32000R1159Oficiālais Vēstnesis L 130 , 31/05/2000 Lpp. 0030 - 0036


Komisijas Regula (EK) Nr. 1159/2000

(2000. gada 30. maijs)

par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [1], un jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 46. pants prasa, lai par struktūrfondu darbībām tiktu veikti pasākumi, kas nodrošina informāciju un publicitāti.

(2) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 34. panta 1. punkta h) apakšpunkts paredz, ka vadošā iestāde, kuras uzdevums ir īstenot struktūrpalīdzību, atbild par informācijas un publicitātes prasību ievērošanu.

(3) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 46. panta 2. punktā teikts, ka vadošajai iestādei ir pienākums nodrošināt palīdzības pasākumu publicitāti un, jo īpaši, informēt iespējamos galīgos ieguvējus, profesiju vai arodu organizācijas, ekonomiskos un sociālos partnerus, organizācijas, kas sekmē vīriešu un sieviešu vienlīdzību, un nevalstiskās organizācijas par iespējām, ko dod palīdzība, kā arī informēt plašu sabiedrību par Kopienas nozīmi attiecīgās palīdzības sekmēšanā un paveikto.

(4) Saskaņā ar 46. panta 3. punktu dalībvalstis apspriežas ar Komisiju un katru gadu informē to par ierosmēm attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem.

(5) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punktu un 19. panta 4. punktu katrai darbības programmai un katram vienotajam programmdokumentam ir papildinājums, kurā ietverti pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu pasākumu publicitāti saskaņā ar 46. pantu.

(6) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 35. panta 3. punkta e) apakšpunktā teikts, ka uzraudzības komitejām ir jāizskata un jāapstiprina gada un nobeiguma ziņojumi par palīdzību, pirms tos nosūta Komisijai, un minētās regulas 37. panta 2. punkts prasa, lai šajos ziņojumos tiktu norādīti pasākumi, kurus vadošā iestāde un uzraudzības komiteja veikusi, lai pasākumi, kas veikti palīdzības publicitātes nodrošināšanai, būtu kvalitatīvi un efektīvi. 40. panta 4. pantā teikts, ka izvērtējumu rezultāti ir jānodod atklātībā pēc attiecīga pieprasījuma un, attiecībā uz starpposma izvērtējumu, kas veicams ne vēlāk par 2003. gada 31. decembri, ar Uzraudzības komitejas piekrišanu.

(7) Komisijas Lēmumu 94/342/EK (1994. gada 31. maijs) par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem un Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (ZVFI) [2] turpina piemērot palīdzībai, kas piešķirta saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2052/88 (1988. gada 24. jūnijs) par struktūrfondu uzdevumiem un to efektivitāti, kā arī par to darbības saskaņošanu savā starpā un ar Eiropas Investīciju bankas un citu pastāvošo finanšu instrumentu darbību [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3193/94 [4] un saskaņā ar regulām, kas pieņemtas minēto regulu piemērošanai.

(8) Saistībā ar šo regulu notikusi apspriešanās ar Līguma 147. pantā minēto komiteju, Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteju un Zivsaimniecības un ūdenssaimniecības komiteju. Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Reģionu attīstības un pārveides komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sīki izstrādāti informācijas un publicitātes noteikumi attiecībā uz struktūrfondu palīdzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999 ir izklāstīti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 30. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locklele

Michel Barnier

[1] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[2] OV L 152, 18.6.1994., 39. lpp.

[3] OV L 185, 15.7.1988., 9. lpp.

[4] OV L 337, 24.12.1994., 11. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU UN PUBLICITĀTI STRUKTŪRFONDU PALĪDZĪBAS JOMĀ

1. Vispārīgi noteikumi un darbības joma

Informācijas un publicitātes pasākumi attiecībā uz struktūrfondu palīdzību ir paredzēti, lai veicinātu sabiedrības informētību par Eiropas Savienības darbībām un to atklātību un visās dalībvalstīs radītu vienotus priekšstatus par attiecīgo palīdzību. Šādi informācijas un publicitātes pasākumi attiecas uz darbībām, kas saņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas vai Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta palīdzību.

