32000R1673Úradný vestník L 193 , 29/07/2000 S. 0016 - 0022


Nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000

z 27. júla 2000

o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

keďže:

(1) Činnosť a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami musí sprevádzať vytvorenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takáto politika musí zahŕňať najmä spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré môžu mať rôzne formy v závislosti od výrobku.

(2) Cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky je dosiahnuť ciele stanovené v zmluve. V prípade ľanu a konope pestovaných na vlákno sú navyše k ustanoveniam o oblastných platbách v nariadení Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 vytvárajúcom podporný systém pre pestovateľov niektorých poľnohospodárskych plodín [5] potrebné opatrenia na riadenie vnútorného trhu vrátane pomoci prvotným spracovateľom ľanovej a konopnej slamy alebo poľnohospodárom, ktorí spracovali slamu na svoje vlastné náklady.

(3) Aby sa zabezpečilo, že ľanová a konopná slama sa skutočne spracuje, poskytnutie pomoci by malo podliehať splneniu určitých podmienok, najmä autorizácii prvotných spracovateľov a požiadavke, aby takíto spracovatelia kúpili slamu na základe zmluvy. Podobne, aby sa čelilo akémukoľvek možnému zneužitiu, spracovateľská pomoc sa poskytne len na základe spracovania slamy alebo na základe použitia vlákien na trhu, ak poľnohospodár spracoval slamu vo svojom mene.

(4) Aby sa predišlo nesprávnemu použitiu fondov spoločenstva, žiadna pomoc by sa nemala poskytnúť prvotným spracovateľom ani poľnohospodárom, o ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky na získanie pomoci, a tým požívali výhody, ktoré nie sú v súlade s cieľmi schémy podpory na spracovanie slamy.

(5) So zreteľom na rozdiely medzi trhom pre dlhé ľanové vlákno a trhom pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno by sa pomoc mala diferencovať podľa toho, z ktorého z dvoch typov sa vlákno získalo. Aby sa zabezpečilo, že celková podpora bude dostatočná na zachovanie tradičnej produkcie dlhého ľanového vlákna v podmienkach podobných tým, ktoré sú stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 1308/70 zo 4. júla 1970 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope [6], pomoc by sa mala postupne zvýšiť na vyrovnanie postupného zníženia pomoci na hektár, platenej pestovateľom, podľa nariadenia (ES) č. 1251/1999, a hlavne zrušenia pomoci pre krátke ľanové vlákno. Pomoc pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno by sa mala stanoviť na takej úrovni, ktorá dá novým produktom a ich potenciálnym miestam odbytu čas na dosiahnutie rovnováhy. Aby sa podporila len výroba vysokokvalitného krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, malo by sa prijať ustanovenie pre maximálne percento nečistôt a odrezkov spolu s prechodnými ustanoveniami, ktoré by umožnili spracovateľskému priemyslu prispôsobiť sa tejto požiadavke.

(6) Aby sa vzalo do úvahy osobitné postavenie tradičného ľanu v určitých oblastiach Holandska, Belgicka a Francúzska, dodatočná prechodná pomoc sa musí poskytnúť prvotným spracovateľom slamy so zreteľom na dotknuté oblasti.

(7) Aby sa zabránilo akýmkoľvek podvodným zvýšeniam množstiev, ktoré sú oprávnené na pomoc, členské štáty by mali stanoviť maximálne množstvá na základe oblastí, ktorých slama je predmetom spracovateľských zmlúv alebo záväzkov.

