32000L0039Úradný vestník L 142 , 16/06/2000 S. 0047 - 0050


Smernica Komisie 2000/39/ES

z 8. júna 2000,

ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s používaním chemických faktorov pri práci [1], najmä na jej článok 3 odsek 2,

so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

keďže:

(1) Podľa smernice 98/24/ES má Komisia navrhnúť, aby sa európske ciele vo forme smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia na pracovisku s cieľom ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami stanovili na úrovni spoločenstva.

(2) Komisii pri výkone tejto úlohy pomáha Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty pri vystavení sa pôsobeniu chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadený rozhodnutím Komisie 95/320/ES [2].

(3) Pre akýkoľvek chemický faktor, pre ktorý sa na úrovni spoločenstva majú zaviesť indikačné expozičné limitné hodnoty pri práci, sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vnútroštátnu indikačnú expozičnú limitnú hodnotu pri práci, pričom majú zohľadniť najvyššiu prípustnú hodnotu spoločenstva, stanoviť jej vlastnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

(4) Smerné najvyššie prípustné hodnoty pri práci by sa mali považovať za dôležitú súčasť celkového prístupu k zabezpečeniu ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku pred rizikami, ktoré vyplývajú z nebezpečných chemikálií.

(5) Prvý a druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci bol ustanovený smernicami Komisie 91/322/EHS [3] a 96/94/ES [4] v rámci smernice Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom chemických, fyzikálnych a biologických faktorov [5].

(6) Smernica 80/1107/EHS sa zrušila s účinnosťou od 5. mája 2001 smernicou 98/24/ES.

(7) Je vhodné v rámci smernice 98/24/ES znovu prijať smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci, ktoré boli zavedené smernicami 91/322/EHS a 96/94/ES v rámci smernice 80/1107/EHS.

(8) Zoznam uvedený v prílohe obsahuje látky uvedené v prílohe ku smernici 96/94/ES a zahŕňa množstvo iných faktorov, pre ktoré boli smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci odporučené SCOEL na základe vyhodnotenia posledných dostupných vedeckých údajov o účinkoch na zdravie pracovníkov a pri zohľadnení dostupnosti meracej techniky. Vzhľadom na predchádzajúce, a v záujme zrozumiteľnosti, by sa smernica 96/94/ES mala znovu prepracovať.

(9) Je potrebné stanoviť smerné najvyššie prípustné hodnoty krátkodobého vystavenia pre určité látky, aby sa zohľadnili účinky krátkodobej expozície.

(10) Pri niektorých faktoroch je potrebné zohľadniť aj možnosť prenikania cez kožu, aby sa zabezpečila najlepšia úroveň ochrany.

(11) Táto smernica predstavuje praktické opatrenie smerom k dosiahnutiu sociálnej dimenzie vnútorného trhu.

(12) Opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [6],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Týmto sa v spoločenstve ustanovujú smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci pre chemické faktory uvedené v prílohe.

Článok 2

Členské štáty ustanovia vnútroštátne smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci pre chemické faktory uvedené v prílohe, pričom zohľadnia hodnoty platné v spoločenstve.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2001. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú odkazovať na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich úradného zverejnenia. Spôsob, akým sa tento odkaz vykoná, určia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 4

Smernica 96/94/ES sa zrušuje s účinnosťou od dňa uvedeného v článku 3 odseku 1.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. júna 2000

Za Komisiu

Anna Diamantopoulou

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

[2] Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 86.

[5] Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

SMERNÉ NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY VYSTAVENIA PRI PRÁCI

Einecs | CAS | Názov chemického faktora | Najvyššie prípustné hodnoty | Poznámka |

Osemhodinové | Krátkodobé |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

200–467–2 | 60–29–7 | dietyléter | 308 | 100 | 616 | 200 | — |

200–662–2 | 67–64–1 | Acetón | 1210 | 500 | — | — | — |

200–663–8 | 67–66–3 | chloroform | 10 | 2 | — | — | koža |

200–756–3 | 71–55–6 | 1,1,1-trichlóretán | 555 | 100 | 1110 | 200 | — |

200–834–7 | 75–04–7 | etylamín | 9,4 | 5 | — | — | — |

200–863–5 | 75–34–3 | 1,1-dichlóretán | 412 | 100 | — | — | koža |

200–870–3 | 75–44–5 | fosgén | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | — |

200–871–9 | 75–45–6 | chlórdifluórmetán | 3600 | 1000 | — | — | — |

201–159–0 | 78–93–3 | butanón | 600 | 200 | 900 | 300 | — |

201–176–3 | 79–09–4 | kyselina propionová | 31 | 10 | 62 | 20 | — |

202–422–2 | 95–47–6 | o-xylén | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

