da sedanja preiskava poteka v obliki pregleda, kar zahteva analizo položaja, v katerem se že uporabljajo protidampinški ukrepi. Zato čas in narava sedanje preiskave omogočata, da se ocenijo kakršnikoli negativni in neprimerni učinki pregledanih protidampinških ukrepov.

(87) Da bi ocenila verjetni vpliv nadaljevanja ali nenadaljevanja uporabe ukrepov, je Komisija vsem zgoraj navedenim strankam poslala vprašalnike. Noben od uvoznikov ni odgovoril na vprašalnik. Od uporabnikov jih je devet odgovorilo na vprašalnik.

1. Interes industrije Skupnosti

(88) Preiskava je pokazala, da je imela industrija Skupnosti koristi od veljavnih protidampinških ukrepov. V zadnjih letih si je občutno prizadevala, da bi z racionalizacijo povečala svojo produktivnost. Dejansko se je njena produktivnost v obravnavanem obdobju povečala za 33 %, pri čemer je imela v tem obdobju konstantne naložbe. Obseg naložb je bil zlasti visok leta 1998, kar kaže, da je ta panoga sposobna in odločena preživeti.

(89) Vendar pa je industrija Skupnosti še vedno v težkem položaju, zlasti kar zadeva donosnost. V tem smislu lahko vsaka sprememba v trgovskem okolju zadevnega izdelka zelo negativno vpliva na položaj industrije fluorita v Skupnosti.

(90) Glede na zgoraj navedeno se je štelo, da je verjetno, da se bo brez nadaljnje uporabe ukrepov položaj industrije Skupnosti poslabšal. Nadaljnja uporaba ukrepov bi bila torej v interesu industrije Skupnosti.

2. Interesi uvoznikov

(91) Noben od nepovezanih uvoznikov ni odgovoril na vprašalnik. Pomanjkanje sodelovanja mogoče nakazuje, da protidampinški ukrepi, uvedeni marca 1994, niso imeli večjih škodljivih učinkov na uvoznike. To je dodatno nakazano tudi z dejstvom, da se je uvoz iz LRK v obravnavanem obdobju neprestano večal in so torej uvozniki lahko še naprej nabavljali v LRK.

(92) Glede na zgoraj navedeno je torej ugotovljeno, da nadaljnja uporaba ukrepov ne bi poslabšala ekonomskega položaja uvoznikov v prihodnosti.

3. Interesi uporabniške industrije

(a) Uvodne opombe

(93) Fluorit je osnovna surovina za številne izdelke v nadaljnjem proizvodnem procesu z zelo visoko dodano vrednostjo. Prva predelovalna faza pri fluoritu je proizvodnja fluorovodikove kisline (v nadaljnjem besedilu ("FV"), ki se nato uporablja za proizvodnjo fluoro-ogljikov (vnašajo se v hladilna sredstva, topila, sredstva za penjenje), aluminijevega fluorida (za proizvodnjo aluminija) in drugih kemičnih derivatov.

(b) Podatki od sodelujočih družb

(94) Leta 1998 so sodelujoči uporabniki kupili celoten uvoz fluorita iz LRK in približno 80 % fluorita, ki ga je proizvedla industrija Skupnosti.

(95) Leta 1998 so te sodelujoče družbe predstavljale prihodek, ki 26465 je znašal mio ekujev, od katerega je bilo 682 mio ekujev (2,6 %) povezanih z uporabami derivatov fluorita. Uporabniško industrijo fluorita sestavljajo male, srednje in velike družbe, ki so imele leta 1998 velike naložbe. Povprečna tehtana donosnost sektorja za derivate fluorita se je povečala od 3,7 % leta 1996 na 6,3 % leta 1998.

(96) Preiskava je pokazala, da fluorit predstavlja približno 30 % skupnih proizvodnih stroškov FV in od 5 % do 20 % za derivate FV.

(c) Argumenti uporabnikov

(i) Odvisnost od uvoza

(97) Nekateri uporabniki so trdili, da ohranitev ukrepov ni v interesu Skupnosti, ker so glede na omejenost razpoložljive proizvodne zmogljivosti v Skupnosti uporabniki odvisni od uvoza. V zvezi s tem so trdili, da bi ohranitev protidampinških ukrepov ustvarila pomanjkanje ponudbe v Skupnosti, povpraševanje po fluoritu pa zaradi tehnološkega razvoja in sprejemanja predpisov narašča.

(98) Industrija Skupnosti ni oporekala, da je uvoz iz tretjih držav potreben za zadovoljitev povpraševanja Skupnosti po fluoritu. Trdila je, da cilj protidampinških ukrepov ni preprečiti uvoz v Skupnost, pač pa zagotoviti, da uvoz poteka po poštenih cenah.

