32000L0014

Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

Úradný vestník L 162 , 03/07/2000 S. 0001 - 0078
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 287 - 364


Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 8. mája 2000

týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) V rámci vnútorného trhu sa majú požiadavky na emisiu hluku zariadení používaných vo voľnom priestranstve harmonizovať, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok voľného pohybu týchto zariadení. Zredukovanie prípustných hladín hluku týchto zariadení bude chrániť zdravie a pohodu obyvateľov, ako aj životné prostredie. Verejnosti by sa mali poskytnúť taktiež informácie o hluku emitovanom takými zariadeniami.

(2) Doterajšie právne predpisy spoločenstva týkajúce sa emisie hluku zariadení používaných vo voľnom priestranstve pozostávajú z nasledovných deviatich smerníc, ktoré sa vzťahujú na niektoré typy stavebných strojov a kosačiek trávy: smernica Rady 79/113/EHS z 19. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa stanovenia emisií hluku stavebných strojov a zariadení [4], smernica Rady 84/532/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spoločných ustanovení pre stavebné zariadenia a vybavenia [5], smernica Rady 84/533/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu kompresorov [6], smernica Rady 84/534/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu vežových žeriavov [7], smernica Rady 84/535/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu zváracích generátorov [8], smernica Rady 84/536/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu silnoprúdových generátorov [9], smernica Rady 84/537/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu ručne držaných drvičov a zhŕňačov betónu [10], smernica Rady 84/538/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického výkonu kosačiek na trávu [11] a smernica Rady 86/662/EHS z 22. decembra 1986 o obmedzení hluku emitovaného hydraulickými rýpadlami, lanami ovládanými rýpadlami, zhŕňačmi, nakladačmi a rýpadlami/nakladačmi [12], ďalej uvádzané ako "existujúce smernice"; tieto smernice uvádzajú požiadavky ohľadne prípustných hladín hluku, skúšobných predpisov hluku, označovania a postupov posudzovania zhody pre každý typ zariadenia osobitne. Zjednodušenie týchto vnútroštátnych právnych predpisov a tvorba základu pre redukciu emisie hluku zariadení na použitie vo voľnom priestranstve je vhodné.

(3) Táto smernica je založená na princípoch a koncepciách stanovených v rozhodnutí Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám [13]. Vyššie uvedené princípy sa ďalej rozvíjali v rozhodnutí Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá pre umiestňovanie a používanie označenia CE – zhody [14].

(4) Piaty plán environmentálnej činnosti pripojený k rozhodnutiu z 1. februára 1993 [15] identifikuje hluk ako jedenz najnátlakovejších environmentálnych problémov v mestských oblastiach a potrebu konať so zreteľom na rozličné zdroje hluku.

(5) V Zelenom dokumente "Budúca politika hluku" sa Komisia zaoberala hlukom v prostredí ako jedným z hlavných lokálnych environmentálnych problémov v Európe a oznámila svoj zámer navrhnúť rámcovú smernicu na kontrolu emisie hluku zariadení na použitie vo voľnom priestranstve.

(6) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby zariadenia na ktoré sa vzťahuje táto smernica boli v súlade s jej požiadavkami pri umiestňovaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky v členských štátoch. Požiadavky chrániace zamestnancov regulovaním používania vonkajších zariadení nie sú ovplyvnené touto smernicou.

(7) Členské štáty by nemali zakazovať, obmedzovať alebo brániť umiestňovaniu na trh alebo uvádzaniu do prevádzky na ich území takých zariadení, ktoré sú v zhode s požiadavkami tejto smernice, majú CE označenie a vyznačenú zaručenú hladinu akustického výkonu a sú sprevádzané EC vyhlásením o zhode.

(8) Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve by mal byť zodpovedný za zabezpečenie, že zariadenie je v zhode s ustanoveniami tejto smernice a akýchkoľvek iných smerníc, ktoré preň platia. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve by mal pripevniť CE označenie a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu na zariadenie a zabezpečiť, aby bolo zariadenie sprevádzané EC vyhlásením o zhode, aby sa ním potvrdilo, že zariadenie je v zhode s ustanoveniami tejto smernice a akýchkoľvek iných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú.

(9) Členské štáty, ak treba v spolupráci s inými členskými štátmi, by mali podniknúť všetky príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že nezhodné zariadenie bude v budúcnosti v zhode, alebo bude vyňaté z trhu. Náležité dodržiavanie a uplatňovanie tejto smernice je nevyhnutné na splnenie cieľov tejto smernice. Užšia spolupráca v trhovom dozore prostredníctvom neustálej výmeny informácií je potrebná. Preto by sa mal založiť výbor.

(10) Označenie zariadenia na použitie vo voľnom priestranstve s jeho zaručenou hladinou akustického výkonu je dôležité na to, aby si mohli spotrebitelia a používatelia informovane vybrať zariadenie a ako základ pre nariadenie o používaní alebo ekonomické nástroje, ktoré sa majú prijať na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni. Toto označenie musí byť zreteľné a jednoznačné. Vyznačené hodnoty by mali byť zaručené výrobcom. Je primerané, že vyznačenie emisie hluku vo forme zaručenej hladiny akustického výkonu by malo sprevádzať CE označenie. Jednotný, stabilný postup pre posudzovanie hodnôt emisie hluku je nevyhnutnou podmienkou spoľahlivého označovania.

