32000R1150Úradný vestník L 130 , 31/05/2000 S. 0001 - 0012


Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000

z 22. mája 2000,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 279,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 183,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 94/728/ES, Euratom z 31. októbra 1994 o systéme vlastných zdrojov spoločenstva [1], najmä na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [3],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 z 29. mája 1989, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 88/376/EHS, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstva [4], bolo často a významne zmenené a doplnené [5]. Z dôvodov zrozumiteľnosti a racionality by teda uvedené nariadenie malo byť vydané v úplnom znení.

(2) Spoločenstvo musí mať vlastné zdroje uvedené v článku 2 rozhodnutia 94/728/ES, Euratom k dispozícii za čo najlepších podmienok a musia sa teda ustanoviť úpravy zabezpečujúce, aby štáty poskytovali Komisii vlastné zdroje vyhradené pre spoločenstvá.

(3) Členské štáty tradične odvádzajú vlastné zdroje v súlade so zákonmi, vykonávacími právnymi predpismi a správnymi predpismi, ktoré sa, ak je to potrebné, prispôsobujú požiadavkám predpisov spoločenstva. Komisia musí takéto prispôsobovanie monitorovať a, kde je to potrebné, predkladať návrhy.

(4) Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci zasadania Rady, prijali 13. novembra 1991 rezolúciu o ochrane finančných záujmov spoločenstva [6].

(5) Vo vzťahu k vlastným zdrojom musí byť vymedzená koncepcia ich zriadenia a s cieľom splnenia povinnosti zriadiť vlastné zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom musia byť upravené podrobné pravidlá.

(6) Pre vlastné zdroje pochádzajúce z odvodov za cukor, ktoré je potrebné nahradiť počas rozpočtového roka zodpovedajúceho obchodnému roku, ku ktorému sa viažu príslušné výdavky by malo byť ustanovené, aby členské štáty sprístupňovali tieto odvody Komisii počas rozpočtového roka, v ktorom vznikli.

(7) Transparentnosť systému vlastných zdrojov by sa mala zvýšiť a rozpočtovému orgánu by sa malo dodávať viac informácií.

(8) Členské štáty musia uchovávať k dispozícii pre Komisiu a ak je to potrebné, postúpiť jej dokumenty a informácie, ktoré jej umožňujú vykonávať právomoci, ktoré na ňu boli prenesené vo vzťahu k vlastným zdrojom spoločenstva.

(9) Vnútroštátne orgány zodpovedné za vyberanie vlastných zdrojov musia byť schopné kedykoľvek predložiť Komisii dokumenty, ktoré odôvodňujú vybrané vlastné zdroje.

(10) Úpravy, na základe ktorých členské štáty podávajú Komisii správy, by mali Komisii umožňovať monitorovanie činnosti členských štátov spojené s nahradením vlastných zdrojov, najmä v prípade podvodov a nezrovnalostí.

(11) Pre nároky, ktoré neboli nahradené, by sa mali viesť samostatné účtovné záznamy. Tieto účtovné záznamy a odovzdávanie štvrťročných výpisov z nich by malo Komisii umožniť podrobnejšie monitorovať činnosti členských štátov spojené s výberom vlastných zdrojov, najmä činnosti, skompromitované podvodmi a nezrovnalosťami.

(12) Pre vzťahy medzi Komisiou a členskými štátmi by sa mala stanoviť lehota, nakoľko nové nároky vytvorené členskými štátmi za uplynulé roky sa považujú za nároky pre súčasný rok.

(13) Vo vzťahu k vlastným zdrojom pochádzajúcim z dane z pridanej hodnoty, ďalej nazývaným "zdroje z DPH", uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom by sa malo ustanoviť, aby členské štáty vo forme pravidelných mesačných dvanástin sprístupňovali spoločenstvu vlastné zdroje, ktoré sú uvedené v rozpočte, a následne upravili sprístupnené čiastky podľa skutočného základu zdrojov z DPH, akonáhle sa tento úplne sprístupní.

(14) Tento postup by sa mal vzťahovať aj na dodatočné zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutia, ďalej nazývané "dodatočné zdroje", vytvorené v súlade so smernicou Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [7].

(15) Vlastné zdroje musia byť sprístupňované formou vloženia splatných čiastok na účet založený za týmto účelom v mene Komisie štátnou pokladnicou alebo orgánom určeným za týmto účelom jednotlivým členským štátom. Aby sa pohyby prostriedkov obmedzili na tie, ktoré sú potrebné na plnenie rozpočtu, spoločenstvo sa musí pri čerpaní z vyššie uvedených účtov obmedziť výhradne na prípady krytia hotovostných potrieb Komisie.

(16) Vyplácanie pomoci, ktorá vyplýva z uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1765/92 z 30. júna 1992, ustanovujúceho systém podpory pre výrobcov niektorých orných plodín [8], prebieha najmä počas prvých mesiacov roka; keďže Komisia musí mať k dispozícii dostatočné finančné zdroje v hotovosti, aby mohla tieto platby uskutočňovať.

(17) Rozhodnutie Rady 94/729/ES z 31. októbra 1994 o rozpočtovej disciplíne [9] stanovuje položku všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezervu pre pôžičky spoločenstva a záruky pôžičiek poskytované nečlenským krajinám a v takýchto krajinách rezervu pre pomoc v mimoriadnych situáciách. Je potrebné prijať zmeny a doplnenia upravujúce pokrytie položky vlastných zdrojov zodpovedajúcich týmto rezervám.

(18) S cieľom zabezpečenia financovania rozpočtu spoločenstva za každých okolností by mal byť ustanovený postup pre sprístupňovanie príspevkov založených na hrubom národnom produkte, ďalej nazývaných "finančné príspevky z HNP", ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 7 rozhodnutia 88/376/EHS, Euratom.

(19) Mal by byť vymedzený pojem zostatok, ktorý sa má previesť do nasledujúceho rozpočtového roka.

