32000R1825Úradný vestník L 216 , 26/08/2000 S. 0008 - 0012


Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000

z 25. augusta 2000,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 820/97 [1] a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1) Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000, najmä pokiaľ ide o predaj medzi členskými štátmi, aby systém označovania neviedol k narušovaniu obchodu na trhu s hovädzím a teľacím mäsom.

(2) Na zabezpečenie vysledovateľnosti je v kontexte systémov povinného aj dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa potrebné, aby prevádzkovatelia a organizácie dodržiavali identifikačný systém a komplexný registračný systém pre hovädzie mäso v každej z etáp jeho výroby a predaja.

(3) Na identifikáciu bitúnkov bez schvaľovacieho čísla je potrebné počas prechodného obdobia poskytnúť alternatívne metódy ich identifikácie.

(4) Taktiež je potrebné definovať postup, ktorý sa má uplatňovať na označovanie hovädzieho mäsa zo zvierat, u ktorých nie sú dostupné úplné údaje o narodení a presunoch, pretože nariadenie Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997, ktoré ustanovuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a ktoré sa týka označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa [2], požaduje zaznamenávanie týchto údajov až po 1. januári 1998. Podobné opatrenie sa požaduje pre označovanie hovädzieho mäsa zo zvierat, ktoré sa dovážajú do spoločenstva z tretích krajín živé.

(5) V súvislosti s úplnou identifikáciou pôvodu, s cieľom vyhnúť sa zbytočnému opakovaniu označovania na etikete členských štátov alebo tretích krajín, v ktorých sa zviera chovalo, je potrebné zaviesť zjednodušené uvádzanie údajov podľa času, počas ktorého sa zviera, z ktorého bolo získané hovädzie mäso, chovalo v členskom štáte alebo tretej krajine narodenia alebo zabitia.

(6) Je potrebné objasniť situáciu v súvislosti s doplňujúcimi informáciami, ktoré môžu byť uvedené na etiketách podľa zjednodušených postupov označovania mletého hovädzieho mäsa. Tieto doplňujúce informácie sa podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1760/2000 môžu uvádzať do 1. septembra 2000. Určité informácie sa môžu uvádzať len do 1. januára 2002, ak sa príslušný členský štát rozhodol uplatňovať národný systém povinného označovania, ktorý zahŕňa tieto informácie, alebo ak príslušný prevádzkovateľ uvádza tieto informácie dobrovoľne.

(7) V súvislosti so systémom dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa je potrebné zabezpečiť zrýchlený alebo zjednodušený schvaľovací postup pre určité kusy hovädzieho mäsa, ktoré boli označené v niektorom členskom štáte podľa schválenej špecifikácie a privezené na územie iného členského štátu.

(8) V záujme zabezpečenia spoľahlivosti špecifikácie je potrebné, aby nezávislý orgán a príslušný orgán mali prístup ku všetkým záznamom, ktoré vedú prevádzkovatelia a organizácie a aby vykonávali pravidelné kontroly na mieste na základe analýzy rizika.

(9) Článok 17 nariadenia (ES) č. 1760/2000 ustanovuje určité opatrenia vzťahujúce sa na prípady, keď výroba hovädzieho mäsa úplne alebo čiastočne prebieha v tretej krajine. Je vhodné určiť podrobné vykonávacie pravidlá pre postup schvaľovania dovozov hovädzieho mäsa z tretích krajín.

(10) S cieľom zabezpečiť, aby úprava označovania týkajúca sa dovážaného hovädzieho mäsa bola rovnako spoľahlivá ako úpravy platné pre hovädzie mäso spoločenstva, Komisia preskúma oznámenia prijaté od tretích krajín. Keď Komisia dospeje k záveru, že postupy a/alebo kritériá uplatňované v tretej príslušnej krajine sú ekvivalentné štandardom uvedeným v nariadení (ES) č. 1760/2000, posúdené oznámenia sa zašlú členským štátom.

(11) S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť systému označovania v tretích krajinách môže Komisia požadovať ďalšie informácie a podľa informácií prijatých na základe týchto žiadostí by mala prijať potrebné opatrenia.

(12) Komisia môže vykonávať kontroly v tretích krajinách. Aby Komisia mohla vykonávať kontroly v tretej krajine, potrebuje predchádzajúci súhlas príslušnej tretej krajiny. Ak takýto súhlas nie je k dispozícii, Komisia by mala prijať potrebné opatrenia.