(8) Aby sa znížili výdavky spôsobené pri uplatňovaní tohto nariadenia, stabilizačný mechanizmus by sa mal zaviesť pre obidva typy získaného vlákna, t. j. dlhého ľanového vlákna a krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna. Aby sa zabezpečila primeraná výrobná úroveň v každom členskom štáte, malo by sa stanoviť pre obidva typy vlákien maximálne zaručené množstvo, ktoré sa rozdelí medzi členské štáty ako národné garantované množstvá. Avšak národné garantované množstvá sa stanovia pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno len na obdobie potrebné na to, aby sa nové výrobky prispôsobili trhu. Národné garantované množstvá sa budú uplatňovať na pomoc na spracovanie a neovplyvnia systém zavedený nariadením (ES) č. 1251/1999. Národné garantované množstvá by sa mali stanoviť, berúc do úvahy najmä najnovšie priemerné množstvá podľa vlákna ľanu a konope, prispôsobené tam, kde je to potrebné, aby vyjadrovali oblasti, ktoré skutočne vyrábajú, vynásobené priemernými výnosmi vlákna. So zreteľom na členské štáty, ktorých súčasná výroba je nízka, malo by sa prijať ustanovenie pre spoločné množstvo, ktoré sa pridelí v každom hospodárskom roku s cieľom umožniť im prispôsobiť sa a rozvinúť ich produkciu.

(9) Aby sa umožnilo členským štátom urobiť úpravy medzi takto získanými množstvami, mali by sa stanoviť podmienky, ktorými sa riadia prevody medzi národnými garantovanými množstvami určenými každému z nich. Akékoľvek takéto prevody by sa mali uskutočniť na základe koeficientu zabezpečujúceho rozpočtovú rovnováhu.

(10) Členské štáty-výrobcovia musia urobiť potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby úpravy na poskytovanie pomoci prebehli hladko. Ďalej, kvôli času potrebnému na spracovanie všetkej pozbieranej slamy v jednom hospodárskom roku, by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa zálohových platieb ako overovacieho opatrenia.

(11) Berúc do úvahy celok, režim platný pre obchod s tretími krajinami by mal umožniť, aby sa všetky kvantitatívne obmedzenia a ukladané dane na vonkajších hraniciach spoločenstva nepovažovali za záväzné. Avšak tento mechanizmus sa môže za výnimočných okolností ukázať ako chybný. V takýchto prípadoch, s cieľom neponechať trh spoločenstva bez ochrany voči poruchám, ktoré môžu nasledovať, by malo byť spoločenstvo schopné urobiť bezodkladne všetky potrebné opatrenia. Všetky takéto opatrenia musia vyhovovať záväzkom vyplývajúcim z dohôd o poľnohospodárstve Svetovej obchodnej organizácie [7].

(12) S cieľom zamedziť, aby ilegálne plodiny narušili spoločnú organizáciu trhu s konope na vlákno, malo by sa prijať ustanovenie na preverenie dovozov konope a konopných semien, aby sa zabezpečilo, že takéto produkty ponúkajú určité záruky so zreteľom na obsah tetrahydrokanabinolu. Navyše dovozy konopných semien určených na iné použitie ako na siatie musia podliehať kontrolnému systému, ktorý obsahuje ustanovenia o systéme schvaľovania dotknutých dovozcov.

(13) Ako sa trh s ľanom a konope pestovanými na vlákno v priebehu času vyvíja, členské štáty a Komisia si musia vymeniť všetky informácie potrebné na uplatnenie tohto nariadenia.

(14) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy na výkon implementačných právomocí delegovaných na Komisiu [8].

(15) Výdavky spôsobené členskými štátmi, ktoré sú výsledkom záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia tohto nariadenia, by malo financovať spoločenstvo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [9].