(20) Členské štáty by mali kontrolovať a preskúmavať vytvorenie a sprístupnenie vlastných zdrojov. Komisia by mala vykonávať svoje právomoci v súlade s týmto nariadením. Právomoci Komisie by mali byť dojednané s ohľadom na inšpekčné opatrenia, ktoré sa týkajú dodatočných zdrojov.

(21) Úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou uľahčí riadne uplatňovanie rozpočtových pravidiel, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

PRVÁ HLAVA

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 [10] a smernica 89/130/EHS, Euratom tak, ako je to uvedené v tomto nariadení, sprístupnia sa Komisii a preskúmajú vlastné zdroje spoločenstva, ktoré sú ustanovené nariadením 94/728/ES, Euratom, ďalej len "vlastné zdroje".

Článok 2

1. Na účely uplatňovania tohto nariadenia vzniká nárok spoločenstva na vlastné zdroje, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom bezodkladne po splnení podmienok týkajúcich sa zápisu nároku do účtovných kníh a upovedomenia dlžníka, ktoré sú ustanovené v colných predpisoch.

2. Dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 je dátum zápisu do účtovných kníh, ktorý je stanovený v colných predpisoch.

V prípade odvodov a ostatných poplatkov spojených so spoločnou organizáciou trhu s cukrom je dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 dátum upovedomenia, ktorý je stanovený v príslušných nariadeniach o cukre.

Ak dátum upovedomenia nie je výslovne stanovený, je daným dátumom dátum, kedy pre členské štáty vznikol nárok na čiastky splatné dlžníkmi, ak je to potrebné, prostredníctvom zálohovej platby alebo zaplatenia zostatku.

3. Na účely vzniku nároku uvedeného v odseku 1 sa v sporných prípadoch považujú príslušné správne orgány za orgány zodpovedné za vypočítanie výšky nároku najneskôr do doby prijatia prvého správneho rozhodnutia, ktorým sa dlžník upozorňuje na dlh alebo do doby začatia súdneho konania, ak toto nastane skôr.

Dátumom vzniku nároku uvedeného v odseku 1 je dátum rozhodnutia alebo výpočtu, ktorý je potrebné vykonať následne po začatí súdneho konania.

4. Odsek 1 sa uplatňuje v prípade nutnosti opravy oznámenia.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby si ponechali sprievodné doklady týkajúce sa vzniku nároku na vlastné zdroje a ich sprístupňovania najmenej po dobu troch kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa príslušné doklady vzťahujú.

Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú štatistických postupov a základov a sú uvedené v článkoch 4 a 5 smernice 89/130/EHS, Euratom si členské štáty uchovávajú do 30. septembra štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku. Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú základu zdrojov z DPH, sa uchovávajú počas rovnakej doby.

Ak overenie sprievodných dokladov uvedených v prvom a druhom odseku podľa článkov 18 a 19 tohto nariadenia alebo článku 11 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 preukáže, že je potrebná oprava, členské štáty si tieto doklady uchovávajú dlhšie, než je stanovené v prvom odseku tak, aby bolo umožnené vykonanie opravy a monitorovanie.

Článok 4

1. Každý členský štát oznámi Komisii:

a) názvy úradov alebo agentúr zodpovedných za vytvorenie, vyberanie, sprístupňovanie a kontrolu vlastných zdrojov a základné ustanovenia, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti týchto úradov a agentúr;

b) všeobecné ustanovenia upravené zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami a ustanovenia, ktoré sa týkajú účtovných postupov upravujúcich vytvorenie, výber, sprístupňovanie a kontrolu vlastných zdrojov Komisiou;

c) presný názov všetkých správnych a účtovných záznamov, v ktorých sú zapísané vzniknuté nároky tak, ako je to uvedené v článku 2, najmä tých, ktoré sa používajú na čerpanie z účtov stanovených v článku 6.

Komisia je bezodkladne informovaná o akýchkoľvek zmenách týchto názvov alebo ustanovení.

2. Komisia poskytne informácie uvedené v odseku 1 ostatným členským štátom na základe ich žiadosti.

Článok 5

Sadzba uvedená v článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom, ktorá sa stanoví v rámci rozpočtového postupu, sa vypočíta ako percentuálna sadzba čiastky predpokladaného hrubého národného produktu (ďalej len "HNP") členských štátov tak, aby plne pokrývala tú časť rozpočtu, ktorá nie je financovaná z cla, poľnohospodárskych odvodov, odvodov a ostatných poplatkov spojených so spoločnou organizáciou trhu v odvetví cukru, zdrojov z DPH, finančných príspevkov na doplnkové programy výskumu a technologického rozvoja, ostatných príjmov a, kde je to vhodné, finančných príspevkov z HNP.

Sadzba sa v rozpočte vyjadrí číslom s takým počtom desatinných miest, ktorý je potrebný na úplné rozdelenie zdrojov založených na HNP medzi členské štáty.

DRUHÁ HLAVA

Účty pre vlastné zdroje

Článok 6

1. Účty pre vlastné zdroje vedie štátna pokladnica jednotlivých členských štátov alebo orgány určené členskými štátmi; účty sa vedú samostatne pre jednotlivé druhy zdrojov.

2. Pre potreby účtovníctva vlastných zdrojov sa mesiac končí najskôr o 13.00 hod. v posledný pracovný deň mesiaca, v ktorom vznikol nárok.