(11) Existujúce smernice týkajúce sa kompresorov, vežových žeriavov, zváracích a silnoprúdových generátorov a drvičov a zhŕňačov betónu žiadajú Komisiu, aby predložila návrhy na zníženie prípustných hladín hluku. Technológia znižovania hluku pre niektoré iné zariadenia pre použitie vonku (napr. zrovnávače, spevňovače zeminy nakladačového typu, vyklápače, vyvažované zdvižné vozíky poháňané spaľovacím motorom, pojazdné žeriavy, stavebné výťahy, stavebné zdviháky, ubíjacie stroje, finišéry na dlažbu a hydraulické tlakové zdroje) je k dispozícii, ale vo všeobecnosti sa nepoužíva. Prieskumy ukazujú, že hodnoty emisie hluku zariadení pre použitie vonku toho istého výkonu, ktoré sú práve na trhu, sa môžu odlišovať viac ako 10 dB. Je vhodné zmenšiť emisie hluku zariadení vzhľadom na medzné hodnoty hluku až na hladinu lepších prevádzkovateľov na súčasnom trhu v dvoch štádiách, aby sa výrobcom, ktorí už nie sú v zhode s požiadavkami, poskytol dostatočný čas na prispôsobenie ich zariadenia žiadanejším medzným hodnotám.

(12) Rozličné postupy posudzovania zhody môžu byť považované za vhodné pre rozličné kategórie zariadení. Rozhodnutie 93/465/EHS ponúka rozličné moduly na použitie postupov posudzovania zhody. Čo sa týka zariadení podliehajúcich prípustným hladinám akustického výkonu, postup pozostávajúci z účasti notifikovaného orgánu na kontrolu zhody s ustanoveniami tejto smernice vo fáze navrhovania a výroby sa považuje za vhodný. Samo-certifikácia sa považuje za vhodnú pre zariadenia podliehajúce iba označeniu hluku. Sledovanie je nevyhnutné.

(13) Technické a administratívne normy notifikovaných orgánov v celom spoločenstve by mali byť rovnaké. Toto sa môže dosiahnuť iba stanovením minimálnych kritérií, ktoré musia splniť.

(14) Zozbieranie údajov o hluku sa považuje za nevyhnutné ako základ pre informovaný výber spotrebiteľa a pre ďalšie posudzovanie nového technologického vývoja členskými štátmi a Komisiou a potrebou pre ďalšiu legislatívnu činnosť. Tieto údaje o hluku sa môžu zhromaždiť jednoduchým zaslaním kópie EC vyhlásenia o zhode členskému štátu a Komisii.

(15) Na ochranu obyvateľov pred neprimerane vysokým vystavením hluku by členské štáty mali byť schopné obmedziť, v súlade s ustanoveniami zmluvy, použitie zariadenia v prostredí.

(16) Technické ustanovenia týkajúce sa metód merania musia byť doplnené a prijaté, ako je to potrebné k technickému pokroku a pokroku v Európskej normalizácii. Opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré uvádza postupy na uplatnenie výkonných právomocí udelených Komisii [16].

(17) Je dôležité znížiť medzné hodnoty emisie hluku pre kosačky na trávu a orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy, ktoré zostali nezmenené od prijatia smernice 84/538/EHS. Na poskytnutie poučenia priemyslu by mali byť pre štádium II uvedené názorné obrázky pre nižšie medzné hodnoty. Komisia by mala predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o tom, či a v akom rozsahu technický pokrok dovoľuje zníženie medzných hodnôt pre kosačky na trávu a orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy a ak je to vhodné, predložiť návrh na zmenu tejto smernice.

(18) Táto smernica nahrádza existujúce smernice; existujúce smernice sa musia zrušiť, keď sa stanú požiadavky tejto smernice účinné. Prechodné obdobia sú potrebné na umožnenie hladkého prechodu z existujúcich smerníc na túto smernicu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

Cieľom tejto smernice je harmonizácia práva členských štátov týkajúceho sa noriem emisií hluku, postupov posudzovania zhody, označenia, technickej dokumentácie a zberu údajov týkajúcich sa emisie hluku v prostredí zo zariadení na použitie vo voľnom priestranstve. Smernica prispeje k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, keďže bude chrániť ľudské zdravie a pohodu.

Článok 2

Rozsah platnosti

1. Táto smernica sa uplatňuje platí zariadenia na použitie vo voľnom priestranstve uvedené v článkoch 12 a 13 a definované v prílohe I. Táto smernica sa vzťahuje iba na zariadenia, ktoré sú umiestnené na trhu alebo uvedené do prevádzky ako celok vhodný na určené použitie. Nepoháňané prídavné zariadenia, ktoré sú osobitne umiestňované na trh alebo uvádzané do prevádzky, sa musia vylúčiť, až na ručne poháňané drviče a zhŕňače betónu a na hydraulické kladivá.

2. Nasledovné sa musí z rozsahu platnosti tejto smernice vylúčiť:

- všetky zariadenia v prvom rade určené na prepravu tovarov alebo osôb po cestách alebo železnicou alebo vzduchom alebo po vode,

- zariadenia špeciálne navrhnuté a zostrojené na vojenské a policajné účely a pre pohotovostné služby.

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice musia platiť nasledovné definície:

a) "zariadenie na použitie vo voľnom priestranstve" znamená strojné zariadenie definované v článku 1 ods. 2 smernice 98/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojných zariadení, [17] ktoré je buď samohybné, alebo môže byť poháňané a ktoré, bez ohľadu na riadiace zložky, je určené na použitie podľa typu v otvorenom priestore a ktoré prispieva k environmentálnemu emitovaniu hluku. Použitie zariadenia v prostredí, kde prenos hluku nie je, alebo nie je dostatočne ovplyvnený (napríklad pod stanmi, pod krytmi na ochranu pred dažďom, alebo pod strechami domov), sa považuje za použitie v otvorenom priestore. Taktiež to znamená zariadenie pre priemyselné alebo environmentálne aplikácie nepoháňané motorom, ktoré je určené podľa jeho typu na použitie vo voľnom priestranstve a ktoré prispieva k environmentálnemu emitovaniu hluku. Všetky tieto typy zariadení sa ďalej uvádzajú ako "zariadenia";

b) "postupy posudzovania zhody" znamenajú postupy uvedené v prílohách V až VIII založené na rozhodnutí 93/465/EHS;

