32000R0104Úradný vestník L 017 , 21/01/2000 S. 0022 - 0052


Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

zo 17. decembra 1999

o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 26, 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

keďže:

(1) Základné ustanovenia súvisiace s organizáciou trhu s výrobkami rybolovu sa musia prepracovať s prihliadnutím na vývoj trhu, zmeny v rybolove v posledných rokoch a nedostatky zistené v implementácii platných pravidiel; kvôli množstvu a zložitosti zmien a doplnkov, ktoré sa majú urobiť, bude týmto pravidlám chýbať jasnosť, ktorá sa vyžaduje u každého súboru pravidiel, pokiaľ tieto pravidlá nebudú úplne prepracované; nariadenie Rady (EHS) č. 3759/92 zo 17. decembra 1992 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry [5] by preto malo byť nahradené novým nariadením.

(2) V záujme zjednodušenia pravidiel a uľahčenia ich používania tými, ktorým sú určené, by nové nariadenie malo obsahovať aj riadne aktualizované a doplnené základné ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 105/76 z 19. januára 1976 o uznávaní organizácií výrobcov v odvetví rybného hospodárstva [6] a nariadenia Rady (EHS č. 1772/82 z 29. júna 1982 stanovujúcom všeobecné pravidlá týkajúce sa rozšírenia určitých pravidiel prijatých organizáciami výrobcov v sektore rybolovu [7]; tieto nariadenia by preto mali byť zrušené.

(3) Spoločná poľnohospodárska politika musí zahrnovať najmä spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktorá môže nadobudnúť rôzne formy v závislosti od príslušných výrobkov.

(4) Odvetvie rybného hospodárstva je obzvlášť dôležité pre hospodárstvo niektorých pobrežných regiónov spoločenstva; priemysel zabezpečuje prevažnú časť príjmu rybárov v takých regiónoch; preto by sa stabilita trhu mala podporovať vhodnými prostriedkami, implementovanými v súlade s medzinárodnými záväzkami spoločenstva, najmä v súvislosti s ustanoveniami Svetovej obchodnej organizácie o mechanizmoch na podporu domácej výroby a tarifných dohodách.

(5) Výroba a odbyt výrobkov rybolovu by mali brať do úvahy potrebu podpory trvale udržateľného rybolovu; spoločná organizácia trhov s týmito výrobkami by preto mala obsahovať také opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bola ponuka lepšie prispôsobená dopytu, pokiaľ ide o kvalitu aj množstvo, a ktoré zároveň zvýšia návratnosť výrobkov, jednak na spomínaný účel a tiež na zlepšenie príjmu výrobcov zabezpečením stability trhových cien.

(6) Jedným zo spôsobov implementovania spoločnej organizácie trhov je uplatňovanie spoločných odbytových noriem na výrobky, ktorých sa to týka; uplatňovanie týchto noriem by malo viesť k nepripusteniu výrobkov nevyhovujúcej akosti na trh a k uľahčeniu obchodu založenému na regulárnej hospodárskej súťaži a tak zlepšiť ziskovosť výroby.

(7) Uplatňovanie týchto noriem vyžaduje kontrolu výrobkov, na ktoré boli stanovené; preto by sa mali také kontroly vziať do úvahy.

(8) Rozšírenie ponuky, a to najmä ponuky čerstvých a chladených výrobkov rybolovu, má za následok, že je nevyhnutné poskytovať spotrebiteľom aspoň minimálne množstvo informácií o najdôležitejších vlastnostiach výrobkov, je povinnosťou členských štátov prijať na tento účel zoznam schválených názvov používaných na ich území na obchodovanie s príslušnými výrobkami.

(9) Organizácie výrobcov tvoria chrbtovú kosť organizácie spoločného trhu, decentralizované pôsobenie ktorej majú zabezpečovať na svojej úrovni; vzhľadom na stále väčšiu koncentráciu dopytu je koncentrácia ponuky prostredníctvom týchto organizácií viac ako inokedy ekonomicky nevyhnutná na posilnenie postavenia výrobcov na trhu; taká koncentrácia by mala byť dobrovoľná a mala by mať zmysel, pokiaľ ide o škálu a efektívnosť služieb poskytovaných organizáciami výrobcov svojim členom; mali by byť stanovené spoločné kritériá na organizáciu výrobcov, aby bola uznaná členským štátom; organizáciu výrobcov by členský štát nemal uznať ako schopnú prispievať k dosiahnutiu cieľov organizácie spoločného trhu, pokiaľ jej stanovy neukladajú určité povinnosti jej a jej členom.

(10) Iniciatívam organizácií výrobcov zameraným na zlepšenie kvality výrobkov rybolovu by sa malo napomáhať umožnením špecifického uznania príslušných organizácií podliehajúceho určitým podmienkam.

(11) Aby sa podporila aktivita organizácií výrobcov a umožnila väčšia stabilita trhu, členským štátom by sa za určitých podmienok malo povoliť rozšírenie pravidiel prijatých organizáciou v regióne v prospech jej členov aj na všetkých nečlenov, ktorí obchodujú s tovarom v špecifickom regióne, predovšetkým pravidiel o výrobe a odbyte vrátane intervencie; tento postup podlieha kontrolám Komisie, ktorá môže za určitých okolností prehlásiť také rozšírenia za neplatné.

(12) Uplatňovanie systému opísaného v odseku 11 zahrnuje náklady, čo má znášať organizácia, ktorej pravidlá boli rozšírené; preto by aj nečlenovia mali prispievať na tieto náklady; členským štátom by sa tiež malo umožniť posky tovanie kompenzácií takým podnikom za výrobky, ktoré sa nemôžu predávať a sú stiahnuté z trhu, hoci spĺňajú odbytové normy.

(13) V každom prípade by mali byť navrhnuté ustanovenia, ktoré by zabezpečili, aby organizácie výrobcov nezastávali dominantné postavenie v spoločenstve.

(14) Aby sa dosiahlo racionálne a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, organizácie výrobcov by mali usmerňovať výrobu svojich členov k splneniu požiadaviek trhu a podporovať podmienky, ktoré zabezpečia, aby ich členovia dosiahli najlepšiu možnú rentabilitu úlovkov, najmä u druhov podliehajúcich obmedzeniam kvót; z týchto dôvodov sa odporúča požiadať organizácie výrobcov, aby definovali a predložili kompetentným orgánom na začiatku každého rybárskeho roka navrhnutý program plánovania ponuky a vopred regulovali dodávky od svojich členov a tam, kde je to vhodné, špecifické ustanovenia na výrobky, ktoré obvykle predstavujú odbytové ťažkosti.

(15) So zreteľom na náklady, ktoré na seba prevezmú organizácie výrobcov pri plnení spomínaných záväzkov, je opodstatnené poskytovať počas limitovaného obdobia takým organizáciám primeranú kompenzáciu.

(16) Členským štátom by sa malo povoliť poskytovanie doplnkových podpôr výrobným organizáciám v rámci operačných programov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999 stanovujúcom podrobné pravidlá a dohody týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybolovu [8].

(17) Medziodvetvové organizácie založené z iniciatívy jednotlivcov alebo jestvujúcich skupín prevádzkovateľov môžu, ak zodpovedajú za významný podiel členov rôznych profesných úsekov v sektore výrobkov rybolovu, pomáhať pri dôkladnejšom zvážení trhových skutočností a umožňovať komerčný prístup, ktorý zlepší výkazníctvo ako aj organizáciu výroby, prezentáciu výrobkov a odbyt; keďže práca takých organizácií môže vo všeobecnosti prispieť k dosiahnutiu cieľov článku 33 zmluvy a hlavne článkov tohto nariadenia, bude vhodné, akonáhle budú definované príslušné formy činnosti, aby sa poskytlo uznanie tým organizáciám, ktoré vykonávajú praktické kroky na dosiahnutie uvedených cieľov; malo by prihliadať, v súvislosti s určitými podmienkami, na rozšírenie pravidiel prijatých medzipobočkovými organizáciami a tiež znášanie nákladov vyplývajúcich z takého rozšírenia; tento postup podlieha kontrolám Komisie, ktoré za určitých okolností môžu tieto rozšírenia prehlásiť za neplatné.

(18) Mali by byť presne stanovené podmienky, za akých môžu byť dohody, rozhodnutia a spoločné postupy medzipobočkových organizácií vyňaté z článku 1 nariadenia Rady č. 26 [9].

(19) Aby sa dali zvládnuť situácie na trhu, ktoré v prípade určitých výrobkov rybolovu obzvlášť dôležitých pre príjmy výrobcov pravdepodobne povedú k cenám, ktoré by mohli spôsobiť poruchy na trhu spoločenstva, mala by sa stanoviť orientačná cena na každú rybársku sezónu s využitím najnovších technických údajov alebo, v prípade tuniaka, výrobná cena spoločenstva, ktorá je reprezentatívna na výrobné oblasti v spoločenstve a ktorá sa bude používať na stanovenie cenových úrovní na intervencie na trhu; vzhľadom k tomu musí byť orientačná cena stanovená tak, aby odrážala skutočnosti trhu a predchádzala prílišnému kolísaniu cien medzi jednotlivými rybárskymi sezónami; orientačná cena je ústredným faktorom, na ktorom je založená séria ďalších intervenčných opatrení; Rada, konajúca na návrh Komisie, by mala prijať na tento účel opatrenia.

(20) Aby sa stabilizovali ceny, organizácie výrobcov by mali byť schopné intervenovať na trhu najmä uplatňovaním takých cien, pri ktorých v prípade poklesu ich členovia stiahnu svoje výrobky z trhu.

(21) V špecifických prípadoch a za určitých podmienok je vhodné podporovať aktivity organizácií výrobcov poskytovaním finančnej kompenzácie za množstvá definitívne stiahnuté z trhu určeného na ľudskú spotrebu.

(22) Tento typ intervencie organizácií výrobcov by sa však mal obmedzovať na lokalizované nadbytočné zásoby, ktoré trh nedokáže absorbovať a ktorým nemožno rôznymi druhmi opatrení predchádzať; preto musí byť finančná kompenzácia limitovaná na malý objem výroby.

(23) Pri stimulovaní rybárov k tomu, aby svoje dodávky presnejšie prispôsobili požiadavkám trhu, by sa mali vziať do úvahy rôzne úrovne finančnej kompenzácie v závislosti od objemu výrobkov stiahnutých z trhu.

(24) Uplatňovanie všetkých nových opatrení zavádzaných podľa tohto nariadenia umožní organizáciám výrobcov podstatne znížiť celkové množstvá výrobkov stiahnutých z trhu; preto je odôvodnené postupne znižovať počas prechodného obdobia jednak množstvá spĺňajúce podmienky na finančnú kompenzáciu a jednak úroveň kompenzácie.

(25) Ak by malo dôjsť k vážnemu narušeniu trhu, mali by sa prijať vhodné opatrenia na úpravu podmienok týkajúcich sa kompenzácie za stiahnuté výrobky.

(26) S ohľadom na zriedkavý výskyt určitých druhov, malo by sa tam, kde je to možné, zabrániť zničeniu rýb stiahnutých z trhu; na tento účel by mala byť poskytovaná podpora na spracovanie, stabilizáciu a uskladnenie určitých množstiev čerstvých výrobkov stiahnutých z trhu na ľudskú spotrebu; všetky tie druhy, ktoré sa pravdepodobne stiahnu z trhu, by mali spĺňať podmienky na toto opatrenie; tento mechanizmus, ktorý je jednak formou intervencie a jednak prostriedkom zvýšenia návratnosti výrobkov rybolovu, by mal byť širšie dostupný organizáciám výrobcov než úplné stiahnutie z trhu; preto by sa množstvá prichádzajúce do úvahy podľa tohto mechanizmu mali zvýšiť.