3. a) Nároky vzniknuté v súlade s článkom 2 sa podľa písmena b) tohto odseku zapisujú do účtovných záznamov najneskôr v prvý pracovný deň po 19. dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol.

b) Vzniknuté nároky, ktoré neboli zapísané v účtovných záznamoch uvedených v písmene a), pretože ešte neboli vybrané a nebola za ne zložená záruka, sa v dobe stanovenej v písmene a) vedú v samostatných účtovných záznamoch. Členské štáty môžu prijať tento postup aj v prípade, že oprávnenosť vzniknutých nárokov, za ktoré sa zložila záruka, je namietaná a že tieto čiastky sa po urovnaní sporov vyplývajúcich z takéhoto namietania môžu zmeniť.

c) Zdroje z DPH a dodatočné zdroje sa však do účtovných záznamov uvedených v písm. a) zapisujú takto:

- dvanástina uvedená v článku 10 ods. 3 sa zapíše v prvý pracovný deň každého mesiaca,

- zostatky uvedené v článku 10 ods. 4 a 7 a úpravy uvedené v článku 10 ods. 6 a 8 sa zapisujú ročne, s výnimkou konkrétnych úprav uvedených v prvej zarážke článku 10 ods. 6, ktoré sa do účtovných záznamov zapisujú v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí dohody medzi príslušným členským štátom a Komisiou.

d) Vzniknuté nároky, ktoré sa týkajú odvodov a ostatných poplatkov súvisiacich so spoločnou organizáciou trhu s cukrom, sa zapisujú do účtovných záznamov uvedených v písmene a). Ak tieto nároky následne nie sú nahradené v stanovenej lehote, členské štáty môžu položku opraviť a výnimočne zapísať nároky do samostatných účtovných záznamov.

4. V lehotách stanovených v odseku 3 zašle každý členský štát Komisii:

a) mesačný výkaz o stave účtov pre nároky uvedené v písm. a) odseku 3.

Spolu s týmito mesačnými výkazmi poskytnú príslušné členské štáty podrobnosti alebo výkazy o odpočtoch z vlastných zdrojov na základe ustanovení, ktoré sa týkajú území s osobitným štatútom.

b) štvrťročný výkaz o stave samostatných účtov uvedených v písm. b) odseku 3.

Podrobné pravidlá pre mesačné a štvrťročné výkazy uvedené v prvom pododseku a riadne zdôvodnené zmeny a doplnenia týchto pravidiel ustanoví Komisia po porade s výborom uvedeným v článku 20. Pravidlá ustanovia akékoľvek primerané lehoty na vykonávanie.

5. Počas dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka zašle každý členský štát Komisii popis prípadov podvodov a nezrovnalostí, ktoré sa týkajú nárokov presahujúcich 10000 eúr.

Pokiaľ to je možné, členské štáty uvedú tieto podrobnosti:

- druh podvodu a/alebo nezrovnalosti (označenie, príslušné colné konanie),

- čiastku chýbajúcich vlastných zdrojov alebo ich predpokladanú rádovú hodnotu,

- predmetný tovar (položku sadzobníka, pôvod, miesto, odkiaľ prišiel),

- stručný popis podvodného konania,

- druh kontroly, ktorá viedla k odhaleniu podvodu a nezrovnalostí,

- vnútroštátne úrady alebo agentúry, ktoré podvod alebo nezrovnalosť odhalili,

- dosiahnutú fázu postupu, vrátane fázy opätovného získania, s odkazom na nárok, ak už vznikol,

- odkaz na oznámenie prípadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97 [11],

- ak je to vhodné, členské štáty zainteresované na danom prípade,

- opatrenia, ktoré boli prijaté alebo ktorých prijatie sa predpokladá, aby sa zabránilo opätovnému výskytu už odhaleného prípadu podvodu alebo nezrovnalosti.

Spolu s každým štvrťročným výkazom podľa prvého pododseku uvádza každý členský štát podrobnosti o stave jednotlivých prípadov podvodu alebo nezrovnalostí, ktoré už boli Komisii oznámené, ak opätovné získanie, zrušenie alebo neúspešné opätovné získanie príslušných nárokov nebolo oznámené skôr.

Za týmto účelom uvedie každý členský štát pre každý z prípadov uvedených v prvom pododseku:

- odkaz na pôvodné oznámenie,

- zostatok, ktorý sa mal opätovne získať počas predchádzajúceho štvrťroka,

- dátum vzniku nároku,

- dátum zápisu do samostatných účtovných záznamov ustanovených v písmene b) odseku 3,

- čiastky, ktoré boli počas príslušného štvrťroka opätovné získané,

- korekciu základu (opravy/zrušenia) počas príslušného štvrťroka,

- odpísané čiastky,

- dosiahnuté štádium správneho alebo súdneho konania,

- zostatok, ktorý sa má opätovne získať ku koncu príslušného štvrťroka.

Podrobné pravidlá pre výkazy uvedené v prvom pododseku a riadne zdôvodnené zmeny a doplnenia týchto pravidiel vypracuje Komisia po porade s výborom uvedeným v článku 20. Pravidlá ustanovia akékoľvek primerané lehoty na vykonávanie.

Článok 7

1. Každý členský štát každoročne zostaví súhrnný účet vzniknutých nárokov vyplývajúcich z účtovných záznamov uvedených v článku 6 ods. 3 písm. a) a zašle ho Komisii do 1. apríla roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku. Pripojí sa poznámka vysvetľujúca akýkoľvek rozdiel medzi celkovými čiastkami súhrnného účtu a súčtom zodpovedajúcich čiastok mesačných výkazov zasielaných členskými štátmi od januára do decembra príslušného roka. Komisia skontroluje, či sa súhrnný účet zhoduje s čiastkami sprístupnenými počas príslušného roka; Komisia má po obdržaní súhrnného účtu dva mesiace na adresovanie akýchkoľvek námietok príslušným členským štátom.

2. Po 31. decembri tretieho roka nasledujúceho po príslušnom roku sa súhrnný účet uvedený v odseku 1 nesmie ďalej opravovať, s výnimkou prípadov oznámených Komisiou alebo príslušným členským štátom pred týmto dátumom.

Článok 8

Opravy vykonané podľa článku 2 ods. 4 sa pripočítajú alebo odpočítajú od celkových čiastok vzniknutých nárokov. Zaznamenajú sa do účtovných záznamov tak, ako je to uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a) a b) a do výkazov tak, ako je to uvedené v článku 6 ods. 4, v súlade s dátumom týchto opráv.