Turpmāk aprakstītie informācijas un publicitātes pasākumi attiecas uz Kopienas atbalsta shēmām (KAS), darbības programmām, vienotajiem programmdokumentiem (VPD) un Kopienas iniciatīvu programmām, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1260/1999.

Par publicitāti uz vietas atbild vadošā iestāde, kura atbild par palīdzības īstenošanu. To īsteno sadarbībā ar Eiropas Komisijas struktūrām, kas ir jāinformē par šai nolūkā veiktajiem pasākumiem.

Kompetentās valsts un reģionu iestādes veic visus attiecīgos administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu efektīvu piemērošanu un sadarbību ar Komisiju.

2. Informācijas un publicitātes pasākumu mērķi un mērķa grupas

Informācijas un publicitātes pasākumu mērķis ir:

2.1. informēt potenciālos un galīgos ieguvējus, kā arī:

- reģionu un vietējās iestādes un citas kompetentās publisko tiesību iestādes,

- arodu organizācijas un darījumu aprindas,

- ekonomikas un sociālos partnerus,

- nevalstiskās organizācijas, jo īpaši organizācijas, kas veicina vīriešu un sieviešu vienlīdzību, un organizācijas, kas darbojas vides aizsardzības un uzlabošanas jomā,

- projektu vadītājus un veicinātājus,

par iespējām, ko dod kopīga Eiropas Savienības un dalībvalstu palīdzība, lai nodrošinātu šīs palīdzības atklātību;

2.2. informēt plašu sabiedrību par to, kāda nozīme Eiropas Savienībai sadarbībā ar dalībvalstīm ir attiecīgās palīdzības sekmēšanā, un par sasniegto.

3. Informācijas un publicitātes pasākumu izpilde

3.1. Vispārīgi noteikumi

3.1.1. Pasākumu sagatavošana

Informācijas un publicitātes pasākumus pasniedz kā saziņas darbību plānu, kas aptver katru darbības programmu un katru vienoto programmdokumentu (VPD). Vajadzības gadījumā šādu plānu iesniedz par Kopienas atbalsta shēmu. Par tā izpildi atbild vadošā iestāde.

Katrā saziņas darbību plānā norāda:

- mērķus un mērķa grupas,

- no tiem izrietošo saziņas un attiecīgās informācijas pasākumu saturu un stratēģiju, norādot pasākumus, kas veicami saskaņā ar dažādiem mērķiem atbilstīgi katram fondam,

- paredzamo budžetu,

- resorus vai organizācijas, kas atbild par izpildi,

- kritērijus, kas izmantojami veikto pasākumu izvērtēšanā.

Saziņas darbību plānu izklāsta programmas papildinājumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punkta d) apakšpunktu.

3.1.2. Finansējums

Informācijai un publicitātei domātās summas iekļauj Kopienas atbalsta shēmu (KAS), vienoto programmdokumentu (VPD) un darbības programmu finansēšanas plānu tehniskās palīdzības pozīcijās (asignējumi, kas vajadzīgi palīdzības sagatavošanai, uzraudzībai un izvērtēšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 17. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 18. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 3. punkta b) apakšpunktu).

3.1.3. Atbildīgo izraudzīšana

Katra vadošā iestāde izraugās vienu vai vairākas personas, kas atbild par informāciju un publicitāti. Vadošās iestādes informē Komisiju par to, kuras personas izraudzītas.

3.1.4. Pārskats

Vadošā iestāde informē Komisiju par šīs regulas izpildi gada sanāksmē, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1260/1999 34. panta 2. punktā.

