32000L0040Úradný vestník L 203 , 10/08/2000 S. 0009 - 0028


Smernica 2000/40/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 26. júna 2000

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom, uvedeným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) rozhodnutím 97/836/ES [4], Rada so súhlasom Európskeho parlamentu, schválila pristúpenie spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK), uzavretej v Ženeve 20. marca 1958 v znení revízie zo 16. októbra 1995 o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a o podmienkach vzájomného uznávania homologizácií udelených na základe týchto predpisov;

(2) pristúpením k tejto dohode spoločenstvo prijalo definovaný zoznam nariadení, vydaných podľa uvedenej dohody; tento zoznam obsahuje aj nariadenie Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov č. 93 [5];

(3) na zníženie počtu dopravných nehôd na európskych cestách je bezodkladne potrebné zaviesť do postupu schvaľovania typu ES stanoveného smernicou Rady 70/156/EHS [6] opatrenia stanovené nariadením Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov č. 93, aby sa tak zlepšila ochrana používateľov osobných a ľahkých dodávkových motorových vozidiel proti úrazu v prípade čelnej zrážky s ťažkými nákladnými vozidlami a aby výrobcovia takých zariadení a vozidiel vybavených takými zariadeniami mohli nadobudnúť schválenie typu ES, ak splnia technické požiadavky uvedeného nariadenia;

(4) podľa princípov subsidiarity a proporcionality ustanovených v článku 5 zmluvy, členské štáty nemôžu dosiahnuť ciele tejto smernice pre mieru a účinok navrhovaného opatrenia v príslušnom sektore, a preto ich lepšie môže dosiahnuť spoločenstvo. Táto smernica nepresahuje rozsah potrebný na dosiahnutie svojho cieľa, menovite schválenie typu ES;

(5) táto smernica je jednou z osobitných smerníc, ktorých požiadavky musia byť splnené, aby sa dosiahol súlad s postupom schvaľovania typu ES. V dôsledku toho, ustanovenia uvedené v smernici 70/156/EHS, ktoré sa vzťahujú na motorové vozidlá, systémy vozidiel, komponenty a samostatné technické celky, platia i pre túto smernicu;

(6) s ohľadom na značný počet dopravných nehôd s účasťou úžitkových motorových vozidiel s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a v dôsledku toho, v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, by táto smernica mala stanoviť záväzné predpisy týkajúce sa takýchto motorových vozidiel bez toho, aby boli potrebné ďalšie dodatky k schvaľovaniu typu ES pre túto kategóriu motorových vozidiel;

(7) v dôsledku toho by sa smernica 70/156/EHS mala zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

"vozidlo" je každé motorové vozidlo definované v oddieli A, prílohy II k smernici 70/156/EHS;

"predné ochranné zariadenie proti podbehnutiu" je predné ochranné zariadenie proti podbehnutiu pod vozidlo, ktoré je určené ako súčasť vozidla a ktoré možno schváliť ako samostatný technický celok v súlade s článkom 2 smernice 70/156/EHS.

Článok 2

1. S účinnosťou od 10. augusta 2001 alebo, ak k uverejneniu podľa článku 3 dôjde po 10. februári 2001, šesť mesiacov od dátumu uverejnenia, členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s prednou ochranou proti podbehnutiu vozidla:

a) odmietnuť udelenie schválenia typu ES alebo schválenia národného typu pokiaľ pôjde o typ vozidla alebo typ predného ochranného zariadenia proti podbehnutiu považovaného za samostatný technický celok; alebo

b) zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel alebo predných ochranných zariadení proti podbehnutiu považovaných za samostatný technický celok;

ak vozidlá alebo samostatné technické celky spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2. S účinnosťou od 10. augusta 2003, členské štáty:

a) už neschvália typ ES alebo národný typ vozidla alebo typ predného ochranného zariadenia proti podbehnutiu ako samostatný technický celok;

b) odmietnu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel alebo nových predných ochranných zariadení proti podbehnutiu ako samostatných technických celkov;

z dôvodov súvisiacich s prednou ochranou proti podbehnutiu, ak nebudú spĺňať požiadavky tejto smernice.