Opravy týkajúce sa prípadov podvodu alebo nezrovnalostí, ktoré už boli oznámené Komisii, sa osobitne zvýraznia.

TRETIA HLAVA

Sprístupňovanie vlastných zdrojov

Článok 9

1. V súlade s postupom ustanoveným v článku 10 pripisuje každý členský štát vlastné zdroje na účet založený v mene Komisie v rámci štátnej pokladnice alebo orgánu, ktorý na tento účel určil.

Tento účet sa vedie bez poplatkov.

2. V súlade s nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 3418/93 [12] čiastky pripisované na tento účet Komisia prevádza a do svojich účtovných záznamoch zaznamenáva v eurách.

Článok 10

1. Po odpočítaní nákladov na vyberanie vo výške 10 % v súlade článkom 2 ods. 3 rozhodnutia 94/728/ES, Euratom sa vklad vlastných zdrojov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) daného rozhodnutia vykoná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po 19. dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol, v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

Avšak pre nároky uvedené v samostatných účtovných záznamoch podľa článku 6 ods. 3 písm. b) sa vklad musí vykonať najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po 19. dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli nároky nahradené.

2. Ak je to potrebné, Komisia môže vyzvať členské štáty, aby vložili zdroje s výnimkou zdrojov z DPH a dodatočných zdrojov, na príslušný účet jeden mesiac vopred na základe informácií, ktoré majú k dispozícii k 15. dňu daného mesiaca.

Každý uskutočnený preddavkový vklad sa opraví v nasledujúcom mesiaci pri vykonaní vkladu uvedeného v odseku 1. Táto oprava pozostáva z vykonania vkladu – negatívnej položky, ktorého čiastka sa rovná čiastke vykonaného preddavkového vkladu.

3. Zdroje z DPH, dodatočné zdroje – s výnimkou čiastky zodpovedajúcej menovej rezerve EAGGF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond), rezerve pre pôžičky a záruky pôžičiek a rezerve pre pomoc v mimoriadnych situáciách – a, kde je to vhodné, finančné príspevky z HNP sa pripisujú v prvý pracovný deň každého mesiaca, pričom jednotlivé čiastky predstavujú jednu dvanástinu príslušných celkových čiastok rozpočtu, prevedenú do jednotlivých národných mien za použitia výmenných kurzov platných v posledný deň vyhlásenia kurzov kalendárneho roka, predchádzajúceho rozpočtovému roku, ako je uverejnený v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Pre špecifické potreby platby výdavkov garančnej sekcie EAGGF môže Komisia, v súlade s nariadením (EHS) č. 1765/92 a v závislosti od stavu financií v hotovosti spoločenstva, vyzvať členské štáty, aby v prvom finančnom štvrťroku vložili dvanástinu alebo časť dvanástiny čiastok rozpočtu pre zdroje z DPH a/alebo dodatočné zdroje, s výnimkou vlastných zdrojov určených na krytie menovej rezervy EAGGF, rezervy na pôžičky a záruky pôžičiek a rezervy pre pomoc v mimoriadnych situáciách, na príslušný účet jeden alebo dva mesiace vopred.

Po prvom štvrťroku nesmie požadovaný mesačný vklad presiahnuť jednu dvanástinu zdrojov založených na DPH a HNP, pričom zostáva v medziach čiastok vložených do rozpočtu na daný účel.

Komisia túto skutočnosť oznámi členským štátom vopred, najneskôr dva týždne pred požadovaným vkladom.

Na tieto preddavkové vklady sa vzťahuje jedenásty pododsek týkajúci sa čiastky, ktorá sa má vložiť v januári každého roka a dvanásty pododsek uplatňovaný v prípade, že rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý pred začiatkom príslušného rozpočtového roka.

Vklad s ohľadom na menovú rezervu EAGGF uvedený v článku 6 rozhodnutia 94/728/ES, rezervu na pôžičky a záruky pôžičiek a rezervu pre pomoc v mimoriadnych situáciách vytvorený rozhodnutím 94/729/ES sa vykoná v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po zaťažení rozpočtu príslušným výdavkom a je obmedzený na príslušný výdavok, ak sa vykoná pred 16. dňom daného mesiaca. Ak sa tak nestane, vklad sa vykoná v prvý pracovný deň druhého mesiaca po zaťažení rozpočtu.

Odlišne od článku 6 rozpočtového nariadenia z 21. decembra 1977 vzťahujúceho sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [13], ďalej len "rozpočtové nariadenie", sa na tieto vklady berie zreteľ v rozpočtovom roku, s ktorým sú spojené.

Avšak ak je situácia, ktorá sa týka plnenia rozpočtu v rámci rozpočtového roka taká, že vklady týkajúce sa menovej rezervy EAGGF a rezervy pre pomoc v mimoriadnych situáciách nie sú s cieľom dosiahnutia rovnováhy medzi príjmami a výdavkami pre príslušný rok potrebné, Komisia rozhodne o tom, že nebude vyžadovať tieto vklady alebo časti týchto vkladov.

Akákoľvek zmena jednotnej sadzby zdrojov z DPH v rámci opravy povolenej pre Spojené kráľovstvo a jej financovanie uvedené v článku 5 rozhodnutia 94/728/ES, Euratom, dodatočné zdroje a, kde je to vhodné, finančné príspevky z HNP, si vyžaduje konečné prijatie doplnkového alebo pozmeneného rozpočtu a následné úpravy dvanástin, ktoré boli vložené na príslušné účty od začiatku rozpočtového roka.

Takéto úpravy sa vykonajú pri prvom vklade po konečnom prijatí pozmeneného alebo doplnkového rozpočtu, ak sa tento prijme pred 16. dňom mesiaca. Inak sa vykonajú pri druhom vklade po konečnom prijatí. Odlišne od článku 6 rozpočtového nariadenia sa tieto prispôsobené čiastky zaúčtujú do rozpočtového roka zodpovedajúceho príslušnému doplnkovému alebo pozmenenému rozpočtu.

