32000L0080

Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin)

EF-Tidende nr. L 309 af 09/12/2000 s. 0014 - 0023


Kommissionens direktiv 2000/80/EF

af 4. december 2000

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/68/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), fastsattes nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF (i det følgende benævnt "direktivet"). I henhold til nævnte forordning blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94 af 27. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), opstillet en liste over aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i direktivets bilag I.

(2) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I for en periode på højst ti år, hvis det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof, eller restkoncentrationer heraf har skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

(3) Lambda-cyhalothrins virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EØF) nr. 3600/92 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Sverige blev udpeget som rapporterende medlemsstat i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 491/95(7) om ændring af forordning (EØF) nr. 3600/92 og (EF) nr. 933/94, særlig med hensyn til integrering af de offentlige myndigheder og producenterne i Østrig, Finland og Sverige i iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i direktivets artikel 8, stk. 2. Sverige forelagde den 12. juni 1996 Kommissionen den pågældende vurderingsrapport og henstilling i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(4) Vurderingsrapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Behandlingen blev afsluttet den 19. oktober 2000 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om lambda-cyhalothrin. Hvis det er nødvendigt at ajourføre den reviderede vurderingsrapport for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling, skal betingelserne for optagelsen af lambda-cyhalothrin i direktivets bilag I også ændres i henhold til direktivet.

(5) Dossieret og resultaterne af behandlingen er ligeledes blevet forelagt Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse. I sin udtalelse af 28. januar 2000(8) gjorde denne komité opmærksom på, at der bør foretages en vurdering af den akutte risiko for forbrugerne ved indtagelse, og at der bør fastsættes en akut referencedosis. Endvidere understregede komitéen med hensyn til beskyttelsen af miljøet, at der må træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at undgå en uacceptabel påvirkning af vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, herunder bier. Der er ved foranstaltningerne i dette direktiv og i den relevante vurderingsrapport taget hensyn til disse henstillinger.

(6) Det fremgår af de forskellige foretagne undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kravene i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport. Det pågældende aktive stof bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(7) Ifølge direktivet skal medlemsstaterne, efter at et aktivt stof er blevet optaget i bilag I, inden udløbet af en fastsat frist meddele, ændre eller tilbagekalde godkendelserne af de plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof. Navnlig bør plantebeskyttelsesmidler ikke godkendes, medmindre dette sker på grundlag af et dossier, som opfylder de foreskrevne datakrav, og under hensyntagen til de betingelser, som er knyttet til optagelsen af det aktive stof i bilag I, og til de ensartede principper, der er fastlagt i direktivet.

(8) Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og interesserede parter have en rimelig frist til at forberede sig på opfyldelsen af de nye krav, som følger af optagelsen. Desuden bør medlemsstaterne efter optagelsen have den nødvendige tid til at gennemføre direktivets bestemmelser om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder lambda-cyhalothrin. Medlemsstaterne skal bl.a. inden udløbet af denne frist tage de eksisterende godkendelser op til fornyet overvejelse og i givet fald meddele nye godkendelser i overensstemmelse med direktivet. Der kræves en længere frist for forelæggelse og vurdering af hele dossieret for hvert plantebeskyttelsesmiddel i overensstemmelse med de ensartede principper, som er fastlagt i direktivet. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flere aktive stoffer, kan den fuldstændige vurdering efter de ensartede principper først finde sted, når alle de aktive stoffer er blevet optaget i direktivets bilag I.

(9) Medlemsstaterne bør have pligt til at opbevare den endelige reviderede vurderingsrapport, så den (bortset fra fortrolige oplysninger) er tilgængelig for interesserede parter eller kan stilles til rådighed for dem.

(10) Den reviderede vurderingsrapport er påkrævet, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direktivet, hvor disse principper henviser til vurderingen af de data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I.

(11) Der er blevet optaget en række stoffer i direktivets bilag I ved forskellige kommissionsdirektiver, nemlig ved direktiv 97/73/EF(9), 98/47/EF(10), 1999/1/EF(11), 1999/73/EF(12), 1999/80/EF(13), 2000/10/EF(14), 2000/49/EF(15) og 2000/50/EF(16). Af hensyn til klarheden og en rationel anvendelse vil det være hensigtsmæssigt at opstille de nærmere oplysninger om disse stoffer i tabelform og at ophæve de pågældende direktiver uden dog derved at indskrænke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister for gennemførelse og anvendelse, der er fastsat i bilag II.

(12) For at sikre konsekvens og ensartet anvendelse vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte, at der skal tages hensyn til den endelige vurderingsrapport om hvert enkelt stof ved anvendelsen af de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i direktivets bilag VI. Tilsvarende bør alle vurderingsrapporter opbevares, så de (bortset fra fortrolige oplysninger) er tilgængelige for interesserede parter eller af medlemsstaterne kan stilles til rådighed for disse.

(13) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse af 19. oktober 2000 fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

De skal i givet fald i henhold til direktiv 91/414/EØF ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder lambda-cyhalothrin som aktivt stof, inden udløbet af nævnte frist.

Medlemsstaternes love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere negler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, der er fastlagt i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges fristen for ændring eller tilbagekaldelse af godkendelser til den 1. januar 2006 for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder lambda-cyhalothrin som eneste aktive stof.

3. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder lambda-cyhalothrin sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, udløber fristen for ændring eller tilbagekaldelse af godkendelser fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i kraft.

Artikel 3

De i bilag II, tredje kolonne, nævnte direktiver ophæves, uden at dette dog indskrænker medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til gennemførelsesfristen og de særlige bestemmelser, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Bestemmelserne i artikel 2 vedrørende det aktive stof lambda-cyhalothrin anvendes fra den 1. januar 2002 og optagelsen af dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF får virkning fra samme dato.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 276 af 28.10.2000, s. 41.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) EFT L 49 af 4.3.1995, s. 50.

(8) Den Videnskabelige Komité for Planter, 28.1.2000.

(9) EFT L 353 af 24.12.1997, s. 26.

(10) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 50.

(11) EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21.

(12) EFT L 206 af 5.8.1999, s. 16.

(13) EFT L 210 af 10.8.1999, s. 13.

(14) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.

(15) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 32.

(16) EFT L 198 af 4.8.2000, s. 39.

BILAG I

"BILAG I

AKTIVE STOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

>TABELPOSITION>"

BILAG II

FRISTER FOR GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I MEDLEMSSTATERNE VEDRØRENDE AKTIVE STOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

>TABELPOSITION>