(27) Regionálne cenové výkyvy u niektorých druhov sú také, že tieto druhy zatiaľ nemôžu byť pokryté z programu poskytovania finančnej kompenzácie organizáciám výrobcov; aby sa však podporila väčšia stabilita trhu s príslušnými výrobkami, s náležitým zohľadnením ich vlastností a rozmanitosti okolností súvisiacich s ich výrobou a odbytom, mali by byť také výrobky pokryté z programu cenových intervencií spoločenstva prispôsobeného ich konkrétnym vlastnostiam, založenom na uplatnení ceny, pri ktorej dochádza k stiahnutiu, stanovenej nezávisle organizáciami výrobcov a poskytnutí paušálnej podpory za určitých podmienok takým organizáciám za výrobky, ktoré boli predmetom nezávislej intervencie.

(28) Mal by sa vziať do úvahy špecifický podporný program na niektoré výrobky zmrazované na mori, a to vo forme podpory súkromných skladov na takéto výrobky, podliehajúce určitým obmedzeniam a podmienkam, za predpokladu, že nemôžu byť odpredané na trhu za cenu vyššiu ako cena stanovená na úrovni spoločenstva.

(29) Pokles dovozných cien tuniaka pre konzervárenský priemysel môže ohroziť úrovne príjmov výrobcov tohto výrobku v spoločenstve; preto by sa malo uskutočniť opatrenie na poskytnutie náhrady týmto výrobcom, ak to bude potrebné; aby sa racionalizoval odbyt jednotného výrobku, mali by sa tieto kompenzačné dávky vyplácať výrobcom iba za určitých podmienok.

(30) Aby sa nepodporovalo mimoriadne rozšírenie výroby tuniaka s následným zvýšením pridružených nákladov, mali by sa zohľadniť limity, v rámci ktorých sa môžu organizáciám výrobcov poskytovať príspevky na základe dodávateľských podmienok zaznamenaných na trhu spoločenstva a mali by sa tiež preskúmať kritériá na spustenie tohto mechanizmu.

(31) Aby bolo možné stanoviť, či je na trhu spoločenstva v súvislosti s trendom cien na svetovom trhu s tuniakom taká situácia, ktorá oprávňuje k výplate vyrovnávacích dávok, mala by sa urobiť kontrola, či je pokles trhových cien v spoločenstve výsledkom poklesu dovozných cien.

(32) Uplatňovanie colných poplatkov podľa Spoločného colného sadzobníka je na určité výrobky z tuniaka dočasne v plnom rozsahu pozastavené; keďže výroba tuniaka v spoločenstve je nedostatočná, mali by sa v potravinárskom priemysle využívajúcom tieto výrobky, aby nebol brzdený jeho rozvoj v kontexte podmienok medzinárodnej hospodárskej súťaže, zachovať dodacie podmienky porovnateľné s podmienkami, aké majú vyvážajúce tretie krajiny; akákoľvek nevýhoda, ktorú by tento systém mohol predstavovať pre výrobcov tuniaka v spoločenstve, by mala byť vyvážená vyplatením kompenzácie určenej na tento účel.

(33) Aby boli zabezpečené primerané dodávky surovín určených pre spracovateľský priemysel na trh spoločenstva za podmienok, ktoré mu umožnia zostať konkurencieschopným, uplatňovanie colných poplatkov podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré výrobky by malo byť v plnom rozsahu alebo čiastočne pozastavené, a to na neurčitý čas.

(34) Pozastavenie ciel podľa spomínaných dohodnutí by však nemalo mať za následok, že dodávky z tretích krajín budú ponúkané za mimoriadne nízke ceny; splnenie podmienok na také pozastavenie by preto malo podliehať zhode s orientačnou cenou vypočítanou v súlade s pravidlami, ktoré sa majú stanoviť.

(35) Ak by výnimočné okolnosti spôsobené dovozmi alebo vývozmi zapríčinili vážne narušenie, ktoré by pravdepodobne ohrozilo dosiahnutie cieľov vytýčených v článku 33 zmluvy, malo by byť umožnené uplatnenie vhodných opatrení v obchode s tretími krajinami, rešpektujúc pritom medzinárodné záväzky spoločenstva.

(36) Skúsenosti ukázali, že veľmi rýchle prijatie opatrení sa môže javiť ako nutné, aby bolo zabezpečené zásobovanie trhu spoločenstva a tiež dodržiavanie medzinárodných záväzkov spoločenstva; aby mohlo spoločenstvo riešiť také situácie s potrebnou pohotovosťou, mal by sa vziať do úvahy postup, podľa ktorého budú rýchlo prijaté potrebné opatrenia.

(37) Zavedenie jediného trhu založeného na spoločnom cenovom systéme by bolo ohrozené poskytovaním určitých podpôr; preto by ustanovenia zmluvy, podľa ktorých sa môže skúmať štátna podpora poskytovaná členskými štátmi, vedúce k zákazu programov, ktoré nie sú kompatibilné so spoločným trhom, mali platiť aj pre odvetvie rybného hospodárstva.

(38) Implementácia tohto nariadenia vyžaduje, aby boli vytvorené a udržiavané systémy na odovzdávanie informácií medzi Komisiou a členskými štátmi; mali by sa stanoviť náklady na taký systém, pričom časť z týchto nákladov bude znášať rozpočet spoločenstva.

(39) Výdavky, ktoré vzniknú členským štátom v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, by mali byť financované spoločenstvom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [10].

(40) Implementácia tejto spoločnej organizácie musí tiež brať do úvahy skutočnosť, že je v záujme spoločenstva zachovať lovištia rýb v čo najväčšej možnej miere; preto by nemalo byť povolené financovanie opatrení vzťahujúcich sa na množstvá rýb prekračujúce tie množstvá, ktoré môžu byť členským štátom pridelené.

(41) Povinnosťou členských štátov je prijať všetky vhodné opatrenia, aby bola zabezpečená zhoda s týmto nariadením a aby sa skončilo s akýmikoľvek podvodmi alebo aby sa mohlo akýmkoľvek podvodom predchádzať.

(42) Aby sa uľahčila implementácia týchto ustanovení, mal by byť vypracovaný postup na úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru.

(43) Opatrenia nevyhnutné na implementáciu tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, stanovujúcom postupy na výkon implementačných právomocí udelených Komisii [11].

(44) Spoločná organizácia trhu s výrobkami rybolovu by mala súčasne primerane zohľadňovať ciele stanovené v článkoch 33 a 131 zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa zakladá spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu, pozostávajúca z cenového a obchodného systému a zo spoločných pravidiel hospodárskej súťaže.

Na účely tohto nariadenia:

- "výrobca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá využíva výrobné prostriedky na výrobu výrobkov rybolovu so zreteľom na prvostupňový marketing týchto výrobkov,

- "výrobky rybolovu"

sa vzťahujú jednak na výrobky ulovené v mori alebo vo vnútrozemských vodách a na výrobky akvakultúry uvedené v tabuľke.

Kód KN | Opis tovarov |

| |

a) | 0301 | Živé ryby |

0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 |

0303 | Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 |

0304 | Rybie filé a iné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené |

b) | 0305 | Ryby, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia, múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu |

c) | 0306 | Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené v pare alebo vo vode, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu |

0307 | Mäkkýše, tiež bez lastúry, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, vodné bezstavovce iného druhu ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z vodných bezstavovcov iného druhu ako kôrovce, vhodné na ľudskú konzumáciu |

d) | | Výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; |

| — Ostatné: |

| — — Výrobky z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3: |

05119110 | — — — Odpad z rýb |

05119190 | — — — Ostatné |

e) | 1604 | Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybích ikier |

f) | 1605 | Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované |

g) | | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak pripravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený; |

| — Surové cestoviny, neplnené ani inak nepripravené; |

190220 | — Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené; |

19022010 | — — Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäkkýšov, rýb, kôrovcov alebo iných vodných bezstavovcov |

h) | | Múčka, prášok a pelety z mäsa alebo drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky: |

23012000 | — Múčky, prášok, pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov |

HLAVA I

ODBYTOVÉ NORMY A INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

KAPITOLA 1

ODBYTOVÉ NORMY

Článok 2

1. Spoločné odbytové normy a rozsah takých noriem sa môžu stanoviť na výrobky uvedené v článku 1 alebo na skupiny takých výrobkov; tieto normy sa môžu týkať najmä klasifikácie podľa akosti, veľkosti alebo hmotnosti, balenia, prezentácie a označenia.

2. Ak boli vydané odbytové normy, výrobky, na ktoré platia, sa nesmú vystavovať na predaj, ponúkať na predaj, predávať alebo uvádzať na trh iným spôsobom, pokiaľ sa nezhodujú s týmito normami, s výhradou zvláštnych pravidiel, ktoré môžu byť prijaté pre obchod s tretími krajinami.

3. Odbytové normy a podrobné pravidlá ich uplatňovania vrátane zvláštnych pravidiel uvedených v odseku 2 budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 3

1. Výrobky, na ktoré boli prijaté spoločné odbytové normy, budú podliehať kontrole zhody s týmito normami zo strany členských štátov.

Táto kontrola sa môže uskutočňovať na všetkých odbytových stupňoch a počas prepravy.

2. Členské štáty uskutočnia všetky vhodné opatrenia, aby penalizovali porušenia článku 2.

3. Najneskôr do mesiaca od nadobudnutia účinnosti každej odbytovej normy členské štáty budú informovať ostatné členské štáty a Komisiu o názve a adrese orgánov poverených kontrolou každého výrobku alebo skupiny výrobkov, na ktoré bola norma prijatá.

4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 1 budú prijaté podľa potreby v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2), pričom sa bude brať do úvahy najmä potreba zabezpečiť koordináciu práce kontrolných orgánov a jednotnosť v interpretácii a uplatňovaní spoločných odbytových noriem.

KAPITOLA 2

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

Článok 4

1. Bez vplyvu na ustanovenia smernice 79/112/EHS [12], výrobky uvedené v článku 1 a), b) a c) nesmú byť ponúkané do maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi bez ohľadu na spôsob odbytu, pokiaľ vhodné označenie alebo etiketa neuvádza:

a) komerčný názov druhu,

b) spôsob výroby výrobku (ulovený v mori alebo vo vnútrozemských vodách, alebo pochádza z chovu),

c) oblasť výlovu.

Tieto požiadavky sa však nebudú uplatňovať na malé množstvá výrobkov predávaných priamo spotrebiteľom buď rybármi alebo chovateľmi akvakultúry.

2. Na účely odseku 1 a) členské štáty zostavia a uverejnia zoznam komerčných názvov akceptovaných na ich území, a to prinajmenšom názvov všetkých druhov uvedených v prílohách I až IV k tomuto nariadeniu, najneskôr do 1. januára 2002. Zoznam bude uvádzať vedecký názov pre každý druh, jeho názov v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu a tam, kde je to vhodné, aj akýkoľvek ďalší názov alebo názvy akceptované alebo povolené z miestneho alebo regionálneho hľadiska.