Výpočet dvanástin pre január každého rozpočtového roka sa zakladá na čiastkach stanovených v návrhu rozpočtu, s výnimkou čiastok určených na financovanie menovej rezervy EAGGF uvedených v článku 78 ods. 3 Zmluvy o ESUO, článku 272 ods. 3 Zmluvy o ES a článku 177 ods. 3 Zmluvy o ESAE; dvanástiny sa prevedú do jednotlivých národných mien za použitia výmenných kurzov platných v prvý deň vyhlásenia kurzov po 15. decembri kalendárneho roka, predchádzajúceho rozpočtovému roku; úprava sa vykoná s ohľadom na vklad na nasledujúci mesiac.

Ak rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý pred začiatkom rozpočtového roka, členské štáty vložia v prvý pracovný deň každého mesiaca, vrátane januára, na príslušné účty jednu dvanástinu príslušnej čiastky vlastných zdrojov z DPH, dodatočných zdrojov, s výnimkou čiastok určených na financovanie menovej rezervy EAGGF, a kde je to vhodné, finančných príspevkov z HNP, podľa posledného s konečnou platnosťou prijatého rozpočtu, úprava sa vykoná v prvý deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu; ak sa tento prijme pred 16. dňom mesiaca. Inak sa úprava vykoná v druhý deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu.

4. Každý členský štát sa na základe výročného výkazu o základe zdrojov z DPH, ktorý je ustanovený v článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89, zaťaží čiastkou vypočítanou na základe informácií uvedených v danom výkaze za použitia jednotnej sadzby prijatej pre predchádzajúci rozpočtový rok a v jeho prospech sa pripíše 12 splátok zaplatených počas daného rozpočtového roka. Základ vlastných zdrojov z DPH žiadneho štátu však nesmie prekročiť percentuálne sadzby určené článkom 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom tak, ako je to uvedené v prvej vete odseku 7 tohto článku. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

5. Komisia následne vypočíta úpravu finančných príspevkov tak, aby na základe skutočného výnosu zo zdrojov z DPH obnovila v rámci rozpočtu pôvodné rozčlenenie medzi zdrojmi z DPH a finančnými príspevkami z HNP. Pre potreby výpočtu týchto prispôsobených finančných príspevkov sa zostatky uvedené v odseku 4 prevedú na eurá za použitia výmenných kurzov platných v prvý pracovný deň po 15. novembri pred vykonaním vkladov ustanovených v odseku 4. Pre každý príslušný členský štát sa súčet zostatkov DPH prispôsobí použitím pomeru medzi finančnými príspevkami uvedenými v rozpočte a zdrojmi z DPH. Komisia výsledky tohto výpočtu oznámi členským štátom, ktoré počas predchádzajúceho rozpočtového roka platili finančné príspevky z HNP tak, aby mohli v prvý pracovný deň mesiaca december rovnakého roka účet uvedený v článku 9 ods. 1 primerane zaťažiť príslušnou čiastkou alebo danú čiastku na tento účet pripísať.

6. Akákoľvek oprava základu zdrojov z DPH podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 má, pre každý príslušný členský štát, pre ktorý tento základ, prihliadajúc na tieto opravy, neprekračuje percentuálne sadzby určené článkom 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom, za následok tieto úpravy zostatku uvedeného v odseku 4 tohto článku:

- opravy podľa prvého pododseku článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 vykonané do 31. júla majú za následok vznik všeobecnej úpravy čiastky, ktorá sa má vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december rovnakého roka. Konkrétnu prispôsobenú čiastku však možno po dohode príslušného členského štátu a Komisie vložiť na uvedený účet pred týmto dátumom,

- ak majú opatrenia, ktoré Komisia vykoná podľa druhého pododseku článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 s cieľom opravy základu, za následok úpravu vkladov na účte uvedenom v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia, takáto úprava sa vykoná v deň stanovený Komisiou v súlade s uvedenými opatreniami.

Zmeny HNP uvedené v odseku 8 tohto článku majú taktiež za následok úpravu zostatkov akýchkoľvek členských štátov, pre ktoré príslušný základ, prihliadajúc na uvedené opravy, neprekračuje percentuálne sadzby určené článkom 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom. Úpravy zostatkov DPH, ktoré sa majú vykonať do prvého pracovného dňa mesiaca december každého roka podľa prvého pododseku tohto odseku, majú taktiež za následok výpočet ďalších úprav finančných príspevkov z HNP, ktorý vykoná Komisia. Výmenné kurzy, ktoré sa použijú pre výpočet týchto ďalších úprav, sú kurzy použité pre pôvodný výpočet uvedené v odseku 5.

Komisia včas oznámi tieto úpravy čiastok členským štátom, aby ich mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

Konkrétnu upravenú čiastku však možno po dohode príslušného členského štátu a Komisie vložiť na uvedený účet kedykoľvek.

7. Na základe hodnôt súhrnného HNP na úrovni trhových cien a jeho zložiek z predchádzajúceho roka poskytnutých členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 89/190/EHS, Euratom, sa každý členský štát zaťaží čiastkou vypočítanou z HNP a sadzby prijatej pre predchádzajúci rozpočtový rok, upravenou, kde je to vhodné, so zreteľom na akékoľvek použitia menovej rezervy EAGGF, rezervy na pôžičky a záruky pôžičiek alebo rezervy pre pomoc v mimoriadnych situáciách a v jeho prospech sa pripíšu platby uskutočnené počas príslušného predchádzajúceho rozpočtového roka. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

8. Akékoľvek zmeny HNP z predchádzajúcich rozpočtových rokov v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 89/130/EHS, Euratom, podľa jej článku 6, majú pre každý príslušný členský štát za následok úpravu zostatku stanoveného podľa odseku 7. Táto úprava sa vykoná spôsobom ustanoveným v prvom pododseku odseku 6. Komisia včas oznámi tieto upravené čiastky členským štátom, aby ich mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka. Po 30. septembri štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku sa na akékoľvek zmeny HNP viac neprihliada, s výnimkou prípadov oznámených v tejto lehote Komisiou alebo príslušným členským štátom.