c) "označenie" znamená viditeľné, čitateľné a nezmazateľné upevnenie CE označenia definovaného v rozhodnutí 93/465/EHS na zariadenie, sprevádzané vyznačením zaručenej hladiny akustického výkonu;

d) "hladina akustického výkonu LWA" znamená A-váženú silu zvuku v dB vo vzťahu k 1 pW, ako je to definované v EN ISO 3744:1995 a EN ISO 3746:1995;

e) "nameraná hladina akustického výkonu" znamená hladinu akustického výkonu určenú z meraní, ako je to uvedené v prílohe III; namerané hodnoty môžu byť určené buď z jedného zástupcu stroja pre typ zariadenia, alebo z priemeru meraní viacerých strojov;

f) "zaručená hladina akustického výkonu" znamená hladinu akustického výkonu určenú v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe III, ktorá zahŕňa neistotu na základe zmeny výroby a postupov merania a ak výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve potvrdí, že podľa technických nástrojov použitých a uvedených v technickej dokumentácii nie je prekročená.

Článok 4

Umiestňovanie na trh

1. Zariadenia uvedené v článku 2 ods. 1 sa nesmú umiestňovať na trh alebo uvádzať do prevádzky, pokiaľ výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve nezabezpečí, že:

- zariadenie spĺňa požiadavky týkajúce sa emisie hluku v prostredí podľa tejto smernice,

- postupy posudzovania zhody uvedené v článku 14 sa vykonali,

- zariadenie nesie CE označenie a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu a je sprevádzané ES vyhlásením o zhode.

2. Ak ani výrobca, ani jeho oprávnený zástupca nie sú usadení v spoločenstve, povinnosti tejto smernice sa uplatnia pre akúkoľvek osobu, ktorá umiestňuje zariadenie na trh alebo ho uvádza do prevádzky v spoločenstve.

Článok 5

Trhový dozor

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1 môže byť umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky iba vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, nesie CE označenie a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu a je sprevádzané EC vyhlásením o zhode.

2. Spôsobilé orgány členských štátov si musia navzájom pomáhať pri plnení svojich povinností pri vykonávaní trhového dozoru.

Článok 6

Voľný pohyb

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestňovaniu zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1, ktoré je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, má CE označenie a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu a je sprevádzané EC vyhlásením o zhode, na trh alebo jeho uvádzaniu do prevádzky na svojom území.

2. Na veľtrhoch, výstavách, predvádzaniach a podobných udalostiach nesmú členské štáty brániť ukazovaniu zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľný znak jasne vyjadruje, že také zariadenie nie je v zhode a že sa neumiestni na trh alebo neuvedie do prevádzky, pokiaľ nebude výrobcom alebo jeho oprávneným zástupcom usadený v spoločenstve s týmito ustanoveniami zosúladené. Počas predvádzaní sa musia prijať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana osôb.

Článok 7

Predpoklad zhody

Členské štáty musia predpokladať, že zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré má CE označenie a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu a ktoré je sprevádzané EC vyhlásením o zhode, je v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 8

EC vyhlásenie o zhode

1. Aby výrobca zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1 alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve potvrdil, že položka zariadenia je v súlade s ustanoveniami tejto smernice vystaví EC vyhlásenie o zhode pre každý typ vyrobeného zariadenia; minimálny obsah tohto vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe II.

2. Členský štát môže žiadať, aby vyhlásenie o zhode bolo vystavené v alebo preložené do úradného jazyka spoločenstva alebo jazykov určených členským štátom, ak je zariadenie umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky na jeho území.

3. Výrobca zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1 alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve musí zachovať vzor EC vyhlásenia o zhode na 10 rokov od dátumu, kedy bolo zariadenie naposledy vyrobené, spolu s technickou dokumentáciou, ako je stanovené v bode 3 prílohy V, bod 3 prílohy VI, bod 2 prílohe VII, bode 3.1 a 3.3. prílohy VIII.

Článok 9

Nesúlad zariadenia

1. Ak členský štát zistí, že zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré je umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky, nie je v zhode s požiadavkami tejto smernice, musí prijať všetky príslušné opatrenia, aby výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve zosúladil zariadenie s ustanoveniami tejto smernice.

2. Pokiaľ

a) sú prekročené medzné hodnoty uvedené v článku 12; alebo

b) pretrváva nesúlad s ostatnými ustanoveniami tejto smernice napriek opatreniam prijatým podľa odseku 1;

príslušný členský štát musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestňovaniu na trh alebo uvádzaniu do prevádzky takéhoto zariadenia, alebo aby zabezpečil jeho vyňatie z trhu. Členský štát musí ihneď informovať Komisiu a ostatné členské štáty o takýchto opatreniach.

3. Komisia musí začať porady s príslušnými stranami čo možno najskôr. Ak po týchto poradách Komisia zistí, že:

- opatrenia sú opodstatnené, ihneď o tom informuje členský štát, ktorý prevzal iniciatívu a ostatné členské štáty,

- opatrenia sú neopodstatnené, ihneď o tom informuje členský štát, ktorý prevzal iniciatívu, ostatné členské štáty a výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu usadený v spoločenstve.

4. Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli informované o priebehu a výsledku tohto postupu.

Článok 10

Právne opravné prostriedky

Akékoľvek opatrenie prijaté členským štátom podľa tejto smernice, ktoré obmedzuje umiestňovanie na trh alebo uvádzanie do prevádzky zariadenia na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musí stanovovať presné dôvody, na ktorých je založené. Také prijaté opatrenie musí byť oznámené čo možno najskôr príslušnej strane, ktorá musí byť zároveň informovaná o opravnom prostriedku, ktorý mu je k dispozícii podľa platného právneho predpisu v príslušnom členskom štáte, a o lehotách, ktorým taká náprava podlieha.

Článok 11

Označenie

1. Zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1 umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky, ktoré je v súlade s ustanoveniami tejto smernice musí mať CE označenie zhody. Označenie musí pozostávať z iniciálok "CE". Tvar označenia, ktoré sa má použiť, je znázornený v prílohe IV.

