32000R1760Úradný vestník L 204 , 11/08/2000 S. 0001 - 0010


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

zo 17. júla 2000,

ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej články 37 a 152,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 tejto zmluvy [4],

keďže:

(1) Článok 19 nariadenia Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 zavádzajúci systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a týkajúci sa označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa [5] uvádza, že je potrebné zaviesť povinný systém označovania hovädzieho mäsa, ktorý bude záväzný pre všetky členské štáty, počnúc 1. januárom 2000. Ten istý článok uvádza, že na základe návrhu Komisie je potrebné prijať všeobecné pravidlá pre tento povinný systém pred uvedeným dátumom.

(2) Nariadenie Rady (ES) č. 2772/1999 z 21. decembra 1999 stanovujúce všeobecné pravidlá pre povinný systém označovania hovädzieho mäsa [6] ustanovuje, aby sa tieto všeobecné pravidlá uplatňovali iba dočasne, najdlhšie počas ôsmich mesiacov, a to od 1. februára do 31. augusta 2000.

(3) V záujme zrozumiteľnosti by malo byť nariadenie (ES) č. 820/97 zrušené a nahradené týmto nariadením.

(4) Po nestabilite trhu s hovädzím mäsom a výrobkami z hovädzieho mäsa, ktorá bola spôsobená kritickou situáciou bovínnej spongifórmnej encefalopatie, zlepšenie transparentnosti podmienok výroby a predaja výrobkov, ktorých sa to týka, zvlášť pokiaľ ide o zistiteľnosť ich pôvodu, znamenali pozitívny vplyv na spotrebu hovädzieho mäsa. Aby sa udržala a posilnila dôvera spotrebiteľov v hovädzie mäso a aby neboli uvádzaní do omylu, je potrebné vyvinúť rámec, v ktorom sa sprístupnia informácie spotrebiteľom dostatočným a jasným označením výrobku.

(5) S týmto cieľom je nevyhnutné vytvoriť na jednej strane účinný systém pre označovanie a registráciu hovädzieho dobytka vo fáze výroby a na druhej strane vytvoriť osobitný systém označovania v spoločenstve v sektore hovädzieho mäsa, založený na objektívnych kritériách vo fáze predaja.

(6) Na základe záruk, ktoré poskytuje toto zlepšenie, sa tiež dosiahnu určité požiadavky verejného záujmu, zvlášť pokiaľ ide o ochranu zdravia ľudí a zvierat.

(7) Výsledkom bude, že dôvera spotrebiteľa v kvalitu hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa sa zlepší, zachová sa vyššia úroveň ochrany zdravia verejnosti a posilní sa trvalá stabilita trhu s hovädzím mäsom.

(8) Článok 3 (1) c) smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol, uplatňujúcich sa v obchode v rámci spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu [7] uvádza, že zvieratá určené pre vnútorný trh v rámci spoločenstva musia byť identifikované v súlade s požiadavkami pravidiel spoločenstva a registrované takým spôsobom, že možno zistiť pôvodný podnik alebo podnik v dočasnej držbe alebo prechodnú držbu, centrum alebo organizáciu, a že pred 1. januárom 1993 je potrebné tieto systémy identifikácie a registrácie rozšíriť na pohyb zvierat v rámci územia každého členského štátu.

(9) Článok 14 smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 ustanovuje princípy, ktorými sa riadi organizácia veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a mení a dopĺňa smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [8], uvádza, že identifikácia a registrácia tak, ako je uvedené v článku 3 (1) c) smernice 90/425/EHS takýchto zvierat, sa musí, okrem zvierat na porážku a registrovaných koní, vykonávať po uvedených kontrolách.

(10) Riadenie určitých schém pomoci spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva si vyžaduje individuálnu identifikáciu určitých typov dobytka. Identifikačné a registračné systémy preto musia byť vhodné pre uplatňovanie a kontrolu takýchto jednotlivých identifikačných opatrení.

(11) Je potrebné zabezpečiť rýchlu a účinnú vzájomnú výmenu informácií medzi členskými štátmi kvôli správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia. Ustanovenia spoločenstva týkajúce sa tohto boli zavedené nariadením Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zákona o clách alebo poľnohospodárskych záležitostiach [9] a smernicou Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie legislatívy o veterinárnych a zootechnických záležitostiach [10].

(12) Terajšie pravidlá týkajúce sa identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka boli ustanovené smernicou Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat [11] a nariadením (ES) č. 820/97. Skúsenosti ukázali, že implementácia smernice 92/102/EHS pre hovädzí dobytok nebola celkom uspokojujúca a potrebuje ďalšie vylepšenie. Je preto potrebné prijať osobitné pravidlá pre hovädzí dobytok, aby sa posilnili ustanovenia uvedenej smernice.

(13) Pre zavedenie vylepšeného identifikačného systému, ktorý sa má prijať, nie je podstatné to, aby sa ukladali výrobcovi neprimerané požiadavky v zmysle administratívnych formalít. Musia sa stanoviť dostatočné lehoty na jeho zavedenie.