3. Členské štáty budú informovať Komisiu o zozname komerčných názvov uvedenom v odseku 2 najmenej dva mesiace pred dátumom uvedeným v odseku 2. Členské štáty uznajú názvy uvedené inými členskými štátmi na tie isté druhy v tom istom jazyku.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania článku 4 budú, ak to bude potrebné, prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

HLAVA II

ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

KAPITOLA 1

PODMIENKY NA UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV, NA UDELENIE UZNANIA A NA ZRUŠENIE UZNANIA

Článok 5

1. Na účely tohoto nariadenia "organizácia výrobcov" znamená každú právnickú osobu:

a) založenú z vlastnej iniciatívy skupiny výrobcov jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1a), b) a c), pokiaľ sa, v prípade mrazených, upravovaných alebo spracovávaných výrobkov, príslušné operácie vykonávajú na palube rybárskych plavidiel;

b) založenú hlavne na taký účel, aby zabezpečila, že rybolov sa vykonáva racionálne a že podmienky na predaj výrobkov jej členov sa zlepšujú uskutočnením takých opatrení, ktoré budú:

1. podporovať plánovanie výroby a jej prispôsobenie dopytu pokiaľ ide o množstvo, hlavne implementáciou plánov výlovu;

2. zvyšovať koncentráciu ponuky;

3. stabilizovať ceny;

4. povzbudzovať také metódy rybolovu, ktoré podporujú trvale udržateľný rybolov;

c) ktorej stanovy vyžadujú, aby jej členovia predovšetkým:

1. uplatňovali na rybolov, výrobu a odbyt tie pravidlá, ktoré prijala;

2. uplatňovali opatrenia, ktoré organizácia na tento účel prijala, ak sa príslušný členský štát rozhodne, že niektorá z jeho kvót výlovu prípadne všetky kvóty a/alebo uplatňovanie opatrení súvisiacich s merateľnosťou úlovku majú byť riadené organizáciou výrobcov;

3. zabezpečili, aby každé jedno plavidlo patrilo iba jednej organizácii výrobcov na ktorýkoľvek daný výrobok alebo skupinu výrobkov;

4. odpredávali svoju celkovú výrobu, v súvislosti s ktorou sú členmi, prostredníctvom organizácie výrobcov; organizácia však môže rozhodnúť, že od tejto požiadavky je možné upustiť, ak sa výrobky odpredávajú v súlade so spoločnými pravidlami, ktoré stanovila vopred;

5. poskytovali informácie vyžadované organizáciou výrobcov na stanovenie opatrení uvedených v odseku 1 b) alebo plnenie zákonných povinností, prípadne na štatistické účely;

6. platili stanovami zväzu určené finančné príspevky na založenie a dopĺňanie intervenčného fondu podľa článku 17 (3);

7. zostali členmi organizácie najmenej počas troch rokov od jej uznania a informovali organizáciu najmenej rok vopred, ak si želajú z organizácie vystúpiť;

d) ktorej stanovy určujú:

1. postupy na stanovovanie, prijímanie a pozmeňovanie a dopĺňanie pravidiel uvedených v bode c) (1);

2. vylúčenie všetkých foriem diskriminácie členov, hlavne na základe štátnej príslušnosti alebo miesta založenia;

3. vyberanie finančných príspevkov potrebných na financovanie organizácie výrobcov od členov;

4. pravidlá umožňujúce členom demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia;

5. pokuty za porušovanie záväzkov vyplývajúcich zo stanov, hlavne za neplatenie finančných príspevkov a za porušovanie pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;

6. pravidlá o prijímaní nových členov;

7. účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na chod organizácie vrátane vedenia oddelených účtov na činnosti, za ktoré sa udeľuje uznanie;

e) ktorá bola uznaná príslušným členským štátom podľa od seku 2.

2. Členské štáty uznajú ako organizácie výrobcov na účely tohto nariadenia všetky skupiny výrobcov, ktoré majú úradné sídlo na ich území, sú dostatočne ekonomicky aktívne na ich území a ktoré žiadajú o také uznanie pod podmienkou, že:

a) splnia požiadavky stanovené v odseku 1 a poskytnú platnú dokumentáciu vrátane dôkazu o tom, že majú minimálne stanovený počet členov — výrobcov alebo pokrývajú minimálny objem výroby, ktorá sa dá umiestniť na trhu;

b) existujú dostatočné dôkazy o tom, že môžu riadne vykonávať svoje činnosti, a to načas a efektívne;

c) majú potrebné právne postavenie podľa vnútroštátnych zákonov a predpisov.

3. Organizácie výrobcov nesmú zaujímať dominantné postavenie na danom trhu, pokiaľ to nie je nevyhnutné pri uskutočňovaní cieľov článku 33 zmluvy.

4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 6

1. Členské štáty:

a) rozhodnú, či udelia uznanie do troch mesiacov od predloženia žiadosti so všetkými platnými sprievodnými dokumentami;

b) budú v pravidelných intervaloch vykonávať kontroly, aby zistili, či organizácie výrobcov dodržiavajú náležitosti a podmienky na uznanie; uznanie organizácie výrobcov môže byť odobraté, ak sa prestali plniť podmienky stanovené v článku 5 alebo ak sa uznanie zakladá na nesprávnych informáciách; ak organizácia získa uznanie alebo má z neho výhody pomocou podvodných prostriedkov, uznanie bude neodkladne odobraté so spätnou platnosťou;

c) do dvoch mesiacov budú informovať Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania.

2. Členský štát udelí uznanie organizácii výrobcov, ktorá má svoje úradné sídlo na jeho území, ale niektorí jej členovia sú štátnymi príslušníkmi jedného alebo viacerých iných členských štátov, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 5.

Členské štáty, ktorých štátni príslušníci sú členmi organizácie výrobcov založenej na území iného členského štátu, dohodnú v spolupráci s týmto členským štátom administratívnu spoluprácu potrebnú na vykonávanie kontrol aktivít príslušnej organizácie.

3. Členské štáty môžu uznať jedinú organizáciu výrobcov výhradne na konkrétnu oblasť rybolovu, ak sa zistí, že je reprezentatívna podľa kritérií stanovených podľa článku 7 (1).

4. Členské štáty môžu uznať združenie organizácií výrobcov za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v článku 5. Články 9 a 10 však pre také združenia neplatia.

5. Aby bolo zabezpečené dodržiavanie článku 5 a odseku (1) b) tohto článku, Komisia bude vykonávať kontroly a podľa výsledku takých kontrol môže, ak to bude vhodné, požiadať členské štáty o zrušenie uznania.

6. Na začiatku každého roka Komisia uverejní v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev zoznam organizácií výrobcov uznaných počas predošlého roka a organizácií, ktorých uznanie bolo počas toho istého obdobia zrušené.

7. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, hlavne podmienky na zrušenie uznania, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

KAPITOLA 2

ROZŠÍRENIE PRAVIDIEL NA NEČLENOV

Článok 7

1. Ak sa organizácia výrobcov považuje za zastupujúceho predstaviteľa na výrobu a odbyt v jednom alebo viacerých prístaviskách členského štátu a podá žiadosť kompetentným štátnym orgánom, príslušný členský štát môže vyžadovať od výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácie a ktorí obchodujú s ktorýmkoľvek z výrobkov uvedených v článku 1 v oblasti, ktorú organizácia výrobcov zastupuje, aby dodržiavali:

a) výrobné a odbytové pravidlá zavedené organizáciou na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 5 (1) b);

b) pravidlá prijaté organizáciou o stiahnutí výrobkov z trhu a prevode čerstvých a chladených výrobkov uvedených v bodoch a) a c) druhej zarážky druhého odseku článku 1.

V prípade výrobkov uvedených v prílohe 1 môžu však byť tieto pravidlá rozšírené na nečlenov, iba ak cena uplatňovaná organizáciou výrobcov predstavuje cenu, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu alebo predajnú cenu spoločenstva podliehajúcu tolerancii stanovenej v článku 21 (1) a).

Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa rozšírenie pravidiel uvedených v bodoch a) a b) nebude uplatňovať na určité kategórie predaja.

2. Pravidlá, ktoré sú záväzné podľa odseku 1, budú platiť na prvostupňový predaj výrobkov na trhu počas obdobia nie dlhšieho ako 12 mesiacov v regionálne vymedzenej oblasti.

3. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá, o ktorých rozhodli, že sa stanú záväznými podľa odseku 1.

Ak Komisia nemá istotu o platnosti rozhodnutia v súvislosti s prípadmi uvedenými v odseku 4, v ktorých sa rozšírenie musí prehlásiť za neplatné, môže požiadať členský štát do jedného mesiaca od obdržania uvedeného oznámenia o dočasné pozastavenie uplatňovania rozhodnutia, a to celkove alebo čiastočne. V tomto prípade a do dvoch mesiacov od tohoto dátumu Komisia:

- potvrdí, že pravidlá, ktoré jej boli oznámené, sa môžu stať záväznými,

alebo

- v odôvodnenom rozhodnutí prehlási rozšírenie pravidiel, o ktorých rozhodol členský štát, za neplatné, na základe jednej z okolností uvedených v odseku 4 a) a b). V tomto prípade sa bude rozhodnutie Komisie uplatňovať odo dňa, v ktorom bola žiadosť o dočasné pozastavenie pravidiel odoslaná členskému štátu.

4. Komisia prehlási rozšírenie uvedené v odseku 1 za neplatné:

a) ak zistí, že príslušné rozšírenie ohrozuje voľný obchod alebo ohrozuje ciele článku 33 zmluvy;

b) ak zistí, že sa článok 81 (1) zmluvy sa vzťahuje na pravidlo, o ktorom sa rozhodlo, že sa rozšíri na ostatných výrobcov.

5. V dôsledku kontrol ex-post môže Komisia kedykoľvek identifikovať prípady neplatnosti podľa odseku 4 a prehlásiť príslušné rozšírenie za neplatné.

6. Komisia bude bezodkladne informovať ostatné členské štáty v každej etape postupu stanovenom v odsekoch 3, 4 a 5.

7. Členské štáty uskutočnia všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody s pravidlami uvedenými v odseku 1. Budú bezodkladne informovať Komisiu o takých opatreniach.

8. Ak sa uplatňuje odsek 1, príslušné členské štáty môžu rozhodnúť, že nečlenovia sú povinní organizácii uhradiť plnú výšku alebo časť poplatkov, ktoré platia členovia, ak sú tieto poplatky určené na pokrytie administratívnych nákladov vyplývajúcich z uplatňovania systému uvedeného v odseku 1.

9. Ak sa uplatňuje odsek 1, členské štáty zabezpečia v prípade potreby prostredníctvom organizácií výrobcov stiahnutie výrobkov nevyhovujúcich pravidlám odbytu alebo výrobkov, ktoré sa nedajú predať za cenu rovnajúcu sa prinajmenšom cene, pri ktorej dochádza k stiahnutiu výrobkov.

10. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 8

1. Ak sa uplatňuje článok 7 (1), členský štát môže poskytnúť náhradu výrobcom, ktorí nie sú členmi organizácie a sú zriadení v spoločenstve v súvislosti s výrobkami,

- s ktorými sa nedá obchodovať podľa článku 7 (1) a),

alebo

- ktoré boli stiahnuté z trhu podľa článku 7 (1) b).

Náhrada bude poskytnutá bez diskriminácie, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť alebo sídlo príjemcov. Nesmie prekročiť 60 % sumy, ktorá sa dosiahne, ak sa na množstvá stiahnuté z trhu uplatní:

- cena, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, stanovená podľa článku 20, na výrobky uvedené v prílohe 1, časti A a B,

alebo

- predajná cena stanovená podľa článku 22 na výrobky uvedené v prílohe 1, časť C.