3.2. Informācijas un publicitātes pasākumu saturs un stratēģija

Izpildāmos pasākumus izstrādā tā, lai sasniegtu 2. punktā minētos mērķus. Tie ir šādi:

- nodrošināt atklātību potenciālajiem un galīgajiem ieguvējiem,

- informēt sabiedrību.

3.2.1. Atklātības nodrošināšana potenciālo un galīgo ieguvēju, kā arī 2.1. punktā minēto grupu līmenī.

3.2.1.1. Vadošā iestāde, kas atbild par konkrēto palīdzību, jo īpaši gādā par to, lai:

- tiktu publicēts palīdzības pasākumu saturs, ieskaitot norādi par attiecīgo struktūrfondu dalību, minēto dokumentu apriti un pieejamību tiem, kas tos pieprasa,

- tiktu izveidota piemērota kārtība ziņošanai par palīdzības norisi visā plānošanas periodā,

- tiktu ieviesti informācijas pasākumi, kas attiecas uz struktūrfondu palīdzības vadību, uzraudzību un izvērtēšanu, attiecīgos gadījumos finansējot ar asignējumiem tehniskai palīdzībai saskaņā ar attiecīgo palīdzības pasākumu.

Vadošās iestādes tiecas nodrošināt informācijas un publicitātes materiālu noformēšanu vienotā stilā un saskaņā ar 6. punkta noteikumiem par informācijas un publicitātes līdzekļiem. Šim nolūkam būtu jāizmanto turpmāk minētie fondu uzdevumu raksturojumi.

ERAF: | "Palīdz mazināt reģionu attīstības līmeņu un dzīves standartu atšķirības un mazāk labvēlīgu apgabalu atpalicību.Palīdz izlabot būtiskākās reģionu neatbilstības, piedaloties mazāk labvēlīgo apgabalu attīstībā un struktūras pielāgošanā, un ekonomiski un sociāli pārveidot reģionus." |

ESF: | Palīdz attīstīt nodarbinātību, sekmējot iespēju tikt nodarbinātam, uzņēmējdarbības garu un vienlīdzīgas iespējas un ieguldījumus cilvēkresursos. |

ELVGF: | "Palīdz saglabāt saikni starp daudzveidīgu saimniekošanu un zemi.Uzlabo un atbalsta konkurences spēju lauksaimniecībai, kas ir galvenā nodarbe lauku rajonos.Nodrošina daudzveidīgu saimniekošanu lauku rajonos.Palīdz lauku kopienu attīstībai.Saglabā un uzlabo vidi, ainavu un lauku apvidu mantojumu." |

ZVFI: | "Palīdz sasniegt noturīgu līdzsvaru starp jūras resursiem un to izmantošanu.Modernizē zivsaimniecības struktūras, lai nodrošinātu nozares nākotni.Palīdz izveidot dinamisku un konkurētspējīgu zivsaimniecības nozari un atjaunot apgabalus, kur galvenā nozare ir zivsaimniecība.Uzlabo zivsaimniecības produktu apgādi un izmantošanu." |

3.2.1.2. Palīdzības īstenošanai izraudzītā vadošā iestāde nodrošina to, ka pastāv attiecīga informācijas aprites sistēma, kas paredz nodrošināt atklātību dažādiem potenciāliem partneriem un ieguvējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Šajā informācijā ir jābūt skaidrai norādei par administratīvajām procedūrām, kas jāievēro, pieteikumu vadības sistēmas aprakstam, informācijai par pieteikumu atlases kritērijiem un vērtēšanas mehānismiem un to personu vārdiem vai kontaktvietām valsts, reģionu vai vietējā līmenī, kuras var izskaidrot, kā palīdzība darbojas un kādi ir piemērotības kritēriji.

Attiecībā uz vietējā potenciāla atbalstu, valsts palīdzību uzņēmumiem un vispārējām dotācijām šo informāciju izplata arī starpniekiestādes un organizācijas, kas pārstāv attiecīgos uzņēmumus.