(13) Je potrebné, aby členské štáty vykonávali kontroly, s cieľom zabezpečiť dostatočnú správnosť používaných dobrovoľných etikiet.

(14) Mal by sa vytvoriť rámec pre ukladanie sankcií prevádzkovateľom. Tento rámec by mal zohľadňovať situácie, keď prevádzkovateľ neoznačil hovädzie mäso v súlade s pravidlami systému povinného označovania, alebo keď prevádzkovateľ označil hovädzie mäso v rámci systému dobrovoľného označovania, pričom nedodržal špecifikáciu, alebo ak nebola schválená špecifikácia. Na obmedzené obdobie do 1. januára 2001, s cieľom zohľadniť ťažkosti prevádzkovateľov pri vykonávaní tohto nariadenia, sa najprísnejšie sankcie majú ukladať len vtedy, ak etiketa obsahuje informácie, ktoré zavádzajú spotrebiteľa, alebo nie sú v súlade so schválenou špecifikáciou.

(15) Nariadenie (ES) č. 820/97 ustanovilo, že každý prevádzkovateľ alebo organizácia, ktorá chce uvádzať dobrovoľné údaje na etikete, predloží špecifikáciu na schválenie príslušnému orgánu každého členského štátu, v ktorom prebieha výroba alebo predaj predmetného hovädzieho mäsa. Nariadenie Rady (ES) č. 2772/1999 z 21. decembra 1999, ktoré ustanovuje všeobecné pravidlá pre systém povinného označovania hovädzieho mäsa [3], umožnilo prevádzkovateľom pokračovať v uvádzaní dobrovoľných údajov na etiketách pre hovädzie mäso ako doplnok k povinným údajom do 31. augusta 2000.

(16) Ak sa nezmenia schválené dobrovoľné špecifikácie a pod podmienkou, že budú v súlade s novými pravidlami, je primerané, aby tieto špecifikácie, ako aj špecifikácie schválené pre tretie krajiny, zostali v platnosti.

(17) Nariadenie (ES) č. 820/97 ustanovuje, že ak sú dostupné dostatočné údaje v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, členské štáty môžu rozhodnúť, že na etiketách pre hovädzie mäso zo zvierat narodených, chovaných a zabitých v tom istom členskom štáte musia byť uvedené aj doplňujúce informácie. Nariadenie (ES) č. 2772/1999 povolilo členským štátom naďalej využívať možnosti predpísať povinný systém označovania pre hovädzie mäso zo zvierat narodených, vykŕmených a zabitých na ich vlastnom území v súlade s článkom 19 (4) nariadenia (ES) č. 820/97, a to dočasne do 31. augusta 2000.

(18) Rozhodnutie Komisie č. 98/595/ES z 13. októbra 1998 týkajúce sa uplatňovania systému povinného označovania hovädzieho mäsa vo Francúzsku a Belgicku [4] a rozhodnutie Komisie č. 1999/1/ES zo 14. decembra 1998 týkajúce sa uplatňovania systému povinného označovania hovädzieho mäsa vo Fínsku [5] povoľujú týmto členským štátom predpísať povinný systém označovania hovädzieho mäsa zo zvierat narodených, vykŕmených a zabitých na ich vlastnom území. Platnosť týchto rozhodnutí, ako aj akýchkoľvek ďalších rozhodnutí tohto druhu by mala pokračovať do 1. januára 2002, keď nadobudne účinnosť úplné uvádzanie pôvodu v systéme povinného označovania spoločenstva.

(19) Na monitorovanie uplatňovania systému dobrovoľného označovania by členské štáty mali zaznamenávať schválené špecifikácie a zasielať Komisii informácie o svojich národných vykonávacích pravidlách a dobrovoľných údajoch schválených na ich území. Tieto informácie je potrebné pravidelne aktualizovať.

(20) Je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1141/97 z 23. júna 1997, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 820/97 na označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa [6], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 824/98 [7]. S cieľom zabrániť nedorozumeniam počas prechodného obdobia pred zavedením povinného systému podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1760/2000, nariadenie (ES) č. 1141/97 by sa malo naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o mäso zo zvierat zabitých pred 1. septembrom 2000.

(21) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vysledovateľnosť

Všetci prevádzkovatelia a organizácie v zmysle tretej zarážky článku 12 nariadenia (ES) č. 1760/2000 majú v každej z rôznych etáp výroby a predaja identifikačný systém a komplexný registračný systém.

Tento systém sa uplatňuje tak, aby zabezpečoval prepojenie medzi identifikáciou mäsa a príslušného zvieraťa alebo príslušných zvierat podľa ustanovení v článkoch 13 (1) a 16 (2) uvedeného nariadenia.