(14) Pre rýchle a presné zistenie pôvodu zvierat na účely týkajúce sa kontroly schém pomoci spoločenstva by mal každý členský štát vytvoriť národnú počítačovú databázu, ktorá bude zaznamenávať pôvod zvieraťa, všetky podniky na území daného štátu a pohyb zvierat, v súlade s ustanoveniami smernice Rady 97/12/ES zo 17. marca 1997, ktorá mení, dopĺňa a aktualizuje smernicu 64/432/EHS o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými [12] vo vnútri spoločenstva, ktorá objasňuje zdravotné požiadavky týkajúce sa tejto databázy.

(15) Je dôležité, aby každý členský štát prijal všetky opatrenia, ktoré ešte môžu byť potrebné, aby sa zaistilo, že národná počítačová databáza bude plne funkčná čo najskôr.

(16) Kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby sa vytvorili technické podmienky zaručujúce najlepšiu možnú komunikáciu výrobcu s databázou a komplexné využívanie databáz.

(17) Aby bolo možné povoliť pohyb hovädzieho dobytka, zvieratá by mali byť označené ušným štítkom aplikovaným v každom uchu a v zásade by mali byť sprevádzané pasom počas akéhokoľvek pohybu. Typické znaky ušného štítku a pasu by mali byť určené na úrovni spoločenstva. V zásade by pas mal byť vydaný pre každé zviera, pre ktoré bol pridelený ušný štítok.

(18) Zvieratá dovezené z tretích krajín podľa smernice 91/496/EHS by mali podliehať rovnakým identifikačným požiadavkám.

(19) Každé zviera by malo mať pripevnený ušný štítok počas celého svojho života.

(20) Na základe práce, ktorú vykonalo spoločné výskumné centrum, Komisia preveruje uskutočniteľnosť používania elektronických prostriedkov na identifikáciu zvierat.

(21) Majitelia zvierat, okrem prepravcov, by mali udržiavať aktuálny register zvierat, ktoré vlastnia v ich podnikoch. Znaky registra by mali byť určené na úrovni spoločenstva. Príslušný orgán by mal mať prístup k týmto registrom na požiadanie.

(22) Členské štáty by mali rozložiť náklady, ktoré vyplývajú z uplatňovania týchto opatrení, na celý sektor hovädzieho mäsa.

(23) Mal by sa určiť orgán alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie každej hlavy tohto nariadenia.

(24) Povinný systém označovania hovädzieho mäsa, ktorý by sa mal zaviesť, je povinný pre všetky členské štáty. Podľa tohto povinného systému by mali prevádzkovatelia a organizácie obchodujúce s hovädzím mäsom na obale vyznačiť informácie o hovädzom mäse a mieste porážky zvieraťa alebo zvierat, z ktorých bolo toto mäso získané.

(25) Povinný systém označovania hovädzieho mäsa by mal byť posilnený od 1. januára 2002. Podľa tohto povinného systému by prevádzkovatelia a organizácie obchodujúce s hovädzím mäsom mali na obale vyznačiť informácie týkajúce sa pôvodu, obzvlášť to, kde sa zviera alebo zvieratá, z ktorých sa získalo hovädzie mäso, narodili, kde boli vykrmované a porazené.

(26) Informácie, ktoré dopĺňajú informácie týkajúce sa toho, kde sa zviera alebo zvieratá, z ktorých sa hovädzie mäso získalo, narodili, boli vykrmované a porazené, možno poskytnúť na základe dobrovoľného systému označovania hovädzieho mäsa.

(27) Systém povinného označovania založený na pôvode by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2002, a má sa za to, že úplné informácie o pohybe hovädzieho dobytka v spoločenstve sa vyžadujú iba u zvierat narodených po 31. decembri 1997.

(28) Povinný systém označovanie hovädzieho mäsa by sa mal tiež uplatňovať na hovädzie mäso dovezené do spoločenstva. Avšak malo by sa vypracovať ustanovenie pre prípad, že nie všetky informácie, ktoré sa vyžadujú v označení hovädzieho mäsa získaného v spoločenstve, možno sprístupniť pre prevádzkovateľa alebo organizáciu z tretej krajiny. Je preto potrebné uviesť minimálne informácie, ktoré tretie krajiny musia zaistiť, že sú vyznačené na obale.

(29) U operátorov alebo organizácií vyrábajúcich a obchodujúcich s mletým hovädzím mäsom, ktoré nemusia byť v takej situácii, aby poskytovali všetky informácie, ktoré sa požadujú podľa povinného systému označovania hovädzieho mäsa, musia byť ustanovené výnimky, ktoré zaisťujú určité minimálne množstvo údajov.

(30) Cieľom označovania je poskytnúť maximálnu transparentnosť v obchodovaní s hovädzím mäsom.

(31) Ustanovenia tohto nariadenia nesmú ovplyvňovať nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisného určenia a určení pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny [13].

