32000R1377Uradni list L 156 , 29/06/2000 str. 0030 - 0030


Uredba Komisije (ES) št. 1377/2000

z dne 28. junija 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 1432/94 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v sektorju prašičjega mesa uvoznega režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in načinu upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in načinu upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2198/95 [2], in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso [3], kakor je bila nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske ter z Uredbo (ES) št. 3290/94 [4], in zlasti člena 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1432/94 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2068/96 [6], določa podrobna pravila za uporabo uvoznega režima, predvidenega v Uredbi (ES) št. 774/94, v sektorju za prašičje meso.

(2) Uvozne kvote za prašičje meso so se zadnja leta na splošno malo uporabljale in razmeroma visoka varščina za uvozna dovoljenja je lahko eden od odvračajočih dejavnikov v trgovini. Da bi se olajšala trgovina s prašičjim mesom in uskladile višine varščin za uvozna dovoljenja v sektorjih mesa, je treba prilagoditi višino varščine iz Uredbe (ES) št. 1432/94.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 6 Uredbe (ES) št. 1432/94 se nadomesti z:

"Člen 6

Za zahtevke za uvozna dovoljenja za vse proizvode iz člena 1 se položi varščina 20 EUR na 100 kilogramov."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 91, 8.4.1994, str. 1.

[2] UL L 221, 19.9.1995, str. 3.

[3] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[4] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[5] UL L 156, 23.6.1994, str. 14.

[6] UL L 277, 30.10.1996, str. 12.

--------------------------------------------------