32000R0593Uradni list L 071 , 18/03/2000 str. 0010 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 593/2000

z dne 13. marca 2000

o opustitvi uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2006/97 o odločitvi nekaterih pravil za uporabo posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Maroka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2006/97 z dne 9. oktobra 1977 o nekaterih pravilih za uporabo posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Maroka [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člena 17 in 18 ter Priloga B k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko [2] predvidevajo posebne režime za uvoz oljčnega olja pod tarifnima oznakama KN 1509 in 1510, v celoti proizvedenega v Maroku in neposredno prepeljanega iz te države v Skupnost. Ti režimi so se podaljšali na čas po 1. januarju 1994 s Sporazumom v obliki izmenjave pisem s Kraljevino Maroko za čas trajanja Sporazuma o sodelovanju.

(2) Uredba (ES) št. 2006/97 vzpostavlja nekatera pravila za uporabo režimov, da se prilagodijo zahtevam Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen kot del Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

(3) Člen 5 Uredbe (ES) št. 2006/97 navaja, da Komisija v primeru sklenitve novega sporazuma sprejme posledične prilagoditve v skladu s postopkom iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o skupni ureditvi trga za olja in masti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2702/1999 [4]. Posebni režimi se ne uporabljajo več, ko 1. marca 2000 začne veljati Evro-mediteranski sporazum, ki vzpostavlja zvezo med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani [5]. Torej je treba do uradne razveljavitve Uredbe (ES) št. 2006/97 s predpisom Sveta uredbo prilagoditi novemu položaju, tako da se z začetkom veljavnosti novega sporazuma opusti njena uporaba.

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 2006/97 se opusti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. marca 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 284, 16.10.1997, str. 13.

[2] UL L 264, 27.9.1978, str. 2.

[3] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[4] UL L 327, 21.12.1999, str. 7.

[5] UL L 70, 18.3.2000.

--------------------------------------------------