Registračný systém zaznamenáva predovšetkým príchod a odchod hovädzieho dobytka, jatočných tiel a/alebo kusov tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá súvzťažnosť medzi príchodmi a odchodmi.

Článok 2

Označovanie, ak nie sú dostupné informácie

1. Schvaľovacie číslo podľa článku 13 (2) b) nariadenia (ES) č. 1760/2000 je:

a) buď schvaľovacie číslo ustanovené v článku 10 (1) smernice Rady 64/433/EHS [8];

b) alebo ak neexistuje schvaľovacie číslo, národné registračné číslo.

Ak nie je dostupné ani jedno z týchto dvoch čísiel, do 1. januára 2000 môže byť číslo nahradené názvom a adresou bitúnku.

2. V zmysle článku 13 (5) nariadenia (ES) č. 1760/2000:

a) pri mäse zo zvierat narodených v spoločenstve pred 1. januárom 1998, ak nie sú dostupné informácie o mieste narodenia a/alebo mieste chovu inom ako posledné miesto chovu, sa označenie miesta narodenia a/alebo miesta chovu nahradí označením "*(Narodené pred 1. januárom 1998)".

b) pri mäse zo zvierat, ktoré sa živé dovážajú do spoločenstva, ak nie sú dostupné informácie o mieste narodenia a/alebo mieste chovu inom ako posledné miesto chovu, údaj o mieste narodenia a/alebo mieste chovu sa nahradí údajom "*(Dovoz živých zvierat do ES)" alebo "*(Dovoz živých zvierat z [názov tretej krajiny])".

Článok 3

Zjednodušenie označovania pôvodu

V zmysle článku 13 (5) a) nariadenia (ES) č. 1760/2000 sa u mäsa zo zvierat, ktoré sa chovali 30 dní alebo menej:

- v členskom štáte alebo tretej krajine narodenia,

- v členskom štáte alebo tretej krajine, kde boli zvieratá zabité,

nevyžaduje uvádzanie týchto členských štátov alebo tretích krajín ako členského štátu alebo tretej krajiny, kde sa zvieratá chovali, ak sa tieto zvieratá chovali v inom členskom štáte alebo tretej krajine dlhšie ako 30 dní.

Článok 4

Veľkosť skupiny

1. Počas rozrábky jatočných tiel alebo štvrtiek sa veľkosť skupiny uvedenej v druhom pododseku článku 13 (1) nariadenia (ES) č. 1760/2000 definuje podľa počtu jatočných tiel alebo štvrtiek rozrábaných spolu, ktoré predstavujú jednu dávku pre príslušnú rozrábkareň. Táto veľkosť nesmie v žiadnom prípade presiahnuť jednodňovú výrobu.

2. Počas ďalšej rozrábky alebo mletia sa skupina môže znovu vytvoriť zo všetkých skupín uvedených v odseku 1, ktoré sú odovzdané na rozrábku alebo mletie v ten istý deň.

Článok 5

Mleté hovädzie mäso

1. Na účely tohto nariadenia sa mleté mäso definuje ako mäso, ktoré bolo pomleté na kúsky alebo spracované špirálovitou rezačkou na mäso.

2. Doplňujúce informácie, ktoré môžu byť uvedené na etiketách podľa ustanovení v treťom pododseku článku 14 nariadenia (ES) č. 1760/2000 sú:

a) od 1. septembra 2000 údaje uvedené v článku 13 (2) b) a c) nariadenia (ES) č. 1760/2000, ako aj dátum mletia;

b) od 1. septembra 2000 do 1. januára 2002 údaje uvedené v bodoch a) i) a ii) a b) článku 13 (5) nariadenia (ES) č. 1760/2000, ak príslušný členský štát prijal rozhodnutie o uplatňovaní národného systému povinného označovania vrátane týchto informácií, alebo ak príslušný prevádzkovateľ dobrovoľne uvádza tieto informácie v súlade s oddielom II hlavy II nariadenia (ES) č. 1760/2000;

c) od 1. januára 2002 údaje uvedené v článku 13 (5) a) i) a ii) nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 6

Schvaľovacie postupy

1. Obdobie ustanovené v druhom pododseku článku 16 (3) nariadenia (ES) č. 1760/2000, počas ktorého povolenie nebolo zamietnuté alebo udelené, alebo príslušný orgán členského štátu, do ktorého sa hovädzie mäso odosiela, nepožiadal o doplňujúce informácie, je dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume predloženia žiadosti.