2. Výdavky vyplývajúce z poskytnutia náhrady uvedenej v odseku 1 bude znášať príslušný členský štát.

KAPITOLA 3

PLÁNOVANIE VÝROBY A ODBYTU

Článok 9

1. Na začiatku rybárskeho roka každá organizácia výrobcov zostaví operačný program na rybársky rok na druhy uvedené v prílohách I, IV a V a odošle ho kompetentným orgánom členských štátov. Program bude obsahovať:

a) marketingovú stratégiu, ktorú bude organizácia dodržiavať, aby zosúladila množstvo a akosť ponuky s požiadavkami trhu,

b) - plán výlovu na druhy uvedené v prílohách I a IV, hlavne na druhy, na ktoré sa vzťahujú kvóty výlovu, ak také druhy predstavujú významný podiel z počtu vynaložených nákladov jej členov;

- výrobný plán na druhy uvedené v prílohe V;

c) zvláštne predbežné opatrenia na prispôsobenie ponuky druhov, ktoré počas rybárskej sezóny obvykle predstavujú odbytové ťažkosti;

d) pokuty týkajúce sa členov, ktorí porušujú rozhodnutia prijaté kvôli implementácii takých plánov;

Operačný program je možné v dôsledku nepredvídateľných okolností počas rybárskej sezóny zmeniť a táto zmena sa musí oznámiť kompetentným orgánom členského štátu.

Žiadna novouznaná organizácia výrobcov nie je povinná vypracovať operačný program počas prvého roku nasledujúceho po jej uznaní.

2. Operačný program a všetky jeho zmeny budú podliehať súhlasu kompetentných orgánov členského štátu.

3. Bez vplyvu na článok 6 (1) b), členské štáty budú vykonávať primerané kontroly s cieľom zabezpečiť, aby každá organizácia výrobcov plnila záväzky stanovené v odseku 1 a v prípade, že sa tieto záväzky neplnia, budú uplatňovať nasledovné pokuty:

a) ak organizácia výrobcov nevypracovala operačný program na rybársky rok v súlade s odsekom 1, neobdrží žiadnu finančnú pomoc poskytovanú na intervenčné operácie vykonávané podľa hlavy IV na príslušný rybársky rok;

b) ak organizácia výrobcov nerealizovala opatrenia stanovené v jej operačnom programe, v tom prípade na príslušný rybársky rok;

- bude poskytnutých iba 75 % finančnej pomoci na intervenčné operácie vykonávané podľa hlavy IV v prvom prípade nerealizovania,

- bude poskytnutých iba 50 % uvedenej finančnej pomoci v druhom prípade, a

- nebude poskytnutá žiadna finančná pomoc po každom ďalšom prípade.

Pokuty uvedené v odseku a) a b) sa nebudú uplatňovať do 1. januára 2002.

4. Členské štáty budú neodkladne informovať Komisiu o prípadoch, v ktorých sa uplatnil odsek 3a) alebo b).

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 10

1. Bez vplyvu na pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá na podporu vytvorenia a uľahčenia chodu organizácií výrobcov podľa článku 15 (1) b) nariadenia (ES) č. 2792/1999, členské štáty môžu poskytnúť organizáciám výrobcov kompenzáciu na obmedzené obdobie, aby vyrovnali náklady vyplývajúce zo záväzkov, ktoré im boli uložené podľa článku 9.

Organizácie výrobcov uznané pred 1. januárom 2001 môžu dostať takú kompenzáciu do piatich rokov od tohto dátumu.

Organizácie výrobcov uznané po tomto termíne môžu dostať kompenzáciu do piatich rokov od roku uznania.

2. Kompenzácia uvedená v odseku 1 bude pozostávať z:

a) u druhov uvedených v prílohe I a IV z čiastky úmernej počtu plavidiel člena vypočítanej zostupne v súlade s metódou stanovenou v prílohe VIIA a z paušálnej čiastky 500 eúr na 1 druh, na ktorý sa vzťahuje článok 9 (1) b), prvá zarážka, až do celkového počtu 10 druhov;

b) u druhov uvedených v prílohe V čiastka úmerná úrovni zastúpenia organizácií výrobcov vypočítaná v súlade s metódou stanovenou v prílohe VII B. Úroveň zastúpenia bude vypočítaná podľa percenta výroby predávanej prostredníctvom organizácií výrobcov vo výrobnej oblasti, ktorú príslušný členský štát považuje za dostatočne veľkú na základe kritérií zavedených na účely uznania členským štátom.

3. Členské štáty vyplatia náhradu organizáciám výrobcov do štyroch mesiacov od konca roka, na ktorý bola udelená, ak ich kompetentné orgány preverili, že príjemcovia splnili záväzky, ktoré im boli uložené podľa článku 9.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 11

Členské štáty môžu poskytovať dodatočnú podporu organizáciám výrobcov, ktoré v rámci operačných programov uvedených v článku 9 (1) vypracujú opatrenia na zlepšenie organizácie a fungovania odbytu rýb, ako aj opatrenia umožňujúce lepšiu rovnováhu ponuky a dopytu v súlade s nariadením (ES) č. 2792/1999 a hlavne jeho článkov 14 a 15.

Článok 12

1. Členské štáty môžu udeliť špecifické uznanie organizáciám výrobcov uvedených v článku 5 (1), ktoré obchodujú s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú spoločné odbytové normy, tak, ako stanovuje nariadenie (ES) č. 2406/96 [13] alebo výrobkami akvakultúry, ak predložili plán na zlepšenie kvality takých výrobkov, ktorý bol schválený kompetentnými štátnymi orgánmi.

2. Hlavným účelom plánov uvedených v odseku 1 bude začlenenie všetkých etáp výroby a odbytu. Také plány by mali obsahovať hlavne:

- podstatné zlepšenie kvality výrobkov, kým budú uchovávané na palube plavidiel alebo počas odchovu,

- optimálne zachovanie kvality počas lovu, vykladania, vyťahovania, manipulácie, prepravy a odbytu výrobkov,

- uplatňovanie vhodných postupov a know-how s cieľom dosiahnuť uvedený zámer,

- opis plánovaných opatrení vrátane prípravných štúdií, vzdelávania a investícií.

3. Členské štáty doručia plány, ktoré im predložili organizácie výrobcov, Komisii. Kompetentný orgán v členskom štáte nesmie také plány schváliť skôr, ako boli zaslané Komisii a od ich zaslania uplynulo 60 dní, počas ktorých môže Komisia vyžadovať zmeny alebo plán zamietnuť.

4. Zvláštne uznanie poskytnuté organizáciám výrobcov podľa tohto článku je predpokladom vhodnosti na finančnú pomoc poskytovanú podľa článku 15 (1) b) nariadenia (ES) č. 2792/1999.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

HLAVA III

MEDZIODVETVOVÉ ORGANIZÁCIE A DOHODY

KAPITOLA 1

PODMIENKY NA UZNANIE A ZRUŠENIE UZNANIA MEDZIODVETVOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Článok 13

1. Členské štáty môžu uznať za medziodvetvové organizácie, v zmysle tohto nariadenia, všetky právnické osoby založené na ich území, ktoré podajú patričnú žiadosť a ktoré pozostávajú zo zástupcov činností súvisiacich s výrobou, obchodom a spracovaním výrobkov uvedených v článku 1 pod podmienkou, že:

a) boli založené z iniciatívy všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;

b) zastupujú významný podiel na výrobe, obchode a spracovaní výrobkov rybolovu a výrobkov spracovávaných z výrobkov rybolovu v príslušnom regióne alebo regiónoch a ak sa to týka viac ako jedného regiónu, môžu preukázať minimálnu úroveň zastúpenia v každom regióne na každé z odvetví, ktoré zastupujú;

c) sami sa nezapájajú do činností súvisiacich s výrobou, spracovaním alebo odbytom výrobkov rybolovu alebo výrobkov spracovávaných z výrobkov rybolovu;

d) uskutočňujú dve alebo viaceré z nasledovných opatrení v jednom alebo viacerých regiónoch spoločenstva za podmienok, že sú kompatibilné s pravidlami spoločenstva, hlavne čo sa týka konkurencie, zohľadňovania záujmu spotrebiteľov a za predpokladu, že neprekážajú zdravému fungovaniu organizácie trhu:

- zdokonaľovanie úrovne vedomostí o výrobe a trhu a ich transparentnosti,

- napomáhanie lepšej koordinácii spôsobu, akým sú výrobky rybolovu umiestňované na trhu, najmä prostredníctvom výskumu a marketingových štúdií,

- skúmanie a rozvoj postupov na optimalizáciu fungovania trhu vrátane informačnej a komunikačnej technológie,

- vypracovávanie štandardných kontraktov, ktoré sú kompatibilné s pravidlami spoločenstva,

- poskytovanie informácií a vykonávanie výskumu potrebného na usmernenie výroby k výrobkom, ktoré lepšie vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, hlavne čo sa týka kvality výrobkov a exploatačných postupov, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti zdrojov,

- vypracovávanie postupov a nástrojov a organizovanie vzdelávacích programov na zlepšenie kvality výrobkov,

- využívanie potenciálu a ochrana označení pôvodu, pečatí kvality a geografických označení,

- stanovenie pravidiel o výlove a odbyte výrobkov rybolovu, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá spoločenstva alebo vnútroštátne pravidlá,

- využívanie potenciálu výrobkov rybolovu vo väčšom rozsahu,

- propagácia výrobkov rybolovu.

2. Pred uznaním členské štáty oznámia Komisii, ktoré medziodvetvové organizácie požiadali o uznanie, poskytnú všetky dôležité informácie o miere ich zastúpenia a rôznych aktivitách spolu s ďalšími informáciami potrebnými na posúdenie.

Komisia môže vzniesť námietku v časovom limite do dvoch mesiacov od oznámenia.

3. Členské štáty:

a) rozhodnú, či udelia uznanie do troch mesiacov od predloženia žiadosti so všetkými relevantnými sprievodnými dokumentami;

b) budú v pravidelných intervaloch vykonávať kontroly, aby zistili, či medziodvetvové organizácie spĺňajú náležitosti a podmienky na uznanie;

c) zrušia uznanie, ak:

i) sa prestali plniť náležitosti a podmienky stanovené v tomto nariadení;

ii) medziodvetvová organizácia porušuje niektorý zo zákazov uložených v článku 14 alebo poškodzuje zdravé fungovanie organizácie trhu, bez vplyvu na iné pokuty uložené podľa vnútroštátneho práva;

d) budú do dvoch mesiacov informovať Komisiu o každom rozhodnutí udeliť, odmietnuť alebo zrušiť uznanie.

4. Komisia bude preverovať, či sa dodržiavajú odseky 1 a 3 b), a to tak, že bude vykonávať kontroly a v dôsledku týchto kontrol môže požiadať členský štát o zrušenie uznania.

5. Uznanie bude predstavovať oprávnenie uskutočňovať opatrenia uvedené v odseku 1d) v zhode s podmienkami tohto nariadenia.

6. Komisia uverejní v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev zoznam uznaných medziodvetvových organizácií s uvedením hospodárskej oblasti alebo oblasti ich aktivít a aktivity, ktoré vykonávajú na účely článku 15. Zverejňovať sa budú aj zrušené uznania.

7. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a hlavne podmienky, za akých majú členské štáty podávať správy o aktivitách medziodvetvových organizácií a frekvencia, s akou majú podávať tieto správy, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

KAPITOLA 2

NÁLEŽITOSTI A PODMIENKY SÚVISIACE S DOHODAMI, ROZHODNUTIAMI A DOHODNUTÝMI POSTUPMI MEDZIODVETVOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Článok 14

Napriek článku 1 nariadenia č. 26, článok 81 (1) zmluvy sa nebude uplatňovať na dohody, rozhodnutia a dohodnuté postupy uznaných medziodvetvových organizácií zameraných na implementáciu opatrení uvedených v článku 13 (1) d) tohto nariadenia, ktoré, bez vplyvu na opatrenia uskutočňované medziodvetvovými organizáciami, na základe osobitných ustanovení spoločenstva:

a) majú za následok povinnosť uplatňovať pevnú cenu;

b) vedú ku akejkoľvek forme segmentácie trhov v rámci spoločenstva;

c) uplatňujú rôzne podmienky na rovnocenné transakcie s inými obchodnými partnermi a tým ich dostávajú do konkurenčne nevýhodného postavenia;

d) eliminujú konkurenciu vo vzťahu k podstatnému podielu príslušných výrobkov;

e) inak obmedzujú konkurenciu spôsobmi, ktoré nie sú podstatné na dosiahnutie cieľov Spoločnej politiky rybného hospodárstva, vykonávanej v rámci medziodvetvovej činnosti.

KAPITOLA 3

ROZŠÍRENIE DOHÔD, ROZHODNUTÍ A DOHODNUTÝCH POSTUPOV NA NEČLENOV

Článok 15

1. Ak je medziodvetvová organizácia pôsobiaca v konkrétnom regióne alebo regiónoch členského štátu považovaná za zastupujúceho predstaviteľa pokiaľ ide o výrobu, obchod a spracovanie daného výrobku, príslušný členský štát môže na žiadosť organizácie stanoviť, aby boli niektoré dohody, rozhodnutia alebo dohodnuté postupy v rámci organizácie záväzné na vymedzené obdobie aj na iné podniky v príslušnom regióne alebo regiónoch, či už jednotlivcov alebo skupiny, ktoré nepatria k organizácii.

2. Medziodvetvová organizácia sa môže považovať za zastupujúcu v zmysle odseku 1, ak zodpovedá najmenej za dve tretiny výroby a/alebo obchodu a/alebo spracovania príslušného výrobku alebo výrobkov v príslušnom regióne alebo regiónoch členského štátu. Ak sa uplatnenie rozšírenia jej pravidiel na iné podniky vzťahuje na viac ako jeden región, medziodvetvová organizácia musí preukázať mieru zastúpenia na každé z odvetví, ktoré zastupuje v každom z príslušných regiónov.

3. Pravidlá, pre ktoré je možné požiadať o rozšírenie na ďalšie podniky:

a) sa musia zaoberať:

- informáciami o výrobe a trhu,

- prísnejšími výrobnými pravidlami ako sú pravidlá spoločenstva alebo vnútroštátne pravidlá,

- vypracovávaním štandardných kontraktov, ktoré sú kompatibilné s pravidlami spoločenstva,

- pravidlami odbytu,

b) musia byť účinné aspoň jeden rok;

c) môžu sa stať záväznými na nie viac ako tri marketingové roky;

d) nesmú spôsobiť žiadnu škodu iným podnikom založeným v ostatných regiónoch členského štátu alebo v iných členských štátoch.

Článok 16

1. Členské štáty budú neodkladne informovať Komisiu o pravidlách, ktoré majú v úmysle stanoviť ako záväzné pre všetky podniky v jednom alebo viacerých konkrétnych regiónoch v súlade s článkom 15 (1). Komisia rozhodne, že členský štát nie je oprávnený rozšíriť pravidlá, ak:

a) zistí, že príslušné rozšírenie ohrozí voľný obchod alebo že sú ohrozené ciele článku 33 zmluvy; alebo

b) zistí, že dohoda, rozhodnutie alebo dohodnutý postup, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa rozšíri aj na ostatných výrobcov, je v konflikte s ustanoveniami článku 81 (1) zmluvy; alebo

c) zistí, že sa nedodržiavajú ustanovenia článku 15 tohto nariadenia.

Pravidlá sa nesmú stať záväznými dva mesiace od doručenia oznámenia Komisii alebo dovtedy, kým Komisia počas tohto obdobia nenaznačí, že nemá námietku voči uvedeným pravidlám.

2. Ak Komisia v dôsledku kontrol ex-post nemá istotu o platnosti rozšírenia v súvislosti s okolnosťami uvedenými v odseku 1a), b) alebo c), požiada príslušný členský štát o odloženie uplatnenia rozhodnutia, a to vcelku alebo čiastočne. V tomto prípade Komisia do dvoch mesiacov od tohto dátumu:

- umožní, aby bolo odloženie odvolané,

alebo

- odôvodneným rozhodnutím prehlási rozšírenie pravidiel, o ktorých rozhodol členský štát, za neplatné, na základe jednej z okolností uvedených vyššie. V takom prípade sa rozhodnutie Komisie bude uplatňovať od dátumu odoslania žiadosti o odloženie pravidiel členskému štátu.

3. Komisia bude informovať výbor stanovený v článku 38 (1) v každej etape akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa rozšírenia medziodvetvových dohôd podľa odseku 1 a o každom odložení alebo zrušení platných pravidiel podľa odseku 2.

4. Ak sa rozšíria pravidlá na jeden alebo viacero výrobkov a ak jednu alebo viacero činností uvedených v článku 15 (3) a) uskutočňuje uznaná medziodvetvová organizácia a ak sú vo všeobecnom ekonomickom záujme tých výrobcov, ktorých činnosti súvisia s jedným alebo viacerými výrobkami, ktorých sa to týka, členský štát, ktorý udelil uznanie, môže rozhodnúť, že jednotlivci alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú úžitok z týchto činností, budú organizácii platiť plnú výšku alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, v takej výške, v akej sú tieto príspevky určené na pokrytie nákladov priamo vzniknutých v dôsledku vykonávania príslušných aktivít.

HLAVA IV

CENY A INTERVENCIA

KAPITOLA 1

CENY

Článok 17

Všeobecné ustanovenia

1. Organizácie výrobcov môžu na výrobky uvedené v článku 1 stanoviť cenu, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, pod ktorú už nebudú predávať výrobky dodávané ich členmi.

V takom prípade organizácie výrobcov na množstvá stiahnuté z trhu:

- poskytnú členom náhradu škody v súvislosti s výrobkami uvedenými v prílohe I, časti A a B a v prílohe IV, ktoré zodpovedajú normám prijatým v súlade s článkom 2,

- môžu poskytnúť členom náhradu škody v súvislosti s inými výrobkami uvedenými v článku 1.

Na každý výrobok uvedený v článku 1 môže byť stanovená maximálna úroveň ceny výrobku pri stiahnutí z trhu v súlade s odsekom 5.

2. O nakladaní s výrobkami stiahnutými z trhu rozhodnú organizácie výrobcov tak, aby to neodporovalo obvyklému odbytu príslušných výrobkov.

3. Na financovanie týchto opatrení súvisiacich so sťahovaním výrobkov z trhu organizácie výrobcov vytvoria intervenčný fond dopĺňaný z príspevkov odhadnutých podľa množstiev ponúkaných na predaj alebo uplatnia vyrovnávací systém.

4. Organizácie výrobcov dodajú štátnym orgánom nasledovné informácie a tieto orgány ich oznámia Komisii:

- zoznam výrobkov, u ktorých plánujú používať systém opísaný v odseku 1,

- obdobie, počas ktorého sa budú uplatňovať ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu,

- navrhovanú a uplatňovanú úroveň cien, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu,

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 18

Orientačná cena

1. Orientačná cena bude stanovená pred začiatkom každého rybárskeho roka na každý z výrobkov uvedených v prílohe I a na každý z výrobkov a skupín výrobkov uvedených v prílohe II.

Tieto ceny budú platné pre celé spoločenstvo a budú stanovené na každý rybársky rok alebo na každé obdobie, na ktoré je tento rok rozdelený.

2. Orientačná cena bude založená na:

- priemere cien zaznamenaných u významného podielu výroby spoločenstva na veľkoobchodných trhoch alebo v prístavoch počas troch rybárskych rokov bezprostredne predchádzajúcich roku, na ktorý sa stanovuje cena,

- zohľadnení trendov vo výrobe a dopyte.

Pri stanovovaní ceny sa bude prihliadať aj na potrebu:

- stabilizovať trhové ceny a vyhnúť sa vytváraniu prebytkov v spoločenstve,

- pomáhať pri podporovaní príjmov výrobcov,

- brať do úvahy záujmy spotrebiteľov.

3. Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny, na návrh Komisie stanoví orientačné ceny uvedené v odseku 1.

Článok 19

Vykazovanie cien

1. Po celé obdobie, počas ktorého sa uplatňuje orientačná cena, členské štáty budú informovať Komisiu o cenách výrobkov uvedených v článku 18 (1), ktoré boli zaznamenané na ich veľkoobchodných trhoch alebo v ich prístavoch.

2. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 20

Ceny stanovené v spoločenstve, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu

1. Cena spoločenstva, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, bude stanovená na základe čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti a prezentácie výrobku na každý z výrobkov uvedených v prílohe I, časti A a B uplatnením konverzného faktora na orientačnú cenu stanovenú podľa článku 18. Cena spoločenstva, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, nesmie v žiadnom prípade prekročiť 90 % orientačnej ceny.

2. Aby mali výrobcovia v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi ďaleko od hlavných spotrebiteľských centier spoločenstva, zabezpečený prístup na trhy za vyhovujúcich podmienok, ceny uvedené v odseku 1 môžu byť pre každú oblasť zvýhodnené upravujúcim koeficientom.

3. Postupy na uplatňovanie tohto článku, hlavne stanovenie percenta orientačnej ceny, ktorá má slúžiť ako základná zložka pri kalkulovaní ceny spoločenstva, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu a určenie prístavných oblastí uvedených v odseku 2 ako aj stanovovanie cien, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

KAPITOLA 2

INTERVENCIA

Článok 21

Finančná kompenzácia za výrobky stiahnuté z trhu

1. Členské štáty budú poskytovať finančnú kompenzáciu organizáciám výrobcov, ktoré realizujú stiahnutie z trhu podľa článku 17 v súvislosti s výrobkami uvedenými v prílohe I, časti A a B, za predpokladu, že:

a) Cena, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, uplatňovaná týmito organizáciami, je cenou spoločenstva, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu stanovenou v súlade s článkom 20, pričom je povolené rozšírenie tolerančného rozpätia na 10 % pod touto cenou a 10 % nad touto cenou, ktoré má zohľadniť najmä sezónne kolísanie trhových cien;

b) výrobky stiahnuté z trhu spĺňajú odbytové normy prijaté podľa článku 2 a sú adekvátnej kvality, ktorá má byť definovaná v súlade s postupom stanoveným v článku 2 (3);

c) cena za výrobky stiahnuté z trhu uvedená v odseku a) sa uplatňuje počas celého rybárskeho roka na každú kategóriu výrobkov, ktorej sa to týka; od organizácie výrobcov, ktorá ako jedno z opatrení uvedených v článku 5 (1) uplatňuje zákaz výlovu alebo predaja určitých kategórií výrobkov, sa však nebude vyžadovať, aby uplatňovala cenu spoločenstva na výrobky stiahnuté z trhu na tieto kategórie výrobkov.

2. Finančná kompenzácia sa bude poskytovať iba vtedy, ak sú výrobky stiahnuté z trhu odpredané na iné účely ako na účely ľudskej spotreby alebo sa s nimi nakladá takým spôsobom, že nenarušujú bežný odbyt ostatných výrobkov.

