32000R0814Uradni list L 100 , 20/04/2000 str. 0007 - 0009


Uredba Sveta (ES) št. 814/2000

z dne 17. aprila 2000

o ukrepih za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Členi 32 do 38 Pogodbe določajo izvajanje skupne kmetijske politike.

(2) Uredba Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [3] določa, da se ukrepi, namenjeni za zagotavljanje informacij o skupni kmetijski politiki, financirajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

(3) Glavni praktični vidiki sedanje politike informiranja v smislu skupne kmetijske politike naj se obdržijo.

(4) Člen 22(1) Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977, ki velja za skupni proračun Evropskih skupnosti [4], določa, da se za izvajanje odobrenih proračunskih sredstev za pomembno aktivnost Skupnosti zahteva osnovni akt. Skladno z Medinstitucionalnim sporazumom o pravnih podlagah in izvrševanju proračuna [5] z dne 13. oktobra 1998 se osnovni akt potrebuje tudi za ukrepe, zajete s to uredbo.

(5) Skupna kmetijska politika se pogosto napačno razume zaradi pomanjkanja informacij. Edini način, da se to stanje popravi, je dosledna, objektivna in vsestranska strategija informiranja in komuniciranja.

(6) Vprašanja v zvezi s skupno kmetijsko politiko in njenim razvojem je treba razložiti kmetom in drugim neposredno zainteresiranim, kakor tudi javnosti v Skupnosti in zunaj nje. Pravilno izvajaje skupne kmetijske politike je bolj odvisno od obrazložitve, dane vsem vodilnim osebam, in zahteva vključevanje ukrepov za informiranje, ki se obravnavajo kot sestavni deli vodenja te politike.

(7) Opredeliti je treba prednostne ukrepe, ki jih Skupnost lahko podpre.

(8) Organizacije, ki predstavljajo tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in so aktivne na podeželju, zlasti organizacije kmetov, zveze potrošnikov in združenja za varstvo okolja, imajo pomembno vlogo pri informiranju svojih članov o skupni kmetijski politiki in pri prenašanju mnenja zainteresiranih Komisiji in zlasti mnenja kmetov.

(9) Ker je skupna kmetijska politika prva in najobsežnejša od celostnih politik Skupnosti, jo je treba javnosti razložiti. Druge stranke, ki bi lahko predstavile projekte o informiranju, ki bodo pomagali doseči ta cilj, naj bi bile zato upravičene dati predloge.

(10) Komisija mora imeti potrebna sredstva, da bi izvedla ukrepe za informiranje, ki jih želi uresničiti na področju kmetijstva.

(11) Čeprav naj se aktivnosti, ki jim je mogoče pomagati z drugimi programi Skupnosti, ne financirajo po tej uredbi, je treba kljub temu spodbujati dopolnjevanje takšnih aktivnosti z drugimi pobudami Skupnosti.

(12) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/EC z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Skupnost lahko financira ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko, katerih cilj je zlasti:

(a) pomoč pri razlagi na eni strani ter pri izvedbi in razvoju te politike na drugi strani,

(b) promocija evropskega modela kmetijstva in pomoč ljudem pri njegovem razumevanju,

(c) informiranje kmetov in drugih zainteresiranih, aktivnih na podeželju,

(d) dviganje ozaveščenosti javnosti o bistvenih vsebinah in ciljih te politike.

Cilj teh ukrepov je zagotoviti skladno, objektivno in vsestransko informiranje v Skupnosti in zunaj nje, da se zagotovi celovita podoba te politike.

Člen 2

1. Ukrepi iz člena 1 so lahko:

(a) enoletni delovni programi, ki jih predstavijo zlasti organizacije kmetov ali organizacije za razvoj podeželja, zveze potrošnikov in združenja za varstvo okolja,

(b) posebni ukrepi, ki jih predstavi katerikoli zainteresirani, razen tistih iz (a), zlasti javni organi držav članic, sredstva javnega obveščanja in univerze,

(c) aktivnosti, ki se izvajajo na pobudo Komisije.

2. Največja stopnja financiranja za ukrepe iz odstavka 1(a) in (b) je 50 % upravičenih stroškov. Vendar se lahko v izjemnih primerih, ki jih je treba navesti v izvedbeni uredbi, stopnja poveča na 75 %.

3. Naslednji ukrepi ne smejo dobiti financiranja od Skupnosti, kakor je predvideno v členu 1:

(a) zakonsko obvezni ukrepi,

(b) ukrepi, ki prejemajo financiranje v katerem drugem ukrepu Skupnosti.

4. Komisija lahko za izvajanje aktivnosti, navedenih v odstavku 1(c), po potrebi poišče vso tehnično in upravno pomoč.

Člen 3

1. Ukrepi, upravičeni po členu 2, obsegajo zlasti predavanja, seminarje, informativne oglede, objave, aktivnosti in produkcije prek medijev, sodelovanja pri mednarodnih dogodkih in programih za izmenjavo izkušenj.

2. Ukrepi, predvideni v členu 2, se izberejo na osnovi splošnih meril, kakor so:

(a) kakovost projekta,

(b) stroškovna učinkovitost.

Člen 4

Financiranje Skupnosti iz člena 1 ne presega letnih odobrenih proračunskih sredstev, ki jih določi organ za izvajanje proračuna.

Člen 5

Komisija zagotovi, da so ukrepi in projekti Skupnosti, ki se izvajajo po tej uredbi, skladni z drugimi aktivnostmi Skupnosti in jih dopolnjujejo.

Člen 6

Komisija nadzira ukrepe, ki se financirajo po tej uredbi, da se zagotovi pravilno in učinkovito izvajanje. Predstavniki Komisije so pooblaščeni, da takšne ukrepe preverijo na kraju samem, vključno z vzorčenjem.

Člen 7

Kadar Komisija meni, da je primerno, ovrednoti ukrepe, ki se financirajo po tej uredbi.

Člen 8

Komisija predloži poročilo o izvajanju te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti. Prvo poročilo je treba predložiti najpozneje do 31. decembra 2001.

Člen 9

Podrobna pravila za uporabo te uredbe, vključno s prehodnimi ukrepi, ki so morda potrebni, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 10(2).

Člen 10

1. Komisiji pomaga Odbor za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, ustanovljen po členu 11 Uredbe (ES) št. 1258/1999 (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES se določi na en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Komisija obvešča odbor o ukrepih, predvidenih in sprejetih v skladu s to uredbo.

Člen 11

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 17. aprila 2000

Za Svet

Predsednik

L. Capoulas Santos

[1] UL C 376 E, 28.12.1999, str. 40.

[2] Mnenje z dne (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

[4] UL L 356, 31.12.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2779/98 (UL L 347, 23.12.1998, str. 3).

[5] UL C 344, 12.11.1998, str. 1.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------