(99) Preiskava je pokazala, da veljavni protidampinški ukrepi kitajskemu uvozu niso preprečili vstopa na trg Skupnosti. Uvoz iz LRK se je med letoma 1994 in 1998 dejansko povečal in sicer za 146 %, sledeč povečanju povpraševanja po fluoritu. Sočasno se je tudi prodaja industrije Skupnosti povečala za 58 %.

(100) Glede na zgoraj navedeno ni verjetno, da bo ohranitev ukrepov preprečila uporabnikom, da nabavljajo v LRK, medtem ko bo ohranitev varovalne mreže pomagala industriji Skupnosti, da si v celoti opomore od škode, ki jo je utrpela. Iz zgornjega tudi ni verjetno, da bi lahko prišlo do pomanjkanja ponudbe, če se ohranijo protidampinški ukrepi.

(ii) Slabe strani konkurence

(101) Nekateri uporabniki so trdili, da bodo protidampinški ukrepi, uvedeni za kitajski fluorit, povzročili umetno povišane cene za fluorit v Skupnosti, zaradi česar bodo uporabniki fluorita v slabšem konkurenčnem položaju v odnosu z njihovo konkurenco v Skupnosti, ki ne nabavlja v LRK, in tudi v odnosu z mednarodno konkurenco. Posledica tega bi bila preselitev proizvodnje FV v ZDA in LRK, kjer bi bil dostop do fluorita cenejši, in temu bi sledila izguba delovnih mest, naložb in dobička v Skupnosti v industrijah z visoko dodano vrednostjo, ki so bistvene za konkurenčnost uporabniške industrije fluorita Skupnosti v prihodnosti.

(102) Industrija Skupnosti je trdila, da je v obdobju uporabe ukrepov industrija v spodnjem delu proizvodnega procesa opravila večje naložbe v Skupnosti, kar je v nasprotju z argumentom o preselitvi.

(103) Ugotovilo se je, da je med letoma 1996 in 1998 uporabniška industrija fluorita v Skupnosti izvedla velike naložbe. Poleg tega so ugotovili, da so bile cene fluorita v ZDA višje kot v Skupnosti. Leta 1998 so bile cene kitajskega uvoza v ZDA 7 % višje kot cene kitajskega uvoza na trg Skupnosti. Dobiček uporabnikov se je v povprečju povečal od 3,7 % leta 1996 na 6,3 % leta 1998 in to kljub veljavnim protidampinškim ukrepom.

(104) V zvezi s preselitvijo proizvodnje FV v LRK je treba povedati, da je FV izredno nevaren izdelek, ki ni primeren za potovanja na dolge razdalje. To v praksi pomeni, da bi preselitev proizvodnje FV v LRK sprožila preselitev celotne industrije za nadaljnjo predelavo v LRK. Zdi se, da so informacije, ki so jih predložili sodelujoči uporabniki v zvezi z obdobjem, ko so se uporabljali protidampinški ukrepi, v nasprotju z zgoraj navedenim. Dejansko so uporabniki v obdobju uporabe protidampinških ukrepov veliko vložili v nadaljnji proizvodni proces v Skupnosti. Glede na zgoraj navedeno se preselitev celotne industrije za nadaljnjo predelavo v LRK, če bo dovoljena nadaljnja uporaba protidampinških ukrepov, ne zdi verjetna.

(105) Glede na zgoraj navedeno ni pričakovati, da bo z ohranitvijo protidampinških ukrepov v njihovi sedanji obliki uporabniška industrija kakorkoli prikrajšana zaradi konkurence.

(iii) Drugi viri nabave

(106) Številni večji proizvajalci derivatov fluorita se morajo zanašati na uvoz fluorita. Uporabniki so trdili, da je v nekitajskem, to je v kenijskem in mehiškem, fluoritu veliko nečistoče, kar pojasnjuje, zakaj je glavni zanesljivi vir nabave LRK. Nadaljnja uporaba protidampinških ukrepov pri uvozu iz LRK bi torej ovirala dostop uporabnikov do kakovostnega fluorita.

(107) Prvič je treba povedati, da se je kljub razlikam v čistoči uvoz iz drugih držav povečal v obdobju uporabe protidampinških ukrepov, sledeč povečanemu povpraševanju. Uvoz iz Mehike se je npr. šestkrat povečal, uvoz iz Kenije pa se je povečal za 57 %. Zdi se, da zgoraj navedeno nakazuje, da je tak fluorit primeren za nekatere uporabe na področju nadaljnje predelave.

(108) Drugič veliko povečanje uvoza iz LRK nakazuje, da posledica ukrepov, ki so bili uvedeni leta 1993, ni bila izključitev kitajskega uvoza iz trga Skupnosti, pač pa zvišanje cen.

(109) Ugotovljeno je torej, da ni verjetno, da bo zaradi nadaljnje uporabe sedanjih protidampinških ukrepov uporabnikom otežen dostop do fluorita vseh kakovostnih razredov.

