32000R1209Úradný vestník L 138 , 09/06/2000 S. 0012 - 0014


Nariadenie Komisie (ES) č. 1209/2000

z 8. júna 2000

o podávaní oznámení podľa článku 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 41 ods. 1,

so zreteľom na ustanovenia nariadenia Rady (Euratom) č. 2587/1999 z 2. decembra 1999 [1], ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať Komisii v súlade s článkom 41 zmluvy,

keďže:

Komisia je v rozsahu potrebnom na plnenie úlohy, ktorá jej prislúcha podľa kapitoly IV zmluvy, zodpovedná za určenie postupu na splnenie povinnosti, ktorú osobám a podnikom ukladá článok 41, oznamovať investičné projekty týkajúce sa nových zariadení a tiež prípadov obnovy alebo zmeny účelu, ktoré spĺňajú kritériá stanovené Radou, pokiaľ ide o typ a veľkosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Investičné projekty týkajúce sa nových zariadení a tiež prípadov obnovy alebo zmeny účelu, ktoré spĺňajú kritériá stanovené nariadením (Euratom) č. 2587/1999, pokiaľ ide o typ a veľkosť, sa oznámia Komisii na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu tohto nariadenia.

Článok 2

Povinnosť oznamovať Komisii investičné projekty uvedená v článku 41 zmluvy sa vzťahuje na osoby a podniky zapojené do priemyselných činností uvedených v prílohe II k zmluve vzhľadom na všetky zariadenia, ktoré sú už vybudované, alebo ktoré majú byť vybudované v spoločenstve; (v prípade podnikov, ktoré majú svoje sídlo mimo spoločenstva, musí túto povinnosť v náležitých prípadoch vykonávať miestne vedenie).

Článok 3

V prípade, že informácie, ktoré treba oznamovať podľa článku 41 zmluvy, už boli poskytnuté v súvislosti s predložením všeobecných údajov podľa článku 37 zmluvy, môže sa oznámenie obmedziť na krížový odkaz na tieto údaje predložené v predchádzajúcom období a okrem toho aj na všetky ostatné informácie, ktoré treba oznamovať podľa obsahu formulára priloženého k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Každá zmena, ktorá nastane pri vykonávaní investičných projektov oznámených Komisii v súlade s týmto nariadením, podlieha ďalšiemu oznámeniu za rovnakých podmienok.

Článok 5

Každú zmenu v uvedenom formulári Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Zrušuje sa nariadenie Komisie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 1 z 5. novembra 1958 [2] s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2000

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES 25, 27.11.1958, s. 511/58.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

INVESTIČNÝ PROJEKT

(vzor)

Priemyselné činnosti uvedené v prílohe II k zmluve | Informácie, ktoré treba poskytnúť |

Všetky činnosti 1 až 13 | 1.1. Meno a adresa osoby alebo podniku, ktoré oznamujú investičný projekt a, keď je to vhodné, meno zodpovednej osoby, ktorej je možné v prípade potreby adresovať doplňujúce otázky. |

1.2. Názov investičného projektu. |

1.3. Priemyselné činnosti, ku ktorým tento investičný projekt patrí, podľa prílohy II k zmluve. |

1.4. Bude to nové zariadenie, obnova alebo zmena účelu? |

1.5. Odkaz na dokumenty, ktoré boli v predchádzajúcom období predložené Euratom-u v súvislosti s týmto investičným projektom (dátum odoslania). |

1.6. Meno a adresa osoby(osôb) alebo podniku (podnikov), ktorá bude: a)prevádzkovať zariadenie;b)pripravovať projekt na výstavbu;c)dozerať na realizáciu projektu a kontrolovať ju;d)niesť hlavnú zodpovednosť za dodávku zariadení; |

1.7. Metódy financovania. |

1.8. Zemepisná poloha. |

1.9. Stručný opis a generálne plány. |

1.10. Náklady na počiatočnú výstavbu (v euro) a rozčlenenie na hlavné zložky nákladov. |

1.11. Navrhovaný časový harmonogram na odoslanie hlavných objednávok, výstavbu a uvedenie zariadení do prevádzky, najmä na uzavretie počiatočných zmlúv s dodávateľmi zahájenia stavebných prác a plánovaný dátum uvedenia do prevádzky. |

1.12. Opis plánov na vyraďovanie zariadenia z prevádzky, ak sú vypracované. |

1.13. Úradný štátny orgán, ktorý vydáva povolenia na výstavbu a prevádzku: doba platnosti povolenia na prevádzku. |

1.14. Krátky opis programov výskumu a vývoja, ak sú vypracované. |

Všetky činnosti okrem 11(reaktory) | 2.1. Štruktúra a povaha výroby; ročná kapacita. |

2.2. Hlavné parametre zariadenia. |

2.3. Ak sa navrhuje rozšírenie zariadenia, uveďte, akým procesom, za aké obdobie a v akom pomere sa plánuje zmena ročnej výroby. |

2.4. Ak sa neplánuje žiadne rozšírenie, uveďte, či je pri zohľadnení miestnych podmienok a iných okolností možné zvýšiť kapacitu ročnej výroby a ak áno, v akom rozsahu. |

Za činnosť 11 | 3.1. Názov typu plánovaného reaktora a hlavný (hlavné) spôsob (spôsoby) využitia. |

3.2. Hlavné parametre zariadenia. |

3.3. Hlavné parametre palivových článkov, ktoré sa majú používať. |

3.4. Charakteristiky moderátora a reflektora. |

3.5. Charakteristiky chladiva primárneho okruhu a chladiva sekundárneho okruhu. |

Činnosti 3,4,5,6,7,8,9,10; keď je to použiteľné, aj 12,13 | 4.1. Navrhované zloženie a ročné množstvo hlavných dodávok potrebných na prevádzku zariadenia, vrátane požiadaviek na energiu, uveďte navrhovaných dodávateľov. |

Činnosti 4,5,7,8,11,12; keď je to použiteľné, aj 13 | 5.1. Keď je to vhodné, doplnkové údaje o umiestnení zariadenia. |

Za činnosť 1 | 6.1. Geologické podmienky v ložisku, v ktorom sa bude pracovať. |

6.2. Preukázané zásoby v ložisku, v ktorom sa bude pracovať. |

6.3. Odhadované zásoby v ložisku, v ktorom sa bude pracovať. |

6.4. Preukázané a odhadované zásoby za koncesiu vcelku. |

Za činnosť 5 | 7.1. Opis palivových článkov. |

--------------------------------------------------