2. CE označenie musí byť sprevádzané vyznačením zaručenej hladiny akustického výkonu. Model tohto vyznačenia je uvedený v prílohe IV.

3. CE označenie zhody a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu musí byť pripevnené viditeľnou, čitateľnou a nezmazateľnou formou na každý kus zariadenia.

4. Pripevnenie označení alebo popisov na zariadenie, ktoré sú ľahko významovo zameniteľné so zreteľom na CE označenie, alebo vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu, sa zakazuje. Akékoľvek iné označenie môže byť pripevnené na zariadenie za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť CE označenia a vyznačenia zaručenej hladiny akustického výkonu sa tým nezníži.

5. Ak sa zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1 vzťahujú iné smernice týkajúce sa iných hľadísk a ktoré taktiež vyžadujú pripevnenie CE označenia, označenie musí vyjadrovať, že takéto zariadenie spĺňa aj ustanovenia týchto smerníc. Avšak, ak by mala jedna alebo viaceré z týchto smerníc dovoliť výrobcovi, počas prechodného obdobia, aby si vybral, ktoré úpravy použije, CE označenie musí vyjadrovať, že zariadenie spĺňa iba ustanovenia smerníc uplatniteľných výrobcom. V tomto prípade musia byť podrobnosti týkajúce sa týchto smerníc, uverejnených v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev, uvedené v dokumentoch, upozorneniach alebo návodoch požadovaných tými smernicami a musia sprevádzať takéto zariadenie.

Článok 12

Zariadenie podliehajúce medziam hluku

Zaručená hladina akustického výkonu zariadení uvedených nižšie nesmie prevyšovať prípustnú hladinu akustického výkonu, ako je uvedené v nasledovných tabuľkách medzných hodnôt:

- stavebné výťahy pre prepravu tovarov (poháňané spaľovacím motorom)

definícia:

príloha I, položka 3. Meranie: príloha III, časť B, položka 3,

- ubíjacie stroje (iba vibračné a nevibračné valce, vibračné platne a vibračné ubíjačky)

definícia:

príloha I, položka 8. Meranie: príloha III, časť B, položka 8,

- kompresory (< 350 kW)

definícia:

príloha I, položka 9. Meranie: príloha III, časť B, položka 9,

- ručne poháňané drviče a zhŕňače betónu

definícia:

príloha I, položka 10. Meranie: príloha III, časť B, položka 10,

- stavebné zdviháky (poháňané spaľovacím motorom)

definícia:

príloha I, položka 12. Meranie: príloha III, časť B, položka 12,

- zhŕňače (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 16. Meranie: príloha III, časť B, položka 16,

- vyklápače (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 18. Meranie: príloha III, časť B, položka 18,

- rýpadlá, hydraulické alebo lanami ovládané (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 20. Meranie: príloha III, časť B, položka 20,

- rýpadlá-nakladače (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 21. Meranie: príloha III, časť B, položka 21,

- zrovnávače (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 23. Meranie: príloha III, časť B, položka 23,

- hydraulické tlakové zdroje

definícia:

príloha I, položka 29. Meranie: príloha III, časť B, položka 29,

- spevňovače zeminy nakladačového typu s naberačom (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 31. Meranie: príloha III, časť B, položka 31,

- kosačky na trávu (okrem poľnohospodárskych a lesníckych zariadení a viacúčelové prístroje, ktorých hlavný motorizovaný komponent má inštalovanú energiu viac ako 20 kW)

definícia:

príloha I, položka 32. Meranie: príloha III, časť B, položka 32,

- orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy

definícia:

príloha I, položka 33; Meranie: príloha III, časť B, položka 33,

- zdvižné vozíky, poháňané spaľovacím motorom, vyvažované (okrem iných vyvažovaných zdvižných vozíkov, ako je to definované v prílohe I, položka 36, druhá zarážka s menovitým objemom najviac 10 ton),

definícia:

príloha I, položka 36. Meranie: príloha III, časť B, položka 36,

- nakladače (< 500 kW)

definícia:

príloha I, položka 37. Meranie: príloha III, časť B, položka 37,

- pojazdné žeriavy

definícia:

príloha I, položka 38. Meranie: príloha III, časť B, položka 38,

- motorové plečky (< 3 kW)

definícia:

príloha I, položka 40. Meranie: príloha III, časť B, položka 40,

- finišéry na dlažbu (okrem finišérov na dlažbu vybavených vysoko kompresnými hladidlami),

definícia:

príloha I, položka 41. Meranie: príloha III, časť B, položka 41,

- silnoprúdové generátory (< 400 kW)

definícia:

príloha I, položka 45. Meranie: príloha III, časť B, položka 45,

- vežové žeriavy

definícia:

príloha I, položka 53. Meranie: príloha III, časť B, položka 53,

- zváracie generátory

definícia:

príloha I, položka 57. Meranie: príloha III, časť B, položka 57.

Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (menšie ako 0,5 použiť nižšie číslo; väčšie ako alebo rovné 0,5 použiť vyššie číslo).