4. Sklep o interesu Skupnosti

(110) Po analizi raznih vpletenih interesov je bilo ugotovljeno, da bo nadaljnja uporaba protidampinških ukrepov verjetno imela za posledico relativno stabilne cene fluorita na trgu Skupnosti, in v obdobju uporabe veljavnih ukrepov se je zdelo, da to nima negativnih učinkov na ekonomski položaj uporabnikov. Poleg tega bi se negotov položaj industrije Skupnosti lahko poslabšal, če bi ostala brez zaščite pred dampinškim uvozom, kar bi ogrozilo njeno sposobnost preživetja.

(111) Glede na zgoraj navedeno je sklenjeno, da v tem primeru ni nobenih trdnih razlogov proti ohranitvi protidampinških ukrepov s strani interesov Skupnosti.

I. VMESNI PREGLED

(112) Kitajski izvozniki/trgovci so trdili, da je bilo protizakonito začeti vmesni pregled, ki je bil omejen le na obliko ukrepov, saj niso bili predloženi nobeni dokazi, ki bi nakazali potrebo po spremembi oblike ukrepov. Glede tega so trdili, da zahteva po pregledu v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ni vsebovala nobenih informacij o neučinkovitosti veljavnih protidampinških ukrepov.

(113) Treba je omeniti, da je vmesni pregled, omejenega na obliko ukrepov, Komisija začela po uradni dolžnosti. Začetek je temeljil na tem, da je bilo nakazano v informacijah, ki jih je v zahtevi po pregledu predložil vlagatelj skladno s členom 11(2) osnovne uredbe, da je učinkovitost zadevnih ukrepov ovirana.

(114) Preiskava je pokazala, da je v obravnavanem obdobju industrija Skupnosti izgubila sicer tržni delež, vendar so protidampinški ukrepi v njihovi sedanji obliki omogočili industriji Skupnosti, da zviša svoje cene in tako zmanjša svoje izgube, zlasti v obdobju med letoma 1996 in 1998. Vendar pa uporaba ukrepov ni trajala dovolj dolgo, da bi industriji Skupnosti omogočila, da si v celoti opomore, kar zadeva donosnost. V zvezi z učinkovitostjo zadevnih ukrepov se torej zdi, da bo njihova sedanja oblika omogočila, da si industrija Skupnosti v celoti opomore in se je zato ne sme spremeniti.

(115) Končno pa je v zvezi z uporabniki preiskava pokazala, da protidampinški ukrepi v njihovi sedanji obliki niso znatno vplivali na ekonomski položaj uporabnikov.

(116) Torej je ugotovljeno, da je treba protidampinške ukrepe ohraniti v njihovi sedanji obliki.

J. PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(117) Vse zadevne stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravalo priporočiti ohranitev obstoječih ukrepov. Po razkritju jim je bil dan rok za predložitev njihovih stališč. Stališča, predložena po zadnjem razkritju, so bila ustrezno upoštevana.

(118) Iz zgornjega sledi, kot je predvideno v členu 11(2) osnovne uredbe, da je treba ohraniti protidampinške dajatve, izračunane na podlagi najnižje cene 113,50 ekuja za suho tono, pri uvozu fluorita po poreklu iz Ljudske republike Kitajske, ki so bile uvedene z Uredbo (ES) št. 486/94 –

JE SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Uvede se dokončna protidampinška dajatev pri uvozu fluorita, v obliki filtrirnega kolača ali prahu, ki spada pod oznako KN ex25292100 (oznaka TARIC 2529210010) ali oznako KN ex25292200 (oznaka TARIC 2529220010) in je po poreklu iz Ljudske republike Kitajske.

2. Dajatev je enaka razliki med najnižjo ceno 113,50 evra za tono (suha neto teža) in neto ceno fco meja Skupnosti, neplačana dajatev.

3. Če je bilo blago poškodovano pred vstopom v prosti promet in je torej dejansko plačana ali plačljiva cena porazdeljena za določitev carinske vrednosti v skladu s členom 145 Uredbe komisije (EGS) št. 2454/93 [5], se najnižja uvozna cena, določena zgoraj, zmanjša za odstotek, ki ustreza porazdelitvi dejansko plačane ali plačljive cene. Plačljive dajatve bodo potem enake razliki med zmanjšano najnižjo uvozno ceno in zmanjšano neto ceno fco meja Skupnosti, neplačana dajatev.

4. Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavne carinske določbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2000

Za Svet

Predsednik

H. Védrine

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 905/98 (UL L 128, 30.4.1998, str. 18).

[2] UL L 62, 5.3.1994, str. 1.

[3] UL C 276, 4.9.1998, str. 2.

[4] UL C 62, 4.3.1999, str. 3, spremenjeno zUL C 120, 1.5.1999, str. 23.

[5] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1662/1999 (UL L 197, 20.7.1999, str. 25).

--------------------------------------------------