3.2.1.3. Vadošās iestādes nodrošina attiecīgu sistēmu to personu informēšanai, kas varētu izmantot shēmas, kas saistās ar mācībām, nodarbinātību un cilvēkresursu attīstību. Šajā nolūkā tās nodrošina sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, nodarbinātībā iesaistītām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmumu grupām, mācību centriem un nevalstiskām organizācijām.

3.2.2. Sabiedrības informēšana

3.2.2.1. Lai sabiedrība būtu labāk informēta par Eiropas Savienības nozīmi attiecīgajos palīdzības pasākumos un paveikto, izraudzītā vadošā iestāde vispiemērotākajā veidā informē sabiedrības saziņas līdzekļus par struktūrpalīdzību, ko daļēji finansē Savienība. Šajā informācijā ietilpst objektīva norāde uz Savienības ieguldījumu un paziņojumos tiek skaidroti katra fonda uzdevumi, izvirzot attiecīgo palīdzības pasākumu īpašas prioritātes saskaņā ar 3.2.1.1. punktu.

Jāveic pasākumi, lai palīdzības sākšanai, tiklīdz to apstiprinājusi Komisija, un izpildes galvenajiem posmiem tiktu pievērsta pietiekama valsts vai reģionu sabiedrības saziņas līdzekļu (presei, radio un televīzijas) uzmanība; tam var izmantot paziņojumus presei, rakstu ievietošanu, pielikumus vispiemērotākajās avīzēs un attiecīgo objektu apmeklējumus. Tāpat var izmantot citus informēšanas un saziņas līdzekļus, piemēram, tīmekļa vietnes, publikācijas par veiksmīgiem projektiem un konkursus labākās prakses noskaidrošanai.

Ja izmanto reklāmas iestarpinājumus, piemēram, paziņojumus presei vai reklāmas paziņojumus, skaidri jānorāda uz Eiropas Savienības dalību.

Ir jānodrošina pienācīga sadarbība ar Komisijas pārstāvniecību attiecīgajā dalībvalstī.

3.2.2.2. Sabiedrības informēšanai domātie informācijas un publicitātes pasākumi aptver:

- attiecībā uz ieguldījumiem infrastruktūrās, kuru kopējās izmaksas pārsniedz EUR 500000 darbībām, ko daļēji finansējis ZVFI, un 3 miljonus eiro visām citām darbībām:

- uz vietas uzstādītus informācijas stendus,

- pastāvīgas informatīvas plāksnes pie sabiedriskām būvēm — uzstādāmas saskaņā ar 6. punktu,

- attiecībā uz daļēji finansētiem mācību un nodarbinātības pasākumiem:

- pasākumus, ar kuriem personas, kuras izmanto mācību sistēmas, tiek informētas par piedalīšanos darbībā, ko daļēji finansē Eiropas Savienība,

- pasākumus, ar kuriem sabiedrību informē par Eiropas Savienības ieguldījumu profesionālās izglītības, nodarbinātības un cilvēkresursu attīstības pasākumos,

- attiecībā uz ieguldījumiem uzņēmumos, pasākumos vietējā potenciāla attīstībai un citos pasākumos, kas saņem Kopienas finansiālu palīdzību:

- ieguvēju informēšanu par viņu dalību pasākumā, ko daļēji finansējusi Eiropas Savienība — kādā no 6. punktā aprakstītajiem veidiem.

4. Uzraudzības komiteju darbība

4.1. Uzraudzības komitejas nodrošina pietiekamu informāciju par savu darbību. Šim nolūkam tās informē sabiedrības saziņas līdzekļus par to, kā norit palīdzības pasākumi, par kuriem tās atbild. Par sakariem ar presi atbild priekšsēdētājs. Komisijas pārstāvjus iesaista sakaros ar presi.