[18] [19]

Typ zariadenia | Sieťovo inštalovaná energia P (v kW) Elektrická energia Pel [18] v kW hmotnosť spotrebiča m v kg, šírka prierezu L v cm | Prípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW |

Štádium I od 3. januára 2002 | Štádium IIod 3. januára 2006 |

Ubíjacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné ubíjačky) | P ≤ 8 | 108 | 105 |

8 < P ≤ 70 | 109 | 106 |

P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P |

Pásové zhŕňače, pásová nakladače, pásové rýpadlá-nakladače | P ≤ 55 | 106 | 103 |

P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P |

Kolesové zhŕňače, kolesové nakladače, kolesové rýpadlá-nakladače, vyklápače, zrovnávače, spevňovače zeminy nakladačového typu, vyvažované zdvižné vozíky poháňané spaľovacím motorom, pojazdné žeriavy, ubíjacie stroje (nevibračné valce), finišéry na dlažbu, hydraulické tlakové zdroje | P ≤ 55 | 104 | 101 |

P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P |

Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu tovaru, stavebné zdviháky, motorové plečky | P ≤ 15 | 96 | 93 |

P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P |

Ručne poháňané drviče a zhŕňače betónu | m ≤ 15 | 107 | 105 |

15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m |

m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |

Vežové žeriavy | | 98 + lg P | 96 + lg P |

Zváracie a silnoprúdové generátory | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel |

Pel > 10 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

Kompresory | P ≤ 15 | 99 | 97 |

P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P |

Kosačky na trávu, orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov | L ≤ 50 | 96 | 94 [19] |

50 < L ≤ 70 | 100 | 98 |

70 < L ≤ 120 | 100 | 98 [19] |

L > 120 | 105 | 103 [19] |

Článok 13

Zariadenia podliehajúce iba označeniu hluku

Zaručená hladina akustického výkonu nižšie uvedených zariadení musí podliehať iba označeniu hluku:

- vzdušné prístupové plošiny so spaľovacím motorom

definícia:

príloha I, položka 1. Meranie: príloha III, časť B, položka 1,

- orezávače na čistenie terénu

definícia:

príloha I, položka 2; Meranie: príloha III, časť B, položka 2,

- stavebné výťahy na prepravu tovarov (s elektrickým motorom)

definícia:

príloha I, položka 3. Meranie: príloha III, časť B, položka 3,

- stavebné pásové píly

definícia:

príloha I, položka 4. Meranie: príloha III, časť B, položka 4,

- stavebné kotúčové píly

definícia:

príloha I, položka 5. Meranie: príloha III, časť B, položka 5,

- reťazové píly, prenosné

definícia:

príloha I, položka 6. Meranie: príloha III, časť B, položka 6,

- kombinované vysokotlakové preplachovače a sacie vozidlá

definícia:

príloha I, položka 7. Meranie: príloha III, časť B, položka 7,

- ubíjacie stroje (iba výbušné ubíjačky)

definícia:

príloha I, položka 8. Meranie: príloha III, časť B, položka 8,

- miešačky betónu alebo malty

definícia:

príloha I, položka 11. Meranie: príloha III, časť B, položka 11,

- stavebné zdviháky (s elektrickým motorom)

definícia:

príloha I, položka 12. Meranie: príloha III, časť B, položka 12,

- prepravné a striekacie stroje na betón a maltu

definícia:

príloha I, položka 13. Meranie: príloha III, časť B, položka 13,

- dopravníkové pásy

definícia:

príloha I, položka 14. Meranie: príloha III, časť B, položka 14,

- chladiace zariadenia na vozidlách

definícia:

príloha I, položka 15. Meranie: príloha III, časť B, položka 15,

- vrtné súpravy

definícia:

príloha I, položka 17. Meranie: príloha III, časť B, položka 17,

- zariadenia na nakladanie a vykladanie zásobníkov alebo cisterien na nákladné autá

definícia:

príloha I, položka 19. Meranie: príloha III, časť B, položka 19,

- nádoby na recykláciu skla

definícia:

príloha I, položka 22. Meranie: príloha III, časť B, položka 22,

- orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov

definícia:

príloha I, položka 24. Meranie: príloha III, časť B, položka 24,

- orezávačky živých plotov

definícia:

príloha I, položka 25. Meranie: príloha III, časť B, položka 25,

- vysokotlakové preplachovače

definícia:

príloha I, položka 26. Meranie: príloha III, časť B, položka 26,

- vysokotlakové stroje na striekanie vody

definícia:

príloha I, položka 27. Meranie: príloha III, časť B, položka 27,

- hydraulické kladivá

definícia:

príloha I, položka 28. Meranie: príloha III, časť B, položka 28,

- frézy na špáry

definícia:

príloha I, položka 30. Meranie: príloha III, časť B, položka 30,

- odfukovače lístia

definícia:

príloha I, položka 34. Meranie: príloha III, časť B, položka 34,

- zberače lístia

definícia:

príloha I, položka 35. Meranie: príloha III, časť B, položka 35,

- zdvižné vozíky, poháňané spaľovacím motorom, vyvažované (iba "ostatné vyvažované zdvižné vozíky" ako sú definované v prílohe I, položka 36, druhá zarážka, s menovitým objemom najviac 10 ton)

definícia:

príloha I, položka 36. Meranie: príloha III, časť B, položka 36,

- pojazdné kontajnery na odpadky

definícia:

príloha I, položka 39. Meranie: príloha III, časť B, položka 39,

- finišéry na dlažbu (vybavené vysoko kompresným hladidlom)

definícia:

príloha I, položka 41. Meranie: príloha III, časť B, položka 41,

- pilótovacie zariadenia

definícia:

príloha I, položka 42. Meranie: príloha III, časť B, položka 42,

- ukladače potrubí

definícia:

príloha I, položka 43. Meranie: príloha III, časť B, položka 43,

- pásové vozidlá na úpravu snehu

definícia:

príloha I, položka 44. Meranie: príloha III, časť B, položka 44,

- silnoprúdové generátory (≥ 400 kW)

definícia:

príloha I, položka 45. Meranie: príloha III, časť B, položka 45,

- zametacie stroje

definícia:

príloha I, položka 46. Meranie: príloha III, časť B, položka 46,

- dopravné prostriedky na zber odpadkov

definícia:

príloha I, položka 47. Meranie: príloha III, časť B, položka 47,

- cestné frézky

definícia:

príloha I, položka 48. Meranie: príloha III, časť B, položka 48,

- rozrývače

definícia:

príloha I, položka 49. Meranie: príloha III, časť B, položka 49,

- trhacie stroje/sekačky

definícia:

príloha I, položka 50. Meranie: príloha III, časť B, položka 50,

- stroje na odstraňovanie snehu s rotujúcimi nástrojmi (samohybné, okrem prípojných zariadení)

definícia:

príloha I, položka 51. Meranie: príloha III, časť B, položka 51,

- sacie vozidlá

definícia:

príloha I, položka 52. Meranie: príloha III, časť B, položka 52,

- priekopové rýpadlá

definícia:

príloha I, položka 54. Meranie: príloha III, časť B, položka 54,

- pojazdné miešače

definícia:

príloha I, položka 55. Meranie: príloha III, časť B, položka 55,

- vodné čerpadlá (nie na použitie pod vodou)

definícia:

príloha I, položka 56. Meranie: príloha III, časť B, položka 56.

