32000R1291Úradný vestník L 152 , 24/06/2000 S. 0001 - 0043


Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000

z 9. júna 2000,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1253/1992 [2], najmä na jeho články 9 (2), 12 (4), 13 (11) a 23 a na príslušné články ostatných nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

keďže:

(1) V nariadení Komisie (EHS) č. 3719/88 [3], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 1127/1999 [4], ktorým bolo nahradené nariadenie (EHS) č. 3183/80 [5], ktorým bolo zasa nahradené nariadenie (EHS) č. 193/75 [6], ktorým bolo zasa nahradené nariadenie (EHS) č. 1373/70 [7], sú ustanovené podrobné spoločné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky. Nariadenie (EHS) č. 3719/88 bolo mnohokrát zmenené a doplnené, v niektorých prípadoch v podstatnej miere. V záujme prehľadnosti a administratívnej účinnosti by sa preto uvedené pravidlá mali zlúčiť do jedného textu a súčasne by sa v nich mali urobiť určité zmeny a doplnenia, kde prax ukázala, že sú potrebné.

(2) Nariadenia spoločenstva, ktorými boli zavedené dovozné a vývozné licencie, ustanovujú, že všetok dovoz poľnohospodárskych výrobkov do spoločenstva a všetok vývoz poľnohospodárskych výrobkov zo spoločenstva musí podliehať vydaniu týchto licencií. Preto by sa mal definovať rozsah týchto licencií a malo by sa výslovne určiť, že sa nevyžadujú pre činnosti, ktoré nepredstavujú dovoz alebo vývoz v užšom zmysle.

(3) Keď výrobky podliehajú aktívnemu zušľachťovaciemu styku, môžu príslušné orgány v niektorých prípadoch povoliť uviesť tieto výrobky do voľného obehu buď s ďalším spracovaním, alebo bez neho. V takýchto prípadoch by sa kvôli zabezpečeniu správneho riadenia trhu mala vyžadovať dovozná licencia pre výrobky, ktoré sa skutočne púšťajú do voľného obehu. V prípadoch, keď bol výrobok, prepúšťaný do voľného obehu, vyrobený zo základných výrobkov, z ktorých niektoré boli dovezené z tretích krajín a niektoré boli kúpené v spoločenstve, však treba brať do úvahy iba tie základné výrobky, ktoré boli dovezené z tretích krajín.

(4) Cieľom dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady je dobré riadenie organizácie trhu. Niektoré činnosti sa týkajú malých množstiev a v záujme zjednodušenia administratívnych postupov by sa pre tieto činnosti nemali vyžadovať dovozné a vývozné licencie.

(5) Vývozné licencie sa nevyžadujú pre zásobovanie plavidiel a lietadiel potravinami v spoločenstve. Keďže zdôvodnenie je podobné, malo by toto ustanovenie platiť aj pre dodávky určené pre plošiny a plavidlá vojenského námorníctva a pre zásobovanie potravinami v tretích krajinách. Z tých istých dôvodov by sa licencie nemali vyžadovať ani pre činnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983, ktorým sa zavádza systém spoločenstva pre poskytovanie úľav na clách [8], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 355/94 [9].

(6) Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa uvedených výrobkov alebo tovaru by mali byť povolené určité tolerancie, pokiaľ ide o množstvá dovážaných alebo vyvážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvádzaným na licencii alebo certifikáte.

(7) Aby bolo možné na základe jednej licencie alebo certifikátu vykonať súčasne niekoľko činností, malo by sa prijať ustanovenie na vydávanie výpisov z licencií a certifikátov, ktoré majú rovnaký účinok ako licencie a certifikáty, z ktorých sú vyhotovené.

(8) Podľa pravidiel spoločenstva upravujúcich rôzne sektory, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, dovozné a vývozné certifikáty a certifikáty s vopred stanovenou sadzbou, náhrady platia pre činnosti vykonávané v spoločenstve. Toto opatrenie si vyžaduje prijať spoločné pravidlá vydávania a používania týchto licencií alebo certifikátov a vytvoriť formy a metódy spoločenstva pre administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi.

(9) Používanie postupov využívajúcich počítače postupne nahrádza ručné zadávanie údajov v rôznych oblastiach administratívnych činností. Preto by sa postupy využívajúce počítače a elektronické zariadenia mali dať využívať aj pri vydávaní a používaní licencií a certifikátov.

(10) Nariadenia spoločenstva, ktorými boli zavedené vyššie uvedené licencie a certifikáty, ustanovujú, že sa majú vydávať po zložení záruky, ktorou sa ručí za to, že záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz sa splní počas doby ich platnosti. Je potrebné definovať, kedy je záväzok na zabezpečenie dovozu alebo vývozu splnený.

(11) V prípade licencií s vopred stanovenou sadzbou náhrady závisí druh použitej licencie od tarifnej klasifikácie výrobku. V prípade určitých zmesí nezávisia sadzby náhrad od tarifnej klasifikácie výrobku, ale od osobitných pravidiel ustanovených na tento účel. Preto ak nejaká zložka, na ktorú sa počíta náhrada platná pre zmes, nezodpovedá tarifnej klasifikácii tejto zmesi, na tieto dovážané alebo vyvážané zmesi by nemal existovať nárok na vopred stanovenú sadzbu.

(12) Dovozné licencie sa niekedy využívajú na riadenie kvantitatívnych dovozných opatrení. Je to možné iba v tých prípadoch, keď sú za veľmi krátky čas k dispozícii informácie o rozsahu dovozu, ktorý bol realizovaný na základe týchto licencií. V takýchto prípadoch nie je požiadavka na poskytnutie dôkazu o tom, že sa licencie použili iba v záujme dobrého riadenia, ale stáva sa rozhodujúcou aj pre riadenie týchto kvantitatívnych opatrení. Uvedený dôkaz sa poskytuje predložením 1. kópie licencie a ak je to vhodné, výpismi z nej. Takýto dôkaz je možné poskytnúť vo veľmi krátkom čase. Preto by sa mala stanoviť takáto lehota pre prípady, v ktorých na ňu odkazujú pravidlá spoločenstva pre licencie používané na riadenie kvantitatívnych opatrení.

(13) V niektorých prípadoch môže byť suma záruky potrebnej na vydanie licencie alebo certifikátu extrémne malá. V týchto prípadoch by sa kvôli zníženiu administratívnej záťaže nemala vyžadovať žiadna záruka.

(14) Keďže v praxi nemusí byť osoba, ktorá používa licenciu alebo certifikát, držiteľom alebo postupníkom, malo by sa v záujme právnej istoty a administratívnej účinnosti stanoviť, ktoré osoby sú oprávnené používať certifikát alebo licenciu. Pre tento účel by sa mala stanoviť potrebná väzba medzi formálnym držiteľom a osobou, ktorá predkladá colné prehlásenie.

(15) Dovoznou alebo vývoznou licenciou sa udeľuje právo dovážať alebo vyvážať, a preto sa musí predložiť pri prijímaní dovoznej alebo vývoznej deklarácie.

(16) Ak sa využívajú zjednodušené dovozné alebo vývozné postupy, je možné upustiť od požiadavky na predloženie licencie colným orgánom, alebo licenciu možno predložiť následne. Dovozca alebo vývozca však musí mať licenciu v ten deň, ktorý sa považuje za deň, keď bola prijatá dovozná alebo vývozná deklarácia.

(17) V záujme zjednodušenia je možné prijať pružnejšie pravidlá do takej miery, aby členským štátom umožňovali zaviesť zjednodušený postup administratívneho riadenia licencií, na základe ktorého si vývozné licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady ponechá vydávajúci orgán alebo, ak je to možné, platobná agentúra.

(18) V záujme dobrého riadenia sa licencie alebo certifikáty a výpisy z licencií alebo certifikátov po vydaní už nesmú meniť ani dopĺňať. Avšak pre prípad pochybností, ktoré sú vyvolané chybou, ktorú mohol urobiť vydávajúci orgán, alebo pre zrejmé nepresnosti týkajúce sa položiek uvedených v licencii, certifikáte alebo výpise, by sa mal zaviesť postup, na základe ktorého sa nepresné licencie, certifikáty alebo výpis môžu zrušiť a vydávať opravené dokumenty.

(19) Ak sa s výrobkom nakladá v súlade s jedným zo zjednodušených opatrení stanovených v časti II, hlava II, kapitola 7, oddiel 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa určujú ustanovenia pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa zavádza Colný zákonník spoločenstva [10], naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 1662/1992 [11], alebo v hlave X, kapitole I, prílohe I k Dohovoru o spoločnom postupe pri tranzite z 20. mája 1987, nie sú potrebné žiadne formality na colnici na hraničnom priechode v tých prípadoch, keď sa tranzit začína vnútri spoločenstva a má sa skončiť mimo neho. V záujme administratívneho zjednodušenia by sa v prípade, že sa uplatňuje jeden z týchto postupov, mali prijať osobitné opatrenia na uvoľnenie záruky.

(20) Môže sa stať, že z dôvodov, ktoré sú mimo sféry vplyvu príslušnej strany, nie je možné vypracovať dokument predstavujúci dôkaz o opustení colného územia spoločenstva, hoci výrobok uvedené územie opustil, v prípade činností stanovených v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 [12] a dosiahol miesto určenia. Takáto situácia môže brániť obchodu. Za týchto okolností by sa mali iné dokumenty uznávať ako ekvivalentné.

(21) Nariadenia spoločenstva, ktorými boli zavedené príslušné licencie a certifikáty, ustanovujú, že celá záruka alebo jej časť má prepadnúť, ak sa v priebehu doby platnosti licencie alebo certifikátu dovoz alebo vývoz nevykoná, alebo sa vykoná iba čiastočne. Mali by byť podrobne stanovené činnosti, ktoré treba za týchto okolností vykonať najmä v prípadoch, v ktorých bolo nesplnenie záväzkov spôsobené zásahom vyššej moci. V takýchto prípadoch sa môže záväzok na zabezpečenie dovozu alebo vývozu považovať za zrušený, alebo je možné predĺžiť dobu platnosti licencie alebo certifikátu. Aby sa však zabránilo možnému narušeniu trhu, predĺženie by malo byť v každom prípade obmedzené na dobu maximálne šiestich mesiacov, ktoré sa počítajú od skončenia pôvodnej doby platnosti.

(22) Kvôli zjednodušeniu administratívnych postupov by sa mala v prípadoch, keď je celková suma, ktorá má prepadnúť, veľmi malá, vracať celá záruka.

(23) Záruka zložená v čase vydania licencií alebo certifikátov sa má uvoľniť za predpokladu, že sa príslušným orgánom predloží dôkaz o tom, že príslušný tovar opustil colné územie spoločenstva do 60 dní odo dňa, keď boli prevzaté vývozné deklarácie.

(24) Môže sa stať, že záruka sa z rôznych dôvodov uvoľní aj bez toho, aby by bol záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz skutočne splnený. V takýchto prípadoch sa omylom uvoľnená záruka musí zložiť znovu.

(25) Kvôli plnému využívaniu možností vývozu poľnohospodárskych výrobkov s nárokom vyplatenia náhrady by sa mal zaviesť mechanizmus, ktorý povzbudí prevádzkovateľov, aby rýchlo vracali vydávajúcemu orgánu všetky licencie a certifikáty, ktoré nebudú využívať. Mal by sa zaviesť aj mechanizmus, ktorý povzbudí prevádzkovateľa, aby vrátil certifikáty vydávajúcemu orgánu hneď po skončení doby ich platnosti, aby sa nevyužité množstvá mohli čo najrýchlejšie znovu využiť.

(26) Podľa článku 3 (4) nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa určujú pravidlá platné pre doby, dátumy a lehoty [13], keď je posledným dňom nejakej doby štátny sviatok, sobota alebo nedeľa, doba sa končí uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Toto ustanovenie v určitých prípadoch spôsobí predĺženie doby používania licencií alebo certifikátov. Takéto opatrenie, ktoré bolo prijaté kvôli uľahčeniu obchodu, nesmie spôsobiť zmenu ekonomických podmienok pre dovozné alebo vývozné činnosti.

(27) V niektorých sektoroch spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov platí ustanovenie o dobe na uváženie pred vydaním vývozných licencií. Účelom tejto doby je umožniť zhodnotenie situácie na trhu a ak je to vhodné, najmä v prípade ťažkostí, umožniť pozastavenie nevybavených žiadostí, čo vedie až k zamietnutiu týchto žiadostí. Malo by sa stanoviť, že takéto pozastavenie je možné aj v prípade licencií, o ktoré sa žiada podľa článku 49 tohto nariadenia a po uplynutí doby na uváženie nie je možné žiadosť znova pozastaviť.

(28) Podľa článku 844 (3) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa môžu výrobky, vyvážané na základe licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, kvalifikovať na zaobchádzanie ako s vráteným tovarom iba vtedy, ak boli dodržané pravidlá spoločenstva platné pre licencie a certifikáty. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá uplatňovania systému licencií a certifikátov pre výrobky, u ktorých je pravdepodobné, že sa budú kvalifikovať podľa týchto ustanovení.

(29) Podľa článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má tovar pustený do voľného obehu na základe dovoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady nárok na systém vracania platieb alebo zliav z dovozných ciel, iba ak sa potvrdilo, že príslušné orgány podnikli potrebné kroky na zrušenie účinkov pustenia tohto tovaru do voľného obehu, pokiaľ ide o licenciu alebo certifikát.

(30) Článok 880 nariadenia (EHS) č. 2454/93 stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania článku 896 tohto nariadenia, najmä to, že orgány zodpovedné za vydávanie licencií a certifikátov ich musia potvrdzovať.

(31) Toto nariadenie by malo ustanoviť pravidlá potrebné na uplatňovanie článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93. V niektorých prípadoch by malo byť možné dodržiavať nariadenie (EHS) č. 2454/93 bez odvolávania sa na potvrdenie uvedené v jeho článku 880.

(32) V prípade, že sa dovozná licencia vzťahujúca sa na nejaký poľnohospodársky výrobok využíva aj na riadenie tarifnej kvóty, pre ktorú platia preferenčné opatrenia, tieto preferenčné opatrenia majú platiť pre dovozcov vykonávajúcich dovoz na základe licencie alebo certifikátu, ktorý musí byť v niektorých prípadoch sprevádzaný dokumentom z tretej krajiny. Aby sa zabránilo akémukoľvek prekročeniu kvóty, musia sa preferenčné opatrenia uplatniť až do množstva, pre ktoré bola vydaná licencia alebo certifikát. Kvôli uľahčeniu dovozu by však mala byť povolená tolerancia stanovená v článku 8 (4) za predpokladu, že je stanovená v tom istom čase a tá časť množstva, o ktorú je prekročené množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, ale v rámci tolerancie, nie je kvalifikovaná vzhľadom na preferenčné opatrenia a pri dovoze sa za ňu zaplatí plné clo.