(32) Pre všetky údaje, okrem tých, ktoré spadajú pod povinný systém označovania hovädzieho mäsa, by sa mala ustanoviť tiež štruktúra označovania hovädzieho mäsa v rámci spoločenstva, a vzhľadom k rôznorodosti popisov hovädzieho mäsa, s ktorým sa obchoduje v spoločenstve, je zavedenie dobrovoľného systému označovania hovädzieho mäsa najvhodnejším riešením. Účinnosť takéhoto dobrovoľného systému označovania závisí od možnosti sledovania akéhokoľvek označeného hovädzieho mäsa až k pôvodnému zvieraťu alebo zvieratám. Úpravy označenia prevádzkovateľa alebo organizácie by mali podliehať špecifikácii, ktorú je potrebné predložiť príslušnému orgánu na povolenie. Prevádzkovatelia alebo organizácie by mali byť oprávnené označovať hovädzie mäso iba vtedy, ak označenie obsahuje ich názov alebo ich identifikačné logo. Príslušné orgány členských štátov by mali byť oprávnené zrušiť povolenie akejkoľvek špecifikácie v prípade nezrovnalostí. Aby sa zabezpečilo, že špecifikácie označenia možno v celom spoločenstve rozoznať, je potrebné zabezpečiť výmenu informácií medzi členskými štátmi.

(33) Prevádzkovatelia a organizácie, ktoré dovážajú hovädzie mäso do spoločenstva z tretích krajín, si môžu tiež želať označovať svoje výrobky podľa dobrovoľného systému označovania. Mali by sa určiť ustanovenia, ktoré by zaistili, pokiaľ je to možné, aby úpravy označenia týkajúce sa dovezeného hovädzieho mäsa boli rovnako spoľahlivé ako úpravy, ktoré sú vytvorené pre hovädzie mäso v rámci spoločenstva.

(34) Zmena úprav v hlave II nariadenia (ES) č. 820/97 v zmysle úprav uvedených v tomto nariadení môže znamenať vznik ťažkostí, ktoré sa neriešia v tejto smernici. Aby sa bolo možné zaoberať aj touto možnosťou, malo by sa vypracovať ustanovenie, aby Komisia prijala potrebné prechodné opatrenia. Komisia by tiež mala byť oprávnená riešiť špecifické praktické problémy tam, keď je to odôvodnené.

(35) S ohľadom na zaručenie spoľahlivosti úprav ustanovených v tomto nariadení je potrebné zaviazať členské štáty vykonávať primerané a účinné kontrolné opatrenia. Tieto kontroly by nemali mať dopad na akékoľvek kontroly, ktoré Komisia môže vykonávať analogicky podľa článku 9 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [14].

(36) Mali by sa stanoviť primerané pokuty v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia.

(37) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na implementáciu tohto nariadenia, v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy na výkon implementačných právomocí delegovaných na Komisiu [15],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

Článok 1

1. Každý členský štát zavedie systém pre identifikácia a registráciu hovädzieho dobytka v súlade s touto hlavou.

2. Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva, ktoré môžu byť stanovené pre eradikáciu chorôb alebo kontrolné účely a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 91/496/EHS a nariadenia (EHS) č. 3508/92 [16]. Avšak ustanovenia smernice 92/102/EHS, ktoré sa týkajú špecificky hovädzieho dobytka, sa už neuplatňujú odo dňa, kedy musia byť zvieratá identifikované v súlade s touto hlavou.

Článok 2

Na účely tejto hlavy:

- "zviera" znamená hovädzí dobytok v zmysle článku 2 (2) b) a c) smernice 64/432/EHS [17],

- "podnik" znamená akúkoľvek prevádzkáreň, stavbu alebo v prípade farmy v prírode, akékoľvek miesto situované na území toho istého členského štátu, v ktorom sú zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, držané, chované alebo spracovávané,

- "majiteľ" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná za zvieratá, či už trvalo alebo dočasne, vrátane ich dopravy alebo obchodovania s nimi,

- "príslušný orgán" znamená ústredný orgán alebo orgány v členskom štáte zodpovedné za, alebo poverené vykonávaním veterinárnych kontrol a implementáciou tejto hlavy, alebo v prípade monitorovania prémií orgány poverené implementáciou nariadenia (ES) č. 3508/92.

Článok 3

Systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka zahŕňa tieto prvky:

a) ušné štítky, na individuálnu identifikáciu zvierat;

b) počítačové databázy;

c) pasy zvierat;

d) jednotlivé registre udržiavané v každom podniku.

Komisia a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa to týka, majú prístup k všetkým informáciám, na ktoré sa táto hlava vzťahuje. Členské štáty a Komisia prijmú opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prístupu k týmto údajom pre všetky zainteresované strany, vrátane spotrebiteľských organizácií, ktoré majú záujem a sú uznané ich členskými štátmi, pod podmienkou, že sa zabezpečí dôvernosť a ochrana údajov predpísaná národným právom.

Článok 4

1. Všetky zvieratá, ktoré sa narodili v podniku po 31. decembri 1997, alebo ktoré sú určené pre obchod vo vnútri spoločenstva po 1. januári 1998, sú identifikované ušným štítkom, ktorý schváli príslušný orgán, aplikovaným do každého ucha. Oba ušné štítky majú rovnaký jednotný identifikačný kód, ktorý umožní identifikovať každé zviera jednotlivo spolu s podnikom, kde sa narodilo. Ako výnimku z vyššie uvedených požiadaviek, možno zvieratá narodené pred 1. januárom 1998, ktoré sú určené pre obchod vo vnútri spoločenstva, po tomto dátume identifikovať v súlade so smernicou 92/102/EHS až do 1. septembra 1998.

