32000R1500Úradný vestník L 172 , 12/07/2000 S. 0003 - 0010


Nariadenie Komisie (ES) č. 1500/2000

z 10. júla 2000,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o výdavky a príjmy verejnej správy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov spoločenstva (ESA-95) [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/98 [2], a najmä na jeho články 2 ods. 2 a 3 ods. 2,

keďže:

(1) Podľa článku 104 ods. 2 zmluvy má Komisia sledovať vývoj rozpočtovej situácie.

(2) Zmyslom obsahu a formátu stabilizačných a konvergentných programov je umožniť plnšie porozumenie tokov vládnej bilancie a rozpočtovej stratégie všeobecne, s doplňujúcimi informáciami o pomeroch výdavkov a príjmov.

(3) Predpisy o národných účtoch, najmä koncepcia ESA-95, sa považujú za nástroje zabezpečujúce porovnateľnosť a transparentnosť údajov medzi členskými štátmi.

(4) Príloha A "Európsky systém účtov ESA 1995" nariadenie o ESA-95 sa nevzťahuje na výdavky a príjmy verejnej správy, ale poskytuje rámec na ich špecifikáciu s odkazom na zoznam kategórií ESA 95.

(5) Zavedenie súhrnných hodnôt v súvislosti s výdavkami a príjmami verejnej správy vyžaduje súvisiace zmeny programu na prenos údajov z národných účtov.

(6) Dodatočný prenos, každý rok v marci, hlavných súhrnných hodnôt verejnej správy (ročné údaje) bude zabezpečovať užitočné informácie o vývojoch vládnych deficitov.

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 v súvislosti s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2223/96, zmeny a doplnky k ESA-95, určené na vyjasnenie a zlepšenie jeho obsahu a vyžadujúce zmeny údajov požadovaných od členských štátov, prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 4 uvedeného nariadenia.

(8) Prebehla konzultácia s výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku týkajúcu sa platobnej bilancie, založeným na základe rozhodnutia 91/115/EHS [3].

(9) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre štatistický program, založeným na základe rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom [4],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľom súčasného nariadenia je stanoviť definíciu výdavkov a príjmov verejnej správy, doplniť klasifikáciu transakcií s tovarom a službami (P) a distribučných transakcií (D) a pozmeniť program prenosu údajov z národných účtov.

Článok 2

Príloha A (Európsky systém účtov ESA 1995) a príloha B (Program prenosu údajov z národných účtov) nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 sa mení v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júla 2000

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19.

[4] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Prílohy A a B nariadenia (ES) č. 223/96 sa menia takto:

1.a)b)c)d)e)f)g)h) v prílohe A:

v časti 3.23 kapitoly 3 sa dopĺňa nová veta, ktorá znie:

"Ostatnú netrhovú produkciu (P.13) možno rozdeliť na dve položky: "Platby za ostatnú netrhovú produkciu" (P.131), ktoré zahŕňajú rôzne poplatky a dávky, a "Iná netrhová produkcia, iné" (P.132) týkajúce sa výroby, ktorá sa poskytuje zadarmo."

časti 3.79 a 3.96 kapitoly 3 sa nahrádzajú týmto:

"3.79 Výdavky verejnej správy na konečnú spotrebu (P.3) zahŕňajú dve kategórie výdavkov, podobne ako výdavky NPISH:

a) hodnota tovaru a služieb, ktoré vytvára sama verejná správa (P.1), s výnimkou tvorby kapitálu na vlastné konečné použitie (zodpovedajúci P.12) a tržieb. Trhová produkcia (P.11) a platby za ostatnú netrhovú produkciu (P.131);

b) nákupy tovaru a služieb vytvorených trhovými výrobcami vykonávané verejnou správou, ktoré sú dodávané do domácností bez akejkoľvek transformácie ako vecne sociálne transfery (D.6311 + D.63121 + D.63131). To znamená, že verejná správa platí len za tovary a služby, ktoré predávajúci poskytuje domácnostiam."

"3.96 Výdavky verejnej správy alebo NPISH na konečnú spotrebu (P.3) sa rovnajú súčtu ich produkcie (P.1) plus výdavky na produkty dodávané do domácností prostredníctvom trhových výrobcov, časť vecných sociálnych transferov (D.6311 + D.63121 + D.63131), mínus platby od iných jednotiek, trhová produkcia (P.11) a platby za ostatnú netrhovú produkciu (P.131), mínus tvorba kapitálu na vlastné konečné použitie (zodpovedajúci P.12)."

v tretej zarážke časti 4 105 kapitoly 4, ktorá súvisí s

"Inými vecnými dávkami sociálneho zabezpečenia (D.6312)"

, sa pripája nová veta, ktorá znie:

"Iné vecné dávky sociálneho zabezpečenia možno teda ďalej rozdeliť na tie, pri ktorých sa služba vytvára trhovými výrobcami a nakupuje jednotkami verejnej správy alebo NPISH (D.63121) a na tie, pri ktorých sa služba vytvára netrhovými výrobcami (D.63122)."

vo štvrtej zarážke časti 4 105 kapitoly 4, ktorá súvisí s

"sociálnymi podporami formou vecných dávok (D.6313)"

sa pripája nová veta, ktorá znie:

"Sociálne podpory formou vecných dávok možno teda ďalej rozdeliť na tie, pri ktorých sa služba vytvára trhovými výrobcami a nakupuje jednotkami verejnej správy alebo NPISH (D.63131) a na tie, pri ktorých sa služba vytvára netrhovými výrobcami (D.63132)."

v kapitole 8 sa vkladá nová časť 8.99 bod a), ktorá znie:

"VÝDAVKY A PRÍJMY VEREJNEJ SPRÁVY

8.99 a) Výdavky a príjmy verejnej správy sú definované s odkazom na kategórie zoznamu ESA 95.

Výdavky verejnej správy obsahujú nasledujúce kategórie ESA 95 uvedené na strane pasív účtov verejnej správy, s výnimkou D.3 a D.9, ktoré sú uvedené na strane aktív účtov verejnej správy [1]:

P.2 | Medzispotreba |

P.5 | Tvorba hrubého kapitálu |

D.1 | Odmeny zamestnancov |

D.29 | Ostatné dane z produkcie |

D.3 | Subvencie |

D.4 | Dôchodky z majetku |

D.5 | Bežné dane z dôchodkov, majetku, atď. |

D.62 | Sociálne dávky okrem vecnych sociálnych transferov |

D.6311 + D.63121 + D.63131 | Vecne sociálne transfery súvisiace s výdavkami na výrobky dodávané do domácností prostredníctvom trhových výrobcov |

D.7 | Ostatné bežné transfery |

D.8 | Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov |

D.9 | Kapitálové transfery, splatné |

K.2 | Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív |

Príjmy verejnej správy obsahujú nasledujúce kategórie ESA 95 uvedené na strane aktív účtov verejnej správy, s výnimkou D.39, ktorá je uvedená na strane pasív účtov verejnej správy:

P.11 | Trhová produkcia |

P.12 | Produkcie pre vlastné konečné použitie |

P.131 | Platby za ostatnú netrhovú produkciu |

D.2 | Dane z produkcie a dovozu |

D.39 | Ostatné subvencie na produkciu, nezaplatené |

D.4 | Príjem z majetku |

D.5 | Bežné dane z príjmov, majetku, atď. |

D.61 | Sociálne príspevky |

D.7 | Ostatné bežné transfery |

D.9 | Kapitálové transfery |

Podľa definície, rozdiel medzi výdavkami verejnej správy a príjmami verejnej správy predstavuje čisté pôžičky poskytnuté/prijaté sektoru verejnej správy.

Transakcie D.41, D.7, D.92 a D.99 sú konsolidované. Ostatné transakcie nie konsolidované."

v prílohe IV, Klasifikácia transakcií a ostatných tokov - transakcie s tovarom a službami (produkty) (P), položka P.1 Produkcia sa pripájajú nasledovné položky:

"P.131 | Platby za ostatnú netrhovú produkciu |

P.132 | Ostatná netrhová produkcia, ostatná" |

v prílohe IV, Klasifikácia transakcií a ostatných tokov - Rozdeľovacie transakcie (D), položka D.6 Sociálne príspevky a dávky, sa za D.6312 vkladajú nasledovné položky:

"D.63121 | Ostatné vecné dávky sociálneho zabezpečenia poskytované trhovými výrobcami |

D.63122 | Ostatné vecné dávky sociálneho zabezpečenia poskytované netrhovými výrobcami" |

v prílohe IV, Klasifikácia transakcií a ostatných tokov - Rozdeľovacie transakcie (D), položka D.6 Sociálne príspevky a dávky, sa za D.6313 vkladajú nasledovné položky:

"D.63131 | Vecné sociálne podpory poskytované trhovými výrobcami |

D.63132 | Vecné sociálne podpory poskytované netrhovými výrobcami" |

2.a)b)c)d)e) v prílohe B:

v tabuľke s názvom Prehľad tabuliek sa vkladá nový riadok 3a) nasledovne:

"2001 | 3 | 97-00 | Hlavné súhrnné hodnoty verejnej správy | 2" |

tabuľka 2 sa nahrádza týmto:

"Tabuľka 2 - Hlavné súhrnné hodnoty verejnej správy

Konsolidačné pravidlá: transakcie D.41, D.7, D.92 a D.99 sú konsolidované. Ostatné transakcie nie sú konsolidované.

