32000L0050

Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

EF-Tidende nr. L 198 af 04/08/2000 s. 0039 - 0040


Kommissionens direktiv 2000/50/EF

af 26. juli 2000

om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/10/EF(2), i det følgende benævnt "direktivet", særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktivets artikel 6, stk. 2, modtog Frankrig den 10. februar 1994 en ansøgning fra BASF AG, i det følgende benævnt "ansøgeren", om optagelse af det aktive stof prohexadion-calcium i direktivets bilag I.

(2) I henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, bekræftede Kommissionen i sin beslutning 96/520/EF(3) at dossieret vedrørende prohexadion-calcium kunne anses for principielt at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder dette aktive stof, i direktivets bilag III.

(3) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I for en periode på højst 10 år, hvis det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof, eller restkoncentrationer heraf har skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

(4) Prohexadion-calciums virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 9. juni 1998 forelagde Frankrig som rapporterende medlemsstat Kommissionen et udkast til den pågældende vurderingsrapport.

(5) Rapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Behandlingen blev afsluttet den 16. juni 2000 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om prohexadion-calcium. Det kan blive nødvendigt at ajourføre denne rapport for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling. I så fald skal betingelserne for optagelsen af prohexadion-calcium i direktivets bilag I også ændres, jf. direktivets artikel 6, stk. 1.

(6) Dossieret og oplysningerne fra behandlingen blev også forelagt Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse den 26. november 1999. Denne komité afgav udtalelse den 6. juni 2000.

(7) Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kraverne i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Det aktive stof bør derfor optages i bilag I for at sikre, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan blive godkendt i overensstemmelse med direktivet i alle medlemsstaterne.

(8) Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre direktivets bestemmelser om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prohexadion-calcium, og især inden udløbet af den frist tage eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse eller senest ved fristens udløb meddele nye godkendelser i overensstemmelse med direktivet. Der kan også kræves en længere frist for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prohexadion-calcium og andre aktive stoffer i bilag I.

(9) Medlemsstaterne bør opbevare den endelige reviderede vurderingsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stille den til rådighed for dem.

(10) Den revidere vurderingsrapport kræves, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direktivets bilag VI, hvor disse principper henviser til vurderingen af de bilag II-data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I.

(11) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed af 16. juni 2000 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Prohexadion-calcium indsættes som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2001.

2. Til vurderingen af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF, og den dermed forbundne beslutningsproces efter de ensartede principper i direktivets bilag VI forlænges fristen i stk. 1 for eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der idehlolder prohexadion-calcium, til 1. januar 2002.

3. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prohexadion-calcium sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, forlænges fristen i stk. 1, for så vidt som der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i direktivet om optagelse af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

4. Medlemsstaterne opbevarer den endelige reviderede vurderingsrapport, såden er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

5. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. oktober 2000.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.

(3) EFT L 220 af 30.8.1996, s. 19.

BILAG

1. Prohexadion-calcium

1. Identitet: (IUPAC) Calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexancarboxylat

2. Særlige betingelser, der skal opfyldes:

2.1. Det aktive stof skal have en minimumsrenhed på 890 g/kg.

2.2. Må kun tillades anvendt som plantevækstregulator.

2.3. Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI bør der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om prohexadion-calcium, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet af Den Stående Komité for Plantesundhed den 16. juni 2000.

3. Optagelsen udløber: 1. oktober 2010.