Ako výnimku z prvého pododseku, možno zvieratá narodené pred 1. januárom 1998, ktoré sú určené pre vnútorný trh v rámci spoločenstva po tomto dátume, za účelom okamžitej porážky identifikovať v súlade so smernicou 92/102/EHS až do 1. septembra 1999.

Hovädzí dobytok určený pre kultúrne a športové príležitosti (s výnimkou trhov a výstav), môžu byť namiesto ušnými štítkami identifikované pomocou identifikačného systému, ktorý ponúka rovnaké záruky a je povolený Komisiou.

2. Ušný štítok sa aplikuje počas lehoty, ktorú určí členský štát od narodenia zvieraťa, a v každom prípade predtým, než zviera opustí podnik, na ktorom sa narodilo. Lehota nemôže byť dlhšia, než 30 dní pred 31. decembrom 1999 vrátane, a nie dlhšia, než 20 dní po ňom.

Avšak na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) môže Komisia stanoviť okolnosti, za ktorých členské štáty môžu predĺžiť maximálnu lehotu.

Žiadne zviera, ktoré sa narodilo po 31. decembri 1997, nemožno presunúť z podniku, ak nie je identifikované v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Akékoľvek zviera dovezené z tretej krajiny, ktoré prešlo kontrolami určenými v smernici 91/496/EHS a ktoré zostáva na území spoločenstva, sa identifikuje v podniku miesta určenia pomocou ušného štítku, ktorý vyhovuje požiadavkám tohto článku v lehote, ktorú určí členský štát, ale ktorá nepresiahne 20 dní, ktoré uplynú od vyššieuvedených kontrol, a v každom prípade predtým, ako opustí podnik.

Avšak nie je potrebné identifikovať zviera, ak je podnikom miesta určenia bitúnok nachádzajúci sa v členskom štáte, kde sa takéto kontroly vykonávajú a zviera je porazené do 20 dní po tom, ako sa podrobilo kontrolám.

Pôvodná identifikácia zavedená treťou krajinou sa zaznamená v počítačovej databáze ustanovenej v článku 5, alebo, ak táto ešte nie je plne funkčná, v registroch ustanovených v článku 3, spolu s identifikačným kódom, ktorý jej bol pridelený členským štátom miesta určenia.

4. Akékoľvek zviera z iného členského štátu má svoj pôvodný ušný štítok.

5. Žiadny ušný štítok nemožno odstrániť alebo vymeniť bez povolenia príslušného orgánu.

6. Ušné štítky sa pridelia podniku, distribuované a aplikované zvieratám spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

7. Najneskôr do 31. decembra 2001, Európsky parlament a Rada rozhodne na základe správy Komisie spolu s akýmikoľvek návrhmi a v súlade s postupom uvedeným v článku 95 zmluvy o možnosti zavedenia elektronických identifikačných opatrení na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti.

Článok 5

Príslušný orgán členských štátov zostaví počítačovú databázu v súlade s článkami 14 a 18 smernice 64/432/ES.

Počítačové databázy budú funkčné v plnom rozsahu najneskôr 31. decembra 1999, kedy v nich budú uložené všetky požadované údaje podľa uvedenej smernice.

Článok 6

1. Od 1. januára 1998 vydá príslušný orgán pre každé zviera, ktoré je potrebné identifikovať v súlade s článkom 4, pas do 14 dní od oznámenia jeho narodenia, alebo v prípade zvierat, ktoré sú dovezené z tretích krajín, do 14 dní od oznámenia o ich opätovnej identifikácii členským štátom, ktorého sa to týka v súlade s článkom 4(3). Príslušný orgán môže vydať pas pre zvieratá z iného členského štátu podľa rovnakých podmienok. V takýchto prípadoch pas, ktorý sprevádza zviera pri jeho príchode sa odovzdá príslušnému orgánu, ktorý ho vráti vydávajúcemu členskému štátu.

Avšak na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 23(2) môže Komisia stanoviť okolnosti, podľa ktorých možno predĺžiť maximálnu lehotu.

2. Kedykoľvek sa zviera pohybuje, sprevádza ho jeho pas.

3. Ako výnimku z prvej vety odseku 1 a odseku 2, členské štáty:

- ktoré majú počítačovú databázu, ktorú Komisia považuje za funkčnú v plnom rozsahu v súlade s článkom 5, môžu stanoviť, že pas je potrebné vydať iba pre zvieratá, ktoré sú určené pre obchod vo vnútri spoločenstva a že tieto zvieratá sprevádzajú ich pasy, iba ak sa pohybujú z územia členského štátu, ktoré sa to týka, na územie iného členského štátu, kedy pas obsahuje informácie z počítačovej databázy.

V týchto členských štátoch sa pas sprevádzajúci zviera dovážané z iného členského štátu odovzdá príslušnému orgánu po príchode zvieraťa;

- môžu do 1. januára 2000 povoliť vydávanie spoločných zvieracích pasov pre stáda pohybujúce sa v rámci členského štátu, ktorého sa to týka, pod podmienkou, že takéto stáda majú rovnaký pôvod a miesto určenia a majú veterinárny certifikát.

