32000L0039Uradni list L 142 , 16/06/2000 str. 0047 - 0050


Direktiva Komisije 2000/39/ES

z dne 8. junija 2000

o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu

(Besedilo se nanaša na EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu [1], in zlasti njenega člena 3(2),

ob upoštevanju mnenja Svetovalnega odbora za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu,

ob upoštevanju naslednjega

(1) Komisija mora v skladu z Direktivo 98/24/ES predlagati evropske cilje kot indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost zaradi varovanja delavcev pred kemičnim tveganjem, ki se določijo na ravni Skupnosti.

(2) Komisiji pri izvajanju te naloge pomaga Znanstveni odbor za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim dejavnikom (ZOMVPI), ki ga uvaja Odločba Komisije 95/320/ES [2].

(3) Za vsak kemični dejavnik, za katerega so določene indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost na ravni Skupnosti, države članice določijo vrednosti na nacionalni ravni, pri čemer upoštevajo mejne vrednosti Skupnosti ter določijo njihovo naravo skladno z domačo zakonodajo in prakso.

(4) Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost je treba šteti za pomemben del celovitega zagotavljanja varovanja zdravja delavcev na delovnem mestu pred tveganjem, ki ga povzročajo nevarne kemikalije.

(5) Prvi in drugi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost sta bila določena z direktivama Komisije 91/322/EGS [3] in 96/94/ES [4] v okviru Direktive Sveta 80/1107/EGS z dne 27. novembra 1980 o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemijskim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu [5].

(6) Direktiva 98/24/ES razveljavlja direktivo 80/1107/EGS, in sicer z dnem 5. maja 2001.

(7) V okviru Direktive 98/24/ES je primerno ponovno sprejeti indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki sta jih določili Direktivi 91/322/EGS in 96/94/ES v mejah Direktive 80/1107/EGS.

(8) Seznam v Prilogi vsebuje snovi iz Priloge k Direktivi 96/94/ES in vključuje nekaj drugih dejavnikov, za katere je ZOMVPI predlagal indikativne mejne vrednosti, ko je bilo opravljeno ovrednotenje najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov o vplivih na zdravje pri delu, z upoštevanjem, ali so na voljo tehnike merjenja; lede na doslej povedano in da bi zagotovili jasnost, je treba Direktivo 96/94/ES spremeniti.

(9) Nekaterim snovem je treba določiti mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost, da bi bili upoštevani njeni vplivi.

(10) Pri nekaterih dejavnikih je treba upoštevati tudi možnost prehajanja skozi kožo, da bi zagotovili najboljšo možno raven varovanja.

(11) Ta direktiva je praktičen korak k uresničevanju socialne razsežnosti notranjega trga.

(12) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ki ga uvaja člen 17 Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu [6],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

S tem se določijo indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim dejavnikom, navedenim v Prilogi

Člen 2

Države članice določijo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim dejavnikom, navedenim v Prilogi, z upoštevanjem vrednosti v Skupnosti.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 31. decembra 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo določb nacionalnih zakonov, sprejetih za področje, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Direktiva 96/94/ES je razveljavljena, kar začne veljati z dnem, navedenim v členu 3(1).

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 2000

Za Komisijo

Anna Diamantopoulou

Članica Komisije

[1] UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

[2] UL L 188, 9.8.1995, str. 14.

[3] UL L 177, 5.7.1991, str. 22.

[4] UL L 338, 28.12.1996, str. 86.

[5] UL L 327, 3.12.1980, str. 8.

[6] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

INDIKATIVNE MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Einecs | CAS | Ime dejavnika | Mejne vrednosti | Opom-be |

8 ur | kratkotrajno |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

200–467–2 | 60–29–7 | dietileter | 308 | 100 | 616 | 200 | – |

200–662–2 | 67–64–1 | aceton | 1210 | 500 | – | – | – |

200–663–8 | 67–66–3 | kloroform | 10 | 2 | – | – | koža |

200–756–3 | 71–55–61 | , 1, 1-trikloroetan | 555 | 100 | 1110 | 200 | – |

200–834–7 | 75–04–7 | etilamin | 9,4 | 5 | – | – | – |

200–863–5 | 75–34–3 | 1,1-dikloroetan | 412 | 100 | – | – | koža |

200–870–3 | 75–44–5 | fosgen | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | – |

200–871–9 | 75–45–6 | klorodifluorometan | 3600 | 1000 | – | – | – |

201–159–0 | 78–93–3 | butanon | 600 | 200 | 900 | 300 | – |

201–176–3 | 79–09–4 | propionska kislina | 31 | 10 | 62 | 20 | – |

202–422–2 | 95–47–6 | oksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

202–425–9 | 95–50–1 | 1,2-diklorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | koža |