Attiecīgus pasākumus veic arī tad, kad norisinās svarīgi notikumi saistībā ar uzraudzības komitejas sanāksmēm, piemēram, augsta līmeņa sanāksmes vai atklāšanas pasākumi. Komisiju un tās pārstāvniecības dalībvalstīs informē par šiem pasākumiem.

4.2. Uzraudzības komitejas apspriež gada izpildes ziņojumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 37. pantā, kurā saskaņā ar minētās regulas 35. pantu ir jābūt iedaļai par informāciju un publicitāti. Vadošā iestāde iesniedz uzraudzības komitejām informāciju par informācijas un publicitātes pasākumu kvalitāti un efektivitāti un piemērotas liecības, piemēram, fotogrāfijas.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 46. pantu dalībvalstis nosūta Komisijai visu informāciju, kas tai jāņem vērā gada ziņojumā, kā noteikts minētās regulas 45. pantā.

Šādai informācijai jāļauj Komisijai pārbaudīt, vai šīs regulas noteikumi ir ievēroti.

5. Partnerattiecības un pieredzes apmaiņa

Vadošās iestādes ir tiesīgas veikt visus papildu pasākumus, ieskaitot tādus, kas veicina struktūrfondiem atbilstīgas politikas sekmīgu īstenošanu.

Tās informē Komisiju par iniciatīvām, ko tās uzņemas, lai Komisija varētu attiecīgi piedalīties to realizācijā.

Lai veicinātu šīs regulas izpildi, Komisija vajadzības gadījumā sniedz tehnisku palīdzību. Partnerattiecību garā un kopīgās interesēs tā savu pieredzi un materiālus dara pieejamus attiecīgajām iestādēm. Tā atbalsta pieredzes apmaiņu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1260/1999 46. panta izpildi un vada par informēšanu atbildīgo personu neformālos sakarus. Tādēļ būtu vēlams, lai dalībvalstis katram fondam izraudzītos vienu koordinatoru valsts līmenī.

6. Noteikumi par informācijas un publicitātes tehniskajiem līdzekļiem

Lai radītu skaidru priekšstatu par kāda struktūrfonda daļēji finansētiem pasākumiem, attiecīgās vadošās iestādes uzdevums ir gādāt par to, lai tiktu ievēroti šādi informācijas un publicitātes pasākumi:

6.1. Informācijas stendi

Informācijas stendus uzstāda vietās, kur īsteno projektus, kas saistīti ar daļēji finansētiem infrastruktūru ieguldījumiem, kuru izmaksas pārsniedz summas, kas dotas 3.2.2.2. punktā. Šādos informācijas stendos ir atvēlēta vieta norādei par Eiropas Savienības līdzdalību.

Informācijas stendu lielums atbilst attiecīgās darbības vērienam.

Informācijas stenda daļai, kas atvēlēta Kopienai, ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

- tās lielums ir vismaz 25 % no visa informācijas stenda laukuma,

- tajā jābūt standartizētajai Kopienas emblēmai un šādam tekstam, kas izkārtojams atbilstīgi šim attēlam:

+++++ TIFF +++++

- emblēmu noformē saskaņā ar spēkā esošajām normām,

- burtiem, kas izmantoti, lai norādītu Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu, ir jābūt vismaz tikpat lieliem kā burtiem, kas izmantoti valsts norādēm, lai gan burtu veidols var būt atšķirīgs,

- var pieminēt attiecīgo fondu.

Ja kompetentās iestādes neuzstāda informācijas stendu, kas informē par to saistību ar finansēšanas projektu, par Eiropas Savienības palīdzību paziņo īpaši minētajam nolūkam domātā informācijas stendā. Šādos gadījumos iepriekš minētos noteikumus piemēro pēc analoģijas.

Informācijas stendus noņem, vēlākais, sešus mēnešus pēc darba izpildes un aizstāj ar informatīvu plāksni saskaņā ar 6.2. punktu.