4. V prípade smrti zvieraťa vráti majiteľ pas príslušnému orgánu do siedmich dní po smrti zvieraťa. Ak sa zviera pošle na bitúnok, prevádzkovateľ bitúnku je zodpovedný za vrátenie pasu príslušnému orgánu.

5. V prípade, že sa zvieratá vyvážajú do tretích krajín, pas odovzdá posledný majiteľ príslušnému orgánu na mieste, kde sa zviera vyváža.

Článok 7

1. Okrem prepravcov, každý majiteľ zvierat:

- vedie aktuálny register,

- akonáhle bude počítačová databáza funkčná v plnom rozsahu, oznamuje príslušnému orgánu všetky pohyby do podniku a z podniku a všetky narodenia a úmrtia, spolu s dátumami týchto udalostí, v lehote stanovenej členským štátom od troch do siedmich dní od výskytu udalosti. Avšak, na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), môže Komisia stanoviť okolnosti, za ktorých môžu členské štáty predĺžiť maximálnu lehotu a stanoviť osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú na pohyb hovädzieho dobytka, keď sa vypúšťa na letnú pastvu v rozdielnych horských oblastiach.

2. Tam, kde je to uplatniteľné a so zreteľom na článok 6, každý majiteľ zvieraťa vyplní pas bezprostredne po príchode a pred odchodom každého zvieraťa z jeho podniku a zaistí, aby pas sprevádzal zviera.

3. Každý majiteľ dodá príslušnému orgánu na požiadanie všetky informácie, ktoré sa týkajú pôvodu, identifikácie a tam, kde je to primerané, miesta určenia zvierat, ktoré vlastnil, mal v držbe, prepravoval, obchodoval s nimi alebo porážal.

4. Register má formát schválený príslušným orgánom, udržiavaný manuálne alebo v počítačovej forme, a je po celý čas k dispozícii príslušnému orgánu na požiadanie, minimálne počas lehoty určenej príslušným orgánom, ktorá ale nesmie byť kratšia, než tri roky.

Článok 8

Členské štáty určia orgán zodpovedný za zaistenie súladu s touto hlavou. Informujú sa navzájom a Komisiu o identite tohto orgánu.

Článok 9

Členské štáty môžu uložiť majiteľom úhradu nákladov na systémy uvedené v článku 3 a na kontroly, ktoré sú uvedené v tejto hlave.

Článok 10

Opatrenia, ktoré sú potrebné na implementáciu tejto hlavy, sa príjmu v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 23 (2). Tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým:

a) ustanovení, ktoré sa týkajú ušných štítkov;

b) ustanovení, ktoré sa týkajú pasu;

c) ustanovení, ktoré sa týkajú registra;

d) minimálnej úrovne kontrol, ktoré je potrebné vykonať;

e) uplatňovania administratívnych sankcií;

f) prechodných opatrení, ktoré sú potrebné pre uľahčenie uplatňovania tejto hlavy.

HLAVA II

Označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa

Článok 11

Prevádzkovateľ alebo organizácia, ako sú definovaní v článku 12, ktorí:

- sú povinní podľa oddielu I tejto hlavy označiť hovädzie mäso na všetkých stupňoch obchodovania,

- si želajú podľa oddielu II tejto hlavy označiť hovädzie mäso v okamihu predaja takým spôsobom, aby boli poskytnuté informácie, iné ako sú informácie ustanovené v článku 13, týkajúce sa určitých charakteristík alebo výrobných podmienok označeného mäsa alebo zvieraťa alebo zvieraťa, z ktorého pochádza,

urobia tak v súlade s touto hlavou.

Táto hlava sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá príslušná legislatíva Komisie, najmä tá, ktorá sa týka hovädzieho mäsa.

Článok 12

Pre účely tejto hlavy sa uplatňujú nasledovné definície:

- "hovädzie mäso" znamená všetky produkty, ktoré spadajú pod kódy KN 0201, 0202, 02061095 a 02062991,

- "označovanie" znamená pripevnenie štítku na jednotlivý kus alebo kusy mäsa alebo na ich obalový materiál, alebo v prípade vopred nezabalených výrobkov dodanie primeraných informácií písomne a vo viditeľnej forme spotrebiteľovi v mieste predaja,

- "organizácia" znamená skupinu prevádzkovateľov z rovnakých alebo odlišných častí obchodu s hovädzím mäsom.

ODDIEL I

Povinný systém označovania hovädzieho mäsa v spoločenstve

Článok 13

Všeobecné pravidlá

1. Prevádzkovatelia a organizácie, ktoré obchodujú s hovädzím mäsom v spoločenstve, ho označujú v súlade s týmto článkom.

Povinný systém označovania zaistí spojenie medzi označením trupov hovädzích zvierat, štvrtiek alebo kusov mäsa na jednej strane a medzi jednotlivými zvieratami na druhej strane, alebo, kde je toto dostatočné pre to, aby sa umožnila presnosť informácií na štítku, ktorý sa má skontrolovať, skupinou zvierat, ktorej sa to týka.