(16) Hoci spoločná organizácia trhu s ľanom a konope, tak ako je definovaná v nariadení (EHS) č. 1308/70, bola veľakrát zmenená a doplnená, napriek tomu už neodráža hlboké zmeny, ktorými sektor prešiel. Z toho dôvodu by sa nariadenie (EHS) č. 1308/70 a nariadenie Rady (EHS) č. 619/71 z 22. marca 1971 ustanovujúce všeobecné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre ľan a konope [10] mali zrušiť. Nariadenie Rady (EHS) č. 620/71 z 22. marca 1971 ustanovujúce rámcové ustanovenia pre zmluvy na predaj ľanovej a konopnej slamy [11], nariadenie Rady (EHS) č. 1172/71 z 3. júna 1971 ustanovujúce všeobecné pravidlá o pomoci pre súkromné skladovanie ľanového a konopného vlákna [12], nariadenie Rady (EHS) č. 1430/82 z 18. mája 1982 ustanovujúce obmedzenia na dovoz konope a konopného semena a meniace nariadenie (EHS) č. 1308/70 so zreteľom na konope [13] nariadenie Rady (EHS) č. 2059/84 zo 16. júla 1984 ustanovujúce všeobecné pravidlá týkajúce sa dovozných obmedzení na konope a konopné semeno a meniace nariadenie (EHS) č. 619/71 zo zreteľom na konope [14], ktorých základom je nariadenie (EHS) č. 1308/70 a (EHS) č. 619/71 by sa zrušiť a nahradiť novými ustanoveniami v tomto nariadení.

(17) Zmena od úprav v nariadení (EHS) č. 1308/70 k tým, ktoré sú v tomto nariadení, by mohla zapríčiniť ťažkosti, ktoré nerieši toto nariadenie. Preto, aby bolo možné zaoberať sa touto eventualitou, by sa malo prijať ustanovenie, aby Komisia prijala potrebné prechodné opatrenia. Komisia by tiež mala byť oprávnená riešiť špecifické praktické problémy.

(18) Berúc do úvahy dátum, kedy toto nariadenie nadobudne účinnosť, je potrebné prijať ustanovenie pre špeciálne opatrenia na hospodársky rok 2000/2001. Na tento účel by sa systém platný počas hospodárskeho roka 1999/2000 mal uplatňovať do 30. júna 2001. Komisia by však mala stanoviť čiastku pomoci na základe rozpočtových bilancií tak rýchlo, ako sa spoľahlivo odhadnú dotknuté oblasti, a neposkytnutá čiastka na financovanie opatrení podporujúcich použitie ľanového vlákna by sa mala stanoviť na nulu.

(19) Aby sa dali vyhodnotiť účinky nových opatrení, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správy týkajúce sa na jednej strane v roku 2003 národných garantovaných množstiev a maximálnej úrovne nečistôt a odrezkov v krátkom ľanovom vlákne a konopnom vlákne a na druhej strane v roku 2005 vplyvu spracovateľskej pomoci a doplnkovej pomoci na výrobcov a trhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Spoločná organizácia trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno pozostáva z úprav riadiacich vnútorný trh a obchod s tretími krajinami. Vzťahuje sa na tieto produkty:

Kód CN | Opis |

5301 | ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

5302 | pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

2. Na účely tohto nariadenia:

a) "poľnohospodár" označuje poľnohospodárov, ako sú definovaní v článku 10 a) nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999 ustanovujúceho spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky [15];

b) "autorizovaný prvotný spracovateľ" označuje fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu fyzických alebo právnických osôb, odhliadnuc od jej právneho postavenia podľa vnútroštátneho práva alebo toho, ktoré sa týka jej členov, ktorá bola autorizovaná príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sú umiestnené zariadenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby na výrobu ľanového alebo konopného vlákna.

3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 1251/1999.

HLAVA I

Vnútorný trh

Článok 2

1. Zavádza sa pomoc na spracovanie slamy z ľanu a konope pestovaných na vlákno.

Pomoc sa poskytne autorizovaným prvotným spracovateľom na základe množstva vlákna skutočne získaného zo slamy, pre ktorú bola s poľnohospodárom uzatvorená kúpna zmluva.

Avšak:

a) v prípadoch, keď autorizovaný prvotný spracovateľ a poľnohospodár sú jedna a tá istá osoba, kúpna zmluva sa nahradí záväzkom dotknutej strany, že vykoná spracovanie sama;

b) v prípadoch, keď si poľnohospodár ponechá vlastníctvo slamy, ktorú mu podľa zmluvy spracováva autorizovaný prvotný spracovateľ, a dokáže, že získané vlákna umiestnil na trhu, sa pomoc poskytne poľnohospodárovi.