Článok 14

Posudzovanie zhody

1. Pred umiestnením na trh alebo uvedením do prevádzky akéhokoľvek zariadenia uvedeného v článku 12 musí výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve podrobiť každý typ zariadení jednému z nasledovných postupov posudzovania zhody:

- interná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelný kontrolný postup uvedený v prílohe VI, alebo

- postup overovania jednotky uvedený v prílohe VII, alebo

- postup úplného zabezpečovania kvality uvedený v prílohe VIII.

2. Pred umiestnením na trh alebo uvedením do prevádzky akéhokoľvek zariadenia uvedeného v článku 13 musí výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve podrobiť každý typ zariadenia postupu internej kontroly výroby uvedenému v prílohe V.

3. Členské štáty musia zabezpečiť, že Komisia a akýkoľvek iný členský štát môže, na základe odôvodnenej žiadosti, získať všetky informácie použité počas postupu posudzovania zhody týkajúce sa typu zariadenia a najmä technickej dokumentácie poskytnutej v prílohe V bod 3, prílohe VI bod 3, prílohe VII bod 2, prílohe VIII body 3.1. a 3.3.

Článok 15

Notifikované orgány

1. Členské štáty musia podľa svojho úsudku menovať orgány na vykonávanie alebo dozeranie nad postupmi posudzovania zhody uvedenými v článku 14 ods. 1

2. Členské štáty musia menovať iba také orgány, ktoré sú v zhode s kritériami stanovenými v prílohe IX. Skutočnosť, že orgán je v súlade s kritériami prílohy IX k tejto smernici, neznamená, že členský štát je povinný ten orgán menovať.

3. Každý členský štát musí informovať Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré menovali, spolu so špecifickými úlohami a postupmi preskúšania, na ktorých výkon boli tieto orgány menované a identifikačné čísla, ktoré im pred tým udelila Komisia.

4. Komisia musí uverejniť zoznam notifikovaných orgánov v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev spolu s ich identifikačnými číslami a úlohami, pre ktoré boli menované. Komisia musí zabezpečiť, aby sa zoznam aktualizoval.

5. Členský štát musí zrušiť jeho notifikáciu, ak sa zistí, že orgán už viac nespĺňa kritériá uvedené v prílohe IX. Okamžite musí informovať Komisiu a taktiež ostatné členské štáty.

Článok 16

Zber údajov o hluku

1. Členské štáty musia prijať opatrenia potrebné pre zabezpečenie toho, že výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve musí zaslať príslušnému orgánu členského štátu, kde sídli alebo kde umiestňuje na trh alebo uvádza do prevádzky zariadenie uvedené v článku 2 ods. 1, a Komisii kópiu EC vyhlásenia o zhode pre každý typ zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1

2. Komisia musí zbierať údaje sprístupnené v súlade s odsekom 1 pre všetky zariadenia.

3. Členské štáty môžu, na požiadanie, získať zozbierané údaje od Komisie.

4. Komisia musí uverejňovať príslušné informácie pravidelne, najlepšie raz ročne. Tieto uverejnenia musia obsahovať aspoň nasledovné údaje pre každý typ alebo model zariadenia:

- sieťovo inštalovanú energia alebo akúkoľvek inú hodnotu týkajúcu sa hluku,

- nameranú hladina akustického výkonu,

- zaručenú hladinu akustického výkonu,

- opis zariadenia,

- výrobcu a/alebo obchodnú značku,

- číslo/názov modelu.

Článok 17

Regulácia použitia

Ustanovenia tejto smernice nesmú brániť nároku členských štátov uložiť, na základe dodržania zmluvy:

- opatrenia na reguláciu použitia zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1 v oblastiach, ktoré považujú za citlivé, včítane možnosti obmedzenia pracovného čas zariadenia,

- také požiadavky, ktoré môžu považovať za potrebné na zabezpečenie ochrany osôb pri používaní predmetného zariadenia za predpokladu, že toto neznamená, že zariadenie je zmenené spôsobom nešpecifikovaným v tejto smernici.

Článok 18

Výbor

1. Komisii musí pomáhať výbor.

2. Tam, kde je odkaz na tento odsek, musia platiť články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES musí byť stanovená na tri mesiace.

3. Výbor musí prijať svoje pravidlá postupu.

Článok 19

Právomoci výboru

Výbor:

a) vymieňa informácie a skúsenosti týkajúce sa uplatňovania a praktického používania tejto smernice a diskutuje záležitosti spoločného záujmu v tých oblastiach;

b) pomáha Komisii pri prispôsobovaní sa technickému pokroku prílohy III v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 18 ods. 2 prostredníctvom potrebných zmien za predpokladu, že nemajú akýkoľvek priamy vplyv na nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia uvedeného v článku 12, najmä prostredníctvom zahrnutia odkazov na príslušné európske normy;

c) poskytuje rady Komisii so zreteľom na závery a zmeny uvedené v článku 20 ods. 2

Článok 20

Správy

1. Najneskôr 3. januára 2005 a potom každé štyri roky musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa skúsenosti Komisie pri vykonávaní tejto smernice. Správa musí obsahovať najmä:

a) prehľad údajov o hluku zozbieraných v súlade s článkom 16 a ostatné vhodné informácie;

b) stanovenie potreby revízie zoznamov v článkoch 12 a 13, obzvlášť či by sa nové zariadenie malo pridať buď v článku 12, alebo v článku 13, alebo by malo byť zariadenie prenesené z článku 13 do článku 12;

c) stanovenie potreby a možností revízie medzných hodnôt uvedených v článku 12 so zvážením technologického rozvoja;

d) stanovenie ustanovujúce integrovaný rozsah nástrojov, ktoré sa majú použiť pri pokračovaní znižovania hluku zariadení.