2. Štítok obsahuje nasledovné znaky:

a) referenčné číslo alebo referenčný kód, ktorý zaisťuje spojenie medzi mäsom a zvieraťom alebo zvieratami. Toto číslo môže byť identifikačným číslom jednotlivého zvieraťa, z ktorého bolo hovädzie mäso získané, alebo identifikačné číslo, ktoré sa vzťahuje na skupinu zvierat;

b) schvaľovacie číslo bitúnku, v ktorom bolo zviera alebo skupina zvierat porazené, a členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej je bitúnok usadený. Znak sa číta takto: "Porazené v (názov členského štátu alebo tretej krajiny) (číslo schválenia)";

c) schvaľovacie číslo porciovacej linky, ktorá vykonala porciovanie trupov hovädzích zvierat alebo skupiny trupov hovädzích zvierat, a členský štát alebo tretia krajina, v ktorej je porciovacia linka usadená. Znak sa číta takto: "Porciované v (názov členského štátu alebo tretej krajiny) (číslo schválenia)".

3. Avšak až do 31. decembra 2001 sa členský štát, kde sú k dispozícii dostatočné podrobnosti v identifikačnom a registračnom systéme pre hovädzí dobytok, stanovené v hlave I, môže rozhodnúť, že u hovädzieho mäsa zo zvierat narodených, chovaných a porazených v tom istom členskom štáte, na štítkoch musia byť taktiež vyznačené doplnkové informačné položky.

4. Povinný systém ustanovený v odseku 3 nesmie viesť k narušeniu obchodu medzi členskými štátmi.

Implementačné úpravy, ktoré sa uplatňujú v tých členských štátoch, ktoré zamýšľajú uplatňovať odsek 3, si vyžadujú predchádzajúci súhlas Komisie.

5. a) Od 1. januára 2002 prevádzkovatelia a organizácie na štítkoch vyznačujú tiež:

i) členský štát narodenia alebo tretiu krajinu narodenia;

ii) všetky členské štáty alebo tretie krajiny, v ktorých sa uskutočnilo vykrmovanie;

iii) členský štát alebo tretiu krajinu, kde sa uskutočnila porážka;

b) Avšak tam, kde sa hovädzie mäso získalo zo zvierat narodených, chovaných a porazených:

i) v tom istom členskom štáte, označenie môže byť uvedené ako "Pôvod: (názov členského štátu)";

ii) v tej istej tretej krajine, označenie môže byť uvedené ako "Pôvod: (názov tretej krajiny)".

Článok 14

Výnimky z povinného systému označovania

Ako výnimka z článku 13 (2) b) a c) a z článku 13 (5) a) i) a ii), prevádzkovateľ alebo organizácia, ktorá pripravuje mleté hovädzie mäso uvedie na štítku slová "pripravované (názov členského štátu alebo tretej krajiny)" v závislosti od toho, kde bolo mäso pripravované, a "pôvod" v prípade, ak štát alebo štáty, ktoré sú uvedené, nie sú štátom prípravy.

Povinnosť ustanovená v článku 13 (5) a) iii) sa vzťahuje na takéto mäso odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

Avšak takýto prevádzkovateľ alebo organizácia môže na štítok mletého hovädzieho mäsa pridať:

- jeden alebo viac znakov stanovených v článku 13 a/alebo

- dátum, kedy bolo mäso pripravené.

Na základe skúseností a vzhľadom na požiadavky možno prijať podobné ustanovenia pre porciované mäso a pre odrezky z hovädzieho mäsa v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 15

Povinné označovanie hovädzieho mäsa z tretích krajín

Ako výnimka z článku 13 hovädzie mäso dovezené do spoločenstva, u ktorého nie sú k dispozícii všetky informácie ustanovené v článku 13, sa v súlade s postupom uvedeným v článku 17 označí znakom: "Pôvod: nepochádzajúce z ES" a "Porazené v (názov tretej krajiny)".

ODDIEL II

Dobrovoľný systém označovania

Článok 16

Všeobecné pravidlá

1. U štítkov, ktoré obsahujú znaky, ktoré sa odlišujú od tých, ktoré sú ustanovené v oddieli I tejto hlavy, každý prevádzkovateľ a organizácia pošle špecifikáciu na schválenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výroba alebo predaj príslušného hovädzieho mäsa. Príslušný orgán môže tiež stanoviť špecifikácie, ktoré je potrebné používať v danom členskom štáte pod podmienkou, že ich používanie nie je povinné.

Špecifikácie dobrovoľného označovania označujú:

- informácie, ktoré je potrebné uviesť na štítku,

- opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre zaistenie presnosti informácií,

- kontrolný systém, ktorý sa uplatňuje na všetkých stupňoch výroby a predaja, vrátane kontrol, ktoré má vykonávať nezávislý orgán uznaný príslušným orgánom a určený prevádzkovateľom alebo organizáciou. Tieto orgány spĺňajú kritériá stanovené v európskej norme EN/45011,

- v prípade organizácie, opatrenia, ktoré je potrebné prijať vo vzťahu k akémukoľvek členovi, ktorý nevyhovie špecifikáciám.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že kontroly nezávislým orgánom možno nahradiť kontrolami príslušným orgánom. Príslušný orgán má v takom prípade k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje, ktoré sú potrebné na vykonanie požadovaných kontrol.

Náklady na kontroly stanovené v tomto oddieli znáša prevádzkovateľ alebo organizácia využívajúca systém označovania.