2. Žiadna pomoc sa neposkytne autorizovaným prvotným spracovateľom ani poľnohospodárom, o ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky na získanie pomoci a tak využili výhody, ktoré nie sú v súlade s cieľmi tejto schémy.

3. Čiastka spracovateľskej pomoci sa na tonu vlákna stanoví takto:

a) pre dlhé ľanové vlákno:

- 100 EUR pre hospodársky rok 2001/2002,

- 160 EUR pre hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006,

- 200 EUR od hospodárskeho roku 2006/2007 ďalej;

b) pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré neobsahuje viac ako 7,5 % nečistôt a odrezkov: 90 EUR pre hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006.

Avšak pre hospodárske roky 2001/2002 až 2003/2004 sa členské štáty môžu tiež rozhodnúť poskytnúť pomoc s odkazom na tradičné miesta odbytu:

- pre krátke ľanové vlákno obsahujúce percentuálnu sadzbu nečistôt a odrezkov v rozmedzí od 7,5 % do 15 %,

- pre konopné vlákno obsahujúce percentuálnu sadzbu nečistôt a odrezkov v rozmedzí od 7,5 % do 25 %.

V takýchto prípadoch poskytnú členské štáty pomoc so zreteľom na množstvo, ktoré sa nerovná väčšiemu množstvu, ako je to, ktoré sa vyrobí na základe 7,5 % nečistôt a odrezkov.

4. Množstvá vlákna oprávneného na pomoc budú obmedzené na základe oblastí, ktoré boli predmetom jednej zo zmlúv alebo záväzkov uvedených v odseku 1.

Limity uvedené v prvom pododseku stanovia členské štáty tak, aby vyhovovali národným garantovaným množstvám uvedeným v článku 3.

5. Na žiadosť autorizovaného prvotného spracovateľa sa na základe množstva získaného vlákna vyplatí záloha na pomoc.

Článok 3

1. Maximálne garantované množstvo 75250 ton na hospodársky rok sa stanoví pre dlhé ľanové vlákno a pomerne sa rozdelí medzi všetky členské štáty ako národné garantované množstvá. Toto množstvo sa rozdelí takto:

- 13800 ton pre Belgicko,

- 300 ton pre Nemecko,

- 50 ton pre Španielsko,

- 55800 ton pre Francúzsko,

- 4800 ton pre Holandsko,

- 150 ton pre Rakúsko,

- 50 ton pre Portugalsko,

- 200 ton pre Fínsko,

- 50 ton pre Švédsko,

- 50 ton pre Veľkú Britániu.

2. Maximálne garantované množstvo 135900 ton na hospodársky rok sa stanoví pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, s ohľadom na ktoré môže byť poskytnutá pomoc. Toto množstvo sa rozdelí vo forme:

a) národných garantovaných množstiev pre nasledujúce členské štáty:

- 10350 ton pre Belgicko,

- 12800 ton pre Nemecko,

- 20000 ton pre Španielsko,

- 61350 ton pre Francúzsko,

- 5550 ton pre Holandsko,

- 2500 ton pre Rakúsko,

- 1750 ton pre Portugalsko,

- 2250 ton pre Fínsko,

- 2250 ton pre Švédsko,

- 12100 ton pre Veľkú Britániu;

b) 5000 ton sa rozdelí v národných garantovaných množstvách na každý hospodársky rok medzi Dánsko, Grécko, Írsko, Taliansko a Luxembursko. Takéto rozdelenie sa určí na základe oblastí, ktoré sú predmetom jednej zo zmlúv alebo záväzkov uvedených v článku 2 (1).

Národné garantované množstvá pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, znížené, tam kde je to vhodné, v súlade s odsekom 5 tohto článku, sa prestanú uplatňovať od hospodárskeho roku 2006/2007.