6.2. Informatīvās plāksnes

Pastāvīgas informatīvas plāksnes uzstāda sabiedriskās vietās (kongresu centros, lidostās, stacijās utt.), kurās atspoguļojas projekti, kas daļēji finansēti no struktūrfondiem. Bez Kopienas emblēmas šādās plāksnēs jābūt norādei par Kopienas ieguldījumu un var būt minēts attiecīgais fonds.

Attiecībā uz fizisku ieguldījumu projektiem uzņēmumos, informatīvās plāksnes uzstāda viena gada periodam.

Ja kompetentā iestāde vai galīgais ieguvējs nolemj uzstādīt informatīvus stendus vai plāksnes, sagatavot publikācijas vai veikt jebkuru citu informatīvu pasākumu par projektiem, kuru kopējais apjoms nesasniedz EUR 500000, ja pasākumus daļēji finansē ZVFI, un 3 miljonus eiro visu pārējo pasākumu gadījumā, tāpat norāda Kopienas ieguldījumu.

6.3. Plakāti

Lai informētu ieguvējus un visu sabiedrību par Eiropas Savienības ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, arodizglītībā un nodarbinātībā, ieguldījumiem uzņēmumos un lauku attīstībā, vadošās iestādes uzstāda plakātus, kas rāda Savienības ieguldījumu un, iespējams, attiecīgo fondu, pie visām iestādēm, kas īsteno struktūrfondu finansētus pasākumus vai izmanto tos (nodarbinātības dienesti, profesionālās izglītības centri, tirdzniecības un rūpniecības kameras, lauksaimniecības kameras, reģionu attīstības dienesti utt.).

6.4. Paziņošana ieguvējiem

Visos paziņojumos par palīdzību, ko kompetentās iestādes nosūta ieguvējiem, min Eiropas Savienības daļēja finansējuma faktu un, iespējams, summu vai palīdzības proporciju, ko finansējis attiecīgais Kopienas instruments.

6.5. Informācijas un saziņas materiāls

6.5.1. Ar struktūrfondu daļēji finansētiem palīdzības projektiem saistītu publikāciju (piemēram, brošūru, informatīvo lapu un apkārtrakstu) titullapā ir jābūt skaidrai norādei par Eiropas Savienības un, vajadzības gadījumā, attiecīgā fonda līdzdalību, kā arī Kopienas emblēmai, ja izmantots arī valsts vai reģiona ģerbonis.

Publikācijās ir jābūt norādēm par organizāciju, kas atbild par informācijas saturu, un vadošo iestādi, kas izraudzīta, lai īstenotu attiecīgo palīdzību.

6.5.2. Attiecībā uz informāciju, kas nodota atklātībā ar elektroniskiem līdzekļiem (tīmekļa vietas, potenciālajiem ieguvējiem domātas datu bāzes) vai kā audiovizuāls materiāls pēc analoģijas piemēro iepriekš izklāstītos principus. Sastādot saziņas darbību plānu, pienācīgi ir jāņem vērā jaunās tehnoloģijas, kas ļauj ātru un efektīvu informācijas izplatīšanu un sekmē dialogu ar plašu sabiedrību.

Tīmekļa vietnēs, kas attiecas uz struktūrfondiem:

- vismaz mājas lapā ir jāmin Eiropas Savienības un vajadzības gadījumā attiecīgā fonda ieguldījums,

- ir jābūt hipersaitei ar citām Komisijas tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar citiem struktūrfondiem.

6.6. Informatīvi pasākumi

Tādos informatīvos pasākumos kā konferences, semināri, gadatirgi un izstādes, kas saistīti ar struktūrfondu daļēji finansētiem pasākumiem, to organizatori nepārprotami norāda uz Kopienas ieguldījumu palīdzības pasākumos, izkarot Eiropas karogu sanāksmes telpās un izmantojot Kopienas emblēmu dokumentos.

Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs vajadzības gadījumā palīdz sagatavot un īstenot šādus pasākumus.

--------------------------------------------------