(33) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

S určitými výnimkami ustanovenými v pravidlách spoločenstva, špecifickými pre určité výrobky, ustanovuje toto nariadenie spoločné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady (v ďalšom texte len "licencie" a "certifikáty") zavedených alebo ustanovených v:

- článku 2 nariadenia Rady č. 136/66/EHS [14] (oleje a tuky),

- článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 234/68 [15] (živé rastliny a rezané kvety),

- článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2358/71 [16] (osivá),

- článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 [17] (bravčové mäso),

- článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 [18] (vajcia),

- článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 [19] (hydinové mäso),

- článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2783/75 [20] (vajcový albumín a mliečny albumín),

- článku 9 nariadenia (EHS) č. 1766/92 (obilniny),

- článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 [21] (banány),

- článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1222/94 [22] (poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve),

- článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 3072/95 [23] (ryža),

- článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 [24] (ovocie a zelenina),

- článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 [25] (spracované výrobky z ovocia a zeleniny),

- článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2467/98 [26] (ovčie mäso a kozie mäso),

- článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 [27] (hovädzie mäso a teľacie mäso),

- článku 26 nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 [28] (mlieko a mliečne výrobky),

- článku 59 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [29] (víno),

- článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 2038/1999 [30] (cukor, izoglukózový a inulínový sirup).

HLAVA II

OBLASŤ PLATNOSTI LICENCIÍ A CERTIFIKÁTOV

Článok 2

Licencia alebo certifikát sa nesmie vyžadovať a nemusí sa predkladať, pokiaľ ide o výrobky:

a) ktoré sa nepúšťajú do voľného obehu v rámci spoločenstva alebo

b) ktorých vývoz sa uskutočňuje:

- v súlade s colným postupom, ktorý umožňuje dovoz oslobodený od príslušných ciel alebo poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok alebo

- v súlade s osobitnými opatreniami, ktoré umožňujú vývoz oslobodený od vývozných ciel, ako je uvedené v článku 129 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

1. Keď sa výrobky, ktoré podliehajú aktívnemu zušľachťovaciemu styku a neobsahujú základné výrobky uvedené v odseku 2 a), púšťajú do voľného obehu, ak tieto výrobky, skutočne pustené do voľného obehu, podliehajú dovoznej licencii, musí byť taká licencia vydaná.

2. Keď sa výrobky, ktoré podliehajú každému z opatrení uvedenými v odseku 1 a obsahujú:

a) jeden alebo viac základných výrobkov, ktoré splnili podmienky článku 23 (2) zmluvy, ale už ich nespĺňajú, pretože boli zapracované do výrobkov prepustených do voľného obehu a

b) jeden alebo viac základných výrobkov, ktoré nesplnili podmienky článku 23 (2) zmluvy,

prepúšťajú do voľného obehu, potom bez ohľadu na článok 8 (1) musí byť pre každý základný výrobok uvedený v b), ktorý sa skutočne používa a je výrobkom podliehajúcim dovoznej licencii, taká licencia vydaná.

Dovozná licencia sa však nesmie vyžadovať v prípade, keď výrobok skutočne prepúšťaný do voľného obehu takejto licencii nepodlieha.

3. V dovoznej licencii alebo licenciách, ktoré sa vydávajú pri prepúšťaní výrobku uvedeného v odseku 1 alebo 2 do voľného obehu, nemôže byť uvedená vopred stanovená sadzba náhrady.

4. Pri vývoze výrobku, ktorý podlieha všetkým opatreniam uvedeným v odseku 1 a ktorý obsahuje jeden alebo viac základných výrobkov uvedených v odseku 2 a), potom musí byť pre každý taký základný výrobok, ktorý je výrobkom podliehajúcim vývoznej licencii, taká licencia vydaná.

Vzhľadom na tretí pododsek týkajúci sa vopred stanovených súm náhrad sa však vývozná licencia nesmie vyžadovať v prípade, že skutočne vyvážaný výrobok takejto licencii nepodlieha.

Pri vývoze zmiešaných výrobkov kvalifikovaných ako výrobky, ktoré sa na základe jednej alebo niekoľkých ich zložiek kvalifikujú pre vopred stanovenú sadzbu náhrady za vývoz, musí byť colný stav každej takejto zložky samostatným prvkom, ktorý sa musí zohľadňovať pri uplatňovaní systému licencií a certifikátov.

Článok 4

1. V prípadoch, keď sa uplatňujú opatrenia uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 [31], musí byť vývoznou licenciou alebo certifikátom s vopred stanovenou sadzbou náhrady podľa toho, o ktorý dokument ide a ktorý sa má vydať taká licencia alebo certifikát, ktorý je platný pre ten spracovaný výrobok, ktorý sa má vyvážať.

2. V prípadoch, keď platí opatrenie uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 565/80, musí byť vývoznou licenciou alebo certifikátom s vopred stanovenou sadzbou náhrady podľa toho, o ktorý dokument ide a ktorý sa má vydať taká licencia alebo certifikát, ktorý je platný pre ten spracovaný výrobok, na ktorý sa toto opatrenie vzťahuje.

3. Keď sa na výrobok, ktorý sa má vyvážať, vzťahuje nariadenie (ES) č. 1222/94, musí sa certifikát stanovený v tomto nariadení predkladať v situáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 5

1. Licencia sa nesmie vyžadovať a nemusí sa predkladať na účely činností:

- stanovených v článkoch 36, 40, 44, 45 a 46 (1) nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo

- nekomerčnej povahy alebo

- uvedených v nariadení (EHS) č. 918/83 alebo

- týkajúcich sa množstiev, ktoré neprekračujú hodnoty stanovené v prílohe III.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa musí licencia vydať vtedy, keď dovoz alebo vývoz prebieha v rámci preferenčných opatrení, ktoré sú povolené na základe licencie.

Členské štáty prijmú bezpečnostné opatrenia proti zneužívaniu pri uplatňovaní tohto odseku najmä v prípadoch, keď sa na jednu dovoznú alebo vývoznú operáciu vzťahuje viac než jedna dovozná alebo vývozná deklarácia, ktoré sú zjavne neodôvodnené z ekonomických alebo iných dôvodov.

2. Pre účely odseku 1 "činnosti nekomerčnej povahy" znamenajú:

a) dovozy, ktoré zabezpečujú súkromné osoby, alebo ktoré sú im zasielané za predpokladu, že tieto činnosti spĺňajú požiadavky oddielu II (D) (2) predbežných ustanovení kombinovanej nomenklatúry;

b) vývozy, ktoré zabezpečujú súkromné osoby za predpokladu, že tieto činnosti spĺňajú mutatis mutandis požiadavky uvedené v a).

3. Členské štáty sú oprávnené nevyžadovať vývoznú licenciu alebo licencie na výrobky a/alebo tovar, ktorý zasielajú súkromné osoby alebo skupiny súkromných osôb za účelom ich voľného obehu pre účely humanitárnej pomoci v tretích krajinách v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

a) strany, ktoré chcú využívať túto výnimku, nežiadajú o náhradu;

b) takéto zásielky sú príležitostnej povahy, obsahujú rôzne výrobky a/alebo tovar a ich hmotnosť nie je vyššia než celkovo 30000 kg na jeden dopravný prostriedok;

c) príslušné orgány majú dostatočné dôkazy, pokiaľ ide o miesto určenia a/alebo použitie výrobkov a/alebo tovaru a o náležitom vykonaní činnosti.

Do oddielu 44 vývoznej deklarácie sa zapíše tento text: "Bez náhrady – článok 5 (3) nariadenia (ES) č. 1291/2000".

Článok 6

Licencia alebo certifikát sa nesmie vyžadovať a nemusí sa vydať, keď sa výrobky prepúšťajú do voľného obehu podľa hlavy VI, kapitola 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktoré upravuje zaobchádzanie s vráteným tovarom.

Článok 7

1. Vývozná licencia sa nesmie vyžadovať a nemusí sa vydať pri preberaní reexportnej deklarácie na výrobky, na ktoré vývozca predkladá dôkaz o tom, že na tieto výrobky bolo vydané priaznivé rozhodnutie o vrátení alebo zľave z dovozných ciel podľa hlavy VII, kapitoly 5 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2. Keď sa pri vývoze výrobkov musí predkladať vývozná licencia a príslušné orgány prevezmú reexportnú deklaráciu pred rozhodnutím o žiadosti o vrátanie platby alebo zľavu z dovozných ciel, musí sa vydať vývozná licencia. Stanovenie sadzby náhrady za vývoz alebo poplatku vopred nie je prípustné.

HLAVA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

Rozsah licencií, certifikátov a výpisov

Článok 8

1. Dovozná alebo vývozná licencia predstavuje povolenie a jej vydaním vzniká záväzok zabezpečiť dovoz, resp. vývoz na základe licencie a okrem prípadov zásahu vyššej moci, počas doby jej platnosti stanovené množstvo príslušných výrobkov alebo tovaru.

Záväzky uvedené v tomto odseku sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 [32].

2. Vývoznou licenciou, v ktorej je vopred stanovená sadzba náhrady za vývoz, vzniká záväzok vyviezť na základe licencie stanovené množstvo príslušného výrobku a okrem prípadov zásahu vyššej moci, počas doby jej platnosti.

V prípadoch, keď sa pri vývoze výrobkov musí predložiť vývozná licencia, vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady určuje právo vyvážať a oprávnenie na náhradu.

V prípadoch, keď sa pri vývoze výrobkov nemusí predložiť vývozná licencia, vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady určuje len oprávnenie na náhradu.

Záväzky uvedené v tomto odseku sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85.

3. V prípadoch stanovených v článku 49 tohto nariadenia a v prípadoch, keď je takáto požiadavka stanovená osobitnými pravidlami spoločenstva pre príslušný sektor, vydaním licencie alebo certifikátu vzniká záväzok zabezpečiť dovoz z tej krajiny alebo vývoz do tej krajiny alebo skupiny krajín, ktoré sú uvedené v licencii alebo certifikáte.

4. Keď je dovezené alebo vyvezené množstvo najviac o 5 % väčšie než množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, považuje sa za množstvo dovezené alebo vyvezené na základe danej licencie alebo certifikátu.

5. Keď je dovezené alebo vyvezené množstvo najviac o 5 % menšie než množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz sa považuje sa splnený.

6. Na účely odsekov 4 a 5, keď je licencia alebo certifikát vydaný s uvedením počtu kusov, výsledok výpočtu 5 % uvedený v licencii alebo certifikáte sa v prípadoch, keď je to možné, zaokrúhli na najbližší väčší celý počet kusov.

7. V prípade, keď sa podľa článku 3 (4) nariadenia (EHS) č. 1182/71 licencia alebo certifikát so stanoveným vývozným poplatkom alebo náhradou za vývoz použije v prvý pracovný deň po poslednom dni normálnej doby platnosti licencie alebo certifikátu, táto licencia alebo certifikát sa pre účely vopred stanovených súm považuje za použitý v posledný deň jeho normálnej doby platnosti.

Článok 9

1. Záväzky vyplývajúce z licencií alebo certifikátov sú neprevoditeľné. Práva vyplývajúce z licencií alebo certifikátov môže prevádzať oprávnený držiteľ počas doby ich platnosti. Prenášať ich môže oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu. Takýto prevod sa môže pre každú licenciu alebo certifikát alebo výpis z licencie alebo certifikátu urobiť iba v prospech jedného postupníka. Musí sa týkať tých množstiev, ktoré ešte neboli dovezené alebo vyvezené na základe príslušnej licencie alebo certifikátu alebo výpisu.

2. Postupníci nemôžu svoje práva preniesť ďalej, ale môžu ich previesť späť na oprávneného držiteľa. Spätné prevody na oprávneného držiteľa sa musia týkať množstiev, ktoré ešte neboli dovezené alebo vyvezené na základe príslušnej licencie alebo certifikátu alebo výpisu.

V takýchto prípadoch musí orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, urobiť do oddielu 6 licencie alebo certifikátu jeden z týchto zápisov:

- retrocesión al titular el …

- tilbageføring til indehaveren den …

- Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

- εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις …

- rights transferred back to the titular holder on [date]

- rétrocession au titulaire le …

- retrocessione al titolare in data …

- aan de titularis geretrocedeerd op …

- retrocessão ao titular em …

- palautus todistuksenhaltijalle …

- återbördad till licensinnehavaren den …

3. V prípade žiadosti o prevod, ktorú predloží oprávnený držiteľ, alebo žiadosti o spätný prevod na oprávneného držiteľa, ktorú predloží postupník, musí orgán, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, alebo agentúra či agentúry, ktoré určil každý členský štát, zapísať do licencie alebo certifikátu či do výpisu z licencie alebo certifikátu tieto údaje:

- meno a adresu postupníka alebo zápis uvedený v odseku 2,

- dátum vykonania tohto zápisu potvrdený pečiatkou tohto orgánu alebo agentúry.

4. Prevod alebo spätný prevod na oprávneného držiteľa nadobúda účinnosť od dňa, keď bol vykonaný tento zápis.

Článok 10

Výpisy z licencií alebo certifikátov majú rovnaké právne účinky ako licencie alebo certifikáty, z ktorých sú vyhotovené v rámci limitov množstva, pre ktoré sú tieto výpisy vydané.

Článok 11

Licencie alebo certifikáty a výpisy, ktoré vydali orgány členského štátu a zápisy a poznámky, ktoré tieto orgány urobili, majú v každom z ostatných členských štátov rovnaké právne účinky ako dokumenty, ktoré vydali orgány týchto štátov a zápisy a doplňujúce záznamy, ktoré tieto orgány urobili.

Článok 12

1. Keď sa licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady používa pri vývoze zmesi, táto zmes nesmie mať pri vývoze nárok na takto vopred stanovenú sadzbu, ak tarifná klasifikácia tej zložky, pre ktorú sa počíta náhrada platná pre zmes, nezodpovedá tarifnej klasifikácii zmesi.

2. Keď sa licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz používa pri vývoze tovaru zoskupeného do súborov, vopred stanovená sadzba platí iba pre tú zložku, ktorá má rovnakú tarifnú klasifikáciu ako celý súbor.

