32000L0079Úradný vestník L 302 , 01/12/2000 S. 0057 - 0060


Smernica Rady 2000/79/ES

z 27. novembra 2000,

ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 139 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie;

keďže:

(1) Sociálni partneri môžu podľa článku 139 ods. 2 zmluvy spoločne požiadať, aby sa dohody uzavreté na úrovni spoločenstva zavádzali do praxe rozhodnutím Rady na návrh Komisie.

(2) Rada prijala smernicu 93/104/ES [1] o niektorých hľadiskách organizácie pracovného času. Civilné letectvo bolo jedným zo sektorov a činností, ktoré boli vyňaté z rozsahu uvedenej smernice. Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2000/34/ES, ktorou sa mení a doplňuje smernica 93/104/ES, aby sa vzťahovala i na sektory a činnosti pôvodne vyňaté.

(3) Komisia sa poradila podľa článku 138 ods. 2 zmluvy so sociálnymi partnermi o možnom smere konania spoločenstva, pokiaľ ide o sektory a činnosti vyňaté z pôsobnosti smernice 93/104/ES.

(4) Komisia po uvedenej porade uvážila, že konanie spoločenstva je žiaduce a znovu sa podľa článku 138 ods. 3 zmluvy poradila o podstate zamýšľaného návrhu so sociálnymi partnermi na úrovni spoločenstva.

(5) Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA) informovali Komisiu o svojom želaní začať rokovania podľa článku 138 ods. 4 zmluvy.

(6) Uvedené organizácie 22. marca 2000 uzavreli Európsku dohodu o organizácii pracovného času mobilného personálu civilného letectva.

(7) Táto dohoda obsahuje spoločnú výzvu Komisii, aby bola dohoda podľa článku 139 ods. 2 zmluvy zavedená do praxe rozhodnutím Rady na návrh Komisie.

(8) Táto smernica a dohoda stanovujú podrobnejšie požiadavky v zmysle článku 14 smernice 93/104/ES, pokiaľ ide o organizáciu pracovného času mobilného personálu civilného letectva.

(9) Článok 2 ods. 7 smernice 93/104/ES definuje mobilných pracovníkov ako pracovníkov, ktorí sú zamestnávaní ako členovia cestujúcich alebo lietajúcich posádok spoločnosti, ktorá prevádzkuje prepravu osôb alebo nákladov na pozemných komunikáciách, letecky alebo vnútrozemskou vodnou dopravou.

(10) Vhodným prostriedkom na zavedenie dohody do praxe je smernica podľa článku 249 zmluvy.

(11) S ohľadom na vysokointegrovanú povahu sektoru civilného letectva a jeho konkurenčné podmienky, členské štáty nemôžu dostatočne dobre dosiahnuť ciele tejto smernice, ktorými sú ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov, a preto sa podľa princípu subsidiarity, stanoveného v článku 5 zmluvy, vyžaduje konanie spoločenstva. Táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(12) Pokiaľ ide o pojmy použité v dohode, ktoré v nej nie sú osobitne definované, táto smernica ponecháva na členských štátoch, aby tieto pojmy definovali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a zvyklosťami tak, ako je to v prípade iných smerníc sociálnej politiky, ktoré podobné pojmy používajú, za predpokladu, že uvedené definície sú zlučiteľné s dohodou.

(13) Komisia vypracovala svoj návrh smernice v súlade so svojím oznámením z 20. mája 1998 "upravujúcim a propagujúcim sociálny dialóg na úrovni spoločenstva" berúc do úvahy reprezentatívne postavenie signatárov i zákonnosť každého odseku dohody. Signatári spoločne dostatočne zastupujú lietajúci personál zamestnávaný leteckou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje osobnú alebo nákladnú civilnú leteckú dopravu.

(14) Komisia vypracovala svoj návrh smernice v súlade s článkom 137 ods. 2 zmluvy, ktorý stanovuje, že smernice v oblasti sociálnej politiky "nesmú ukladať správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by prekážali vytváraniu a rozvoju malých a stredných podnikov".