202–425–9 | 95–50–1 | 1,2-dichlórbenzén | 122 | 20 | 306 | 50 | koža |

202–436–9 | 95–63–6 | 1,2,4-trimetylbenzén | 100 | 20 | — | — | — |

202–704–5 | 98–82–8 | Kumén | 100 | 20 | 250 | 50 | koža |

202–705–0 | 98–83–9 | 2-fenylpropén | 246 | 50 | 492 | 100 | — |

202–849–4 | 100–41–4 | etylbenzén | 442 | 100 | 884 | 200 | koža |

203–313–2 | 105–60–2 | e-Kaprolaktám (prach a výpary) | 10 | — | 40 | — | — |

203–388–1 | 106–35–4 | 3-heptanón | 95 | 20 | — | — | — |

203–396–5 | 106–42–3 | p-xylén | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

203–400–5 | 106–46–7 | 1,4-dichlórobenzén | 122 | 20 | 306 | 50 | — |

203–470–7 | 107–18–6 | alyl alkohol | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | koža |

203–473–3 | 107–21–1 | etylén glykol | 52 | 20 | 104 | 40 | koža |

203–539–1 | 107–98–2 | 1-metoxy-2-propanol | 375 | 100 | 568 | 150 | koža |

203–550–1 | 108–10–1 | 4-metyl-2-pentanón | 83 | 20 | 208 | 50 | — |

203–576–3 | 108–38–3 | m-xylén | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

203–603–9 | 108–65–6 | 2-metoxy-1-metyletylacetát | 275 | 50 | 550 | 100 | koža |

203–604–4 | 108–67–8 | mesitylén (trimetylbenzény) | 100 | 20 | — | — | — |

203–628–5 | 108–90–7 | chlórbenzén | 47 | 10 | 94 | 20 | — |

203–631–1 | 108–94–1 | cyklohexanón | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | koža |

203–632–7 | 108–95–2 | Fenol | 7,8 | 2 | — | — | koža |

203–726–8 | 109–99–9 | tetrahydrofurán | 150 | 50 | 300 | 100 | koža |

203–737–8 | 110–12–3 | 5-metyl-2-hexanón | 95 | 20 | — | — | — |

203–767–1 | 110–43–0 | 2-heptanón | 238 | 50 | 475 | 100 | koža |

203–808–3 | 110–85–0 | Piperazín | 0,1 | — | 0,3 | — | — |

203–905–0 | 111–76–2 | 2-butoxyetanol | 98 | 20 | 246 | 50 | koža |

203–933–3 | 112–07–2 | 2-butoxyetyl acetát | 133 | 20 | 333 | 50 | koža |

204–065–8 | 115–10–6 | dimetyléter | 1920 | 1000 | — | — | — |

204–428–0 | 120–82–1 | 1,2,4-trichlórbenzén | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | koža |

204–469–4 | 121–44–8 | trietylamín | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | koža |

204–662–3 | 123–92–2 | izopentylacetát | 270 | 50 | 540 | 100 | — |

204–697–4 | 124–40–3 | dimetylamín | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | — |

204–826–4 | 127–19–5 | N, N-dimetylacetamid | 36 | 10 | 72 | 20 | koža |

205–480–7 | 141–32–2 | n-butylakrylát | 11 | 2 | 53 | 10 | — |

205–563–8 | 142–82–5 | n-heptán | 2085 | 500 | — | — | — |

208–394–8 | 526–73–8 | 1,2,3-trimetylbenzén | 100 | 20 | — | — | — |

208–793–7 | 541–85–5 | 5-metyl-3-heptanón | 53 | 10 | 107 | 20 | — |

210–946–8 | 626–38–0 | 1-metylbutylacetát | 270 | 50 | 540 | 100 | — |

211–047–3 | 628–63–7 | pentylacetát | 270 | 50 | 540 | 100 | — |

620–11–1 | 3-pentylacetát | 270 | 50 | 540 | 100 | — |

625–16–1 | amylacetát, terciálny | 270 | 50 | 540 | 100 | — |

215–535–7 | 1330–20–7 | Xylén, zmes izomérov, čisté | 221 | 50 | 442 | 100 | koža |

222–995–2 | 3689–24–5 | sulfotep | 0,1 | — | — | — | koža |

231–634–8 | 7664–39–3 | hydrogén fluorid | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | — |

231–131–3 | 7440–22–4 | striebro, kovové | 0,1 | — | — | — | — |

231–595–7 | 7647–01–0 | hydrogén chlorid | 8 | 5 | 15 | 10 | — |

231–633–2 | 7664–38–2 | kyselina ortofosforečná | 1 | — | 2 | — | — |

231–635–3 | 7664–41–7 | amoniak, bezvodý | 14 | 20 | 36 | 50 | — |

231–954–8 | 7782–41–4 | Fluór | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | — |

231–978–9 | 7783–07–5 | dihydrogén selenid | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | — |

233–113–0 | 10035–10–6 | hydrogén bromid | — | — | 6,7 | 2 | — |

247–852–1 | 26628–22–8 | azid sodný | 0,1 | — | 0,3 | — | koža |

252–104–2 | 34590–94–8 | (2-metoxymetyletoxy)-propanol | 308 | 50 | — | — | koža |

fluoridy, anorganické | 2,5 | — | — | — | — |

--------------------------------------------------