Oddiel 2

Žiadosť o vydanie licencií a certifikátov a ich vydávanie

Článok 13

1. Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát sa neprijme, pokiaľ nie je postúpená alebo podaná príslušnému orgánu na formulároch vytlačených a/alebo vyplnených v súlade s článkom 18.

Príslušné orgány však môžu akceptovať písomné dokumenty zaslané prostredníctvom telekomunikačného zariadenia a elektronické správy ako platné žiadosti za predpokladu, že obsahujú všetky informácie, ktoré by boli uvedené vo formulári, keby sa použil. Členské štáty môžu žiadať, aby za písomným dokumentom, zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia a/alebo elektronickou správou, nasledovala žiadosť na formulári vytlačenom alebo vyplnenom v súlade s článkom 18, postúpená alebo doručená priamo príslušnému orgánu; v týchto prípadoch sa za deň podania žiadosti považuje deň, v ktorom písomný dokument, zaslaný prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, alebo elektronická správa prišli na príslušný orgán. Touto požiadavkou nie je ovplyvnená platnosť žiadostí poslaných formou písomných dokumentov zaslaných prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo elektronických správ.

V prípadoch, keď sa žiadosti o licencie alebo certifikáty predkladajú elektronicky, musia príslušné orgány členského štátu určiť, akým spôsobom sa má vlastnoručný podpis nahradiť inou metódou, ktorá by mohla byť založená na využití kódov.

2. Žiadosti o licencie a certifikáty je možné zrušiť iba listom, písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo elektronickou správou, ktorú príslušný orgán prevezme, okrem prípadov zásahu vyššej moci, do 13,00 hod. v deň podania žiadosti.

Článok 14

V oddieli 16 žiadostí o licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrad a tiež samotných licencií musí byť uvedený 12-číselný kód výrobku prevzatý z nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov, pre ktoré sa využívajú náhrady za vývoz.

Avšak v prípadoch, keď je sadzba náhrady rovnaká, alebo je potrebné určiť niekoľko kódov v rovnakej kategórii v súlade s postupom stanoveným v článku 38 nariadenia č. 136/66/EHS a v príslušných článkoch ostatných nariadení, ktorými sa upravuje organizácia trhu, môžu sa tieto kódy zapísať do žiadostí o licencie a do samotných licencií spolu.

V prípadoch, keď sú sadzby náhrad direfencované podľa miesta určenia, musia byť krajiny určenia alebo oblasti určenia podľa toho, o čo ide, uvedené v oddieli 7 žiadostí aj samotných licencií.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, v ktorom je definovaná skupina výrobkov uvedená v druhej zarážke prvého pododseku článku 4 (2) nariadenia (ES) č. 800/1999, je možné zapisovať kódy výrobkov patriacich do tejto skupiny do oddielu 22 žiadostí o licencie a licencií, pričom pred zápisom kódov sa uvedie poznámka "skupina výrobkov uvedená v článku 4 (2) nariadenia (ES) č. 800/1999".

Článok 15

1. Žiadosti obsahujúce podmienky, ktoré nie sú stanovené v pravidlách spoločenstva, sa zamietajú.

2. Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát nebude prijatá, kým nebude najneskôr do 13,00 hod. v deň podania žiadosti zložená u príslušného orgánu primeraná záruka.

Dňom podania žiadosti v zmysle prvého odseku je pre sumu záruky určený rozhodujúci okamih (operatívna udalosť) pre výmenný kurz voči euro.

3. V prípadoch, keď je suma záruky na licenciu alebo certifikát 60 eur alebo menej, alebo keď je licencia alebo certifikát vydaný v mene niektorej intervenčnej agentúry, nevyžaduje sa žiadna záruka.

4. V prípadoch, keď členské štáty využívajú výhody voliteľných možností uvedených v článku 5 nariadenia (EHS) č. 2220/85, sa suma záruky vyžaduje v deň skončenia lehoty dvoch mesiacov odo dňa ukončenia platnosti licencie.

5. V prípade vývozných licencií vydaných pre vývoz do tretích krajín v súvislosti s operáciami potravinovej pomoci mimo spoločenstva, ktorú poskytujú humanitárne agentúry schválené pre tento účel vyvážajúcim členským štátom, sa nevyžaduje žiadna záruka. Tento členský štát musí okamžite poskytnúť Komisii informácie o schválených humanitárnych agentúrach.

6. Pri uplatňovaní odsekov 3 až 5 platí mutatis mutandis posledný pododsek článku 5 (1).

Článok 16

Žiadosti o licencie a licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo bez nej, ktoré sa predkladajú v súvislosti s operáciou poskytovania potravinovej pomoci v zmysle článku 10 (4) Dohody o poľnohospodárstve, uzavretej ako súčasť uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, obsahujú v oddiele 20 aspoň jedno z týchto slovných spojení:

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria

- GATT-licens — fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT — food aid

- Certificat GATT — aide alimentaire

- Titolo GATT — Aiuto alimentare

- GATT-certificaat — Voedselhulp

- Certificado GATT — ajuda alimentar

- GATT-todistus — elintarvikeapu

- GATT-licens — livsmedelsbistånd

V oddiele 7 musí byť uvedená krajina určenia. Táto licencia platí iba pre vývoz v súvislosti s takýmito činnosťami poskytovania potravinovej pomoci.

Článok 17

1. Dňom, keď je žiadosť o licenciu alebo certifikát podaná, je deň, keď ju prevezme príslušný orgán za predpokladu, že ju prevezme najneskôr o 13,00 hod. bez ohľadu na to, či je žiadosť príslušnému orgánu priamo doručená, alebo mu je zaslaná listom alebo písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo vo forme elektronickej správy.

2. Žiadosť o licenciu alebo certifikát, ktorú príslušný orgán prevezme buď v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v pracovný deň po 13,00 hod., sa považuje za podanú v prvý pracovný deň po dni, v ktorom bola skutočne prevzatá.

3. Keď je pre podávanie žiadostí o licencie alebo certifikáty stanovená lehota v trvaní určeného počtu dní a keď posledný deň tejto lehoty padne na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, uvedená lehota sa končí v prvý nasledujúci pracovný deň o 13.00 hod.

Takéto predĺženie sa však nesmie zohľadňovať pri výpočte sadzieb stanovených v licencii alebo certifikáte alebo pri určení doby platnosti licencie alebo certifikátu.

4. Časové lehoty stanovené v tomto nariadení sú uvedené v belgickom miestnom čase.

Článok 18

1. Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 13 (1) a článku 19 (1) sa musia žiadosti o licencie alebo certifikáty, licencie, certifikáty a výpisy z licencií a certifikátov vypisovať na formulároch, ktoré sa zhodujú so vzormi uvedenými v prílohe I. Tieto formuláre sa musia vyplňovať podľa pokynov, ktoré sú v nich uvedené a v súlade s osobitnými ustanoveniami spoločenstva platnými pre príslušný sektor výrobkov.

2. Formuláre licencií a certifikátov sa musia zoradiť do súborov, ktoré obsahujú kópiu č. 1, kópiu č. 2 a žiadosť spolu so všetkými ďalšími kópiami licencie alebo certifikátu v tomto poradí.

Členské štáty však môžu požadovať, aby žiadatelia namiesto súborov formulárov stanovených v predchádzajúcom odseku vyplnili iba formulár žiadosti.

Ak v dôsledku niektorého opatrenia spoločenstva môže byť množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia alebo certifikát, menšie než množstvo, kvôli ktorému bola pôvodne podaná žiadosť o licenciu alebo certifikát, potom sa množstvo, o ktoré sa žiadalo a suma záruky, ktorá s tým súvisí, musia uvádzať iba vo formulári žiadosti.

Formuláre výpisov z licencií alebo certifikátov sa zoradia do súborov, ktoré obsahujú kópiu č. 1 a kópiu č. 2 v tomto poradí.

3. Formuláre, vrátane rozširujúcich listov, sa musia tlačiť na biely papier bez mechanickej celulózy, upravený na písanie, s hmotnosťou najmenej 40 gramov na štvorcový meter. Papier musí mať rozmery 210 x 297 mm, s dĺžkou povolenou v rozsahu od 5 mm menej do 8 mm viac než druhé z čísel; riadkovanie musí byť 4,24 mm (šestina palca); musí sa presne dodržiavať rozmiestnenie políčok vo formulároch. Okrem toho musia byť obidve strany kópie č. 1 a tá strana rozširujúcich listov, na ktorej sa musia uvádzať prisudzované vlastnosti, vytlačené s gilošovaným vzorom na pozadí, pomocou ktorého sa odhalí každé falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami. Gilošovaný vzor na pozadí formulárov týkajúcich sa dovozu musí byť zelený a na formulároch týkajúcich sa vývozu musí byť tmavohnedý.

4. Za vytlačenie formulárov sú zodpovedné členské štáty. Formuláre sa môžu vytlačiť aj v tlačiarňach, ktoré určí ten členský štát, v ktorom sú zriadené. V tomto druhom prípade musí byť na každom formulári vytlačený odkaz na schválenie zo strany členského štátu. Na každom formulári musí byť uvedený názov a adresa tlačiarní alebo značka, ktorá umožňuje určiť, v ktorých tlačiarňach bol vytlačený a okrem formulára žiadosti a rozširujúcich listov aj individuálne sériové číslo. Pred týmto číslom sa uvádzajú nasledujúce písmená podľa toho, v ktorom členskom štáte bol tento dokument vydaný: "AT" pre Rakúsko, "BE" pre Belgicko, "DE" pre Nemecko, "DK" pre Dánsko, "EL" pre Grécko, "ES" pre Španielsko, "FI" pre Fínsko, "EI" pre Írsko, "IT" pre Taliansko, "LU" pre Luxembursko, "NL" pre Holandsko, "PT" pre Portugalsko, "SE" pre Švédsko a "UK" pre Spojené kráľovstvo.

V čase vydania môže byť na licenciách alebo certifikátoch a na výpisoch uvedené číslo vydania, ktoré prideľuje vydávajúci orgán.

5. Žiadosť, licencie, certifikáty a výpisy sa vyplňujú strojom alebo pomocou počítača. Musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva tak, ako ustanovujú príslušné orgány vydávajúceho členského štátu. V prípade žiadostí však môžu členské štáty povoliť ich ručné vyplňovanie iba atramentom a veľkým tlačeným písmom.

6. Pečiatky vydávajúcich orgánov a oprávnených orgánov sa musia dávať pomocou kovovej raznice, pokiaľ možno vyrobenej z ocele. Pečiatku vydávajúceho orgánu je však možné nahradiť reliéfnou tlačou kombinovanou s vydierkovanými písmenami alebo číslicami.

7. Ak je to potrebné, príslušné orgány príslušných členských štátov môžu vyžadovať, aby boli licencie alebo certifikáty a výpisy z licencií alebo certifikátov preložené do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov daného členského štátu.

Článok 19

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, sa môžu licencie a certifikáty vydávať a používať pomocou počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány. V ďalšom texte sa označujú ako "elektronické licencie a certifikáty".

Obsah elektronických licencií a certifikátov musí byť zhodný s obsahom papierových licencií a certifikátov.

2. V prípade, že oprávnení držitelia alebo postupníci licencií alebo certifikátov potrebujú používať ich elektronickú formu v niektorom členskom štáte, ktorý nie je pripojený k počítačovému systému ich vydávania, musia požiadať o výpis z licencie alebo certifikátu.

Tieto výpisy sa musia vydať bez meškania a bez dodatočných nákladov na formulári stanovenom v článku 18.

V členských štátoch, ktoré sú pripojené k počítačovému systému vydávania, sa takéto výpisy musia používať vo forme výtlačku na papieri.

Článok 20

1. Keď sumy, ktoré sú výsledkom výmeny euro za sumy v národnej mene a ktoré treba uvádzať v licenciách alebo certifikátoch, obsahujú tri a viac desatinných miest, musia sa zapisovať iba prvé dve. Ak sa v týchto prípadoch číslica na treťom desatinnom mieste rovná 5 a viac, číslica na druhom desatinnom mieste sa zaokrúhli na najbližšiu jednotku nahor a ak je číslica na treťom desatinnom mieste menšia než 5, číslica na druhom desatinnom mieste sa ponechá bezo zmeny.

2. Ak sa však sumy vyjadrené v euro menia na libry šterlingy, odkaz na prvé dve desatinné miesta v odseku 1 sa chápe ako odkaz na prvé štyri desatinné miesta. Ak sa v týchto prípadoch číslica na piatom desatinnom mieste rovná 5 a viac, číslica na štvrtom desatinnom mieste sa zaokrúhli na najbližšiu jednotku nahor a ak je číslica na piatom desatinnom mieste menšia než 5, číslica na štvrtom desatinnom mieste sa ponechá bez zmeny.

Článok 21

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ktorý sa týka elektronických licencií a certifikátov, sa licencie a certifikáty musia vydávať najmenej v dvoch kópiách, z ktorých prvá kópia, nazývaná "držiteľova kópia" a označená "kópia č. 1", sa musí bez meškania vydať žiadateľovi a druhú kópiu nazývanú "kópia vydávajúceho orgánu" a označenú "kópia č. 2" si ponechá vydávajúci orgán.

2. V prípade, že sa licencia alebo certifikát vydáva na menšie množstvo než to, na ktoré bola podaná žiadosť, vydávajúci orgán zapíše:

- množstvo, na ktoré sa vydáva licencia alebo certifikát do oddielu 17 a 18,

- sumu príslušnej záruky do oddielu 11.

Záruka, ktorá bola zložená vzhľadom na množstvo, pre ktoré licencia alebo certifikát nebol vydaný, sa okamžite vráti.

Článok 22

1. Keď oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu alebo jeho postupníci podajú žiadosť a predložia kópiu č. 1 príslušného dokumentu, vydávajúci orgán alebo agentúra či agentúry, ktoré určil každý členský štát, môžu vydať jeden alebo viac výpisov z licencie alebo certifikátu.

Výpisy sa vydávajú najmenej v dvoch kópiách, z ktorých prvá kópia, nazývaná "držiteľova kópia" a označená "kópia č. 1", sa musí vydať alebo poslať žiadateľovi a druhú kópiu nazývanú "kópia vydávajúceho orgánu" a označenú "kópia č. 2" si ponechá vydávajúci orgán.

Vydávajúci orgán zapíše do kópie č. 1 licencie alebo certifikátu množstvo, pre ktoré bol vydaný výpis, zväčšený o príslušnú toleranciu. Vedľa zapísaného množstva sa do kópie č. 1 licencie alebo certifikátu zapíše slovo "výpis".