(15) Táto smernica a dohoda stanovuje minimálne štandardy. Členské štáty a/alebo sociálni partneri môžu naďalej uplatňovať alebo zaviesť výhodnejšie predpisy.

(16) Zavedenie tejto smernice do praxe by nemalo slúžiť na obhajobu akéhokoľvek zhoršenia situácie, ktorá v každom členskom štáte už jestvuje.

(17) Komisia informovala Európsky parlament, Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov zaslaním textu svojho návrhu smernice, ktorý obsahuje i dohodu.

(18) Európsky parlament prijal 3. októbra 2000 rezolúciu o rámcovej dohode sociálnych partnerov.

(19) Zavedenie dohody do praxe prispeje k dosiahnutiu cieľov podľa článku 136 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účelom tejto smernice je zaviesť do praxe Európsku dohodu o organizácii pracovného času mobilného personálu civilného letectva, ktorú 22. marca 2000 uzavreli organizácie zastupujúce manažment aj pracovníkov v sektore civilného letectva: Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA).

Text dohody je v prílohe.

Článok 2

1. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať alebo zaviesť priaznivejšie predpisy, než ako stanovuje táto smernica.

2. Zavedenie tejto smernice do praxe nebude za žiadnych okolností dostatočným dôvodom na odôvodnenie zníženia celkovej úrovne ochrany pracovníkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Toto nemá žiadny vplyv na právo členských štátov alebo sociálnych partnerov, aby so zreteľom na meniace sa podmienky stanovili odlišné zákonné, regulačné alebo zmluvné úpravy v porovnaní s úpravami platnými v čase prijatia tejto smernice, a to vždy za predpokladu, že budú splnené minimálne požiadavky, ktoré stanovuje táto smernica.

Článok 3

Členské štáty prijmú najneskôr do 1. decembra 2003 zákony, nariadenia a administratívne predpisy potrebné na súlad s touto smernicou alebo zabezpečia, aby najneskôr do uvedeného dátumu sociálni partneri zaviedli potrebné opatrenia na základe dohody. Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby boli kedykoľvek schopné zaručiť výsledky uložené touto smernicou. Bez odkladu o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, bude ich súčasťou odkaz na túto smernicu alebo budú takým odkazom doprevádzané pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsoby uskutočnenia takého odkazu.

Článok 4

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. novembra 2000

Za Radu

predseda

É. Guigou

[1] Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, str. 18. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2000/34/ES (Ú. v. ES L 195, 1.8.2000, str. 41).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Európska dohoda o organizácii pracovného času mobilného personálu civilného letectva, ktorú uzavreli: Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej články 138 a 139 ods. 2.

So zreteľom na skutočnosť, že článok 139 ods. 2 zmluvy stanovuje, že dohody uzavreté na celoeurópskej úrovni možno na spoločné požiadanie signatárov vykonať rozhodnutím Rady na návrh Komisie.

So zreteľom na skutočnosť, že signatári týmto uplatňujú takú požiadavku.

So zreteľom na skutočnosť, že signatári považujú ustanovenia tejto dohody za "podrobnejšie požiadavky" v zmysle článku 14 smernice Rady 93/104/ES, a preto by ustanovenia tejto smernice nemali platiť.

SIGNATÁRI SA DOHODLI NA TOMTO:

Odsek 1

1. Dohoda sa týka pracovného času mobilného personálu civilného letectva.

2. Stanovuje podrobnejšie požiadavky v zmysle článku 14 smernice Rady 93/104/ES, ktoré sa vzťahujú na organizáciu pracovného času mobilného personálu civilného letectva.

Odsek 2

1. "Pracovný čas" je každá doba, počas ktorej pracovník pracuje na príkaz zamestnávateľa a vykonáva svoju činnosť alebo povinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí.

2. "Mobilný personál civilného letectva" sú členovia posádok na palubách civilných lietadiel, ktorých zamestnáva letecká spoločnosť založená v členskom štáte.

3. "Čas služby lietajúceho personálu" je čas medzi prvým pohybom lietadla zo svojho parkoviska na účel vzlietnutia až do odstavenia na určenom parkovisku a zastavenia všetkých motorov.