3. U výrobkov uvedených v odseku 1:

a) sa finančná kompenzácia bude rovnať:

i) 85 % z ceny za stiahnutie výrobkov uplatňovanej príslušnou organizáciou výrobcov na množstvá stiahnuté z trhu, ktoré neprevyšujú 4 % z ročného množstva príslušného výrobku ponúknutého na predaj každý rok;

ii) v rybárskom roku 200355 % z ceny za stiahnutie výrobku uplatňovanej príslušnou organizáciou výrobcov na množstvá stiahnuté z trhu, ktoré prevyšujú 4 %, ale neprevyšujú 10 % u pelagických druhov a 8 % u ostatných druhov z ročného množstva príslušného výrobku ponúknutého do predaja každý rok, v rybárskom roku 2001 sa cena bude rovnať 75 % a v roku 200265 %;

b) nijaká finančná kompenzácia nebude poskytovaná v súvislosti s množstvami stiahnutými z trhu, ktoré prekračujú 10 % u pelagických druhov a 8 % u ostatných druhov z množstva ponúknutého do predaja každou organizáciou výrobcov.

4. Na účely vypočítania výšky finančnej kompenzácie, ktorá má byť poskytnutá organizácii výrobcov, sa bude brať do úvahy celková výroba všetkých jej členov vrátane akýchkoľvek množstiev stiahnutých z trhu inou organizáciou podľa článku 7.

5. Finančná kompenzácia bude znížená o štandardne stanovenú hodnotu výrobkov určených na iné účely ako na ľudskú spotrebu alebo o akýkoľvek čistý príjem z odpredaja výrobkov na ľudskú spotrebu v súlade s odsekom 2. Táto hodnota sa stanoví na začiatku rybárskeho roka. Ak však na trhu spoločenstva budú zaznamenané významné a trvalé zmeny, bude upravená.

6. Ak organizácie výrobcov realizujú stiahnutia z trhu uvedené v odseku 1, budú svojim členom za množstvá stiahnuté z trhu poskytovať náhradu škody rovnajúcu sa prinajmenšom výške finančnej kompenzácie vypočítanej v súlade s odsekom 3 a) plus čiastka rovnajúca sa 10 % ceny za stiahnutie tovaru uplatňovanej touto organizáciou.

Organizácie výrobcov však môžu na základe systému vnútorných pokút poskytnúť svojím členom nižšiu náhradu škody ako je náhrada stanovená v predošlom pododseku za predpokladu, že rozdiel sa vloží do rezervného fondu výlučne určeného na následné intervenčné operácie.

7. V prípade vážneho narušenia trhu môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2) uskutočniť opatrenia na úpravu ustanovení odseku (3). Prijaté opatrenia nebudú trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

8. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 22

Predajné ceny spoločenstva

Za každý z výrobkov uvedených v prílohe I, časť C bude predajná cena spoločenstva stanovená za tých istých podmienok na určovanie cien, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, ako stanovuje článok 20.

Článok 23

Pomoc pri prevode

1. Na pomoc pri prevode majú nárok:

i) výrobky uvedené v prílohe I, časti A a B, ktoré sú stiahnuté z trhu za cenu stanovenú za stiahnutie uvedenú v článku 20;

ii) výrobky vymenované v prílohe I, časť C, ktoré boli ponúknuté na predaj, ale u ktorých sa dá preukázať, že sa nenašiel kupujúci za predajnú cenu spoločenstva stanovenú v súlade s článkom 22.

Je tu však povolené tolerančné rozpätie, a to 10 % pod týmito cenami a 10 % nad týmito cenami, ktoré má zohľadňovať hlavne sezónne výkyvy trhových cien.

2. Za vhodné na poskytnutie pomoci pri prenose sa budú pokladať iba také množstvá, ktoré:

a) dodal výrobca, ktorý je členom organizácie;

b) vyhovujú určitým požiadavkám na kvalitu, veľkosť a prezentáciu;

c) boli buď spracované, aby mohli byť stabilizované a uskladnené alebo boli konzervované v súlade so stanovenými podmienkami a na stanovené obdobie.

3. Pomoc môže byť poskytnutá na každý z výrobkov, ktorých sa to týka, až do množstva rovnajúceho sa 18 % z množstva ponúknutého na predaj každý rok mínus percento z množstva uvedeného vyššie, v súvislosti s ktorým bola vyplatená finančná kompenzácia podľa článku 21.

Čiastka tejto pomoci nesmie prekročiť čiastku technických a finančných nákladov spojených s operáciami, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu a uskladnenie.

4. Spracovateľské metódy uvedené v tomto článku sú:

a) - zmrazovanie,

- solenie,

- sušenie,

- marinovanie,

a ak je to vhodné aj,

- varenie a pasterizácia;

b) porcovanie alebo krájanie a ak je to vhodné, oddeľovanie hláv, v prípade, že sú tieto operácie sprevádzané jedným z procesov uvedených v odseku a).

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 24

Nezávislé stiahnutia z trhu a prevody uskutočnené organizáciami výrobcov

1. Na výrobky uvedené v prílohe IV budú členské štáty poskytovať paušálnu pomoc organizáciám výrobcov, ktoré praktikujú intervenciu v súlade s článkom 17, za predpokladu, že:

a) také organizácie stanovia cenu, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, ďalej nazývanú "autonómna cena, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu", pred začiatkom rybárskeho roka; organizácie výrobcov musia uplatňovať túto cenu po celý rybársky rok, pričom je povolená tolerancia 10 % pod a 10 % nad touto cenou; cena však nesmie prekročiť 80 % váženej priemernej ceny zaznamenanej u príslušných kategórií výrobkov v oblasti aktivity príslušných organizácií výrobcov počas troch predošlých rybárskych rokov;

b) výrobky stiahnuté z trhu spĺňajú odbytové normy prijaté podľa článku 2 a sú adekvátnej kvality, ktorá má byť definovaná v súlade s postupom stanoveným v článku 2 (3);

c) náhrada škody poskytnutá pridruženým výrobcom v súvislosti s výrobkami stiahnutými z trhu sa rovná autonómnej cene za stiahnutie uplatňovanej organizáciami výrobcov.

2. Paušálna podpora bude prideľovaná na množstvá stiahnuté z trhu, ktoré boli ponúknuté na predaj v súlade s článkom 5 (1) a s ktorými sa nakladá takým spôsobom, ktorý neovplyvňuje bežné nakladanie s výrobou.

3. Čiastka paušálnej podpory bude 75 % z autonómnej ceny za stiahnutie uplatňovanej počas bežného rybárskeho roka; táto čiastka bude znížená o štandardne stanovenú hodnotu výrobku, s ktorým sa nakladá tak, ako je stanovené v odseku 2.

4. Paušálna podpora bude tiež poskytovaná na množstvá stiahnuté z trhu, ktoré sa buď spracovávajú, aby sa stabilizovali a uskladňujú alebo konzervujú v súlade so stanovenými podmienkami a stanoveným obdobím. Čiastka paušálnej podpory v takých prípadoch nesmie prekročiť čiastku technických a finančných nákladov spojených s operáciami, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu a uskladnenie.

5. Množstvá, ktoré prichádzajú do úvahy pri paušálnej podpore podľa odseku 2, nesmú prekročiť 5 % ročných množstiev príslušných výrobkov ponúknutých na predaj v súlade s článkom 5 (1).

Množstvá, ktoré prichádzajú do úvahy pri paušálnej podpore podľa odsekov 2 a 4, nesmú spolu prekročiť 10 % z ročných množstiev uvedených v prvom pododseku.

6. Príslušné členské štáty zavedú plány kontrol, ktoré zabezpečia, že výrobky, na ktoré sa uplatňuje paušálna podpora, skutočne spĺňajú podmienky na túto podporu.

Na účely týchto plánov kontrol budú príjemcovia paušálnej pomoci viesť evidenciu skladových zásob spĺňajúcu kritériá, ktoré majú byť stanovené. Členské štáty budú posielať Komisii v intervaloch, ktoré majú byť stanovené, tabuľku uvádzajúcu priemerné ceny výrobkov a kategórií zaznamenané na veľkoobchodných trhoch alebo v prístavoch.

7. Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, rozhodne, v závislosti od vyrovnania cien druhov, na ktoré sa vzťahuje tento článok, o ich zaradení do zoznamu výrobkov v prílohe I, časť A.

8. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 25

Podpora pre súkromné skladovanie

1. Predajná cena spoločenstva bude stanovená na každý z výrobkov uvedených v prílohe II pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni, ktorá sa prinajmenšom rovná 70 % a neprekračuje 90 % orientačnej ceny uvedenej v článku 18 (1).

2. Podpora pre súkromné skladovanie môže byť poskytnutá organizáciám výrobcov, ktoré počas príslušného rybárskeho roka:

a) uplatňujú článok 5 (1) na výrobu a odbyt príslušných výrobkov;

b) uplatňujú predajnú cenu uvedenú v odseku 1, pričom je povolené tolerančné rozpätie 10 % pod a 10 % nad touto cenou, aby sa zohľadňovali hlavne sezónne výkyvy v trhových cenách.

3. Podpora pre súkromné skladovanie sa bude poskytovať na výrobky uvedené v prílohe II, ktoré boli ponúknuté na predaj, ale u ktorých sa dá preukázať, že sa nenašiel kupujúci, ktorý by ich kúpil za predajnú cenu spoločenstva stanovenú v súlade s odsekom 1.

4. Na poskytovanie podpory pre súkromné skladovanie sa budú uplatňovať nasledovné obmedzenia:

a) výrobky musia byť ulovené, zmrazené na palube a vyložené v spoločenstve členom organizácie výrobcov;

b) výrobky musia byť uskladnené na minimálne obdobie a potom znovu umiestnené na trh spoločenstva;

a to maximálne do 15 % z ročného množstva príslušných výrobkov ponúknutých na predaj organizáciou výrobcov.

5. Čiastka podpory pre súkromné skladovanie nesmie prekročiť sumu technických nákladov a úroku počas maximálne trojmesačného obdobia. Čiastka bude stanovovaná každý mesiac zostupne.

6. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane stanovovania predajnej ceny uvedenej v odseku 1 budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

KAPITOLA 3

TUNIAK NA SPRACOVANIE

Článok 26

Výrobná cena spoločenstva

1. Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, stanoví na každý z výrobkov uvedených v prílohe III výrobnú cenu spoločenstva pred začiatkom rybárskeho roka. Tieto ceny budú stanovené v súlade s prvou a druhou zarážkou článku 18 (2).

Pri stanovovaní ceny sa tiež bude brať do úvahy potreba:

- posúdiť dodacie podmienky pre spracovateľský priemysel spoločenstva,

- podporiť príjmy výrobcov,

- predchádzať vytváraniu prebytkov v spoločenstve.

Tieto ceny budú platné pre celé spoločenstvo a budú sa stanovovať na každý rybársky rok.

2. Členské štáty budú informovať Komisiu o priemerných cenách zaznamenaných na ich veľkoobchodných trhoch alebo v prístavoch u výrobkov, ktoré majú pôvod v spoločenstve, tak ako je uvedené v odseku 1, ktorý definuje komerčné vlastnosti.

3. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, hlavne stanovovanie konverzných faktorov na rôzne druhy, veľkosti a prezentácie tuniaka, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 27

Príspevok pre organizácie výrobcov

1. Organizáciám výrobcov môže byť poskytnutý príspevok na množstvá výrobkov uvedených v prílohe III, ktoré boli ulovené ich členmi a potom predané a dodané spracovateľským podnikom založeným na colnom teritóriu spoločenstva a zameraným na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich pod kód KN 1604. Tento príspevok sa bude poskytovať na daný kalendárny štvrťrok, keď sú:

- priemerná predajná cena zaznamenaná na trhu spoločenstva,

a

- dovozná cena uvedená v článku 29 (3) d),

nižšie ako spúšťacia prahová cena rovnajúca sa 87 % výrobnej ceny spoločenstva na príslušný výrobok.