9. Operácie uvedené v odsekoch 4 až 8 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané.

Článok 11

Akékoľvek omeškanie v prípade vkladu na účet uvedený v článku 9 ods. 1 má pre príslušný členský štát za následok vznik povinnosti platiť úroky podľa úrokovej sadzby platnej v príslušný deň pre operácie krátkodobého verejného financovania zvýšenej o dve percentá. Táto sadzba sa za každý mesiac meškania zvyšuje o 0,25 percenta. Zvýšená sadzba sa vzťahuje na celú dobu omeškania.

ŠTVRTÁ HLAVA

Správa hotovostných finančných zdrojov

Článok 12

1. Komisia čerpá čiastky pripísané na účty uvedené v článku 9 ods. 1 v rozsahu potrebnom na pokrytie svojich potrieb hotovostných finančných zdrojov vyplývajúcich z plnenia rozpočtu.

2. Ak potreby hotovostných finančných zdrojov presahujú aktíva na účtoch, Komisia môže čerpať nad rámec celkovej čiastky týchto aktív za predpokladu, že v rozpočte sú k dispozícii čiastky vyhradené na tento účel a že čerpá v medziach vlastných zdrojov uvedených v rozpočte. V takomto prípade vopred informuje členské štáty o akýchkoľvek predvídateľných potrebách presahujúcich aktíva na účtoch.

3. Vo výhradnom prípade nesplatenia pôžičky uzavretej alebo garantovanej podľa nariadení a rozhodnutí Rady, za okolností, kedy Komisia nemôže aktivovať iné opatrenia ustanovené vo finančných úpravách, ktoré sa vzťahujú na tieto pôžičky, aby včas zabezpečila splnenie právnych záväzkov spoločenstva voči ručiteľom, sa s cieľom splatenia dlhov spoločenstva môžu prechodne uplatňovať odseky 2 a 4 bez ohľadu na podmienky uvedené v odseku 2.

4. Rozdiel medzi celkovou čiastkou aktív a potrebami hotovostných finančných zdrojov sa v rozsahu, v ktorom je to možné, rozdelí medzi členské štáty v pomere k odhadovaným príjmom rozpočtu pochádzajúcim z jednotlivých štátov.

5. Členské štáty alebo orgány nimi vymenované v súlade s článkom 9 ods. 1 realizujú platobné príkazy Komisie čo najskôr a najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia a Komisii zasielajú výpis z účtu najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia každej transakcie.

V prípade hotovostných transakcií však členské štáty realizujú príkazy v lehote požadovanej Komisiou.

PIATA HLAVA

Postup na uplatňovanie článku 2 ods. 7 rozhodnutia 88/376/EHS, Euratom

Článok 13

1. Tento článok sa uplatňuje v prípade, že je potrebné vykonať dočasnú výnimku ustanovenú v článku 2 ods. 7 rozhodnutia 88/376/EHS, Euratom.

2. HNP na úrovni trhových cien vypočítava Štatistický úrad Európskych spoločenstiev na základe štatistík pripravených v súlade s Európskym systémom integrovaného ekonomického účtovníctva (ESA), pričom pre každý členský štát tento HNP zodpovedá aritmetickému priemeru prvých troch rokov päťročného obdobia predchádzajúceho rozpočtového roka, pre ktorý sa uplatnili ustanovenia článku 2 ods. 7 rozhodnutia 88/376/EHS, Euratom. Na zmeny štatistických údajov vykonané po konečnom prijatí rozpočtu sa neprihliada.

3. HNP sa pre každý referenčný rok vypočíta v eurách na základe priemerného kurzu euro za príslušný rok.

4. Komisia v období, v ktorom sa uplatňuje dočasná výnimka ustanovená v článku 2 ods. 7 rozhodnutia 88/376/EHS, Euratom pre jeden alebo viac členských štátov určí vo svojom predbežnom návrhu rozpočtu percentuálnu sadzbu zodpovedajúcu finančným príspevkom takýchto členských štátov na základe pomeru ich HNP k celkovej čiastke HNP všetkých členských štátov a určí čiastku tej časti rozpočtu, ktorá sa má financovať zo zdrojov z DPH za použitia jednotnej sadzby a finančných príspevkov z HNP.

Tieto hodnoty sa schvália v súlade s postupom schvaľovania rozpočtu.

Článok 14

1. Pojem HNP na úrovni trhových cien zodpovedá pojmu, ktorý je uvedený v článkoch 1 a 2 smernice 89/130/EHS, Euratom.

2. Hodnoty, ktoré sa majú použiť pri výpočte percentuálnej sadzby finančných príspevkov z HNP, sú hodnoty poskytnuté v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 89/130/EHS, Euratom a sú predmetom úpravy jej článku 6. V prípade neexistencie takýchto hodnôt použije Štatistický úrad Európskych spoločenstiev dostupné údaje.

ŠIESTA HLAVA

Postup na uplatňovanie článku 7 rozhodnutia 94/728/ES, Euratom

Článok 15

Na účely uplatňovania článku 7 rozhodnutia 94/728/ES, Euratom sa zostatok daného rozpočtového roka skladá z rozdielu medzi:

- všetkými príjmami vybranými za daný rozpočtový rok,

a

- čiastkou platieb vykonaných v danom rozpočtovom roku pre rozpočtové položky, zvýšenou o čiastku rozpočtových položiek pre ten istý rozpočtový rok, prenesenú podľa článkov 7 ods. 1 a 2 písm. b) rozpočtového nariadenia.

Tento rozdiel sa zvýši alebo zníži na jednej strane o čistú čiastku rozpočtových položiek prenesených z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré boli zrušené na druhej strane a, odlišne od článku 5 ods. 1 rozpočtového nariadenia, o:

- platby nediferencovaných rozpočtových položiek vykonané naviac, prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka podľa článku 7 ods. 1 rozpočtového nariadenia v dôsledku zmien výmenných kurzov euro,

a

- zostatok vyplývajúci zo ziskov a strát, ktoré počas rozpočtového roka nastali v dôsledku výmeny mien.

