32000R1262Uradni list L 144 , 17/06/2000 str. 0001 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 1262/2000

z dne 8. junija 2000

o določitvi nekaterih nadzornih ukrepov v zvezi s plovili, ki plujejo pod zastavo držav, ki niso pogodbenice Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je pogodbenica Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištev severozahodnega Atlantika, v nadaljevanju "Konvencija NAFO" [3].

(2) Konvencija NAFO zagotavlja primeren okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov z, med drugim, ustanovitvijo mednarodne organizacije z imenom Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika, v nadaljevanju "NAFO", in sprejetjem predlogov za ohranjevalne in izvršilne ukrepe za ribolovne vire na upravnem območju NAFO, ki postanejo zavezujoči za pogodbenice.

(3) Praksa, da ribiška plovila lovijo pod zastavo države, ki ni pogodbenica NAFO, kot način, da se izognejo izpolnjevanju ohranjevalnih in izvršilnih ukrepov, ki jih je določila NAFO, je eden od dejavnikov, ki resno ogroža učinkovitost takih ukrepov, in jo je zato treba preprečiti.

(4) NAFO je vztrajno pozivala zadevne nepogodbenice, da bi postale članice NAFO ali da bi sprejele uporabo ohranjevalnih in izvršilnih ukrepov, ki jih je določila NAFO, z namenom, da bi prevzele odgovornost za ribiška plovila, ki imajo dovoljenje za plovbo pod njihovo zastavo.

(5) NAFO je na svojem 19. letnem srečanju septembra 1997 sklenila, da bo sprejela "program za spodbujanje spoštovanja ohranjevalnih in izvršilnih ukrepov, ki jih je določila NAFO, s strani ribiških plovil nepogodbenic", katerega cilj je zagotoviti, da plovila nepogodbenic ne bi ogrožala učinkovitosti ohranjevalnih in izvršilnih ukrepov, ki jih je sprejela NAFO.

(6) Navedeni program med drugim predvideva obvezne inšpekcijske preglede plovil nepogodbenic, kadar takšna plovila prostovoljno vstopijo v pristanišča pogodbenic, in, ob ustreznem upoštevanju ribolova na več vrst na upravnem območju NAFO, prepoved iztovarjanja in pretovarjanja, če se v času takšnega inšpekcijskega pregleda ugotovi, da so bili pri ulovu kršeni ohranjevalni in izvršilni ukrepi, ki jih je sprejela NAFO, ter nekatere druge dodatne ukrepe, ki jih morajo sprejeti pogodbenice.

(7) Na 20. letnem srečanju NAFO septembra 1998 so bile določbam programa v zvezi s pretovarjanjem na morju in ustreznimi opazovanji dodane nekatere podrobnejše opredelitve.

(8) Na 21. letnem srečanju NAFO septembra 1999 so se bile podane dodatne podrobnejše opredelitve v zvezi s plovili brez državne pripadnosti.

(9) V skladu s Pogodbo imajo oblast nad notranjimi vodami in pristanišči države članice. Vendar kar zadeva dostop do pristaniških zmogljivosti v Skupnosti s strani plovil nepogodbenic, ki so bile opažene pri ribolovnih dejavnostih na upravnem območju NAFO, je treba sprejeti dodatne enotne ukrepe na ravni Skupnosti, ki bodo dopolnjevali ukrepe, določene v Uredbi Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o nadzornem sistemu, ki se uporablja v skupni ribiški politiki [4], in zagotoviti, da dejavnosti takšnih plovil v pristaniščih Skupnosti ne ogrožajo učinkovitosti ohranjevalnih in izvršilnih ukrepov, ki jih je sprejela NAFO –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "ribolovne dejavnosti" pomenijo ribolov, postopke za predelavo rib, pretovarjanje rib ali ribiških proizvodov in vse druge dejavnosti za pripravo za ribolov ali povezane z ribolovom na upravnem območju NAFO;

(b) "upravno območje NAFO" pomeni območje iz člena I(2) Konvencije NAFO;

(c) "plovilo nepogodbenice" pomeni plovilo, ki je bilo opaženo in prijavljeno, da opravlja ribolovne dejavnosti na upravnem območju NAFO, in

(i) ki pluje pod zastavo države, ki ni pogodbenica Konvencije NAFO; ali

(ii) za katero obstaja utemeljen sum, da je brez državne pripadnosti.