Členský štát pripraví alebo aktualizuje zoznam podnikov uvedených v tomto odseku pred začiatkom každého rybárskeho roku a bude o ňom informovať Komisiu.

2. Čiastka príspevku v žiadnom prípade nesmie prekročiť:

- buď rozdiel medzi aktivačnou cenou a priemernou predajnou cenou príslušného výrobku na trhu spoločenstva,

- alebo paušálnu čiastku rovnajúcu sa 12 % z tejto aktivačnej ceny.

3. Celkové maximálne množstvo na každý z výrobkov prichádzajúcich do úvahy na príspevok bude obmedzené na množstvo rovnajúce sa priemeru množstiev predaných a dodaných podľa podmienok stanovených v odseku 1 v ekvivalentnom štvrťroku počas troch rybárskych rokov predchádzajúcich štvrťroku, na ktorý sa príspevok vypláca.

4. Čiastka príspevku poskytovaného každej organizácii výrobcov sa bude rovnať:

- hornej hranici stanovenej v odseku 2 na množstvá príslušného výrobku, s ktorými sa nakladá v súlade s odsekom 1 a ktoré neprekročia priemer množstiev predaných a dodaných za rovnakých podmienok jej členmi v ekvivalentnom štvrťroku počas troch rybárskych rokov predchádzajúcich štvrťroku, na ktorý sa príspevok vypláca,

- 50 % hornej hranice stanovenej v odseku 2 na množstvá príslušného výrobku, ktoré prekročia množstvá uvedené v prvej zarážke a ktoré sa rovnajú prebytku množstiev v dôsledku prideľovania množstiev prichádzajúcich do úvahy podľa odseku 3, medzi organizácie výrobcov.

Toto prideľovanie sa bude uskutočňovať proporcionálne medzi príslušnými organizáciami výrobcov na základe ich priemernej výroby v ekvivalentnom štvrťroku troch rybárskych rokov predchádzajúcich štvrťroku, na ktorý sa príspevok vypláca.

5. Organizácie výrobcov budú prideľovať príspevok poskytnutý ich členom proporcionálne na základe množstiev nimi vyrobených, predaných a dodaných v súlade s odsekom 1.

6. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, hlavne čiastka a podmienky, za ktorých sa príspevok poskytuje, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

HLAVA V

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 1

COLNÉ DOHODY

Článok 28

1. Aby bola pre trh spoločenstva zabezpečená dostatočná dodávka surovín určených pre spracovateľské podniky, budú tarifné clá na určité výrobky úplne alebo čiastočne pozastavené, autonómne na neurčitý čas v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

2. Aby sa zabránilo tomu, že dohody o pozastavení uvedené v odseku 1 ohrozia stabilizačné opatrenia uvedené v článkoch 20, 21, 22, 23, 25 a 26, oprávnenie na takého odloženie bude poskytnuté vtedy, ak sú príslušné výrobky importované, za predpokladu, že sa dodrží cena stanovená podľa článku 29.

3. Ak by kedykoľvek došlo k vážnemu narušeniu trhu napriek zohľadneniu referenčnej ceny uvedenej v odseku 2, Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, dočasne odloží opatrenia uvedené v odseku 1.

KAPITOLA 2

REFERENČNÉ CENY

Článok 29

1. Referenčné ceny platné pre spoločenstvo môžu byť stanovené každý rok podľa kategórie výrobkov na výrobky špecifikované v článku 1, ktoré podliehajú:

a) colnému zníženiu alebo dočasným úpravám, ak pravidlá, ktoré sú pre ne záväzné v Svetovej obchodnej organizácii, umožňujú dodržiavanie referenčnej ceny,

b) jednému z opatrení uvedených v článku 28 (1),

alebo

c) iným dohodám ako sú dohody uvedené v bodoch a) alebo b), ktoré umožňujú dodržiavanie referenčnej ceny a sú v súlade s medzinárodnými záväzkami spoločenstva.

2. Ak je deklarovaná colná hodnota daného výrobku importovaného z tretej krajiny podľa jedného z opatrení uvedených v odseku 1 nižšia ako referenčná cena, príslušné množstvá nebudú spĺňať podmienky na príslušné tarifné dohody.

Členský štát bude neodkladne informovať Komisiu o prípadoch, v ktorých sa uplatňuje opatrenie stanovené v tomto odseku.

3. Referenčné ceny prijaté:

a) na výrobky uvedené v prílohe I, časti A a B sa budú rovnať cene, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, stanovenej v súlade s článkom 20 (1);

b) na výrobky špecifikované v prílohe I, časť C sa budú rovnať predajnej cene spoločenstva stanovenej v súlade s článkom 22;

c) na výrobky špecifikované v prílohe II sa budú rovnať predajnej cene spoločenstva stanovenej v súlade s článkom 25 (1);

d) na iné výrobky budú stanovované hlavne na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na dovozných trhoch alebo v dovozných prístavoch v členských štátoch počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátumu stanovenia referenčnej ceny, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť, aby ceny odrážali situáciu na trhu.

4. Členské štáty budú pravidelne informovať Komisiu o cenách a dovezených množstvách výrobkov uvedených v prílohách I až IV, zaznamenaných na ich trhoch alebo v ich prístavoch. Tieto ceny sa budú rovnať colnej hodnote príslušných výrobkov.

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane stanovovania referenčných cien budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

KAPITOLA 3

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Článok 30

1. Ak je trh spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami uvedenými v článku 1 z dôvodu dovozov alebo vývozov ovplyvnený alebo ohrozený vážnym narušením, ktoré by pravdepodobne ohrozilo dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy, môžu sa v obchode s tretími krajinami uplatniť zodpovedajúce opatrenia, až kým také narušenie alebo hrozba narušenia nezanikne.

2. Opatrenia stanovené v odseku 1 budú uplatňované a implementované v súlade s postupmi článku 16 nariadenia (ES) č. 3285/94 [14].

HLAVA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Ak budú na trhu spoločenstva zaznamenané zvýšenia cien a problémy s dodávkami u jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov článku 33 zmluvy a ak je pravdepodobné, že táto situácia bude pretrvávať, Rada, ktorá bude konať kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, uskutoční nevyhnutné opatrenia na nápravu situácie.

Článok 32

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia prijaté v rozpore s článkami 36 a 37 zmluvy, články 87, 88 a 89 zmluvy sa budú uplatňovať na výrobu a obchod s výrobkami uvedenými v článku 1.

Článok 33

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, členské štáty uskutočnia potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby všetky rybárske plavidlá plávajúce pod zástavou jedného z členských štátov využívali rovnaký prístup do prístavov a k zariadeniam na prvý stupeň predaja spolu so všetkým vybavením a technickými zariadeniami.

Článok 34

1. Členské štáty a Komisia si budú navzájom odovzdávať informácie potrebné na implementáciu tohto nariadenia. Na tento účel zriadia potrebné systémy na komunikáciu a výmenu informácií, budú ich udržiavať v dobrom prevádzkovom stave a znášať náklady spojené s obsluhou.

Časť nákladov na systémy uvedené v prvom pododseku bude znášať rozpočet spoločenstva.

2. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane stanovenia výdavkov, ktoré má znášať rozpočet spoločenstva, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 35

1. Výdavky vzniknuté z poskytovania platieb stanovených v tomto nariadení sa budú pokladať za výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami v zmysle článku 2 (2) nariadenia (ES) č. 1258/1999.

2. Financovanie výdavkov uvedených v odseku 1 bude poskytované v súvislosti s výrobkami zo skladov alebo skupiny skladov iba do limitu množstiev pridelených príslušnému členskému štátu z celkového objemu povolených výlovov na príslušný sklad alebo skupinu skladov.

3. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 38 (2).

Článok 36

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby bola zabezpečená zhoda s týmto nariadením a na zamedzenie a ukončenie akýchkoľvek podvodov. Na tento účel:

- budú pravidelne vykonávať kontroly príjemcov finančnej podpory,

- ak bude vhodné vykonávať určité kontroly odberom vzoriek, zabezpečia na základe analýzy rizík, aby boli frekvencia kontrol a použité postupy vhodné na kontrolované opatrenie, a to na celom ich území a aby boli adekvátne objemu výrobkov predávaných alebo skladovaných s cieľom odbytu.

Článok 37

Opatrenia nevyhnutné na implementáciu tohto nariadenia súvisiace so záležitosťami uvedenými v článkoch 2 až 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 až 21, 23 až 27, 29, 34 a 35 budú prijaté v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 38 (2).

Článok 38

1. Komisii napomáha Riadiaci výbor pre výrobky rybolovu ďalej nazývaný iba "výbor".

2. Ak sa odvoláva na tento odsek, budú sa uplatňovať články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES bude stanovená na jeden mesiac.

3. Výbor prijme vlastné pravidlá postupu.

Článok 39

Výbor môže posudzovať akúkoľvek ďalšiu otázku, ktorú mu postúpi jeho predseda buď z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 40

Toto nariadenie sa bude uplatňovať tak, aby sa súčasne primerane zohľadňovali ciele stanovené v článkoch 33 a 131 zmluvy.

Článok 41

Najneskôr do 31. decembra 2005 Komisia odošle Rade a Parlamentu hodnotiacu správu o výsledkoch implementácie tohto nariadenia.

Článok 42

1. Nariadenia (EHS) č. 3759/92, (EHS) č. 105/76 a (EHS) č. 1772/82 sa týmto rušia s účinnosťou od 1. januára 2001.

2. Odvolávky na zrušené nariadenie (EHS) č. 3759/92 budú interpretované ako odvolávky na toto nariadenie a mali by sa interpretovať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VIII.

Článok 43

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2001 s výnimkou článku 4, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 1999

Za Radu

predseda

K. Hemilä

[1] Ú. v. ES C 78, 20.3.1999, s. 1.

[2] Stanovisko doručené 2. decembra 1999 (doteraz neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 329, 17.11.1999, s. 13.

[4] Ú. v. ES C 374, 23.12.1999, s. 71.

[5] Ú. v. ES L 388, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3318/94 (Ú. v. ES L 350, 31.12.1994, s. 15).

[6] Ú. v. ES L 20, 28.1.1976, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 3940/87 (Ú. v. ES L 373, 31.12.1987, s. 6).

[7] Ú. v. ES L 197, 6.7.1982, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10.

[9] Nariadenie č. 26 uplatňujúce určité pravidlá konkurencie na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 993/62). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 49 (Ú. v. ES 53, 1.7.1962, s. 1572/62).

[10] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[12] Smernica Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s označovaním, prezentáciou a reklamou u potravín určených na predaj konečnému spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/4/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21).

[13] Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996 stanovujúce spoločné odbytové normy na určité výrobky rybolovu (Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 323/97 (Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 8).