2. Z výpisu z licencie alebo certifikátu sa nesmie urobiť žiadny ďalší výpis.

3. Oprávnený držiteľ musí vrátiť kópiu č. 1 výpisu, ktorý už bol použitý, alebo ktorého platnosť sa skončila, tomu orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát spolu s kópiou č. 1 tej licencie alebo certifikátu, z ktorého bol výpis urobený, aby orgán mohol upraviť zápisy v kópii č. 1 licencie alebo certifikátu podľa zápisov uvedených v kópii č. 1 výpisu.

Článok 23

1. Kvôli určeniu doby platnosti sa licencie a certifikáty považujú za vydané v ten deň, keď bola podaná žiadosť o ich vydanie, pričom tento deň je zahrnutý do výpočtu tejto doby platnosti. Licencie a certifikáty sa však nesmú použiť dovtedy, kým nie sú skutočne vydané.

2. Je možné stanoviť, že licencia alebo certifikát má nadobudnúť platnosť v deň svojho skutočného vydania, pričom v takom prípade sa tento deň zahrnie do výpočtu doby platnosti licencie alebo certifikátu.

Oddiel 3

Používanie licencií a certifikátov

Článok 24

1. Kópia č. 1 licencie alebo certifikátu sa predkladá tej colnici, na ktorej bola prevzatá:

a) deklarácia o prepustení do voľného obehu v prípade dovoznej licencie;

b) v prípade vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady deklarácia týkajúca sa:

- vývozu, alebo

- jednej z dodávok stanovených v článkoch 36 a 44 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo

- zaradenia výrobkov pod opatrenia stanovené v článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo

- zaradenia výrobkov pod jedno z opatrení stanovených v článkoch 4 a 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 (1) i) nariadenia (ES) č. 800/1999, colnú deklaráciu musí vyplniť oprávnený držiteľ alebo ak existuje postupník licencie alebo certifikátu alebo ich zástupca v zmysle článku 5 (2) nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2. Kópia č. 1 licencie alebo certifikátu sa predkladá alebo necháva k dispozícii colným orgánom spolu s odovzdaním deklarácie uvedenej v odseku 1.

3. Keď úrad uvedený v odseku 1 potvrdí a podpíše kópiu č. 1 licencie alebo certifikátu, musí ju vrátiť príslušnej strane. Členský štát však môže vyžadovať alebo dovoliť príslušnej strane, aby tento zápis do licencie alebo certifikátu urobila sama; v takom prípade tento zápis preskúma a potvrdí príslušný úrad.

4. Keď dovážané alebo vyvážané množstvo nezodpovedá množstvu zapísanému v licencii alebo certifikáte, zápis v licencii alebo certifikáte sa musí opraviť tak, aby vyjadroval skutočné dovážané alebo vyvážané množstvo v rámci limitov množstiev, pre ktoré bola licencia alebo certifikát vydaný.

Článok 25

1. Bez ohľadu na článok 24 môže členský štát povoliť predkladať licenciu alebo certifikát vydávajúcemu orgánu alebo, ak existuje, orgánu zodpovednému za vyplácanie náhrad.

2. Príslušný členský štát musí určiť prípady, v ktorých sa uplatňuje odsek 1 a podmienky, ktoré musí príslušná strana splniť, aby mohla využívať postup ustanovený v danom odseku. Ustanovenia, ktoré prijme členský štát, musia okrem toho zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s certifikátmi vydanými v spoločenstve.

3. Členský štát rozhodne, ktorý orgán má robiť zápisy a podpisovať certifikáty.

Potvrdenie a opečiatkovanie certifikátu sa však považuje za vykonané aj vtedy, keď bol dokument, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o vyvážaných množstvách, vytvorený pomocou počítača. Tento dokument musí byť priložený k certifikátu a založený spolu s ním do evidencie okrem prípadov, keď sa používa počítačový kontrolný systém.

Za dátum vykonania zápisu sa považuje dátum prevzatia deklarácie uvedenej v článku 24 (1).

4. V čase prevzatia colnej deklarácie musí príslušná strana zapísať do dokumentu deklarácie, že sa uplatňuje tento článok a uviesť referenčné číslo použitej licencie alebo certifikátu.

5. V prípade licencie alebo certifikátu, ktorým sa povoľuje dovoz alebo vývoz, sa môže tovar prepustiť iba vtedy, keď príslušný orgán informoval colnicu uvedenú v článku 24 (1) o tom, že licencia alebo certifikát uvedený v dokumente deklarácie je platný pre príslušný výrobok a bol doplnený.

6. V prípadoch, keď vyvážané výrobky nepodliehajú vydaniu vývoznej licencie, ale náhrada za dovoz bola stanovená prostredníctvom vývoznej licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz, ak v dokumente používanom v priebehu vývozu na preukazovanie nároku na náhradu nie je v dôsledku chyby uvedený tento článok a/alebo číslo licencie alebo certifikátu, alebo ak sú tieto informácie nesprávne, je možné uviesť túto činnosť do súladu s príslušnými predpismi za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) orgán zodpovedný za vyplatenie náhrady má k dispozícii vývoznú licenciu s vopred stanovenou sadzbou náhrady na príslušný výrobok, platnú v deň prevzatia deklarácie;

b) príslušné orgány majú k dispozícii dostatočné dôkazy, ktoré im umožňujú určiť spojitosť medzi vyvážaným množstvom a licenciou alebo certifikátom, ktorý sa vzťahuje na tento vývoz.

Článok 26

1. Zápisy do licencií, certifikátov alebo výpisov sa po ich vydaní už nemôžu meniť.

2. V prípade, že presnosť zápisov do licencie, certifikátu alebo výpisu je pochybná, táto licencia, certifikát alebo výpis sa z iniciatívy príslušnej strany alebo príslušných orgánov príslušného členského štátu vráti vydávajúcemu orgánu.

Keď príslušný orgán považuje za potrebné vykonať opravu, stiahne výpis alebo licenciu alebo certifikát, ako aj všetky výpisy vydané v predchádzajúcom období a bez meškania vydá buď opravený výpis, alebo opravenú licenciu či certifikát a opravené príslušné výpisy z licencie alebo certifikátu. Do každej kópie týchto nových dokumentov, na ktorej sa uvedie zápis "licencia (alebo certifikát) opravený dňa…" alebo "výpis opravený dňa…", sa znovu zapíšu všetky predchádzajúce zápisy.

Keď príslušný orgán nepovažuje za potrebné opraviť licenciu, certifikát alebo výpis, zapíše do nich text "overené dňa… v súlade s článkom 26 nariadenia (ES) č. 1291/2000" a dá svoju pečiatku.

Článok 27

1. Oprávnený držiteľ musí vydávajúcemu orgánu na jeho žiadosť vrátiť licenciu alebo certifikát alebo výpisy z licencie alebo certifikátu.

2. V prípade, že sa sporný dokument vráti alebo uloží v súlade s týmto článkom alebo článkom 26, príslušné vnútroštátne orgány vydajú príslušnej strane na jej žiadosť potvrdenie o prevzatí.

Článok 28

Keď je priestor na licenciách, certifikátoch alebo výpisoch z licencií alebo certifikátov vyhradený pre zápisy nedostatočný, môžu orgány, ktoré vykonávajú tieto zápisy, pripojiť k licencii, certifikátu alebo výpisu jeden alebo viac rozširujúcich listov s podobným miestom pre zápisy, aké je vyhradené na zadnej strane kópie č. 1 uvedených licencií, certifikátov alebo výpisov. Tieto orgány umiestnia pečiatku tak, aby sa jedna jej polovica nachádzala na licencii, certifikáte alebo výpise z licencie či certifikátu a druhá na rozširujúcom liste. V prípade každého ďalšieho rozširujúceho listu musí byť pečiatka umiestnená podobným spôsobom na tomto a na predchádzajúcom liste.

Článok 29

1. Ak existujú pochybnosti o pravosti licencie, certifikátu alebo výpisu či zápisov alebo poznámok v nich, príslušné vnútroštátne orgány musia vrátiť pochybný dokument alebo jeho fotokópiu orgánom, ktoré sa zaoberajú kontrolou.

Dokumenty možno vracať aj kvôli náhodnej kontrole; v takom prípade sa vracia len fotokópia dokumentu.

2. Keď sa pochybný dokument vráti v súlade s odsekom 1, príslušné vnútroštátne orgány vydajú príslušnej strane na jej žiadosť potvrdenie o prevzatí.

Článok 30

1. Ak je to potrebné kvôli náležitému uplatňovaniu tohto nariadenia, musia si členské štáty vzájomne vymieňať informácie o licenciách, certifikátoch a výpisoch z licencií alebo certifikátov a o protiprávnostiach alebo prípadoch porušenia požiadaviek, ktoré sa ich týkajú.

2. Členské štáty musia informovať Komisiu okamžite po tom, čo získajú poznatky o protiprávnostiach a prípadoch porušenia požiadaviek s ohľadom na toto nariadenie.

3. Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy všetkých orgánov, ktoré vydávajú licencie alebo certifikáty či výpisy z licencií alebo certifikátov, vyberajú vývozné poplatky a vyplácajú náhrady za vývoz. Komisia tieto informácie uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4. Členské štáty postúpia Komisii aj odtlačky úradných pečiatok a ak je to vhodné, vzory reliéfnej tlače, ktorú používajú orgány oprávnené konať v týchto záležitostiach. Komisia o tom okamžite informuje ostatné členské štáty.

Oddiel 4

Vracanie záruk

Článok 31

Pokiaľ ide o dobu platnosti licencií a certifikátov:

a) záväzok zabezpečiť dovoz sa považuje za splnený a právo na dovoz na základe licencie alebo certifikátu sa považuje za uplatnené v deň prevzatia deklarácie uvedenej v článku 24 (1) a), ale vždy pod podmienkou, že príslušný výrobok sa skutočne prepustí do voľného obehu;

b) záväzok zabezpečiť vývoz sa považuje za splnený a právo na vývoz na základe licencie alebo certifikátu sa považuje za uplatnené v deň prevzatia deklarácie uvedenej v článku 24 (1) b).

Článok 32

1. Splnenie primárnej požiadavky sa preukazuje predložením dôkazu:

a) o prevzatí deklarácie uvedenej v článku 24 (1) a) a týkajúcej sa príslušného výrobku v prípade dovozu;

b) o prevzatí deklarácie uvedenej v článku 24 (1) b) a týkajúcej sa príslušného výrobku v prípade vývozu; okrem toho:

i) v prípade vývozu alebo dodávok, s ktorými sa zaobchádza ako s vývozom v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999, sa vyžaduje dôkaz o tom, že výrobok do 60 dní odo dňa prevzatia vývoznej deklarácie, pokiaľ tomu nezabránil zásah vyššej moci, alebo v prípade dodávok, s ktorými sa zaobchádza ako s vývozom, dosiahol miesto určenia, alebo v ostatných prípadoch, keď opustil colné územie spoločenstva. Pre účely tohto nariadenia dodávky akýchkoľvek výrobkov určených výhradne na spotrebu na palube vrtných alebo ťažobných plošín vrátane pracovných postov poskytujúcich podporné služby pre tieto činnosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti európskeho kontinentálneho šelfu alebo v oblasti kontinentálneho šelfu neeurópskej časti spoločenstva, ale za trojmíľovým pásmom začínajúcim sa od základnej čiary, ktorá sa používa pri určovaní šírky teritoriálnych morských vôd členského štátu, sa považujú za dodávky, ktoré opustili colné územie spoločenstva;

ii) v prípadoch, keď boli výrobky zaradené v rámci procedúry zásobovacieho skladu potravín ustanoveného v článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999, sa vyžaduje dôkaz o tom, že výrobok bol do 30 dní od prevzatia deklarácie o jeho zaradení pod tento postup, pokiaľ tomu nezabránil zásah vyššej moci, umiestnený v zásobovacom sklade potravín.

Ak však 60-dňová lehota, uvedená v bode b) i) prvého pododseku, alebo 30-dňová lehota, uvedená v bode b) ii) prvého pododseku, uplynie, záruka sa uvoľní v súlade s článkom 23 (2) nariadenia (EHS) č. 2220/85.

2. V prípade, že výrobky sú zaradené pod jedno z opatrení stanovených v článkoch 4 a 5 nariadenia (EHS) č. 565/80, primárna požiadavka sa považuje za splnenú po predložení dôkazu o prevzatí platobnej deklarácie, ktorá sa vyžaduje pre takéto zaradenie výrobkov; záruka, ktorá sa na základe toho uvoľní, sa však musí zložiť znovu v súlade s článkom 47 tohto nariadenia v tých prípadoch, ak si to tento článok vyžaduje.

Článok 33

1. Dôkaz, ktorý sa vyžaduje podľa článku 32, sa poskytne takto:

a) v prípadoch uvedených v článku 32 (1) a) predložením kópie č. 1 licencie alebo certifikátu alebo, ak existuje, kópie č. 1 výpisu alebo výpisov z licencie alebo certifikátu, doplnenej spôsobom uvedeným v článku 24 alebo v článku 25;

b) v prípadoch uvedených v článku 32 1) b) a (2) a podľa odseku 2 predložením kópie č. 1 licencie alebo certifikátu alebo, ak je dostupná, kópie č. 1 výpisu alebo výpisov z licencie alebo certifikátu, potvrdenej spôsobom uvedeným v článku 24 alebo v článku 25.

2. Okrem toho sa v prípade vývozu zo spoločenstva alebo dodávok do miesta určenia v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo zaradenia výrobkov pod opatrenia stanovené v článku 40 tohto nariadenia vyžaduje dodatočný dôkaz.

Tento dodatočný dôkaz:

a) keď sa ďalej uvedené činnosti vykonávajú vnútri príslušného členského štátu, tento dodatočný dôkaz je ponechaný na voľbu toho členského štátu, v ktorom:

i) bola vydaná licencia alebo certifikát;

ii) bola prijatá deklarácia uvedená v článku 24 (1) b) a

iii) výrobok:

- opustil colné územie spoločenstva. Pre účely tohto nariadenia dodávky akýchkoľvek výrobkov určených výhradne na spotrebu na palube vŕtacích alebo ťažobných plošín, vrátane pracovných postov poskytujúcich podporné služby pre tieto činnosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti európskeho kontinentálneho šelfu alebo v oblasti kontinentálneho šelfu neeurópskej časti spoločenstva, ale za trojmíľovým pásmom začínajúcim sa od základnej čiary, ktorá sa používa pri určovaní šírky teritoriálnych morských vôd členského štátu, sa považujú za dodávky, ktoré opustili colné územie spoločenstva,

- je dodaný do jedného z miest určenia vymenovaných v článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo

- je umiestnený do zásobovacieho potravinového skladu podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999,

b) vo všetkých ostatných prípadoch sa dodatočný dôkaz poskytne:

- predložením kontrolnej kópie T 5 alebo kópií uvedených v článku 472 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, alebo potvrdenej kópie alebo fotokópie tejto kontrolnej kópie T5, alebo kópií, alebo

- osvedčením, ktoré vydá agentúra zodpovedná za vyplácanie náhrad, o tom, že podmienky článku 32 (1) b) boli splnené, alebo

- vo forme rovnocenného dôkazu stanoveného v odseku 4.