Odsek 3

1. Mobilný personál civilného letectva má nárok na najmenej štvortýždňovú platenú dovolenku za rok, v súlade s podmienkami na vznik nároku a poskytovanie takej dovolenky, ktoré stanovujú vnútroštátne predpisy alebo zvyklosť.

2. Namiesto minimálnej doby platenej dovolenky za rok sa nesmie poskytnúť peňažná náhrada, s výnimkou, ak ide o skončenie pracovného pomeru.

Odsek 4

1. a) Mobilný personál civilného letectva má nárok na bezplatné zdravotné vyšetrenie pred nástupom, a potom v pravidelných intervaloch.

b) Mobilný personál civilného letectva trpiaci zdravotnými problémami, pri ktorých bola uznaná spojitosť so skutočnosťou, že pracuje aj v noci, sa podľa možností prevedie na vhodnú mobilnú alebo nemobilnú dennú službu.

2. Na bezplatné zdravotné vyšetrenie podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje lekárske tajomstvo.

3. Bezplatné zdravotné vyšetrenie podľa odseku 1 písm. a) možno vykonať v rámci vnútroštátneho zdravotníckeho systému.

Odsek 5

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia mobilného personálu bude primeraná povahe jeho práce.

2. Primerané ochranné a preventívne služby alebo zariadenia bezpečnosti a zdravia mobilného personálu civilného letectva budú dostupné v každom čase.

Odsek 6

Vykonajú sa potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby zamestnávateľ, ktorý zamýšľa organizovať prácu podľa určitého rozvrhu, vzal do úvahy všeobecnú zásadu prispôsobenia práce pracovníkovi.

Odsek 7

Informácie o osobitných režimoch práce mobilného personálu civilného letectva by sa na vyžiadanie mali predkladať príslušným orgánom.

Odsek 8

1. Pracovný čas by sa mal posudzovať bez ohľadu na akékoľvek budúce právne predpisy spoločenstva o lietaní a obmedzeniach času služby a o požiadavkách na odpočinok a v spojení s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa tohto predmetu, ktorý by sa mal zvažovať vo všetkých súvislostiach.

2. Maximálny ročný fond pracovného času, vrátane niektorých prvkov pracovnej pohotovosti stanovenej príslušnými právnymi predpismi bude 2000 hodín, v ktorých bude čas služby lietajúceho personálu obmedzený na 900 hodín.

3. Maximálny ročný fond pracovného času bude rozložený počas roka čo najrovnomernejšie.

Odsek 9

Bez ohľadu na odsek 3, bude mobilný personál civilného letectva dostávať pracovné voľno bez služby a pracovnej pohotovosti, ktoré sa mu oznámi vopred, a to:

a) aspoň sedem miestnych dní v každom kalendárnom mesiaci, ktorých súčasťou môže byť aj každá dovolenka na zotavenie a

b) aspoň 96 miestnych dní v každom kalendárnom roku, ktorých súčasťou môže byť aj každá dovolenka na zotavenie.

Odsek 10

Zmluvné strany posúdia vyššieuvedené ustanovenia dva roky po skončení lehoty na ich zavedenie stanovenej v rozhodnutí Rady, ktorým táto dohoda nadobudne účinnosť.

Brusel 22. marca 2000

Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA)

Karl-Heinz Neumeister

generálny tajomník

,

Manfred Merz

podpredseda výboru pre sociálne veci AEA, predseda negociačného tímu

Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF)

Brenda O'Brien

asistentka generálneho tajomník

,

Betty Lecouturier

Predsedkyňa, výbor leteckých posádok

,

Bent Gehlsen

člen negociačnej skupiny, výbor leteckých posádok

Európska asociácia civilných letcov (ECA)

Captain Francesco Gentile

predseda

,

Captain Bill Archer

podpredseda

,

Giancarlo Crivellaro

generálny tajomník

Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA)

Mike Ambrose

generálny riaditeľ

Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

Marc Frisque

generálny riaditeľ

,

Allan Brown

riaditeľ, záležitosti leteckej politiky a priemyslu

--------------------------------------------------