Článok 16

Komisia každý rozpočtový rok pred koncom mesiaca október odhadne na základe údajov, ktoré má v tom čase k dispozícii, vlastné zdroje vybrané za celý rok.

Akékoľvek citeľnejšie zmeny pôvodných odhadov môžu mať za následok vznik návrhu na zmeny a doplnenia predbežného návrhu rozpočtu pre nasledujúci rozpočtový rok alebo doplnkového a pozmeneného rozpočtu pre súčasný rozpočtový rok.

Pre operácie uvedené v článku 10 ods. 4 až 8 sa môže čiastka príjmov stanovená v rozpočte pre súčasný rozpočtový rok prostredníctvom pozmeneného rozpočtu zvýšiť alebo znížiť o čiastku, ktorá je výsledkom týchto operácií.

SIEDMA HLAVA

Ustanovenia týkajúce sa inšpekčných opatrení

Článok 17

1. Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že čiastka zodpovedajúca nárokom vzniknutým podľa článku 2 je sprístupnená Komisii tak, ako je uvedené v tomto nariadení.

2. Členské štáty sú oslobodené od povinnosti sprístupňovať Komisii čiastky zodpovedajúce vzniknutým nárokom výhradne v prípade, keď z dôvodu vis maior tieto čiastky nevybrali. Členské štáty naviac môžu považovať túto povinnosť sprístupňovať takéto čiastky Komisii za bezpredmetnú v špecifických prípadoch, kedy sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých relevantných okolností jednotlivých prípadov zistí, že vyberanie je z dlhodobého hľadiska nemožné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť členským štátom. Ak tieto čiastky, prevedené do príslušnej národnej meny za použitia výmenného kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca október predchádzajúceho kalendárneho roka presahujú 10000 eúr, musia byť takéto prípady uvedené v správe ustanovenej v odseku 3; táto správa musí obsahovať uvedenie dôvodov, pre ktoré príslušný členský štát nebol schopný príslušné čiastky sprístupniť. Komisia môže, ak je to vhodné, postúpiť svoje pripomienky príslušnému členskému štátu do šiestich mesiacov.

3. Členské štáty informujú prostredníctvom výročných správ Komisiu o podrobnostiach a výsledkoch svojich inšpekcií a o celkových údajoch a zásadných otázkach, ktoré sa týkajú najdôležitejších problémov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, najmä predmetov súdnych sporov. Správy sa Komisii zasielajú najneskôr do 30. apríla roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku.

Komisia po porade s výborom, ktorý je uvedený v článku 20, vypracuje vzorku takéhoto výkazu a jeho riadne odôvodnené zmeny a doplnenia. Stanovia sa akékoľvek primerané lehoty na vykonávanie.

Komisia zašle do 30. júna roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, ktorý je uvedený v druhej vete odseku 1, Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu o oznamoch členských štátoch podľa tohto článku a článku 6 ods. 5.

Článok 18

1. Členské štáty vykonávajú kontroly a vyšetrovania, ktoré sa týkajú vzniku a sprístupňovania vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnutia 94/728/ES, Euratom. Komisia vykonáva svoje právomoci tak, ako je to uvedené v tomto článku.

2. Členské štáty v súlade s odsekom 1:

a) vykonávajú na žiadosť Komisie dodatočné inšpekčné opatrenia. Komisia vo svojej žiadosti uvedie dôvody pre dodatočnú inšpekciu,

b) prizývajú Komisiu, na jej žiadosť, k inšpekčným opatreniam, ktoré vykonávajú.

Členské štáty podniknú všetky kroky potrebné na zjednodušenia vykonávanie týchto inšpekčných opatrení. Ak je k týmto opatreniam prizvaná Komisia, členské štáty jej dajú k dispozícii sprievodné doklady uvedené v článku 3.

S cieľom obmedziť dodatočné inšpekčné opatrenia na minimum:

a) môže Komisia v špecifických prípadoch požadovať, aby jej boli predložené niektoré doklady;

b) musia byť vložené na účty tie čiastky, ktoré súvisia s nezrovnalosťami alebo omeškaním vzniku nároku, vkladu na účty a sprístupnenia vlastných zdrojov zisteným počas vyššie uvedených inšpekcií identifikované v mesačných výkazoch o stave účtov uvedených v článku 6 ods. 4 prostredníctvom vhodných poznámok.

3. Komisia môže vykonávať inšpekčné opatrenia priamo na mieste bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2. Zástupcovia, ktorých Komisia schváli s cieľom vykonávania takýchto inšpekčných opatrení, majú v miere, v akej si to vyžaduje riadne uplatňovanie tohto nariadenia, prístup k sprievodným dokladom uvedeným v článku 3 a ku akýmkoľvek iným vhodným dokumentom súvisiacim so sprievodnými dokladmi. Komisia v riadne odôvodnenom oznámení včas oznámi takúto inšpekciu členskému štátu, v ktorom majú byť inšpekčné opatrenia vykonané. Na vykonávaní takýchto inšpekčných opatrení sa zúčastňujú zástupcovia príslušného členského štátu.

4. Inšpekčné opatrenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa netýkajú:

a) inšpekčných opatrení vykonávaných členskými štátmi v súlade s ich vlastnými ustanoveniami upravenými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami;

b) opatrení ustanovených v článkoch 246, 247, 248 a 276 Zmluvy o ES a článkoch 160a, 160b, 160c a 180b Zmluvy o ESAE;

c) inšpekčných úprav vykonaných v súlade s článkom 279 písm. c) Zmluvy o ES a článkom 183 písm. c) Zmluvy o ESAE.