2. Po vykonaní všetkých potrebných konzultácií, najmä s výborom, musí Komisia pri tej príležitosti prezentovať svoje závery a, ak je to vhodné, akýkoľvek dodatok k tejto smernici.

3. Najneskôr 3. júla 2002 musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa toho, či a do akého rozsahu technický pokrok dovoľuje zníženie medzných hodnôt pre kosačky na trávu a orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov a, ak je to vhodné, návrh na zmenu tejto smernice.

Článok 21

Zrušenie

1. Smernice 79/113/EHS, 84/532/EHS, 84/533/EHS, 84/534/EHS, 84/535/EHS, 84/536/EHS, 84/537/EHS, 84/538/EHS a 86/662/EHS sa musia zrušiť k 3. januáru 2002.

2. Vydané certifikáty o preskúšaní typu a merania zariadenia vykonané podľa smerníc spomenutých v odseku 1 môžu byť použité pri vypracovávaní technickej dokumentácie stanovenej v prílohe V bod 3, prílohe VI bod 3, prílohe VII bod 2, prílohe VIII body 3.1 a 3.3 tejto smernice.

Článok 22

Transpozícia a termín uplatnenia

1. Členské štáty musia prijať a uverejniť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie sa so smernicou najneskôr 3. júla 2001. Ihneď o tom musia informovať Komisiu.

2. Členské štáty musia uplatniť tieto opatrenia s účinnosťou od 3. januára 2002. Avšak, členské štáty musia dovoliť výrobcovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi usadený v spoločenstve, aby pre seba využil ustanovenia tejto smernice od 3. júla 2001.

3. So zreteľom na znížené prípustné hladiny akustického výkonu štádia II uvedeného v článku 12, musia tieto ustanovenia platiť s účinnosťou od 3. januára 2006.

4. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť sprevádzané takým odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy označovania takého odkazu musia byť určené členskými štátmi.

5. Členské štáty musia oznámiť Komisii texty vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti ktorej sa týka táto smernica.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

Táto smernica musí nadobudnúť platnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.

Článok 24

Určenie smernice

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2000

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

E. Ferro Rodrigues

[1] Ú. v. ES C 124, 22.4.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 18.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 1. apríla 1998 (Ú. v. ES C 138, 4.5.1998, s. 84). Spoločná pozícia Rady z 24. januára 2000 (Ú. v. ES C 83, 22.3.2000, s. 1), a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. marca 2000.

[4] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 15. Smernica naposledy zmenená smernicou Komisie 85/405/EHS (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 9).

[5] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 111. Smernica v znení smernice 88/665/EHS (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 42).

[6] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 123. Smernica v znení smernice Komisie 85/406/EHS (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 11).

[7] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 130. Smernica v znení smernice Komisie 87/405/EHS (Ú. v. ES L 220, 8.8.1988, s. 60).

[8] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 142. Smernica v znení smernice Komisie 85/407/EHS (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 16).

[9] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 149. Smernica v znení smernice Komisie 85/408/EHS (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 18).

[10] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 156. Smernica v znení smernice Komisie 85/409/EHS (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 20).

[11] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 171. Smernica naposledy zmenená smernicou 88/181/EHS (Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 71).

[12] Ú. v. ES L 384, 11.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/27/ES (Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 14).

[13] Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23.

[15] Ú. v. ES C 138, 17.5.1983, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[17] Ú. v. ES L 207, 23.7.1998, s. 1. Smernica v znení smernice 98/79/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1).

[18] Pel pre zváracie generátory: obvyklé zváranie bežne násobené obvyklým napätím pri zaťažení pre najnižšiu hodnotu faktora výkonnosti udaného výrobcom.Pel pre silnoprúdové generátory: základná energia podľa ISO 8528-1:1993, bod 13.3.2.

[19] Iba názorné obrázky. Konečné obrázky budú závisieť od zmeny smernice podľa správy požadovanej v článku 20 (3). Ak neexistuje taká zmena, obrázky pre štádium 1 budú naďalej platiť pre štádium II.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

DEFINÍCIE ZARIADENÍ

1. Vzdušné prístupové plošiny so spaľovacími motormi

Zariadenie pozostávajúce minimálne z pracovnej plošiny, rozkladacej konštrukcie a karosérie. Pracovná plošina je oplotená plošina alebo kabína, ktorá sa môže premiestňovať pod zaťažením do požadovanej pracovnej pozície. Rozkladacia konštrukcia je pripojená ku karosérii a podopiera pracovnú plošinu; umožňuje presun pracovnej plošiny do požadovanej pozície.

2. Rezač na čistenie terénu

Spaľovacím motorom poháňaná prenosná ručne ovládaná jednotka vybavená rotujúcou čepeľou vyrobenou z kovu alebo plastu určeného na rezanie buriny, krovia, malých stromov a podobnej vegetácie. Rezný prístroj pracuje v rovine približne rovnobežne so zemou.