3. V prípadoch, keď vlákno získané v jednom členskom štáte pochádza zo slamy vyrobenej v druhom členskom štáte, množstvá dotknutého vlákna sa odpočítajú od národného garantovaného množstva členského štátu, v ktorom bola slama zožatá. Pomoc zaplatí členský štát, voči ktorého národnému garantovanému množstvu sa takéto odpočítanie urobí.

4. Členské štáty, ktoré si tak želajú urobiť, môžu medzi sebou prevádzať na báze jednorazového odpočítania, a to do 30. júna 2001, časť svojich národných garantovaných množstiev uvedených v odsekoch 1 alebo 2, prispôsobených, ak je to potrebné, v súlade s odsekom 5. V takýchto prípadoch informujú Komisiu, ktorá to oznámi ostatným členským štátom.

5. Každý členský štát môže previesť časť svojho národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 1 do národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 2 a naopak.

Prevody uvedené v prvom pododseku sa uskutočnia na základe rovnocennosti jednej tony dlhého ľanového vlákna k 2,2 tonám krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna.

Spracovateľská pomoc sa poskytne len so zreteľom na množstvá uvedené v odsekoch 1 a 2, resp. prispôsobené v súlade s prvými dvomi pododsekmi tohto odseku a odseku 4.

Článok 4

Až do hospodárskeho roku 2005/2006 sa poskytne dodatočná pomoc autorizovanému prvotnému spracovateľovi so zreteľom na oblasti, kde bol zasiaty ľan v zónach I a II, tak ako je to opísané v príloh, a produkciu slamy, ktorá bola predmetom:

- kúpnej zmluvy alebo záväzku uvedeného v článku 2 (1) a

- pomoci na spracovanie na dlhé vlákno.

Množstvo dodatočnej pomoci bude 120 EUR na hektár v zóne I a 50 EUR na hektár v zóne II.

HLAVA II

Obchod s tretími krajinami

Článok 5

1. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie ustanovenia prijaté členskými štátmi v súlade so zmluvou a povinnosťami vyplývajúcimi z dohôd o poľnohospodárstve Svetovej obchodnej organizácie.

2. Všetky dovozy konope z tretích krajín budú predmetom vydania licencie za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

- surové pravé konope, spadajúce pod kód KN 53021000, musí spĺňať podmienky ustanovené v článku 5 a) nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- osivá odrôd konope na siatie, spadajúce pod kód KN 12079910, musia byť doložené potvrdením, že hladina tetrahydrokanabinolu nepresahuje hladinu, ktorá je stanovená v súlade s článkom 5 a) nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- konopné semená na iný účel ako siatie, spadajúce pod kód KN 12079991, môžu dovážať členským štátom len na to autorizovaní dovozcovia, aby sa zabezpečilo, že takéto semená nie sú určené na siatie.

Dovozy produktov do spoločenstva, špecifikované v prvej a druhej zarážke, podliehajú kontrolám, aby bolo možné určiť, či sa dodržali podmienky tohto článku.

Článok 6

Ak nie je v tomto nariadení ani v ustanoveniach prijatých na jeho základe stanovené inak, v obchode s tretími krajinami sa zakazuje:

- ukladanie akýchkoľvek poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako clo,

- uplatnenie akéhokoľvek kvantitatívneho obmedzenia alebo opatrenia majúceho rovnocenný účinok.

Článok 7

1. Ak je z dôvodu dovozov alebo vývozov trh spoločenstva v jednom alebo viacerých produktoch uvedených v prílohe 1 (1) narušený alebo hrozí nebezpečenstvo vážneho narušenia, ktoré pravdepodobne ohrozí dosiahnutie cieľov ustanovených v článku 33 zmluvy, môžu sa uplatniť primerané opatrenia v obchode s tretími krajinami, kým trvá takáto porucha alebo hrozba narušenia.

Rada rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny prijme na návrh Komisie všeobecné pravidlá na uplatnenie tohto odseku a definuje okolnosti a obmedzenia, v rámci ktorých členské štáty môžu prijať ochranné opatrenia.