5. Komisia predkladá každé tri roky Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní inšpekčných opatrení.

Článok 19

Komisia spolu s príslušnými členskými štátmi každoročne preskúma možné chyby v zostavovaní poskytnutých súhrnných údajov, najmä v prípadoch, na ktoré upozorní Riadiaci výbor pre HNP. V rámci takéhoto preskúmania môže Komisia v jednotlivých prípadoch, kedy by inak nebolo možné záležitosť riadne posúdiť, preskúmať aj výpočty a základné štatistiky, s výnimkou informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých spoločností alebo osôb. Komisia rešpektuje vnútroštátne predpisy o utajovaní štatistických údajov.

ÔSMA HLAVA

Ustanovenia týkajúce sa Poradného výboru pre vlastné zdroje spoločenstiev

Článok 20

1. Týmto sa zriaďuje Poradný výbor pre vlastné zdroje spoločenstiev, ďalej len "výbor".

2. Výbor sa skladá so zástupcov členských štátov a Komisie. Každý členský štát zastupuje vo výbore najviac päť úradníkov.

Predsedom výboru je zástupca Komisie. Činnosť sekretariátu výboru zabezpečuje Komisia.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 21

1. Výbor skúma otázky vznesené jeho predsedom z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti zástupcu členského štátu, ktorého sa týka uplatňovanie tohto nariadenia, najmä v súvislosti s:

a) informáciami a správami uvedenými v článkoch 4 ods. 1 písm. b), 6, 7 a 17 ods. 3;

b) prípadmi vis maior uvedenými v článku 17 ods. 2;

c) inšpekčnými opatreniami ustanovenými v článku 18 ods. 2.

Výbor taktiež preskúmava odhady vlastných zdrojov.

2. Výbor na základe žiadosti predsedu poskytne svoje stanovisko v lehote, ktorú môže predseda stanoviť s ohľadom na naliehavosť záležitosti, ak je to potrebné, hlasovaním. Stanovisko sa zaznamená do zápisnice; naviac každý členský štát má právo požiadať o zaznamenanie svojho stanoviska do zápisnice. Komisia v maximálnej miere zohľadní stanovisko doručené výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým sa jeho stanovisko zohľadnilo.

DEVIATA HLAVA

Záverečné ustanovenia

Článok 22

Nariadenie (EHS, Euratom) č. 1552/89 sa zrušuje.

Odkazy na vyššie uvedené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou, ktorá je uvedená v časti A prílohy.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2000

Za Radu

predseda

J. Gama

[1] Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 9. Rozhodnutie nahrádzajúce rozhodnutie č. 88/376/ES, Euratom (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24).

[2] Stanovisko poskytnuté 18. januára 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 145, 9.5.1998, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ES) č. 1355/96 (Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 3).

[5] Pozri prílohu, časť B.

[6] Ú. v. ES C 328, 17.12.1991, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

[8] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 12. Nariadenie nahradené nariadením (ES) č. 1251/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 14.

[10] Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 1).

[11] Nariadenie Rady (ES) č. 515 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

[12] Nariadenie Komisie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3418/93 z 9. decembra 1993 ustanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie niektorých ustanovení rozpočtového nariadenia z 21. decembra 1977 (Ú. v. ES L 315, 16.12.1993, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím 1999/537/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 206, 5.8.1999, s. 24).

[13] Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, str. 1. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, str. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ČASŤ A

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS, Euratom) č. 1552/89 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 ods. 1 | Článok 2 ods. 1 |

Článok 2 ods. 1a | Článok 2 ods. 2 |

Článok 2 ods. 1b | Článok 2 ods. 3 |

Článok 2 ods. 2 | Článok 2 ods. 4 |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 5 |

Článok 6 ods. 1 | Článok 6 ods. 1 |

Článok 6 ods. 1a | Článok 6 ods. 2 |

Článok 6 ods. 2 písm. a) | Článok 6 ods. 3 písm. a) |

Článok 6 ods. 2 písm. b) | Článok 6 ods. 3 písm. b) |

Článok 6 ods. 2 písm. c) | Článok 6 ods. 3 písm. c) |

Článok 6 ods. 2 písm. d) | Článok 6 ods. 3 písm. d) |

Článok 6 ods. 3 písm. a) | Článok 6 ods. 4, prvý pododsek, písm. a) |

Článok 6 ods. 3 písm. b), prvý pododsek | Článok 6 ods. 4, prvý pododsek, písm. b) |

Článok 6 ods. 3 písm. b), druhý pododsek | Článok 6 ods. 4, druhý pododsek |

Článok 6 ods. 4 | Článok 6 ods. 5 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12 | Článok 12 |

Článok 13 | Článok 13 |

Článok 14 | Článok 14 |

Článok 15 | Článok 15 |

Článok 16 | Článok 16 |

Článok 17 | Článok 17 |

Článok 18 ods. 1 | Článok 18 ods. 1 |

Článok 18 ods. 2, prvý pododsek, prvá zarážka | Článok 18 ods. 2, prvý pododsek, písm. a) |

Článok 18 ods. 2, prvý pododsek, druhá zarážka | Článok 18 ods. 2, prvý pododsek, písm. b) |

Článok 18 ods. 2, druhý pododsek | Článok 18 ods. 2, druhý pododsek |

Článok 18 ods. 2, tretí pododsek | Článok 18 ods. 2, tretí pododsek |

Článok 18 ods. 3 | Článok 18 ods. 3 |

Článok 18 ods. 4 | Článok 18 ods. 4 |

Článok 18 ods. 5 | Článok 18 ods. 5 |

Článok 19 | Článok 19 |

Článok 20 | Článok 20 |

Článok 21 | Článok 21 |

Článok 22 | — |

Článok 23 | — |

— | Článok 22 |

— | Článok 23 |

— | Príloha |

ČASŤ B

Nariadenia, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom) č. 1552/89

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 3464/93 z 10. decembra 1993 (Ú. v. ES L 317, 18.12.1993, s. 1).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2729/94 z 31. októbra 1994 (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 5).

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 1355/96 z 8. júla 1996 (Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 3).

--------------------------------------------------