"TE = "P.2 + P.5 + D.1P + D.29P + D.3P + D.4P + D.5P + D.62P + D.6311P + D.63121P + D.63131P + D.7P + D.8 + D.9P + K.2

"TR = "P.11 + P.12 + P.131 + D.2R + D.39R + D.4R + D.5R + D.61R + D.7R + D.9R"

Kód | Zoznam premenných | Prenos pri t + 3 | Prenos pri t + 8 |

P.1 | Produkcia | | X |

P.11 + P.12 | — trhová produkcia a produkcia na vlastné konečné použitie | | X |

P.13 | — iná netrhová produkcia | | X |

P.131 | — platby za inú netrhovú produkciu | | X |

P.132 | — iná netrhová produkcia, iné | | X |

P.11 + P.12 + P.131 | | X | |

P.2 | Medzispotreba | X | X |

B.1G | Pridaná hodnota, hrubá | | X |

K.1 | Spotreba fixného kapitálu | | X |

B.1N | Pridaná hodnota, čistá | | X |

D.1P | Odmeny zamestnancov, splatné | X | X |

D.29P | Iné dane z produkcie, splatné | X | X |

D.39R | Iné subvencie na produkciu, nezaplatené | X | X |

B.2N | Prevádzkový prebytok, čistý | | X |

D.2R | Dane z produkcie a dovozu, nezaplatené | X | X |

D.4R | Príjmy z majetku, nezaplatené | X | X |

D.3P | Subvencie, splatné | X | X |

D.4P | Príjem z majetku, splatný | X | X |

D.41P | — úroky, splatné | X | X |

D.42P + …D.45P | — iné príjmy z majetku, splatné | X | X |

B.5N | Saldo prvotných dôchodkov, čisté | | X |

D.5R | Bežné dane z príjmov, majetku, atď., nezaplatené | X | X |

D.61R | Sociálne príspevky, nezaplatené | X | X |

D.611R | — skutočné sociálne príspevky, nezaplatené | X | X |

D.612 | — priznané sociálne príspevky | X | X |

D.7R | Ostatné bežné transfery, nezaplatené | X | X |

D.5P | Bežné dane z príjmov, majetku, atď., splatné | X | X |

D.62P | Sociálne dávky, okrem vecných sociálnych transferov | | X |

D.6311P + D.63121P + D.63131P | Vecné sociálne transfery súvisiace s výdavkami na výrobky dodávané domácnostiam prostredníctvom trhových výrobcov | | X |

D.62P + D.6311P + D.63121P + D.63131P | | X | |

D.7P | Iné bežné transfery, splatné | X | X |

B.6N | Disponibilný príjem, čistý | | X |

P.3 | Výdavky na konečnú spotrebu | | X |

P.31 | — výdavky na individuálnu spotrebu | | X |

P.32 | — výdavky na kolektívnu spotrebu | | X |

D.8 | Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov | X | X |

B.8G | Úspory, hrubé | X | X |

B.8N | Úspory, čisté | | X |

D.9R | Kapitálové transfery, nezaplatené | X | X |

D.91R | — dane z kapitálu, nezaplatené | X | X |

D.92R + D.99R | — investičné dotácie a ostatné kapitálové transfery, nezaplatené | X | X |

D.9P | Kapitálové transfery, splatné | X | X |

P.5 | Tvorba hrbého kapitálu | | X |

P.51 | — tvorba hrubého fixného kapitálu | X | X |

P.52 + P.53 | — zmena stavu zásob a nadobudnutie mínus úbytok cenností | | X |

K.2 | Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív | | X |

P.5 + K.2 | | X | |

B.9 | Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté | X | X |

TE | Celkové výdavky verejnej správy | X | X |

TR | Celkové príjmy verejnej správy | X | X |

Tabuľka 11 sa nahrádza týmto:

+++++ TIFF +++++

v

"Derogáciách týkajúcich sa tabuliek predkladaných v rámci dotazníka ESA 95 podľa krajín, bod 7.1 (ÍRSKO - Derogácie pre tabuľky)"

sa vkladá nový riadok 6a) nasledovne:

"2 | Hlavné súhrnné hodnoty verejnej správy | Prenos pri t + 3 | do 2002" |

v

"Derogáciách týkajúcich sa tabuliek predkladaných v rámci dotazníku ESA 95 podľa krajín, bod 10.1 (HOLANDSKO - Derogácie pre tabuľky)"

sa vkladá nový riadok 6a) nasledovne:

"2 | Hlavné súhrnné hodnoty verejnej správy | Prenos pri t + 3 | do 2003" |

--------------------------------------------------