32000R0738Uradni list L 087 , 08/04/2000 str. 0010 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 738/2000

z dne 7. aprila 2000

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2626/1999 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke, in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe carinskih in drugih ukrepov v zvezi blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 955/1999 [4], imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami iz te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v zvezi z izdelki št. 1 do 4 in 6 v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik.

(6) Odbor za carinski zakonik v zvezi z izdelkom št. 5 v priloženi preglednici ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovanje v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2000

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 321, 14.12.1999, str. 3.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 119, 7.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Gibek izdelek, ki se uporablja za distribucijo plinov ali tekočin s krmiljenjem temperature. Sestavljajo ga naslednji sestavni deli (od znotraj navzven):gibka cev za transport materiala, ki lahko zdrži tlak 27,6 MPa.električni grelni trak, ki je ločen od transportne cevi z aluminijasto ploščoplast aluminijaste folije, ki prekriva transportno cev, grelni trak in aluminijasto ploščoizoliran električni kabel za krmiljenje grelnega trakuplast materiala, ki ni tkanzunanja obloga iz prožnega sintetičnega materialaIzdelek se uvaža v odmerjenih kosih brez pribora | 39173190 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3b in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 8 k Poglavju 39 in besedilo tarifnih oznak KN 3917, 391731 in 39173190. Plastična cev, ki je glavni element za transport materiala, izdelku daje bistveni značaj |

2.Gibek izdelek, ki se uporablja za distribucijo plinov ali tekočin s krmiljenjem temperature. Sestavljajo ga naslednji sestavni deli (od znotraj navzven):sveženj gibkih plastičnih cevi za transport materialaSveženj plastičnih cevi, ki je glavni element za transport materiala, izdelku daje bistveni značaj.električni grelni trak, ki je ločen od transportnih cevi z aluminijasto ploščoplast aluminijaste folije, ki prekriva transportne cevi, grelni trak in aluminijasto ploščoizoliran električni kabel za krmiljenje grelnega trakuplast materiala, ki ni tkanzunanja obloga iz prožnega sintetičnega materialaIzdelek se uvaža v odmerjenih kosih brez pribora | 39269099 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3b in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3926, 392690 in 39269099 Sveženj plastičnih cevi, ki je glavni element za transport materiala, izdelku daje bistveni značaj. |

3.Vozilo, opremljeno s hidravlično dvižno napravo z delovno ploščadjoVozilo sestavlja šasija tovornjaka s kabino za voznika in potnike. Poganja ga dizelski motor. Primerno je za samostojno vožnjo po javnih cestah. Vozilo sestavlja šasija tovornjaka s kabino za voznika in potnike. Dvižna naprava je trajno pritrjena na vozilo. Sestavlja jo teleskopska ročica za navpično premikanje, ki se lahko obrača. Ima delovno ploščad velikosti 0,60 m x 1,20 m z varnostno ograjo. Ročke za krmiljenje dvižne naprave so nameščene na delovni ploščadi. Vozilo ima 4 sklopljive podporne noge, ki stojijo na tleh, ko je dvižna naprava v uporabi Dvižna naprava ima maksimalno višino 12 m in lahko dvigne do 325 kg Glej sliko A | 87059090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8705, 870590 in 87059090. Vozilo je motorno vozilo za posebne namene iz številke 8705 |

4.Vozilo, opremljeno s hidravlično dvižno napravo z delovno ploščadjo in vilivamiVozilo ni primerno za vožnjo po javnih cestah. Dvižna naprava ima maksimalno višino 2,50 m in lahko dvigne do 1200 kg Glej sliko B | 84271010 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8427, 842710 in 84271010 Vozilo na lastni pogon je namenjeno za prevoz blaga kot tudi za dviganje blaga in ljudi |

5.Vozilo, opremljeno s hidravlično dvižno napravo z delovno ploščadjoVozilo sestavlja ravna površina, na katero sta nameščena dvižna naprava in električni motor, ki poganja vozilo in dvižno napravo. Ročke za krmiljenje dvižne naprave so nameščene na delovni ploščadi. Vozilo ima 4 velika kolesa (12,5 x 16”). Premaguje strmine z nagibom 25 % in zmore največjo hitrost vožnje 4,3 km/h. Ni primerno za vožnjo po javnih cestah, ne da bi ga vleklo drugo motorno vozilo. Dvižna naprava je trajno pritrjena na vozilo. Sestavlja jo teleskopska ročica za vodoravno in navpično premikanje. Ima delovno ploščad velikosti 0,66 m x 1,5 m z varnostno ograjo. Dvižna naprava ima maksimalno višino 15,5 m in lahko dvigne do 227 kg Glej sliko C | 84289098 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8428, 842890 in 84289890 To vozilo na lastni pogon ni primerno za prevoz blaga. Zasnovano je samo za dviganje blaga in ljudi. |

6.Hidravlična dvižna naprava s 4 kolesi in delovno ploščadjoDvižna naprava ima motor samo za obratovanje dvižne ročice. Ročke za krmiljenje teleskopske ročice so nameščene na delovni ploščadi. Dvižna naprava ima 4 sklopljive podporne noge, ki stojijo na tleh, ko je naprava v uporabi. Nima motorja za vožnjo. Ni primerna za vožnjo po javnih cestah. Hidravlična dvižna naprava je teleskopska ročica za navpično premikanje. Ima delovno ploščad velikosti 0,66 m x 0,66 m z varnostno ograjo. Dvižna naprava ima maksimalno višino 12,8 m in lahko dvigne do 160 kg Glej sliko D | 84289098 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8428, 842890 in 84289890 Ta dvižna naprava nima lastnega pogona in ni primerna za prevoz blaga. Zasnovana je samo za dviganje blaga in ljudi. |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------