2. Podľa článku 16 (5) nariadenia (ES) č. 1760/2000 pre jednotlivo balené kusy hovädzieho mäsa prvotriednej kvality, označené v členskom štáte podľa schválenej špecifikácie a privezené na územie iného členského štátu, ak sa k pôvodnej etikete neuvedú žiadne dodatočné informácie, obdobie ustanovené v druhom pododseku článku 16 (3) nariadenia (ES) č. 1760/2000 je 14 dní.

3. Na účely článku 16 (5) nariadenia (ES) č. 1760/2000 hovädzie mäso v malom maloobchodnom balení, označené v členskom štáte podľa schválenej špecifikácie, sa môže priviezť na územie iného členského štátu a predávať sa tam bez predchádzajúceho schválenia špecifikácie označenia týmto členským štátom za predpokladu, že:

a) predmetné balenia zostali nezmenené;

b) špecifikácia schválená členským štátom, v ktorom bolo mäso balené, sa vzťahuje aj na obchodovanie s baleným hovädzím mäsom v iných členských štátoch;

c) členský štát, ktorý schváli túto špecifikáciu, vopred poskytne všetky potrebné informácie všetkým ostatným členským štátom, v ktorých sa má balené hovädzie mäso podľa schválenej špecifikácie predávať.

Článok 7

Kontroly

1. Prevádzkovatelia a organizácie umožnia expertom Komisie, príslušnému orgánu a príslušnému nezávislému kontrolnému orgánu v zmysle tretieho pododseku článku 16 (1) nariadenia (ES) č. 1760/2000 vstup do svojich priestorov a prístup ku všetkým záznamom, ktoré dokazujú, že informácie na príslušných etiketách sú správne.

2. Príslušný orgán a v prípade uvedenom v treťom pododseku článku 16 (1) nariadenia (ES) č. 1760/2000 nezávislý kontrolný orgán vykoná pravidelné kontroly na mieste na základe analýzy rizika, pri ktorých treba zohľadňovať predovšetkým zložitosť príslušnej špecifikácie. Z každej kontroly sa vypracuje správa o kontrole, ktorá má zahŕňať akékoľvek nedostatky aj navrhované opatrenia na nápravu situácie a akékoľvek uložené termíny a sankcie.

3. Ak sa nevyužije možnosť ustanovená v treťom pododseku článku 16 (1) nariadenia (ES) č. 1760/2000, členské štáty vykonajú kontroly tak, aby poskytli dostatočné záruky správnosti použitých etikiet. Určí sa, ako často sa kontroly budú vykonávať, a to predovšetkým podľa zložitosti príslušnej špecifikácie.

4. Prevádzkovatelia, organizácie a nezávislé kontrolné orgány oznámia všetky závažné informácie príslušnému orgánu.

Článok 8

Povolenia udeľované tretími krajinami

1. Komisia overí, či sú oznámenia úplné podľa ustanovení článku 17 (2) nariadenia (ES) č. 1760/2000. Ak Komisia obdrží neúplné oznámenie, informuje o tom príslušnú tretiu krajinu a uvedie, ktoré informácie sa požadujú.

Ak Komisia v súlade so svojou právomocou podľa tretieho pododseku článku 17 (2) uvedeného nariadenia nedospeje k záveru, že postupy a/alebo kritériá uplatňované v príslušnej tretej krajine nie sú ekvivalentné štandardom uvedeným v nariadení (ES) č. 1760/2000, úplné oznámenia sa zašlú členským štátom.

2. Ak Komisia kedykoľvek na základe oznámenia ustanoveného v článku 17 (2) nariadenia (ES) č. 1760/2000 usúdi, že je primerané overiť, či postupy a/alebo kritériá oznámené treťou krajinou sú v súčasnosti ekvivalentné štandardom uvedeným v nariadení (ES) č. 1760/2000, Komisia môže požiadať tretiu krajinu o poskytnutie akýchkoľvek potrebných informácií. Komisia môže predovšetkým požadovať, aby tretia krajina predložila kópie špecifikácií schválených určeným príslušným orgánom. Komisia môže ďalej požadovať, aby tretia krajina povolila zástupcom Komisie vykonať kontroly v tejto tretej krajine.

3. Ak Komisia v lehote, ktorú stanovila, neobdrží akúkoľvek informáciu alebo povolenie požadované podľa predchádzajúceho odseku, môže vyvodiť záver, že postupy a/alebo kritériá uplatňované v príslušnej tretej krajine nie sú ekvivalentné štandardom uvedeným v nariadení (ES) č. 1760/2000.