3. Správne ustanovenia, podľa ktorých sa schvaľuje typ ES, sú stanovené v prílohe I.

Rozsah tejto smernice a technické požiadavky, ktoré treba splniť na schválenie typu ES, sú stanovené v prílohe II.

Článok 3

Nariadenie č. 93 Hospodárskej komisie spojených národov pre Európu bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev pred 10. februárom 2001.

Článok 4

Smernica 70/156/EHS sa mení a doplňuje takto:

1. Príloha I sa mení a doplňuje takto:

a) bod 2.3.4 sa nahradzuje týmto znením:

"2.3.4. Šírka prvej prednej nápravy (meraná medzi vonkajšími okrajmi pneumatík, bez ohľadu na vydutie pneumatík tesne nad zemou):…".

b) Vkladajú sa tieto body:

"9.22. Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

9.22.1. Výkres častí vozidla významných pre prednú ochranu proti podbehnutiu vozidla, t. j. výkres vozidla alebo jeho podvozku s polohou a usporiadaním najširšej prednej nápravy, výkres usporiadania alebo pripevnenia prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla. Ak ochrana proti podbehnutiu nie je špeciálnym zariadením, výkres musí zreteľne vyjadrovať, že má predpísané rozmery:…

9.22.2. V prípade osobitného zariadenia, úplný popis alebo výkres prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla (vrátane usporiadania a upevnenia) alebo, ak zariadenie bolo schválené ako samostatný technický celok, číslo schváleného typu:…".

2. Príloha V sa mení a doplňuje takto:

a) v časti I sa doplňujte tento bod:

"Predmet | Smernica č. | Odkaz na úradný vestník | Použiteľnosť |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

57. Predná ochrana proti podbehnutiu | 2000/40/ES | L 203 z 10.8.2000, str. 9 | | | | | X | X" | | | | |

b) v časti II sa doplňujte tento bod:Predmet

"Predmet | Základné nariadenie č. | Súbor zmien a doplnkov | Doplnok | Korigenda(2) |

57. Predná ochrana proti podbehnutiu | 93 | — | — | —" |

Článok 5

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. augusta 2001. Avšak, ak k uverejneniu podľa článku 3 dôjde po 10. februári 2001, členské štáty splnia túto povinnosť do šiestich mesiacov od uvedeného uverejnenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatnia tieto opatrenia od 10. augusta 2001, alebo, ak k uverejneniu podľa článku 3 dôjde po 10. februári 2001, šesť mesiacov od dátumu uvedeného uverejnenia.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 2000.

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

J. Coelho

[1] Ú. v. ES C 89, 30.3.1999, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 209, 22.7.1999, s. 8.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 27.10.1999 (Ú. v. ES C 154, 5.6.2000, s. 50), spoločná pozícia Rady z 27.3.2000 (Ú. v. ES C 178, 27.6.2000, s. 1), a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17.5.2000.

[4] Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

[5] Hospodárska Komisia spojených národov pre Európu, dokument E/ECE/324.

[6] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25).

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I: | Správne predpisy pre schvaľovanie typu ES |

Dodatok 1: | Informatívny dokument vzťahujúci sa na schválenie typu ES predného ochranného zariadenia proti podbehnutiu vozidla ako samostatného technického celku |

Dodatok 2: | Informatívny dokument vzťahujúci sa na schválenie typu ES pre typ vozidla s ohľadom na montáž predných ochranných zariadení proti podbehnutiu, ktorých typ bol schválený ako samostatný technický celok |

Dodatok 3: | Informatívny dokument vzťahujúci sa na schválenie typu vozidla ES s ohľadom na svoju prednú ochranu proti podbehnutiu |

Dodatok 4: | Vzor osvedčenia o schválení typu ES (pre typ predného ochranného zariadenia proti podbehnutiu vozidla, ako samostatného technického celku) |

Dodatok 5: | Vzor osvedčenia o schválení typu ES (pre vozidlo s ohľadom na montáž predných ochranných zariadení proti podbehnutiu, ktoré boli schválené ako samostatný technický celok) |

Dodatok 6: | Osvedčenie o schválení typu ES (pre typ motorového vozidla so zreteľom na svoju prednú ochranu proti podbehnutiu) |

Dodatok 7: | Vzor značky schváleného typu ES |

PRÍLOHA II: | Rozsah a technické požiadavky |

--------------------------------------------------