[14] Nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách na dovozy a zrušujúce nariadenie (ES) č. 518/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2315/96 (Ú. v. ES L 314, 4.12.1996, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Kód CN | Opis tovaru |

| |

A.Čerstvé alebo chladené výrobky pod položkami 0302 a 0307

1. | 03022200 | Platesa (Pleuronectes platessa) |

2. | ex03022990 | Ryby druhu Limanda limanda |

3. | 03022910 | Platesa (Lepidorhombus spp.) |

4. | ex03022990 | Platesa obyčajná (Platichthys flesus) |

5. | 03023110 a 03023190 | Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga) |

6. | ex030240 | Slede druhu Clupea harengus |

7. | 03025010 | Treska druhu Gadus morhua |

8. | 03026110 | Sardinky druhu Sardina pilchardus |

9. | 03026200 | Tresky škvrnité (Melanogrammus aeglefinus) |

10. | 03026300 | Treska polak (Pollachius virens) |

11. | ex030264 | Makrely druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus |

12. | 03026520 a 03026550 | Žraloky malé (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.) |

13. | 03026931 a 03026933 | Ostriežiky (Sebastes spp.) |

14. | 03026941 | Treska bez fúzov (Merlangius merlangus) |

15. | 03026945 | Miene (Molva spp.) |

16. | 03026955 | Ančovičky (Engraulis spp.) |

17. | ex03026968 | Tresky druhu Merluccius merluccius |

18. | 03026981 | Ďas morský (Lophius spp.) |

19. | ex03074110 | Sépie (Sepia officinalis a Rossia macrosoma) |

B.Živé, čerstvé alebo chladené výrobky alebo výrobky spracované varením v pare alebo vo vode:

| | Krevety druhu Crangon crangon a Pandalus borealis |

C.Živé, čerstvé alebo chladené výrobky alebo výrobky spracované varením v pare alebo vo vode:

| 03022300 | Morské jazyky (Solea spp.) |

| 03062430 | Kraby druhu Cancer pagurus |

| 03062930 | Nórske homáre (Nephrops norvegicus) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kód CN | Opis tovaru |

| |

A.Mrazené výrobky pod položkami 0303 a 0304

| 03033110 | Kambala čierna (Reinhardtius hippoglossoides) |

| 03037811 | Tresky rodu Merluccius |

| 03037812 | |

| 03037813 | |

| 03037819 | |

| a | |

| 03042055 | |

| 03042056 | |

| 03042058 | |

| 03037971 | Morské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.) |

| 03037987 | Mečúň obyčajný (Xiphias Gladius) |

| 03042087 | |

| 03046065 | |

B.Mrazené výrobky pod položkou 0306

| 03061340 | Krevety čeľade Penaeidae |

| 03061350 | |

| ex03061380 | |

CMrazené výrobky pod položkou 0307

1. | 03074918 | Sépie druhov Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti |

| 03074901 | |

2. | 03074931 | Kalmáre (Loligo spp.) |

| 03074933 | |

| 03074935 | |

| a | |

| 03074938 | |

3. | 03074951 | Kalmáre (Ommastrephes sagittatus) |

4. | 03075910 | Chobotnica (Octopus spp.) |

5. | 03079911 | Illex spp. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Tuniaky (rod Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Katsuwonus pelamis) a ostatné druhy rodu Euthynnus, čerstvé, chladené alebo mrazené, určené na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich pod položku 1604 a zatriedených do jedného z nasledovných kódov CN

Opis tovaru | Kód CN |

Čerstvý alebo chladený | Mrazený |

Uvedený na trh v inej forme ako sú formy vymenované pod položkou č. 0304

I.Nasledovné druhy:

a)Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalalunga) okrem čerstvých alebo chladených:

1.S hmotnosťou 1 kusa viac ako 10 kg | | 03034111 |

2.S hmotnosťou 1 kusa najviac 10 kg | | 03034111 |

b)Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares):

1.S hmotnosťou 1 kusa viac ako 10 kg | 03023110 | 03034212 |

2.S hmotnosťou 1 kusa najviac 10 kg | 03023210 | 03034218 |

c)Tuniaky skipjack alebo bonito (Katsuwonus pelamis) | 03023310 | 03034311 |

d)Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) okrem čerstvých alebo chladených | | 03034921 |

e)Ostatné druhy rodu Thunnus a Euthynnus | | 03034941 |

II.Uvedený na trh v jednej z nasledujúcich foriem

a)celé | | |

b)bez žiabier a vypitvaný | | |

c)v inej forme (napr. "bez hlavy") | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Čerstvé alebo chladené výrobky nasledovných druhov | Kód CN |

| |

1. | Morské jazyky (Microstomus kitt) | ex03022990 |

2. | Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) | |

3. | Tresky polak (Pollachius pollachius) | ex03026951 |

4. | Raje (Brama spp.) | 03026975 |

5. | Tresky modrasté (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou) | 03026985 |

6. | Sliznatky druhov Trisopterus luscus a Trisopterus minutus | ex03026999 |

7. | Živočíchy druhu Boops boops | ex03026999 |

8. | Živočíchy druhu Spicara smaris | ex03026999 |

9. | Morské úhory (Conger conger) | ex03026999 |

10. | Štítovce (Trigla spp.) | ex03026999 |

11. | Kranasy (Trachurus spp.) | |

12. | Mugily (Mugil spp.) | ex03026999 |

13. | Raje (Raja spp.) | |

14. | Bezstavovce druhu Lepidopus caudatus a Aphanopus carbo | ex03026999 |

15. | Bezstavovce druhu Pecten maximums | ex03072100 |

16. | Bezstavovce druhu Buccinum undatum | ex03079100 |

17. | Bezstavovce druhu Mullus surmuletus, Mullus barbatus | ex03026999 |

18. | Bezstavovce druhu Spondyliosoma cantharus | ex03026999 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Živé, čerstvé alebo chladené výrobky

Kód CN | Opis |

| Kapre (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthyes nobilis, Hypophthalmichthyes molitrix) |

| Lososy atlantické (Salmo salara) |

| Pstruhy (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta) |

| Úhory (Anguilla anguilla) |

| Pražmy zlatohlavé morské (Sparus aurata) |

| Morské okúne (Dicentrarchus labrax) |

| Kambaly veľké (Psetta maxima) |

| Ustrice (Ostrea edulis, Crassostrea gigas) |

ex03073110 | Slávky (Mytilus spp.) |

03079100 | Mušle (Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Tapes spp., Veneridae, Mercenaria mercenaria) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Pozastavenie spoločných colných taríf uvedených v článku 28

1. Vyberanie colných poplatkov za mrazené filé z aljašskej tresky (Theragra chalcogramma) uvedenej na trh vo forme priemyselných blokov a určenej na spracovanie, patriace pod kód CN ex03042085, sa pozastavuje na neurčitý čas.

2. Vyberanie colných poplatkov za mrazené mäso z aljašskej tresky (Theragra chalcogramma) uvedenej na trh vo forme priemyselných blokov a určené na spracovanie, patriace pod kód CN ex03049061, sa pozastavuje na neurčitý čas.

3. Colné poplatky za ryby druhov Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus a Boreogadus saida okrem pečení a ikier uvedené na trh čerstvé, chladené alebo mrazené a určené na spracovanie, patriace pod kódy CN:

ex03025010

ex03025090

ex03026935

ex03036011

ex03036019

ex03036090

ex03037941

sú znížené na 3 % na neurčitý čas.

4. Colná sadzba za surimi určené na spracovanie, patriace pod kód CN ex03049005, je znížená na 3,5 % na neurčitý čas.

5. Colná sadzba za mrazené filé z rýb druhu Macruronus novaezealandiae určené na spracovanie, patriace pod kód CN ex03042091, je znížená na 3,5 % na neurčitý čas.

6. Colná sadzba za mrazené mäso z rýb druhu Macruronus novaezealandiae určené na spracovanie, patriace pod kód CN ex03049097, je znížená na 3,5 % na neurčitý čas.

7. Vyberanie colných poplatkov za krevety druhu Pandalus borealis, v pancieri, čerstvé, chladené alebo mrazené a určené na spracovanie, patriace pod kód CN:

Kontroly, ktoré majú zabezpečiť, aby sa uvedené výrobky skutočne spracovávali, sa vykonávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva. Úplné alebo čiastočné pozastavenie cla na tieto výrobky bude povolené iba vtedy, ak majú prejsť nejakou operáciou, s výnimkou prípadov keď majú prejsť jedným alebo viacerými z nasledovných úkonov:

ex03061310

ex03062310

sa pozastavuje na neurčitý čas.

Kontroly, ktoré majú zabezpečiť, aby sa uvedené výrobky skutočne spracovávali, sa vykonávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva. Úplné alebo čiastočné pozastavenie cla na tieto výrobky bude povolené iba vtedy, ak majú prejsť nejakou operáciou, s výnimkou prípadov keď majú prejsť jedným alebo viacerými z nasledovných úkonov:

- čistenie, pitvanie, oddelenie chvosta, oddelenie hlavy,

- porcovanie (okrem krájania na kocky, rezania na plátky, rezania mrazených blokov alebo rozdeľovania poprekladaných blokov filé),

- odber vzoriek, triedenie,

- označovanie nálepkami,

- balenie,

- chladenie,

- mrazenie,

- hlboké zmrazovanie,

- rozmrazovanie, oddeľovanie.

Pozastavenie nie je povolené u výrobkov, ktoré sú okrem toho určené na spracovanie (alebo majú prejsť určitými úkonmi), pre ktoré by prichádzalo do úvahy pozastavenie, ak sa také spracovanie (alebo úkony) uskutočňujú na maloobchodnej alebo zásobovacej úrovni. Pozastavenie colných poplatkov sa bude uplatňovať iba na ryby určené na ľudskú konzumáciu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

A. Postup na výpočet kompenzácie stanovenej v článku 10 (2) a)

(v euro na 1 členské plavidlo) |

Plavidlá členov | Ročná čiastka počas prvých troch rokov | Ročná čiastka počas dvoch nasledujúcich rokov |

od 1 do 50 | 600 | 300 |

od 51 do 100 | 200 | 100 |

od 101 do 500 | 100 | 50 |

od 501 | 0 | 0 |

B. Postup na výpočet kompenzácie stanovenej v článku 10 (2) b)

(v euro na členské plavidlo) |

Percento výroby odpredávanej prostredníctvom organizácie výrobcov v konkrétnej výrobnej oblasti | Ročná čiastka počas prvých troch rokov | Ročná čiastka počas dvoch nasledujúcich rokov |

do 50 % (vrátane) | 20000 | 15000 |

medzi 50 % a 75 % | 25000 | 20000 |

od 75 % (vrátane) | 30000 | 25000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 3759/92 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 4 | Článok 5 |

Článok 4a | Článok 6 |

Článok 5 | Článok 7 |

Článok 5a | – |

Článok 6 | Článok 8 |

Článok 7 | – |

Článok 7a | Článok 12 |

Článok 7b | – |

Článok 8 | Článok 17 |

Článok 9 | Článok 18 |

Článok 10 | Článok 19 |

Článok 11 | Článok 20 |

Článok 12 | Článok 21 |

Článok 12a | – |

Článok 13 | Článok 22 |

Článok 14 | Článok 23 |

Článok 15 | Článok 24 |

Článok 16 | Článok 25 |

Článok 17 | Článok 26 |

Článok 18 | Článok 27 |

Článok 19 | – |

Článok 20 | – |

Článok 21 | – |

Článok 22 | Článok 29 |

Článok 23 | Článok 29 |

Článok 24 | Článok 30 |

Článok 25 | Článok 35 |

Článok 26 | Článok 33 |

Článok 27 | Článok 32 |

Článok 28 | Článok 31 |

Článok 29 | – |

Článok 30 | Článok 34 |

Článok 31 | Článok 37 |

Článok 32 | Článok 38 |

Článok 33 | Článok 39 |

Článok 34 | Článok 40 |

Článok 35 | Článok 42 |

Článok 36 | Článok 43 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III | Príloha III |

Príloha IV | – |

Príloha V | – |

Príloha VI | Príloha IV |

Príloha VII | Príloha VI |

--------------------------------------------------