Keď je jediným účelom kontrolnej kópie T 5 uvoľnenie záruky, musí jej oddiel 106 obsahovať jeden z týchto zápisov:

- Se utilizará par liberar la garantía

- Til brug ved frigivelse af sikkerhed

- Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

- προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της ασφάλειας

- To be used to release the security

- À utiliser pour la libération de la garantie

- Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

- Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

- A utilizar para liberar a garantia

- Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

- Att användas för frisläppande av säkerhet

Ak sa však používa výpis z licencie alebo certifikátu, náhradná licencia alebo certifikát, alebo náhradný výpis, vo vyššie uvedenom zápise sa musí uviesť aj číslo pôvodnej licencie alebo certifikátu a názov a adresa vydávajúceho orgánu.

Dokumenty uvedené v prvej a druhej zarážke odseku 2 b) sa musia posielať vydávajúcemu orgánu úradnou cestou.

3. Keď sa po prijatí vývoznej deklarácie uvedenej v prvej pomlčke článku 24 (1) b) výrobok zaradí pod jedno zo zjednodušených opatrení stanovených v časti II, hlava II, kapitola 7, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 2454/93 alebo v hlave X, kapitola I prílohy I k Dohovoru o spoločnom postupe pri tranzite v prípade prepravy do miesta určenia alebo dodávky príjemcovi mimo colného územia spoločenstva z 20. mája 1987, zašle sa vydávajúcemu orgánu úradnou cestou kontrolná kópia T 5 požadovaná podľa odseku 2 b). Do oddielu "J" kontrolnej kópie T 5 sa pod záhlavie "Poznámky" zapíše text v jednom z nasledujúcich znení:

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

- Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

- Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

- Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

- Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

- Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

V prípade uvedenom v predchádzajúcom pododseku môže výstupná colnica povoliť zmenu a doplnenie zmluvy na prepravu tak, aby sa preprava končila vnútri spoločenstva, iba vtedy, keď zistí, že:

- ak už bola záruka uvoľnená, bola znovu zložená,

alebo

- príslušné orgány podnikli potrebné kroky, ktorými zabezpečili, aby záruka nebola uvoľnená.

Ak bola záruka uvoľnená bez toho, aby bol výrobok vyvezený, členské štáty podniknú vhodné opatrenia.

4. Keď v dôsledku okolností mimo sféry vplyvu príslušnej strany nie je možné vyplniť kontrolnú kópiu T 5 uvedenú v odseku 2 b) do troch mesiacov po jej vydaní, môže príslušná strana požiadať príslušný orgán, aby ako ekvivalent prijal iné dokumenty, pričom uvedie dôvody pre túto žiadosť a predloží podporné dokumenty.

Podpornými dokumentmi, ktoré treba predložiť spolu so žiadosťou, sú dokumenty stanovené v druhom pododseku článku 49 (3) nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 34

Pre účely článku 37 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa za deň prijatia deklarácie uvedenej v druhej zarážke článku 24 (1) b) považuje posledný deň mesiaca.

Článok 35

1. Na žiadosť oprávneného držiteľa môžu členské štáty uvoľniť záruky v splátkach úmerných množstvám výrobkov, pre ktoré bol predložený dôkaz uvedený v článku 32 za predpokladu, že predložený dôkaz svedčí o tom, že bolo dovezené alebo vyvezené množstvo, ktoré sa rovná najmenej 5 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte.

2. Pod podmienkou uplatnenia článkov 40, 41 alebo 49 v prípadoch, keď nebol splnený záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz, prepadne časť záruky, ktorá sa rovná rozdielu medzi:

a) 95 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte a

b) skutočne dovezeným alebo vyvezeným množstvom.

Ak je licencia vydaná uvedením počtu kusov, výsledok vyššie uvedeného výpočtu 95 % sa v prípadoch, keď je to možné, zaokrúhli nadol na najbližší menší celý počet kusov.

Ak je však dovezené alebo vyvezené množstvo menšie než 5 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte, prepadne celá suma záruky.

Okrem toho v prípadoch, keď sa celá suma záruky za danú licenciu alebo certifikát, ktorá by prepadla, rovná 60 eur alebo menej, príslušný členský štát uvoľní celú sumu záruky.

V prípade, že bola celá suma záruky alebo jej časť neoprávnene uvoľnená, orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, sa zloží znovu, pričom jej suma je úmerná príslušným množstvám.

Pokyn, aby sa uvoľnená záruka znovu zložila, však možno vydať len do štyroch rokov po vrátení záruky za predpokladu, že prevádzkovateľ konal v dobrej viere.

3. Pokiaľ ide o vývozné licencie s vopred stanovenou sumou náhrady:

- keď sa licencia alebo výpis z licencie vráti vydávajúcemu orgánu v priebehu prvých dvoch tretín jeho doby platnosti, príslušná suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 40 %. Pre tento účel sa akákoľvek časť dňa počíta za celý deň,

- keď sa licencia alebo výpis z licencie vráti vydávajúcemu orgánu v čase zodpovedajúcom poslednej tretine jeho doby platnosti alebo počas toho mesiaca, ktorý nasleduje po dni skončenia jeho platnosti, príslušná suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 25 %.

Vyššie uvedený pododsek sa uplatňuje iba na tie licencie a výpisy z nich, ktoré sa vrátia vydávajúcemu orgánu v priebehu toho roka GATT, na ktorý boli licencie vydané a za predpokladu, že sa vrátia viac než 30 dní pred koncom toho roka.

4. a) - Dôkaz uvedený v článku 33 (1) a) a b) sa musí predložiť do dvoch mesiacov od skončenia platnosti licencie alebo certifikátu, okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci,

- dôkaz uvedený v článku 33 (2), ktorý svedčí o opustení colného územia spoločenstva alebo o dodávke do miesta určenia v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo o zaradení výrobkov pod opatrenia stanovené v článku 40 toho nariadenia, sa musí predložiť do dvanástich mesiacov od skončenia platnosti licencie alebo certifikátu, okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci.

b) Suma, ktorá prepadne vzhľadom na množstvá, pre ktoré v lehote stanovenej podľa prvej pomlčky pododseku a) nebol predložený dôkaz týkajúci sa vývoznej licencie s vopred stanovenou sumou náhrady, sa zníži o:

- 90 %, ak sa dôkaz predloží v treťom mesiaci po dni skončenia platnosti licencie alebo certifikátu,

- 50 %, ak sa dôkaz predloží vo štvrtom mesiaci po dni skončenia platnosti licencie alebo certifikátu,

- 30 %, ak sa dôkaz predloží v piatom mesiaci po dni skončenia platnosti licencie alebo certifikátu,

- 20 %, ak sa dôkaz predloží v šiestom mesiaci po dni skončenia platnosti licencie alebo certifikátu.

c) V iných prípadoch než sú uvedené v bode b) sa suma, ktorá prepadne vzhľadom na množstvá, pre ktoré nebol predložený dôkaz v lehote stanovenej v pododseku a) a najneskôr v 24. mesiaci po dni skončenia platnosti licencie alebo certifikátu, rovná 15 % tej sumy, ktorá by úplne prepadla, keby výrobky neboli dovezené alebo vyvezené; ak sú pre daný výrobok vydané licencie alebo certifikáty s rôznymi sumami záruky, pri výpočte sumy, ktorá má prepadnúť, sa použije najnižšia sadzba použiteľná pre dovoz alebo vývoz.

d) Príslušné orgány môžu upustiť od povinnosti predložiť dôkaz uvedený v prvej a druhej zarážke bodu a), ak už majú potrebné informácie.

5. V prípadoch, keď je v niektorom ustanovení spoločenstva odkazom na tento odsek stanovené, že táto povinnosť je splnená predložením dôkazu o tom, že výrobok bol dodaný do stanoveného miesta určenia, tento dôkaz musí byť predložený v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 800/1999, ak sa takýto dôkaz nepredloží, záruka zložená za licenciu alebo certifikát prepadá úmerne s príslušným množstvom.

Aj tento dôkaz sa musí predložiť do 12 mesiacov odo dňa skončenia platnosti licencie alebo certifikátu. Keď však nie je možné predložiť dokumenty vyžadované podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 v predpísanej lehote, hoci vývozca konal s náležitou snahou, aby ich v tejto lehote získal, je možné predĺžiť mu lehotu na predloženie týchto dokumentov.

6. V prípade dovozných licencií, pre ktoré je v niektorom ustanovení spoločenstva stanovené, že platí tento odsek, bez ohľadu na odsek 4 sa musí dôkaz o použití tejto licencie uvedený v článku 33 (1) a) predložiť do 45 dní odo dňa skončenia platnosti licencie, okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci.

V prípadoch, keď sa dôkaz o použití licencií stanovený v článku 33 (1) a) predloží po uplynutí predpísanej lehoty:

a) ak bola licencia použitá pri zohľadnení nižšej tolerancie počas doby jej platnosti, 15 % celkovej sumy záruky uvedenej v licencii prepadne zrazením paušálnej sadzby;

b) ak bola licencia počas doby jej platnosti použitá len čiastočne, prepadne tá časť sumy záruky, ktorá sa rovná:

- rozdielu medzi 95 % množstva uvedeného v licencii a skutočne dovezeným množstvom, plus

- 15 % tej sumy záruky, ktorá zostane po zrazení paušálnej sadzby podľa prvej zarážky, plus

- 3 % tej sumy záruky, ktorá zostane po zrážkach vykonaných podľa prvých dvoch zarážok, za každý deň, o ktorý sa prekročí lehota na predloženie dôkazu.

Oddiel 5

Strata licencie a certifikátov

Článok 36

1. Tento článok sa uplatňuje v prípade, keď bola vopred stanovená sadzba náhrady za vývoz väčšia ako nula a príslušná licencia alebo certifikát alebo výpis z licencie alebo certifikátu sa stratil.

2. Orgán, ktorý vydal túto licenciu alebo certifikát, vydá na žiadosť držiteľa alebo postupníka v prípadoch prevodu licencie, certifikátu alebo výpisu z licencie alebo certifikátu náhradnú licenciu alebo certifikát alebo náhradný výpis s podmienkou, že je splnený druhý pododsek.

Príslušné orgány v členských štátoch môžu odmietnuť vydať náhradnú licenciu alebo certifikát alebo náhradný výpis, ak:

- žiadateľ nemá vlastnosti, ktoré by zaručovali rešpektovanie cieľov tohto článku; táto právomoc sa v každom členskom štáte vykonáva v súlade s princípmi upravujúcimi zákaz diskriminácie medzi žiadateľmi a slobodu obchodu a priemyslu, ktoré sú v tom štáte v súčasnosti platné,

- žiadateľ nepreukázal, že urobil všetky vhodné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil strate licencie, certifikátu alebo výpisu.

3. Náhrada určená v súvislosti s vyhlásením verejnej súťaže sa považuje za vopred stanovenú náhradu.

4. Náhradná licencia, certifikát alebo výpis musí obsahovať tie informácie a zápisy, ktoré sú uvedené v dokumente, ktorý nahrádza. Vydáva sa pre také množstvo tovaru, ktoré sa po pripočítaní tolerančnej rezervy rovná pôvodne povolenému množstvu uvedenému na stratenom dokumente. Žiadatelia upresnia toto množstvo písomne. Keď informácie, ktoré má vydávajúci orgán, ukazujú, že množstvo, ktoré uvádza žiadateľ, je príliš veľké, musí sa primerane znížiť bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 2.

Do oddielu 22 náhradnej licencie alebo certifikátu alebo náhradného výpisu sa musí zapísať jedna z nasledujúcich poznámok a podčiarknuť červenou farbou:

- Certificado (o extracto) de sustitición de un certificado (o extracto) perdido. Número del certificado inicial …

- Erstaningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens). Oprindeling licens/attest (eller partiallicens) nr. …

- Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz). Nummer der ursprünglichen Lizenz …

- Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαστάσεως του απολεσθέντος πστοποιητικού (ή αποσπασματος πιστοποιητικού) απιθ …

- Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract). Number of original licence (certificate) …

- Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu. Numéro du certificat initial …

- Titolo (o estratto) sostitutivo du un titolo (o estratto) smarrito. Numero del titolo originale …

- Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel). Nummer van het oorspronkelijke certificaat …

- Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido. Número do certificado inicial …

- Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

- Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Ak príde k strate náhradnej licencie alebo certifikátu, alebo náhradného výpisu, žiadna ďalšia náhradná licencia alebo certifikát sa nevydá.

5. Náhradná licencia, certifikát alebo výpis sa vydá pod podmienkou zloženia záruky. Suma tejto záruky sa vypočíta vynásobením:

- vopred stanovenej sadzby náhrady alebo, ak je to použiteľné, najvyššej sadzby náhrady zo sadzieb stanovených pre príslušné miesta určenia plus 20 %

a

- množstva, pre ktoré sa má vydať náhradná licencia, certifikát alebo výpis, plus tolerančná rezerva.

Suma, o ktorú sa zvýši záruka, nesmie byť menšia než 3 EUR na 100 kilogramov čistej hmotnosti. Záruka sa zloží tomu orgánu, ktorý vydal pôvodnú licenciu alebo certifikát.

6. V prípade, že množstvo výrobkov vyvezených na základe licencie alebo certifikátu a náhradnej licencie alebo certifikátu, alebo na základe výpisu a náhradného výpisu je väčšie ako množstvo, ktoré sa mohlo vyviezť na základe pôvodnej licencie alebo certifikátu alebo výpisu, záruka uvedená v odseku 5, ktorá zodpovedá nadmernému množstvu, prepadá a náhrada sa tým považuje za vyplatenú.

7. Okrem toho sa v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 6 a keď vývozný poplatok za nadmerné množstvo platí pre deň prijatia deklarácie uvedenej v článku 24 (1) b), vyberá vývozný poplatok platný v tento deň.