2. Schválenie akejkoľvek špecifikácie bude podliehať zaisteniu zo strany príslušného orgánu, získanému na základe dôkladného preverenia jej zložiek tak, ako je to uvedené v odseku 1, o správnom a spoľahlivom fungovaní predpokladaného označovacieho systému a, najmä, akejkoľvek špecifikácie, ktorá nezaisťuje prepojenie medzi identifikáciou trupov hovädzích zvierat, štvrtiek alebo kusov mäsa na jednej strane a jednotlivého zvieraťa na druhej strane, alebo zvierat, ktorých sa to týka v prípade, kde je toto dostatočné vzhľadom k umožneniu presnosti informácií na štítku, ktorý sa má skontrolovať.

Špecifikácie, ktoré stanovujú opatrenia pre štítky, ktoré obsahujú zavádzajúce alebo nedostatočne jasné informácie, sa tiež zamietnu.

3. Tam, kde sa výroba a/alebo predaj hovädzieho mäsa vykonáva v dvoch alebo viacerých členských štátoch, príslušné orgány členských štátov, ktorých sa to týka, budú preverovať a schvaľovať predložené špecifikácie, pokiaľ prvky obsiahnuté v nich sa týkajú operácií, ktoré sa vykonávajú v rámci ich príslušných území. V takom prípade každý členský štát, ktorého sa to týka, uzná povolenia udelené akýmkoľvek iným členským štátom, ktorého sa to týka.

Ak v rámci lehoty určenej v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), počnúc dňom, ktorý nasleduje po dni predloženia žiadosti, nebolo schválenie zamietnuté alebo udelené, alebo nebolo požiadané o doplnkové informácie, špecifikácia sa považuje za schválenú príslušným orgánom.

4. V prípade, ak príslušné orgány všetkých členských štátov, ktorých sa to týka, schvália predloženú špecifikáciu, prevádzkovateľ alebo organizácia, ktorých sa to týka, sú oprávnení označiť hovädzie mäso pod podmienkou, že štítok obsahuje ich názov alebo logo.

5. Ako výnimku z odsekov 1 až 4 môže Komisia v špecifických prípadoch v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) umožniť zrýchlený alebo zjednodušený postup schvaľovania, zvlášť u hovädzieho mäsa v baleniach na predaj v malom alebo prvotriednych kúskoch hovädzieho mäsa vo zvláštnych baleniach, označených v členskom štáte podľa schválenej špecifikácie a zavedenej na území iného členského štátu, pod podmienkou, že k pôvodnému štítku sa nepridá žiadna informácia.

6. Členský štát sa môže rozhodnúť, že názov jedného alebo viacerých jeho regiónov sa nesmie používať, zvlášť v prípadoch, kedy názov regiónu:

- by mohol dať podnet k zámene alebo ťažkostiam pri kontrole,

- je vyhradený pre hovädzie mäso v rámci nariadenia (EHS) č. 2081/92.

V prípade, ak je udelené povolenie, sa názov členského štátu objaví spolu s názvom regiónu.

7. Členské štáty informujú Komisiu o implementácii tohto článku a najmä o znakoch uvedených na štítkoch. Komisia informuje ostatné členské štáty v rámci Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso uvedenom v článku 23 (1) b) a tam, kde je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), pravidlá možno ustanoviť vo vzťahu k týmto znakom a predovšetkým možno uložiť obmedzenia.

Článok 17

Dobrovoľný označovací systém pre hovädzie mäso z tretích krajín

1. V prípade, že výroba hovädzieho mäsa prebieha v plnom rozsahu alebo čiastočne v tretej krajine, prevádzkovatelia alebo organizácie majú právo označiť hovädzie mäso podľa tohto odseku, ak okrem toho, že sú v súlade s článkom 16, získali pre svoje špecifikácie povolenie príslušného orgánu určeného na tento účel každou z tretích krajín, ktorých sa to týka.

2. Platnosť povolenia udeleného treťou krajinou v rámci spoločenstva podlieha predchádzajúcemu oznámeniu treťou krajinou Komisii o:

- príslušnom orgáne, ktorý bol určený,

- postupoch a kritériách, ktoré má dodržiavať príslušný orgán pri preverovaní špecifikácie,

- každom prevádzkovateľovi a organizácii, ktorých špecifikácia bola prijatá príslušným orgánom.

Komisia postúpi tieto oznámenia členským štátom.

V prípadoch, keď na základe vyššie uvedených oznámení Komisia dospeje k záveru, že postupy a/alebo kritériá uplatňované v tretej krajine nie sú ekvivalentné s normami stanovenými v tomto nariadení, Komisia rozhodne, po konzultácii s treťou krajinou, ktorej sa to týka, že povolenia udelené touto treťou krajinou neplatia v rámci spoločenstva.

Článok 18

Sankcie

Bez dopadu na akékoľvek opatrenia prijaté samotnou organizáciou alebo nezávislým kontrolným orgánom ustanoveným v článku 16, kde je uvedené, že prevádzkovateľ alebo organizácia nevyhoveli špecifikácii uvedenej v článku 16 (1), môže členský štát zrušiť povolenie ustanovené v článku 16 (2), alebo uložiť dodatočné podmienky, ktoré je potrebné rešpektovať, ak je potrebné povolenie predĺžiť.