2. Ak nastane situácia spomenutá v odseku 1, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach, ktoré sa oznámia členským štátom a budú okamžite uplatniteľné. Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej do troch pracovných dní nasledujúcich po prijatí žiadosti.

3. Rozhodnutie Komisie môže oznámiť Rade ktorýkoľvek členský štát do troch pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámené. Rada zasadne bez meškania. Môže rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny zmeniť alebo zrušiť namietané opatrenie do jedného mesiaca odo dňa, keď bolo oznámené Rade.

4. Tento článok sa uplatní so zreteľom na povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 (2) zmluvy.

HLAVA III

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, články 87, 88 a 89 zmluvy sa uplatňujú na výrobu a obchod s produktmi vymenovanými v článku 1 (1) tohto nariadenia.

Článok 9

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, týkajúce sa záležitostí uvedených nižšie, sa prijmú v súlade s postupom riadenia uvedeným v článku 10 (2). Zahŕňajú najmä:

- podmienky na autorizáciu prvotných spracovateľov,

- podmienky, ktoré majú splniť autorizovaní prvotní spracovatelia, pokiaľ ide o kúpne zmluvy a záväzky uvedené v článku 2 (1),

- požiadavky, ktoré poľnohospodári musia splniť v prípade uvedenom v článku 2 (1) b),

- kritériá, ktoré sa majú splniť po prvé pre dlhé ľanové vlákno a po druhé pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno,

- metódy na vypočítanie množstiev oprávnených na pomoc v prípadoch uvedených v druhom pododseku článku 2 (3) b),

- podmienky na poskytnutie pomoci a zálohovej platby, a najmä dôkaz o spracovaní slamy,

- podmienky, ktoré sa musia splniť na stanovenie obmedzení uvedených v článku 2 (4),

- rozdelenie množstva 5000 ton, uvedené v článku 3 (2) b),

- podmienky na prevod medzi národnými garantovanými množstvami uvedenými v článku 3 (5),

- podmienky na poskytnutie dodatočnej pomoci uvedenej v článku 4.

Takéto opatrenia sa môžu tiež týkať všetkých potrebných kontrolných opatrení s cieľom ochrániť finančné záujmy spoločenstva pred podvodmi a inými protiprávnosťami.

Článok 10

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre prírodné vlákna (ďalej len "výbor").

2. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor môže preskúmať akúkoľvek otázku vznesenú predsedom buď z jeho vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť predstaviteľa členského štátu.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Nariadenie (ES) č. 1258/1999 a ustanovenia prijaté pri jeho vykonávaní sa uplatňujú na produkty vymenované v článku 1 (1) tohto nariadenia.

HLAVA IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 12

1. Pre hospodársky rok 2000/2001 sa čiastky pomoci pre ľan a konope vyrobené v spoločenstve stanovia najneskôr do 31. októbra 2000 v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 (2).

Tieto čiastky sa určia uplatnením na čiastky, ktoré sú platné pre hospodársky rok 1999/2000, koeficientu rovnajúceho sa pomeru medzi:

- priemernými výdavkami na hektár, vychádzajúc z čiastky 88 miliónov EUR pre všetky oblasti, vyplývajúcimi z priznaní o úrode, a

- priemernými výdavkami vo výške 721 EUR na hektár, odhadnutými pre hospodársky rok 1999/2000.

Avšak čiastky pomoci pre hospodársky rok 2000/2001 nesmú prekročiť tie, ktoré sú stanovené na hospodársky rok 1999/2000.

2. Pre hospodársky rok 2000/2001 sa stanoví suma, ktorá má byť zrazená z pomoci pre ľan na financovanie opatrení podporujúcich použitie ľanového vlákna, na 0 EUR na hektár.

3. Hospodársky rok 2000/2001 sa skončí 30. júna 2001.

Článok 13

Nariadenia (EHS) č. 1308/70, (EHS) č. 619/71, (EHS) č. 620/71, (EHS) č. 1172/71, (EHS) č. 1430/82 a (EHS) č. 2059/84 sa zrušujú 1. júla 2001.