4. Komisia môže kedykoľvek zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie o ekvivalencii postupov a/alebo kritérií uplatňovaných v tretej príslušnej krajine podľa tretieho pododseku článku 17 (2) nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 9

Sankcie

1. Členské štáty určia systém sankcií, ktorý sa má uplatňovať v prípade porušení nariadenia (ES) č. 1760/2000 a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie jeho vykonávania. Určené sankcie majú byť efektívne, proporcionálne a odrádzajúce.

2. Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v článku 18 nariadenia (ES) č. 1760/2000, ak hovädzie mäso bolo označené:

- bez dodržania systému povinného označovania alebo

- v prípade uplatňovania dobrovoľného systému bez dodržania špecifikácie, alebo ak nebola schválená špecifikácia;

členské štáty môžu požadovať stiahnutie hovädzieho mäsa z trhu až do jeho opätovného označenia v súlade s týmto nariadením.

Ak však predmetné mäso zodpovedá všetkým existujúcim veterinárnym a hygienickým pravidlám, členské štáty môžu navyše k sankciám uvedeným v odseku 1 povoliť, že takéto mäso sa určí priamo na spracovanie na výrobky okrem výrobkov uvedených v prvej zarážke článku 12 nariadenia (ES) č. 1760/2000.

3. Do 1. januára 2001 sa hovädzie mäso stiahne z trhu len vtedy, ak etiketa obsahuje informácie, ktoré by mohli v podstatnej miere zavádzať spotrebiteľa, alebo nezodpovedajú schválenej špecifikácii.

Článok 10

Záznamy

Príslušný orgán zaznamenáva údaje o schválených špecifikáciách a predovšetkým o každom prevádzkovateľovi a organizácii zodpovednej za označovanie hovädzieho mäsa a o nezávislom orgáne zodpovednom za kontroly.

Článok 11

Oznámenia

Členské štáty oznamujú Komisii:

a) názvy orgánov oprávnených zavádzať systém označovania podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000, ako aj ďalšie vykonávacie pravidlá a predovšetkým tie, ktoré sa týkajú príslušných kontrol, ktoré sa majú vykonať a sankcií, ktoré sa majú uplatňovať;

b) do 30. septembra 2000 zoznam všetkých dobrovoľných údajov schválených na ich území;

c) každé tri mesiace aktualizáciu zoznamu uvedeného v bode b).

Článok 12

Prechodné ustanovenie

Pod podmienkou, že sú v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000 a s týmto nariadením,

a) dobrovoľné špecifikácie schválené podľa článkov 14 a 15 nariadenia (ES) č. 820/97 zostávajú v platnosti;

b) národné systémy povinného označovania hovädzieho mäsa, schválené podľa článku 19 (4) nariadenia (ES) č. 820/97, zostávajú v platnosti do 1. januára 2002, ako aj akékoľvek ďalšie takéto rozhodnutia.

Článok 13

Zrušenie

Zrušuje sa nariadenie (ES) č. 1141/97.

Naďalej sa však uplatňuje pre mäso získané zo zvierat zabitých pred 1. septembrom 2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa pre hovädzie mäso získané zo zvierat zabitých od 1. septembra 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. augusta 2000

Za Komisiu

Philippe Busquin

člen Komisie

[1] Ú. v. ES. L 204, 11.8.2000, s. 1.

[2] Ú. v. ES. L 117, 7.5.1997, s. 1.

[3] Ú. v. ES. L 334, 28.12.1999, s. 1.

[4] Ú. v. ES. L 286, 23.10.1998, s. 55.

[5] Ú. v. ES. L 1, 5.1.1999, s. 3.

[6] Ú. v. ES. L 165, 24.6.1997, s. 7.

[7] Ú. v. ES. L 117, 21.4.1998, s. 4.

[8] Ú. v. ES. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č.1141/97 | Toto nariadenie |

Článok 2 | Článok 1 |

– | Článok 2 |

– | Článok 3 |

– | Článok 4 |

– | Článok 5 |

Článok 1 | Článok 6 |

Článok 3 | Článok 7 |

Článok 4a | Článok 8 |

Článok 4 | Článok 9 |

Článok 5 (1) | Článok 10 |

Článok 5 (2) | Článok 11 |

– | Článok 12 |

– | Článok 13 |

Článok 6 | Článok 14 |

--------------------------------------------------