ODDIEL III

Všeobecné ustanovenia

Článok 19

Podrobné pravidlá

Opatrenia, ktoré sú potrebné na implementáciu tejto hlavy, sa príjmu v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 23 (2). Tieto opatrenia sa týkajú hlavne:

a) definície veľkosti skupiny zvierat, uvedenej v článku 13 (2) a);

b) definície mletého hovädzieho mäsa, odrezkov hovädzieho mäsa alebo porciovaného hovädzieho mäsa, uvedenej v článku 14;

c) definície osobitných znakov, ktoré možno uviesť na štítkoch;

d) opatrení, ktoré sú potrebné na uľahčenie prechodného obdobia od uplatňovania nariadenia (ES) č. 820/97 k uplatňovaniu tejto hlavy;

e) opatrení, ktoré sú potrebné na vyriešenie špecifických praktických problémov. Takéto opatrenia, ak sú náležito odôvodnené, môžu byť výnimkou z určitých častí tejto hlavy.

Článok 20

Určenie kompetentných orgánov

Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za implementáciu tejto hlavy, a to najneskôr do 14. októbra 2000.

Článok 21

Najneskôr 14. augusta 2003 predloží Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade spoločne, ak je to potrebné, s primeranými návrhmi, ktoré sa týkajú rozšírenia rozsahu tohto nariadenia na spracované výrobky obsahujúce hovädzie mäso a výrobky na báze hovädzieho mäsa.

HLAVA III

Spoločné ustanovenia

Článok 22

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia pre zaistenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia. Ustanovené kontroly nemajú dopad na akékoľvek kontroly, ktoré môže Komisia vykonávať podľa článku 9 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

Akékoľvek sankcie uložené členským štátom na majiteľa majú byť primerané závažnosti porušenia. Medzi sankcie môže patriť tam, kde je to opodstatnené, obmedzenie pohybu zvierat do alebo z podniku majiteľa, ktorého sa to týka.

2. Odborníci z Komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi:

a) overia, či členské štáty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia;

b) vykonajú kontroly na mieste kvôli uisteniu, že kontroly sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením.

3. Členský štát, na území ktorého sa kontrola na mieste vykonáva, poskytne odborníkom z Komisie akúkoľvek pomoc, ktorú môžu vyžadovať pri výkone svojich úloh.

Závery kontrol, ktoré sa vykonali, sa musia prediskutovať s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa to týka, predtým, než sa vypracuje a rozpošle záverečná správa.

4. V prípade, že Komisia usúdi, že závery kontrol ju k tomu oprávňujú, preskúma situáciu v rámci Stáleho veterinárneho výboru uvedeného v článku 23 (1) c). Môže prijať potrebné rozhodnutia v súlade s postupom ustanoveným v článku 23 (3).

5. Komisia monitoruje vývoj situácie: podľa tohto vývoja a v súlade s postupom ustanoveným v článku 23 (3) môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť rozhodnutia uvedené v odseku 4.

6. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú tam, kde je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (3).

Článok 23

1. Komisii pomáha:

a) pri implementácii článku 10 Výbor Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu uvedený v článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 [18];

b) pri implementácii článku 19 Riadiaci výbor pre hovädzie a teľacie mäso zriadený článkom 42 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 [19];

c) pri implementácii článku 22 Stály veterinárny výbor zriadený rozhodnutím Rady 68/361/EHS [20].

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 (6) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

4. Výbory prijmú svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 24

1. Nariadenie (ES) č. 820/97 sa zrušuje.

2. Odkazy na nariadenie (ES) č. 820/97 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať na hovädzie mäso zo zvierat porazených 1. septembra 2000, alebo po tomto dátume.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2000

Za Európsky parlament

Predseda

N. Fontaine

Za Radu

Predseda

J. Glavany

[1] Ú. v. ES C 376 E, 28.12.1999, s. 42.

[2] Ú. v. ES C 117, 26.4.2000, s. 47.

[3] Ú. v. ES C 226, 8.8.2000, s. 9.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. apríla 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady zo 6. júna 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

[8] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES 162, 1.7.1996, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 515/97 (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

[11] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[12] Ú. v. ES L 109, 25.4.1997, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/1999 (Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4).

[15] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[16] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/1999 (Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4).

[17] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica aktualizovaná smernicou 97/12/ES (Ú. v. ES L 109, 25.4.1997, s. 1) a naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/99/ES (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 107).

[18] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[19] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[20] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 820/97 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 5 |

Článok 6 | Článok 6 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | – |

Článok 12 | Článok 11 |

Článok 13 | Článok 12 |

Článok 14 (1) | Článok 16 (1) |

Článok 14 (2) | Článok 16 (2) |

Článok 14 (3) | Článok 16 (5) |

Článok 14 (4) | Článok 16 (4) |

Článok 15 | Článok 17 |

Článok 16 (1) | Článok 16 (3) |

Článok 16 (2) | Článok 16 (3) |

Článok 16 (3) | Článok 13 (2) a) |

Článok 17 | Článok 18 |

Článok 18 | Článok 19 |

Článok 19 | – |

Článok 20 | Článok 20 |

Článok 21 | Článok 22 |

Článok 22 | Článok 25 |

--------------------------------------------------