202–436–9 | 95–63–6 | 1,2,4-trimetilbenzen | 100 | 20 | – | – | – |

202–704–5 | 98–82–8 | kumen | 100 | 20 | 250 | 50 | koža |

202–705–0 | 98–83–9 | 2-fenilpropen | 246 | 50 | 492 | 100 | – |

202–849–4 | 100–41–4 | etilbenzen | 442 | 100 | 884 | 200 | koža |

203–313–2 | 105–60–2 | ETA-kaprolaktam | 10 | – | 40 | – | – |

203–388–1 | 106–35–4 | heptan-3-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–396–5 | 106–42–3 | p-ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

203–400–5 | 106–46–7 | 1,4-diklorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | – |

203–470–7 | 107–18–6 | alilalkohol | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | koža |

203–473–3 | 107–21–1 | etilenglikol | 52 | 20 | 104 | 40 | koža |

203–539–1 | 107–98–2 | 1-metoksipropan-2-ol | 375 | 100 | 568 | 150 | koža |

203–550–1 | 108–10–1 | 4-metilpentan-2-on | 83 | 20 | 208 | 50 | – |

203–576–3 | 108–38–3 | m-ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

203–603–9 | 108–65–6 | 2-metoksi-1-metiletilni acetat | 275 | 50 | 550 | 100 | koža |

203–604–4 | 108–67–8 | mezitilen | 100 | 20 | – | – | – |

203–628–5 | 108–90–7 | klorobenzen | 47 | 10 | 94 | 20 | – |

203–631–1 | 108–94–1 | cikloheksanon | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | koža |

203–632–7 | 108–95–2 | fenol | 7,8 | 2 | – | – | koža |

203–726–8 | 109–99–9 | tetrahidrofuran | 150 | 50 | 300 | 100 | koža |

203–737–8 | 110–12–3 | 5-metilheksan-2-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–767–1 | 110–43–0 | heptan-2-on | 238 | 50 | 475 | 100 | koža |

203–808–3 | 110–85–0 | piperazin | 0,1 | – | 0,3 | – | – |

203–905–0 | 111–76–2 | 2-butoksietanol | 98 | 20 | 246 | 50 | koža |

203–933–3 | 112–07–2 | 2-butoksietil acetat | 133 | 20 | 333 | 50 | koža |

204–065–8 | 115–10–6 | dimetileter | 1920 | 1000 | – | – | – |

204–428–0 | 120–82–1 | 1,2,4-triklorobenzen | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | koža |

204–469–4 | 121–44–8 | trietilamin | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | koža |

204–662–3 | 123–92–2 | izopentil acetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

204–697–4 | 124–40–3 | dimetilamin | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | – |

204–826–4 | 127–19–5 | N, N-dimetilacetamid | 36 | 10 | 72 | 20 | koža |

205–480–7 | 141–32–2 | butilakrilat | 11 | 2 | 53 | 10 | – |

205–563–8 | 142–82–5 | heptan | 2085 | 500 | – | – | – |

208–394–8 | 526–73–8 | 1,2,3-trimetilbenzen | 100 | 20 | – | – | – |

208–793–7 | 541–85–5 | 5-metilheptan-3-on | 53 | 10 | 107 | 20 | – |

210–946–8 | 626–38–0 | 1-metilbutil acetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

211–047–3 | 628–63–7 | pentil acetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

620–11–1 | 3-pentil acetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

625–16–1 | amil acetat, terc. | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

215–535–7 | 1330–20–7 | ksilen (mešani izomeri, čisti) | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

222–995–2 | 3689–24–5 | tetraetilester tiodifosforjeve kisline | 0,1 | – | – | – | koža |

231–634–8 | 7664–39–3 | vodikov fluorid | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | – |

231–131–3 | 7440–22–4 | srebro | 0,1 | – | – | – | – |

231–595–7 | 7647–01–0 | vodikov klorid | 8 | 5 | 15 | 10 | – |

231–633–2 | 7664–38–2 | ortofosforna kislina | 1 | – | 2 | – | – |

231–635–3 | 7664–41–7 | amonijak | 14 | 20 | 36 | 50 | – |

231–954–8 | 7782–41–4 | fluor | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | – |

231–978–9 | 7783–07–5 | dihidrogen selenid | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | – |

233–113–0 | 10035–10–6 | vodikov bromid | – | – | 6,7 | 2 | – |

247–852–1 | 26628–22–8 | natrijev azid | 0,1 | – | 0,3 | – | koža |

252–104–2 | 34590–94–8 | 2-metoksimetil-etoksipropanol | 308 | 50 | – | – | koža |

fluoridi, anorganski | 2,5 | – | – | – | – |

--------------------------------------------------