Článok 14

Komisia prijme, v súlade s postupom uvedeným v článku 10 (2):

- opatrenia požadované na uľahčenie prechodu od úprav ustanovených v nariadení (EHS) č. 1308/70 a (EHS) č. 619/71 k tým, ktoré sú ustanovené týmto nariadením,

- opatrenia požadované na vyriešenie špecifických praktických problémov. Takéto opatrenia, náležite odôvodnené, môžu predstavovať odchýlenie od určitých častí tohto nariadenia.

Článok 15

1. Najneskôr do 31. decembra 2003 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, ak je to potrebné, doloženú návrhmi, o trendoch výroby v rôznych členských štátoch a dosahu reformy spoločnej organizácie trhu na miesta odbytu a hospodársku životaschopnosť odvetvia. Preskúma tiež maximálny obsah nečistôt a odrezkov uplatniteľných na krátke ľanové a konopné vlákno.

Ak je to potrebné, správa slúži ako základ na opätovné prerozdelenie a možné zvýšenie národných garantovaných množstiev. Najmä Komisia zoberie do úvahy úroveň výroby, spracovateľskú kapacitu a miesta odbytu na trhu.

2. V roku 2005 predloží Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o spracovateľskej pomoci, ak je to potrebné, doloženú návrhmi.

Správa obsahuje odhad dosahu spracovateľskej pomoci, najmä na:

- postavenie výrobcov s ohľadom na zasiate oblasti a ceny, ktoré sú im platené,

- trendy na trhu pre textilné vlákna a vývoj nových produktov,

- spracovateľské odvetvie.

Správa naznačí, vo svetle alternatívnej výroby, či je odvetvie schopné fungovať s ustanovenými usmerneniami. Preskúma tiež možnosť dať trvalé miesto po skončení hospodárskeho roku 2005/2006 spracovateľskej pomoci na tonu krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna a dodatočnú pomoc na hektár ľanu, uvedenú v článku 4.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Články 1 až 11 sa budú uplatňovať od hospodárskeho roku 2001/2002.

Nariadenia (EHS) č. 1308/70 a (EHS) č. 619/71 sa budú naďalej uplatňovať vo vzťahu k hospodárskym rokom 1998/1999, 1999/2000 a 2000/2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2000

Za Radu

predseda

H. Védrine

[1] Ú. v. ES C 56 E, 29.2.2000, s. 19.

[2] Stanovisko poskytnuté 6. júla 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 140, 18.5.2000, s. 3.

[4] Stanovisko poskytnuté 14. júna 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1672/2000 (pozri s. 13 tohto úradného vestníka).

[6] Ú. v. ES L 146, 4.7.1970, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 2702/1999 (Ú. v. ES L 327, 14.12.1999, s. 7).

[7] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

[8] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[10] Ú. v. ES L 72, 26.3.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1420/98 (Ú. v. ES L 19, 4.7.1998, s. 7).

[11] Ú. v. ES L 72, 26.3.1971, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 713/95 (Ú. v. ES L 73, 1.4.1995, s. 16).

[12] Ú. v. ES L 123, 5.6.1971, s. 7.

[13] Ú. v. ES L 162, 12.6.1982, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

[14] Ú. v. ES L 191, 19.7.1984, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 3290/94.

[15] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZÓNY SPÔSOBILÉ NA POMOC UVEDENÚ V ČLÁNKU 4

ZÓNA I

1. Územie Holandska.

2. Nasledujúce belgické samosprávne mestské obce (komúny): Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (okrem Vladslo a Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (len Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne a Zuienkerke.

ZÓNA II

1. Oblasti Belgicka, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v zóne I.

2. Nasledujúce oblasti Francúzska:

- departement Sever,

- okresy Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer a kantón Marquise v departemente Pas-de-Calais,

- okresy Saint-Quentin a Vervins v departemente Aisne,

- okresy Charleville-Mézières v departemente Ardennes.

--------------------------------------------------