Nadmerné množstvo:

- sa určuje v súlade s odsekom 6,

- je to množstvo, pre ktoré bola prijatá najnovšia deklarácia týkajúca sa pôvodnej licencie alebo certifikátu, výpisu z pôvodnej licencie alebo certifikátu, náhradnej licencie alebo certifikátu alebo náhradného výpisu. V prípadoch, keď je naposledy vyvezené množstvo menšie než nadmerné množstvo, musí sa brať do úvahy vývoz alebo vývozy, ktoré bezprostredne predchádzali, kým sa nedosiahne stav, pri ktorom je celé nadmerné množstvo pokryté.

Pre prípady upravené týmto odsekom sa neuplatňuje článok 3 (1) nariadenia Komisie (ES) č. 120/89 [33].

8. Pokiaľ záruka uvedená v odseku 5 neprepadla na základe odseku 6, musí sa uvoľniť 15 mesiacov po uplynutí doby platnosti licencie alebo certifikátu.

9. Keď sa stratená licencia, certifikát alebo výpis nájde, nemôže sa používať a musí sa vrátiť tomu orgánu, ktorý vydal náhradnú licenciu, certifikát alebo výpis. Ak je v takom prípade množstvo uvedené v pôvodnej licencii, certifikáte alebo výpise rovnaké alebo väčšie ako množstvo, pre ktoré bola vydaná náhradná licencia, certifikát alebo výpis, plus tolerančná rezerva, záruka uvedená v odseku 5 sa okamžite uvoľní.

Ak je však pôvodne povolené množstvo väčšie, môže príslušná strana požiadať o vydanie výpisu pre také množstvo vrátane tolerančnej rezervy, ktoré sa rovná zvyšnej časti pôvodne povoleného množstva.

10. Príslušné orgány členských štátov si vzájomne poskytujú informácie potrebné pre uplatňovanie tohto článku.

Keď tieto orgány poskytujú tieto informácie prostredníctvom kontrolnej kópie T 5 uvedenej v článku 472 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a vydanej za účelom získania dôkazu o opustení colného územia spoločenstva, musí sa do oddielu 105 kontrolnej kópie T 5 zapísať číslo pôvodnej licencie alebo certifikátu. Ak sa používa výpis z licencie alebo certifikátu, náhradná licencia alebo certifikát alebo náhradný výpis, musí sa číslo pôvodnej licencie zapísať do oddielu 106 kontrolnej kópie T 5.

Článok 37

1. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 2 odmietne príslušný orgán vydať náhradnú licenciu alebo certifikát alebo náhradný výpis vtedy, keď je vydanie licencií alebo certifikátov na príslušný výrobok pozastavené, alebo keď sa licencie alebo certifikáty vydávajú v rámci množstevnej kvóty.

2. Keď je držiteľ alebo postupník dovoznej alebo vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sumou náhrady schopný preukázať k spokojnosti príslušného orgánu, že licencia alebo certifikát alebo výpis z licencie alebo certifikátu nebol úplne využitý, alebo bol využitý len čiastočne, a že sa už nemôže využiť najmä preto, že bol úplne alebo čiastočne zničený, ten orgán, ktorý vydal pôvodnú licenciu alebo certifikát, vydá náhradnú licenciu, certifikát alebo výpis pre také množstvo tovaru, ak je to potrebné aj vrátane tolerančnej rezervy, ktoré sa rovná množstvu, ktoré zvyšuje do pôvodne povoleného množstva. V tomto prípade platí prvá veta článku 36 (4).

Článok 38

Členské štáty vo štvrťročných intervaloch informujú Komisiu o:

a) počte náhradných licencií, certifikátov alebo výpisov vydaných za predchádzajúci štvrťrok

- na základe článku 36,

- na základe článku 37;

b) povahe a množstve príslušného tovaru a o vopred stanovenej sadzbe každej náhrady za vývoz alebo každého vývozného poplatku.

Komisia tieto informácie postúpi ostatným členským štátom.

Článok 39

1. Keď sa licencia, certifikát alebo výpis z licencie alebo certifikátu stratí a stratený dokument bol využitý úplne alebo čiastočne, môžu vydávajúce orgány výnimočne poskytnúť príslušnej strane duplikát licencie, certifikátu alebo výpisu z licencie alebo certifikátu vytvorený a potvrdený rovnakým spôsobom ako pôvodný dokument a na každej kópii jasne označený ako "duplikát".

2. Duplikáty sa nemôžu používať pri vykonávaní činností dovozu a vývozu.

3. Duplikáty sa predkladajú tým orgánom, ktoré prijali deklaráciu uvedenú v článku 24 vystavenú na základe licencie, certifikátu alebo výpisu, alebo inému príslušnému orgánu určenému tým členským štátom, v ktorom sa tieto orgány nachádzajú.

4. Príslušný orgán môže robiť zápisy do duplikátu a potvrdzovať ho.

5. Takýmto spôsobom doplnený duplikát nahrádza stratenú kópiu č. 1 licencie, certifikátu alebo výpisu pri poskytovaní dôkazu za účelom uvoľnenia záruky.

Oddiel 6

Vyššia moc

Článok 40

1. V prípade, keď v dôsledku udalosti, ktorú prevádzkovateľ považuje za zásah vyššej moci, nie je možné uskutočniť dovoz alebo vývoz počas doby platnosti licencie alebo certifikátu, oprávnený držiteľ požiada príslušný orgán členského štátu, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, buď o predĺženie doby platnosti licencie alebo certifikátu, alebo o zrušenie licencie alebo certifikátu. Prevádzkovatelia predložia dôkaz o tej okolnosti, ktorú považujú za zásah vyššej moci, do šiestich mesiacov od uplynutia doby platnosti licencie.

Ak dopravcovia nie sú schopní predložiť dôkaz v tejto lehote napriek tomu, že konali s náležitou snahou o to, aby ho získali a poslali, môže sa im poskytnúť ďalší čas.

2. Žiadosti o predĺženie doby platnosti licencie alebo certifikátu, prevzaté viac než 30 dní po uplynutí doby platnosti, sa zamietajú.

3. V prípadoch, keď sa okolnosti považované za zásah vyššej moci týkajú vyvážajúcej krajiny a/alebo krajiny pôvodu v prípade vývozu alebo dovážajúcej krajiny v prípade vývozu, je možné uznať tieto okolnosti za takéto, iba ak ich príslušné krajiny včas a písomne oznámili vydávajúcemu orgánu alebo inej úradnej agentúre v tom istom členskom štáte.

Oznámenie od vyvážajúcej krajiny, krajiny pôvodu alebo dovážajúcej krajiny sa považuje za podané včas, ak žiadateľ v čase podania oznámenia nemohol predvídať okolnosti považované za zásah vyššej moci.

4. O tom, či okolnosti považované za zásah vyššej moci predstavujú vyššiu moc, rozhodne príslušný orgán uvedený v odseku 1.

Článok 41

1. Keď okolnosti považované za zásah vyššej moci predstavujú vyššiu moc, príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola vydaná licencia alebo certifikát, rozhodne buď o zrušení záväzku zabezpečiť dovoz alebo vývoz a uvoľnení záruky, alebo o predĺžení doby platnosti licencie alebo certifikátu na taký dlhý čas, aký je možné považovať za potrebný pre všetky okolnosti prípadu. Toto predĺženie nesmie prekročiť šesť mesiacov odo dňa skončenia pôvodnej doby platnosti licencie alebo certifikátu.

2. Rozhodnutie, ktoré prijme príslušný orgán, sa môže líšiť od rozhodnutia, ktoré žiadal prijať oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu.

V prípade, že oprávnený držiteľ žiada o zrušenie licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady, i keď bola táto žiadosť predložená viac než 30 dní po uplynutí doby platnosti licencie, príslušný úrad môže predĺžiť toto obdobie platnosti, ak je vopred stanovená sadzba spolu so všetkými úpravami nižšia ako okamžitá sadzba v prípade súm, ktoré treba vyplatiť, alebo väčšia než okamžitá sadzba v prípade súm, ktoré treba vybrať.

3. Rozhodnutie zrušiť alebo predĺžiť dobu platnosti licencie sa týka iba toho množstva výrobku, ktoré nebolo možné doviezť alebo vyviezť v dôsledku zásahu vyššej moci.

4. Keď sa doba platnosti licencie predĺži, vydávajúci orgán musí potvrdiť licenciu aj výpisy z nej a musí v nich urobiť potrebné úpravy.

5. Bez ohľadu na článok 9 (1), v prípade predĺženia doby platnosti licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady nie sú práva vyplývajúce z tejto licencie prevoditeľné. Ak na to však okolnosti príslušného prípadu oprávňujú, a ak sa o to žiada, musí sa takýto prevod povoliť súčasne s predĺžením.

6. Členský štát, ktorému patrí príslušný orgán, musí Komisii oznámiť prípad zásahu vyššej moci; Komisia o tom informuje ostatné štáty.

Článok 42

1. Keď po prípade zásahu vyššej moci prevádzkovateľ požiadal o predĺženie doby platnosti licencie s vopred stanovenou sadzbou vývozného poplatku alebo náhrady za vývoz a príslušný orgán ešte neprijal rozhodnutie o tejto žiadosti, prevádzkovateľ môže požiadať tento orgán o druhú licenciu. Táto druhá licencia sa vydá s podmienkami platnými v čase podania žiadosti s tým, že:

- sa vydá najviac pre nevyužité množstvo uvedené v prvej licencii, o predĺženie doby platnosti ktorej sa žiadalo,

- oddiel 20 tejto licencie obsahuje jeden z týchto zápisov:

- Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no …

- Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

- Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1291/2000 αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

- License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

- Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no …

- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE n. 1291/2000; titolo originale n. …

- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

- Certificado emitido nas condições previsatas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o …

- Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

- Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr ….

2. V prípade, že príslušný orgán rozhodne o predĺžení doby platnosti prvej licencie:

a) množstvo, pre ktoré bola využitá druhá licencia, sa musí zapísať do prvej licencie za predpokladu, že:

- prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený využívať prvú licenciu takýmto spôsobom, využil druhú licenciu a

- k tomuto využitiu prišlo v priebehu predĺženej doby platnosti;

b) záruka za druhú licenciu, týkajúca sa tohto množstva, sa uvoľní;

c) v prípadoch, keď je to použiteľné, orgán, ktorý tieto licencie vydal, informuje príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom bola využitá druhá licencia, aby bolo možné opraviť vyplatenú alebo vybranú sumu.

V prípade, že príslušný orgán príde k záveru, že neprišlo k zásahu vyššej moci, alebo keď podľa článku 41 rozhodne, že prvá licencia by mala byť zrušená, potom práva a povinnosti vyplývajúce z druhej licencie platia ďalej.

HLAVA IV

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 43

1. Výrobky, ktoré podliehajú systému vývozných licencií, alebo ktoré sú kvalifikované pre systém vopred stanovených náhrad alebo iných súm platných pre vývoz, sa môžu kvalifikovať do režimu vrátenia tovaru podľa hlavy VI, kapitola 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92 iba vtedy, keď sú splnené tieto ustanovenia:

a) ak sa vývoz uskutočnil bez vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, potom v prípade, keď sa používa informačný list INF 3 ustanovený v článku 850 nariadenia (EHS) č. 2454/93, do jeho oddielu A sa musí urobiť jedna z týchto poznámok:

- Exportación realizada sin certificado

- Udførsel uden licens/attest

- Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

- Εξαγωγή πραγματοποτουένη άνευ αδείαξ ή πιστοποιητικού

- Exported without licence or certificate

- Exportation réalisée sans certificat

- Esportazione realizzata senza titolo

- Uitvoer sonder certificaat

- Exportação efectuada sem certificado

- Viety ilman todistusta

- Exporterad utan licens

b) Ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, uplatňuje sa článok 44.

2. Ak sa vrátený tovar reimportuje:

a) cez colnicu v inom členskom štáte než je vyvážajúci členský štát, dôkaz o splnení ustanovení článku 44 (1) a) alebo b) sa predloží formou informačného listu INF 3 ustanoveného v článku 850 nariadenia (ES) č. 2454/93;

b) cez colnicu v tom istom členskom štáte, dôkaz o splnení ustanovení odseku 1 a) alebo článku 44 (1) a) alebo b) sa predloží v súlade s postupom, ktorý určia príslušné orgány príslušného členského štátu.

3. Odsek 1 a) sa neuplatňuje v prípadoch ustanovených v článku 844 (2) b) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 44

1. Ak sa záväzok zabezpečiť vývoz nesplní, členské štáty v prípadoch uvedených v článku 43 prijmú tieto opatrenia:

a) ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a platnosť tejto licencie alebo certifikátu neuplynula v ten deň, kedy príslušná strana ohlásila svoj úmysel využiť vyššie uvedené ustanovenia o vrátenom tovare, potom:

- zápis v licencii alebo certifikáte týkajúci sa príslušného vývozu sa zruší,

- záruka, týkajúca sa licencie alebo certifikátu, sa v súvislosti s príslušným vývozom nesmie uvoľniť, alebo ak už bola uvoľnená, musí sa zložiť znovu u toho orgánu, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, vo výške úmernej príslušným množstvám a

- vývozná licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady sa vráti oprávnenému držiteľovi;

b) ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a platnosť tejto licencie alebo certifikátu uplynula v ten deň, kedy príslušná strana ohlásila svoj úmysel využiť vyššie uvedené ustanovenia o vrátenom tovare, potom:

- ak záruka, týkajúca sa licencie alebo certifikátu, nebola v súvislosti s príslušným vývozom uvoľnená, táto záruka prepadá podľa pravidiel platných pre konkrétny prípad,

- ak bola táto záruka uvoľnená, oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu zloží u orgánu, ktorý túto licenciu alebo certifikát vydal, novú záruku, týkajúcu sa príslušných množstiev a táto záruka prepadá podľa pravidiel platných pre konkrétny prípad.