Člen 2

Po prejemu poročila o opaženem plovilu nepogodbenice, ki ga izdela inšpektor Skupnosti, dodeljen programu NAFO skupne mednarodne inšpekcije in nadzora, Komisija nemudoma pošlje te podatke sekretariatu NAFO in, kjer je to mogoče, plovilu nepogodbenice ter ga obvesti, da bodo podatki poslani vsem pogodbenicam Konvencije NAFO ter njegovi državi zastave.

Člen 3

Komisija nemudoma pošlje vsem državam članicam vsako poročilo o opazovanju, ki ga je prejela v skladu s členom 2, ali jo je o njem obvestil sekretariat NAFO ali druga pogodbenica.

Člen 4

Ribiška plovila Skupnosti ne smejo sprejeti pretovarjanja rib s plovil nepogodbenic.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da vsako plovilo nepogodbenice, ki vstopi v določeno pristanišče v smislu člena 28(e)(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93, pregledajo njihovi pristojni organi. Plovilo ne sme iztovoriti ali pretovoriti nobenega ulova, dokler ni opravljen inšpekcijski pregled.

2. Če po koncu inšpekcijskega pregleda pristojni organi ugotovijo, da ima plovilo nepogodbenice na krovu katero koli od vrst, navedenih v Prilogah I in II, zadevna država članica prepove iztovarjanje in/ali pretovarjanje.

3. Vendar takšna prepoved ne velja, če kapitan pregledanega plovila ali njegov predstavnik pristojnim organom zadevne države članice zadovoljivo dokaže, da:

- so bile vrste na krovu ujete zunaj upravnega območja NAFO, ali

- so bile vrste na krovu in naštete v Prilogi II ujete v skladu z ohranjevalnimi in izvršilnimi ukrepi, ki jih je sprejela NAFO.

Člen 6

1. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo rezultate vsakega inšpekcijskega pregleda in, kjer je to primerno, vsako naknadno prepoved iztovarjanja in/ali pretovarjanja, ki je bila posledica inšpekcijskega pregleda. Te informacije vključujejo ime pregledanega plovila nepogodbenice in njegove države ladijske zastave, datum in pristanišče inšpekcijskega pregleda, razloge za naknadno prepoved iztovarjanja in/ali pretovarjanja ali, kjer takšna prepoved ni bila izrečena, dokaz, predložen v skladu s členom 5(3).

2. Komisija te informacije nemudoma pošlje sekretariatu NAFO in čim prej državi ladijske zastave pregledanega plovila nepogodbenice.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. junija 2000

Za Svet

Predsednik

G. Oliveira Martins

[1] UL C 56, 29.2.2000, str. 1.

[2] Mnenje, podano dne 19. maja 2000 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 378, 30.12.1978, str. 1.

[4] UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2846/98 (UL L 358, 31.12.1998, str. 5).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM NADZOROVANIH VRST

| Domače slovensko ime | Znanstveno ime |

1. | Trska | Gadus morhua |

2. | Rdeči okuni | Sebastes spp. |

3. | Ameriška morska plošča | Hippoglossoides platessoides |

4. | Rumenorepa limanda | Limanda ferruginea |

5. | Sivi jezik | Glyptocephalus cyonoglosus |

6. | Kapelan | Mallotus villosus |

7. | Grenlandska morska plošča | Reinhardtius hippoglossoides |

8. | Severni kratkoplavuti ligenj | Illex illecebrosus |

9. | Hladnovodne kozice | Pandalus spp. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM NENADZOROVANIH VRST

| Domače slovensko ime | Znanstveno ime |

1. | Vahnja | Melanogrammus aeglefinus |

2. | Srebrni oslič | Merluccius bilinaris |

3. | Rdeča repata tabinja | Urophycis chuss |

4. | Saj | Polachius virens |

5. | Okroglonosi repak | Macrourus rupestris |

5a. | Okroglonosi grenadir | Coryphaeonides rupestris |

5b. | Čebulastooki repak | Macrourus berglax |

6. | Atlantski sled | Clupea harengus |

7. | Skuša | Scomber scombrus |

8. | Atlantska figa | Peprilus triacanthus |

9. | Velikooka čepa | Alosa pseudoharengus |

10. | Velika srebrenka | Argentina silus |

11. | Dolgoplavuti ligenj | Loligo pealei |

12. | Ostrigar | Anarhichas spp. |

13. | Raže | Raja spp. |

--------------------------------------------------