2. Odsek 1 a) a b) neplatí, ako bol tovar vrátený v dôsledku zásahu vyššej moci alebo v prípadoch uvedených v článku 844 (2) b) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 45

1. V prípadoch, v ktorých by záruka týkajúca sa licencie alebo certifikátu použitého pri vývoze výrobkov, ktoré boli reimportované v rámci systému nakladania s vráteným tovarom, mala podľa článku 44 prepadnúť, uvoľní sa na žiadosť príslušných strán, ak po reimporte nasleduje vývoz ekvivalentných výrobkov, ktoré patria do tej istej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

2. Operácia vývozu:

a) musí byť tá operácia, pre ktorú bola prijatá deklarácia:

- najviac do 20 dní odo dňa prijatia reimportnej deklarácie za vrátený tovar,

- na tej colnici reimportujúceho členského štátu, ktorú určil tento štát,

- na základe novej vývoznej licencie, ak sa platnosť pôvodnej vývoznej licencie skončila pred dňom prijatia vývoznej deklarácie za ekvivalentné výrobky;

b) sa musí týkať výrobkov:

- rovnakého množstva a

- určených tomu príjemcovi, ktorý je uvedený ako príjemca pôvodných vývozných zásielok okrem prípadov uvedených v článku 844 (2) c) alebo d) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

3. Záruka sa uvoľní, keď sa orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, predloží dôkaz o tom, že podmienky stanovené v tomto článku boli splnené. Takýto dôkaz pozostáva z týchto dokumentov:

a) deklarácia o vývoze ekvivalentných výrobkov alebo jej kópia alebo fotokópia, overená príslušnými orgánmi, v ktorej je urobená jedna z týchto poznámok:

- Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

- Betingelsarne i artikel 45 forordning (EF) nr. 1291/2000 opfyldt

- Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

- Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

- Conditions laid down in article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fullfilled

- Conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

- Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) no 1291/2000 ottemperate

- in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

- Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

- Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

- Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda.

Pravosť tejto poznámky musí byť osvedčená pečiatkou príslušnej colnice otlačenou priamo na príslušný dokument; a

b) dokument, ktorý potvrdzuje, že výrobky opustili colné územie spoločenstva do 60 dní od prijatia colnej vývoznej deklarácie okrem prípadu zásahu vyššej moci.

Článok 46

1. Na účely článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93 potvrdí orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, pri zohľadnení odseku 4 tohto článku, že boli prijaté opatrenia na odstránenie všetkých účinkov prepustenia tovaru do voľného obehu.

Dovozca poskytne orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, informácie o:

- názve a adrese rozhodovacieho orgánu uvedeného v článku 877 (1) nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorému by sa malo poslať potvrdenie,

- množstve a povahe príslušných výrobkov, dátume dovozu a čísle príslušnej licencie alebo certifikátu.

Ak licencia alebo certifikát nebol vrátený vydávajúcemu orgánu, dovozca ho predloží uvedenému orgánu.

Pred odoslaním potvrdenia uvedeného v prvom pododseku musí orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, zabezpečiť:

- aby záruka vzťahujúca sa na príslušné množstvá už nebola uvoľnená, a aby ani v budúcnosti nebola uvoľnená, alebo

- ak bola záruka uvoľnená, aby bola znova zložená za príslušné množstvá.

Nesmie sa však vyžadovať, aby bola znovu zložená záruka za množstvá prevyšujúce to množstvo, pri ktorom sa záväzok zabezpečiť dovoz považuje za splnený.

Licencia alebo certifikát sa musí vrátiť príslušnej strane.

2. Ak sa vrátenie platby alebo zľava z dovozných ciel zamietne, rozhodovací orgán o tom informuje ten orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát. Záruka, ktorá sa vzťahuje na príslušné množstvo, sa musí uvoľniť.

3. Ak sa platba dovozného cla vráti, alebo sa poskytne zľava, zruší sa zápis v licencii alebo certifikáte týkajúci sa príslušného množstva, a to aj v prípade, že licencia alebo certifikát už nie je platný. Príslušná strana licenciu alebo certifikát bezodkladne po skončení platnosti vráti vydávajúcemu orgánu. Záruka, ktorá sa vzťahuje na príslušné množstvo, prepadne podľa pravidiel platných pre príslušný prípad.

4. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípadoch, keď:

a) výrobky musia byť z dôvodov zásahu vyššej moci reexportované, zničené alebo umiestnené do colného skladu alebo zóny voľného obchodu alebo

b) výrobky sa nachádzajú v situácii uvedenej v druhej zarážke článku 900 (1) n) nariadenia (EHS) č. 2454/93 alebo

c) pri predložení žiadosti o vrátenie platby alebo zľavu z dovozného cla ešte licencia alebo certifikát, v ktorom je zapísané dovezené množstvo, nebol vrátený príslušnej strane.

5. Prvá veta odseku 3:

- neplatí v prípade uvedenom v odseku 4 b),

- platí iba na žiadosť príslušnej strany v prípade uvedenom v odseku 4 a).

Článok 47

1. V prípade, že účinky prepustenia tovaru do voľného obehu boli odstránené a záruka za licenciu alebo certifikát prepadla podľa článku 46, záruka sa na žiadosť príslušnej strany uvoľní, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2.

2. Príslušná strana musí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov, že do dvoch mesiacov od pôvodného dovozu bolo kvôli náhrade výrobkov, na ktoré sa uplatňuje článok 238 nariadenia (EHS) č. 2913/92, dovezené z tej istej vývoznej krajiny a od toho istého dodávateľa rovnaké množstvo ekvivalentných výrobkov, ktoré patria do tej istej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Článok 48

1. Keď boli základné výrobky zaradené pod opatrenie ustanovené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 565/80, alebo výrobky alebo tovar bol zaradený pod opatrenie ustanovené v článku 5 toho nariadenia a vývozná licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady bol použitý a v prípade, že príslušná strana úplne alebo čiastočne:

- stiahne tieto základné výrobky, či už v tejto forme alebo vo forme spracovaných výrobkov, alebo tieto výrobky alebo tovar z vykonania colnej prehliadky alebo

- nedodrží celkovú lehotu, vypočítanú na základe článkov 28 (6) a 29 (5) nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo iné právne ustanovenia,

záväzok zabezpečiť vývoz nebol pre príslušné množstvo dodržaný.

2. Príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom bola prijatá platobná deklarácia uvedená v článku 26 (1) nariadenia (ES) č. 800/1999, informuje o takých prípadoch ten orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát. Pritom oznámi najmä množstvo a povahu príslušných výrobkov, referenčné číslo licencie alebo certifikátu a dátum príslušného doplňujúceho záznamu.

3. Orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, uplatňuje ustanovenia článku 44.

4. Príslušný členský štát prijme také opatrenia, aké považuje za potrebné vzhľadom na zabezpečenie súladu s ustanoveniami odseku 3.

Článok 49

1. Tento článok platí pre certifikáty s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz, o ktorých vydanie sa žiada v súvislosti s predbežným oznámením a oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania v dovoznej nečlenskej krajine.

Výraz "predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania" znamená verejné výzvy, ktoré vydávajú verejné agentúry v tretích krajinách alebo medzinárodné orgány, ktoré sa riadia verejným právom, na predloženie ponúk v stanovenom termíne, vzhľadom na ktoré prijmú tieto agentúry alebo orgány rozhodnutie.

Na účely tohto článku sa ozbrojené sily uvedené v článku 36 (1) c) nariadenia (ES) č. 800/1999 považujú za dovoznú krajinu.

2. Vývozcovia, ktorí predložili, alebo ktorí majú v úmysle predložiť ponuku ako odpoveď na predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania uvedené v odseku 1, môžu za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3, požiadať o jeden alebo viac certifikátov, ktoré im budú vydané s podmienkou, že bol prijatý ich návrh zmluvy.

3. Tento článok sa uplatňuje, iba ak sú v predbežnom oznámení a oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uvedené aspoň tieto konkrétne údaje:

- dovážajúca tretia krajina a agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania,

- konečný termín predloženia ponúk,

- konkrétne množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

Keď príslušná strana žiada o certifikát, oznámi tieto konkrétne údaje vydávajúcemu orgánu.

Žiadosť o certifikát sa nemôže predložiť skôr než 15 dní pred konečným termínom predloženia ponúk, ale musí byť predložená najneskôr do 13.00 hod. v deň konečného termínu.

Množstvo, pre ktoré sa žiada o licenciu alebo certifikát, nesmie byť väčšie než množstvo uvedené v predbežnom oznámení a oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Tolerancie alebo voliteľné možnosti stanovené v predbežnom oznámení a oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania sa nezohľadňujú.

4. Bez ohľadu na článok 15 (2), keď sa žiada o licenciu alebo certifikát, nemusí sa skladať záruka.

5. Žiadateľ do 21 dní po konečnom termíne predloženia súťažných návrhov, okrem prípadu zásahu vyššej moci, informuje vydávajúci orgán listom alebo písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia tak, aby bol vydávajúcemu orgánu doručený najneskôr v deň skončenia 21-dňovej lehoty, o tom, že:

a) jeho návrh zmluvy bol prijatý;

b) nebol prijatý jeho návrh zmluvy;

c) nepredložil ponuku;

d) z dôvodov, ktoré nie je možné pripísať jemu, nemá možnosť dozvedieť sa v stanovenej lehote výsledok predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

6. Žiadosti o certifikáty sa neprijmú, ak v priebehu doby vydávania, ktorej podliehajú žiadosti o certifikáty pre určité výrobky, bolo prijaté osobitné opatrenie, ktoré bráni vydávaniu certifikátov.

Žiadnym osobitným opatrením prijatým po uplynutí uvedenej doby nie je možné zabrániť vydaniu jedného alebo niekoľkých certifikátov, ktoré majú byť vydané v súvislosti s príslušným predbežným oznámením a oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak žiadateľ splnil tieto podmienky:

a) informácie uvedené v prvom pododseku odseku 3 sú doložené náležitými dokumentmi;

b) je predložený dôkaz o tom, že žiadateľova zmluva bola prijatá;

c) je predložená zmluva;

d) ak je zdôvodnené, prečo nie je predložená zmluva, je predložená dokumentácia, ktorou sa osvedčujú záväzky k druhej zmluvnej strane alebo stranám, uvedené v zmluve, vrátane potvrdenia od jej alebo ich bánk o tom, že finančná inštitúcia odberateľa otvorila neodvolateľný akreditív na dohodnutú dodávku;

e) je zložená záruka potrebná na vydanie certifikátu.

Certifikát alebo certifikáty sa vydávajú iba pre krajinu uvedenú v prvej zarážke prvého pododseku odseku 3. Na certifikáte alebo certifikátoch musí byť uvedený odkaz na predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

Celkovým množstvom, pre ktoré sa vydáva certifikát alebo certifikáty, musí byť to celkové množstvo, na ktoré bola žiadateľovi pridelená zmluva, a na ktoré predložil zmluvu alebo dokumentáciu uvedenú v bode d); toto množstvo nesmie byť väčšie než množstvo uvedené v žiadosti o certifikát alebo certifikáty.

Okrem toho, ak sa žiada o niekoľko certifikátov, nemôže byť množstvo, pre ktoré sú certifikát alebo certifikáty vydané, väčšie než množstvo pôvodne žiadané pre každý certifikát.

Pre účely určenia doby platnosti certifikátu sa uplatní článok 23 (1).

Žiadny certifikát nemôže byť vydaný pre také množstvo, na ktoré žiadateľovi nebola pridelená zmluva, alebo pre ktoré žiadateľ nesplnil ktorúkoľvek z podmienok stanovených vo vyššie uvedených bodoch a), b), c), e) alebo a), b), d), e).

Držiteľ certifikátu alebo certifikátov je primárne zodpovedný za vrátenie každej omylom vyplatenej náhrady, ak sa zistí, že certifikát alebo certifikáty bol alebo boli vydané na základe zmluvy alebo záväzku uvedeného v bode d), ktorý nezodpovedá predbežnému oznámeniu a oznámeniu o vyhlásení metódy verejného obstarávania vydanej treťou krajinou.

7. V prípadoch uvedených v odseku 5 b), c) a d) sa nesmie vydať žiadny certifikát v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 3.

8. Keď žiadateľ o certifikát nedodrží ustanovenia odseku 5, nesmie sa mu vydať žiadny certifikát.

Ak však žiadateľ predloží vydávajúcemu orgánu dôkaz o tom, že konečný termín predloženia súťažných návrhov bol odložený:

- najviac o 10 dní, žiadosť zostáva v platnosti a lehota 21 dní na oznámenie konkrétnych údajov stanovených v odseku 5 začne plynúť s účinnosťou od nového konečného termínu predloženia súťažných návrhov,

- o viac než 10 dní, žiadosť je už neplatná.

9. a) Ak úspešný uchádzač preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zrušila zmluvu z dôvodov, ktoré nespôsobil účastník, a ktoré sa nepovažujú za zásah vyššej moci, príslušný orgán uvoľní záruku v tých prípadoch, keď je vopred stanovená sadzba náhrady vyššia alebo sa rovná sadzbe náhrady platnej v posledný deň platnosti certifikátu.

b) Ak úspešný uchádzač preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že ho agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zaviazala, aby prijal zmeny v zmluve z dôvodov, ktoré nespôsobil účastník, a ktoré sa nepovažujú za zásah vyššej moci, príslušný orgán môže:

- uvoľniť záruku za bilanciu množstva, ktoré ešte nebolo vyvezené, ak je vopred stanovená sadzba náhrady vyššia alebo sa rovná sadzbe náhrady platnej v posledný deň platnosti certifikátu,

- predĺžiť platnosť certifikátu o požadovanú dobu, ak je vopred stanovená sadzba náhrady nižšia alebo sa rovná sadzbe náhrady platnej v posledný deň platnosti certifikátu.

Ak je však osobitnými pravidlami upravujúcimi určité výrobky stanovené, že doba platnosti certifikátu vydaného na základe tohto článku môže byť dlhšia než normálna doba platnosti takého certifikátu a úspešný uchádzač sa nachádza v situácii uvedenej v prvej zarážke prvého pododseku, vydávajúci orgán môže predĺžiť dobu platnosti certifikátu za predpokladu, že nebude dlhšia než maximálna doba platnosti povolená podľa týchto pravidiel.

c) Ak úspešný uchádzač predloží dôkaz o tom, že predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo prijatá zmluva stanovovala toleranciu alebo opciu o viac než 5 % nadol, a že agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, sa teraz odvoláva na príslušnú klauzulu, záväzok zabezpečiť vývoz sa považuje za splnený v prípade, že vyvezené množstvo je najviac o 10 % menšie než množstvo, pre ktoré bol vydaný certifikát s podmienkou, že vopred stanovená sadzba náhrady je väčšia alebo sa rovná sadzbe náhrady platnej v posledný deň platnosti certifikátu. V týchto prípadoch sa sadzba 95 % uvedená v článku 35 (2) nahrádza sadzbou 90 %.

d) Pri porovnávaní vopred stanovenej sadzby náhrady so sadzbou náhrady platnou v posledný deň platnosti certifikátu sa v prípadoch, kde je to použiteľné, zohľadnia ostatné sumy stanovené podľa pravidiel spoločenstva.

10. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o konkrétnych údajoch uvedených v prvom pododseku odseku 3.

11. V osobitných prípadoch môžu byť udelené výnimky z vyššie uvedených pravidiel na základe postupu ustanoveného v článku 23 nariadenia (ES) č. 1766/92 alebo, ak je to vhodné, v príslušných článkoch iných nariadení o spoločnej organizácii trhov.

Článok 50

1. Keď sa pri dovoze výrobku musí predložiť dovozná licencia a táto licencia slúži aj na určenie, či u týchto výrobkov existuje nárok na preferenčné opatrenia, množstvá dovezené naviac oproti množstvu uvedenému v dovoznej licencii, ale v rámci tolerancie, sa nekvalifikujú na zaradenie pod preferenčné opatrenia.

Okrem prípadov, kedy si predpisy platné v konkrétnych sektoroch vyžadujú osobitný text, uvedie sa v oddieli 24 licencií a certifikátov jeden z nasledujúcich zápisov:

- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

- Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

- Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

- Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.

2. V prípadoch, keď licencie uvedené v odseku 1 slúžia aj na správu tarifnej kvóty spoločenstva, nemôže byť doba platnosti licencií predĺžená tak, aby presahovala deň skončenia platnosti tejto kvóty.

3. V prípadoch, keď sa príslušný výrobok nemôže dovážať mimo kvóty, alebo keď sa dovozné licencie pre príslušný výrobok vydávajú na základe osobitných podmienok, v dovozných licenciách sa nestanoví žiadna tolerancia týkajúca sa nadmerných množstiev.

Do oddielu 19 licencie sa zapíše číslica "0" (nula).

4. Keď sa pri dovoze výrobku nemusí predložiť dovozná licencia a keď dovozná licencia slúži na administráciu referenčných opatrení vzťahujúcich sa na tento výrobok, v dovozných licenciách sa nestanoví žiadna tolerancia týkajúca sa nadmerných množstiev.

Do oddielu 19 licencie sa zapíše číslica "0" (nula).

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 51

1. Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 3719/88.

2. Odkazy na nariadenie zrušené v odseku 1 a na nariadenia (EHS) č. 3183/80, (EHS) č. 193/75 a (EHS) č. 1373/70 zrušené v predchádzajúcom období sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Tabuľka zhody s článkami nariadenia (EHS) č. 3719/88 je uvedená v prílohe II.

Článok 52

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť v siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Uplatňuje sa na licencie a certifikáty, o ktorých vydanie sa žiada od 1. októbra 2000.

Avšak:

- článok 35 (3) sa uplatňuje pre licencie a certifikáty vydané od 1. júla 2000,

- príloha III sa uplatňuje od 1. októbra 2000.

Na žiadosť príslušných strán sa môže článok 25 (6) a 35 (4) d) naďalej uplatňovať na tie ponuky, ktoré 1. októbra 2000 ešte prebiehajú.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2000

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 18.

[3] Ú. v. ES L 331, 2.12.1988, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 135, 29.5.1999, s. 48.

[5] Ú. v. ES L 338, 13.12.1980, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 25, 31.1.1975, s. 10.

[7] Ú. v. ES L 150, 20.7.1970, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 46, 18.2.1994, s. 5.

[10] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 25.

[12] Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

[13] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[15] Ú. v. ES L 55, 2.3.1968, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 246, 5.11.1971, s. 1.

[17] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

[19] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

[20] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104.

[21] Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1.

[22] Ú. v. ES L 136, 31.5.1994, s. 5.

[23] Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18.

[24] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

[25] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

[26] Ú. v. ES L 304, 14.11.1998, s. 21.

[27] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[28] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

[29] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

[30] Ú. v. ES L 252, 25.9.1999, s. 1.

[31] Ú. v. ES L 62, 7.3.1980, s. 5.

[32] Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

[33] Ú. v. ES L 16, 20.1.1989, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Toto nariadenie | Nariadenie (EHS) č. 3719/88 |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 5 |

Článok 6 | Článok 6 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12 | Článok 12 |

Článok 13 | Článok 13 |

Článok 14 | Článok 13a |

Článok 15 | Článok 14 |

Článok 16 | Článok 14a |

Článok 17 | Článok 15 |

Článok 18 | Článok 16 |

Článok 19 | Článok 16a |

Článok 20 | Článok 18 |

Článok 21 | Článok 19 |

Článok 22 | Článok 20 |

Článok 23 | Článok 21 |

Článok 24 | Článok 22 |

Článok 25 | Článok 23 |

Článok 26 | Článok 24 |

Článok 27 | Článok 25 |

Článok 28 | Článok 26 |

Článok 29 | Článok 27 |

Článok 30 | Článok 28 |

Článok 31 | Článok 29 |

Článok 32 | Článok 30 |

Článok 33 | Článok 31 |

Článok 34 | Článok 32 |

Článok 35 | Článok 33 |

Článok 36 | Článok 34 (1) až (9) a (11) |

Článok 37 | Článok 34 (3) a (10) |

Článok 38 | Článok 34 (12) |

Článok 39 | Článok 35 |

Článok 40 | Článok 36 |

Článok 41 | Článok 37 |

Článok 42 | Článok 38 |

Článok 43 | Článok 39 (1) a), (2) a (3) |

Článok 44 | Článok 39 (1) b) a c) a 39 (4) |

Článok 45 | Článok 40 |

Článok 46 | Článok 41 |

Článok 47 | Článok 42 |

Článok 48 | Článok 43 |

Článok 49 | Článok 44 |

Článok 50 | Článok 45 |

Článok 51 | Článok 46 |

Článok 52 | Článok 47 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Maximálne množstvá výrobkov, pre ktoré nie je potrebné predkladať dovozné alebo vývozné licencie alebo certifikáty s vopred stanovenou sadzbou náhrady podľa štvrtej zarážky článku 5 (1) (za predpokladu, že dovoz alebo vývoz sa neuskutočňuje na základe preferenčných opatrení, ktoré podliehajú licencii) [1]

Výrobok (Kód podľa kombinovanej nomenklatúry) | Čisté množstvo |

| |

A.OBILNINY A RYŽA [Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/95]:

Dovozná licencia:

07099060 | | 5000 kg |

07129019 | |

0714 | S výnimkou podpoložky 07142010 |

100110 | |

10019091 | |

10019099 | |

10020000 | |

100300 | |

100400 | |

10051090 | |

10059000 | |

10070090 | |

100610 | S výnimkou podpoložky 10061010 | 1000 kg |

100620 | |

100630 | |

10064000 | |

1008 | |

11010011 | |

11010015 | |

11010090 | |

1102 | |

1103 | |

1104 | |

110620 | |

1107 | |

1108 | S výnimkou podpoložky 11082000 |

11090000 | |

17023051 | |

17023059 | |

17023091 | |

17023099 | |

17024090 | |

17029050 | |

17029075 | |

17029079 | |

21069055 | |

2302 | S výnimkou podpoložky 230250 |

230310 | |

23033000 | |

23067000 | |

23081000 | |

23089030 | |

ex2309 | Obsahuje škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 a mliečne výrobky s výnimkou prípravkov alebo potravín, u ktorých najmenej 50 % hmotnosti tvoria mliečne výrobky | |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo bez nej:

07099060 | | 5000 kg |

07129019 | |

0714 | S výnimkou podpoložky 07142010 |

100110 | |

10019091 | |

10019099 | |

10020000 | |

100300 | |

100400 | |

10051090 | |

10059000 | |

10070090 | |

100610 | S výnimkou podpoložky 10061010 | 500 kg |

100620 | |

100630 | |

10064000 | |

1008 | |

11010011 | |

11010015 | |

11010090 | |

1102 | |

1103 | |

1104 | |

110620 | |

1107 | |

1108 | S výnimkou podpoložky 11082000 |

11090000 | |

17023051 | |

17023059 | |

17023091 | |

17023099 | |

17024090 | |

17029050 | |

17029075 | |

17029079 | |

21069055 | |

2302 | S výnimkou podpoložky 230250 |

230310 | |

23033000 | |

23067000 | |

23081000 | |

23089030 | |

ex2309 | Obsahuje škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 a mliečne výrobky s výnimkou prípravkov alebo potravín, u ktorých najmenej 50 % hmotnosti tvoria mliečne výrobky |

B.OLEJE A TUKY:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/95]:

07099039 | | 100 kg |

07112090 | |

1509 | |

151000 | |

15220031 | |

15220039 | |

23069019 | |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo bez nej [Nariadenie Komisie (ES) č. 2543/95]:

1509 | | 100 kg |

151000 | |

C.CUKOR [Nariadenie Komisie (ES) č. 1464/95]:

Dovozná licencia:

12129120 | | 2000 kg |

12129180 | |

12129200 | |

17011110 | |

17011190 | |

17011210 | |

17011290 | |

17019100 | |

17019910 | |

17019990 | |

17022010 | |

17022090 | |

17023010 | |

17024010 | |

17026010 | |

17026080 | |

17026095 | |

17029030 | |

17029060 | |

17029071 | |

17029080 | |

17029099 | |

17031000 | |

17039000 | |

21069030 | |

21069059 | |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo bez nej:

12129120 | | 2000 kg |

12129180 | |

12129200 | |

17011110 | |

17011190 | |

17011210 | |

17011290 | |

17019100 | |

17019910 | |

17019990 | |

17022010 | |

17022090 | |

17023010 | |

17024010 | |

17026010 | |

17026080 | |

17026095 | |

17029030 | |

17029060 | |

17029071 | |

17029080 | |

17029099 | |

17031000 | |

17039000 | |

21069030 | |

21069059 | |

D.MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (ES) č. 1374/98]:

0401 | | 150 kg |

0402 | |

04031011 až04031039 | |

04039011 až04039069 | |

0404 | |

040510 | |

04052090 | |

040590 | |

0406 | |

17021100 | |

17021900 | |

21069051 | |

23091015 | Prípravky druhu používaného v živočíšnych krmivách; prípravky a potraviny obsahujúce výrobky, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1255/1999, priamo alebo podľa nariadenia rady (EHS) č. 2730/75 s výnimkou prípravkov a potravín, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (EHS) č. 1766/92. |

23091019 |

23091039 |

23091059 |

23091070 |

23099035 |

23099039 |

23099049 |

23099059 |

23099070 |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady [Nariadenie Komisie (ES) č. 174/1999]:

0401 | | 150 kg |

0402 | |

04031011 až04031039 | |

04039011 až04039069 | |

0404 | |

040510 | |

04052090 | |

040590 | |

0406 | |

23091015 | Prípravky druhu používaného v živočíšnych krmivách; prípravky a potraviny obsahujúce výrobky, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 804/68, priamo alebo podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2730/75 s výnimkou prípravkov a potravín, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (EHS) č. 1766/92. |

23091019 |

23091070 |

23099035 |

23099039 |

23099070 |

E.HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO [Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95]:

Dovozná licencia:

01029005 až01029079 | | Jedno zviera |

0201 | | 200 kg |

0202 | |

02061095 | |

02062991 | |

021020 | |

02109041 | |

02109090 | |

16025010 | |

16025031 | |

16025039 | |

16025080 | |

16029061 | |

16029069 | |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo bez nej

010210 | | Jedno zviera |

01029005 až01029079 | |

0201 | | 200 kg |

0202 | |

02061095 | |

02062991 | |

021020 | |

02109041 | |

02109090 | |

16025010 | |

16025031 | |

16025039 | |

16025080 | |

16029061 | |

16029069 | |

F.OVČIE A KOZIE MÄSO:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (ES) č. 1439/95]:

0204 | | 100 kg |

02109011 | |

02109019 | |

16029072 | |

16029074 | |

16029076 | |

16029078 | |

01041030 | | Päť zvierat |

01041080 | |

01042090 | |

G.BRAVČOVÉ MÄSO:

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady [Nariadenie Komisie (ES) č. 1370/95]:

ex0203 | | 250 kg |

ex1601 | |

ex1602 | |

0210 | | 150 kg |

H.HYDINOVÉ MÄSO:

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady a vývozná licencia typu ex post [Nariadenie Komisie (EHS) č. 1372/95]:

010511119000 | | 4000 kuriat |

010511199000 | |

010511919000 | |

010511999000 | |

010512009000 | | 2000 kuriat |

010519209000 | |

ex0207 | | 250 kg |

I.VAJCIA:

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady a vývozná licencia typu ex post [Nariadenie Komisie (EHS) č. 1371/95]:

040700119000 | | 2000 vajec |

040700199000 | | 4000 vajec |

040700309000 | | 400 kg |

040811809100 | | 100 kg |

040891809100 | |

040819819100 | | 250 kg |

040819899100 | |

040899809100 | |

J.OSIVÁ:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (EHS) č. 1119/79]:

10051011 a | | 100 kg |

10051019 | |

10070010 | |

K.VÍNO:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (EHS) č. 3388/81]:

200960 | | 3000 kg |

220410 | | 30 hl |

220421 | |

220429 | |

220430 | |

Dovozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady [Nariadenie Komisie (EHS) č. 1685/95]:

200960 | | 10 hl |

220421 | | 10 hl |

220429 | |

220430 | |

L.OVOCIE A ZELENINA:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (ES) č. 1859/93]:

07032000 | (cesnak) | 350 kg |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady [Nariadenie Komisie (ES) č. 2190/90]:

070200 | | 300 kg |

ex0802 | |

0805 | |

08061010 | |

0808 | |

0809 | |

M.VÝROBKY VYROBENÉ SPRACOVANÍM OVOCIA A ZELENINY:

Dovozná licencia [Nariadenie Komisie (ES) č. 1921/95]:

07119040 | | 350 kg |

07119060 | |

08062012 | |

08062018 | |

08062092 | |

08062098 | |

ex08119019 | (čerešne) |

ex08119039 | (čerešne) |

08119075 | |

08119080 | |

08121000 | |

ex08134095 | (čerešne) |

20019050 | |

20029011 | |

20029019 | |

20029031 | |

20029039 | |

20029091 | |

20029099 | |

20031020 | |

20031030 | |

20031080 | |

20056000 | |

20086051 | |

20086059 | |

20086061 | |

20086069 | |

20086071 | |

20086079 | |

20086091 | |

20086099 | |

20087061 | |

20087069 | |

20087071 | |

20087079 | |

20091199 | |

Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady:

080620 | | 300 kg |

ex0812 | |

2002 | |

ex200600 | |

ex2008 | |

ex2009 | |

--------------------------------------------------