3. Stavebný výťah na prepravu tovarov

Elektrický, dočasne inštalovaný stavebný výťah určený na použitie osobami, ktoré majú dovolené vstupovať na strojárske a stavebné miesta, slúžiaci ako

i) definované podlažia na naloženie a vyloženie tovaru s plošinu

- zostrojené iba na prepravu tovarov,

- ktoré umožňuje prístup osôb počas nakladania a vykladania,

- ktoré umožňuje prístup a jazdu oprávnenými osobami počas zdvíhania, demontáže a obsluhy,

- riadené,

- jazdiace vertikálne alebo pozdĺž maximálne s 15o odklonom od kolmice,

- podopierané alebo držané: drôtom, lanom, reťazou, závitovým vretenom a matkou, ozubením a pastorkom, hydraulickým zdvihákom (priamo alebo nepriamo), alebo upevňovacím spojovacím mechanizmom,

- kde stožiare môžu, ale nemusia vyžadovať podperu od samostatných konštrukcií, alebo

ii) buď jedno vyššie miesto naloženia a vyloženia tovaru, alebo pracovné miesto rozkladajúce sa po koniec vodidla (napr. strecha) s nakladacím prístrojom:

- zostrojené iba na prepravu tovarov,

- zostrojené tak, že po ňom netreba kráčať pri nakladaní alebo vykladaní, alebo na obsluhu, zdvihnutie a demontáž,

- kde je preprava osôb kedykoľvek zakázaná,

- riadené,

- ktoré je zostrojené na jazdu pod uhlom aspoň 30o ku kolmici, ale môže sa používať pod akýmkoľvek uhlom,

- držané oceľovým drôteným lanom a systémom pohonu bez preklzávania,

- ovládané konštantnými ovládacími prvkami typu konštantného tlaku,

- ktoré nevyužívajú akéhokoľvek vyvažovacie závažia,

- majú maximálnu menovitú záťaž 300 kg,

- majú maximálnu rýchlosť 1 m/s

- a kde si vodidlá vyžadujú podperu od samostatných konštrukcií.

4. Stavebné pásové píly

Stroj poháňaný ručným posuvom vážiaci menej ako 200 kg vybavený jednou reznou čepeľou vo forme spojitého pásu namontovaného na a bežiaceho medzi dvomi alebo viacerými remenicami.

5. Stavebná kotúčová píla

Ručne posuvný stroj vážiaci menej ako 200 kg vybavený jednou kruhovou reznou čepeľou (inou ako drážková narezávacia píla) s priemerom 350 m alebo viac, do maximálneho priemeru 500 m, ktorá je počas bežnej prevádzky rezania upevnená, a horizontálny stôk, ktorý je úplne alebo čiastočne upevnený počas prevádzky. Rezná čepeľ je namontovaná na horizontálnu neodklonenú os, ktorej pozícia zostáva počas obrábania nehybná. Stroj môže mať akúkoľvek z nasledovných funkcií:

- možnosť zvýšenia alebo zníženia reznej čepele prostredníctvom stola

- rám stroja pod stolom môže byť otvorený alebo uzatvorený

- píla môže byť vybavená prídavným, manuálne ovládaným prenosným stolom (nie priľahlým k reznej čepeli).

6. Reťazová píla, prenosná

Elektrický nástroj na rezanie dreva s reznou reťazou pozostávajúci z integrovaného pevného celku držadiel, zdroja energie a rezného príslušenstva, zostrojený na držanie dvoma rukami.

7. Kombinovaný vysokotlakový preplachovač a sacie vozidlo

Prístroj, ktorý môže pracovať buď ako vysokotlakový preplachovač, alebo ako sacie vozidlo. Pozri vysokotlakový preplachovač a sacie vozidlo.

8. Ubíjací stroj

Stroj, ktorý ubíja materiály, napr. skalnaté násypy, pôdu alebo povrch asfaltu prostredníctvom valcovacej, stláčacej alebo vibračnej činnosti pracovného nástroja. Môže byť samohybný, ťahaný, idúci za alebo pripojený k vykonávajúcemu stroju. Ubíjacie stroje sa ďalej delia nasledovne:

- valce, na ktorých sa vozia operátori: samohybné ubíjacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovitými telesami (bubnami) alebo gumenými pneumatikami; miesto operátora je v zabudovanej časti stroja

- valce idúce za: samohybné ubíjacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovitými telesami (bubnami) alebo gumenými pneumatikami, v ktorých sú zariadenia na jazdu, riadenie, brzdenie a vibrovanie usporiadané takým spôsobom, že stroje musia byť ovládané pozorným operátorom alebo diaľkovým ovládaním

- ťahané valce: ubíjacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovitými telesami (bubnami) alebo gumenými pneumatikami, ktoré nemajú nezávislý systém riadenia a kde miesto operátora sa nachádza v traktore

- vibračné platne a vibračné ubíjačky: ubíjacie stroje väčšinou s rovnými základovými platňami, ktoré sú vyrobené na vibrovanie. Sú ovládané pozorným operátorom alebo ako príslušenstvo k vykonávaciemu stroju

- výbušné ubíjačky: ubíjacie stroje väčšinou s rovnou podložkou ako stláčacím nástrojom, ktorý je vyrobený na pohyb prevažne vo vertikálnom smere tlaku výbuchu. Stroj je ovládaný obsluhujúcim operátorom.

9. Kompresor

Akýkoľvek stroj na použitie s vymeniteľným zariadením, ktoré stláča vzduch, plyny alebo pary na tlak vyšší ako je vstupný tlak. Kompresor obsahuje samotný kompresor, hnací stroj a akúkoľvek dodanú zložku alebo prístroj, ktorý je potrebný na bezpečnú prevádzku kompresora.

Vylúčené sú nasledovné kategórie prístroja:

- ventilátory, t. j. prístroje vytvárajúce prúdenie vzduchu pri reálnom tlaku najviac 110000 pascalov

- vákuové čerpadlá, t. j. prístroje alebo spotrebiče pre extrahovanie vzduchu z uzatvoreného priestoru pri tlaku neprevyšujúcom atmosférický tlak

- plynové turbínové motory.

10. Drviče a zhŕňače betónu, ručne ovládané

Poháňané akoukoľvek metódou drviče a zhŕňače betónu používané na vykonávanie práce v stavebníctve a na staveniskách.

11. Miešačka betónu alebo malty

Stroj na prípravu betónu alebo malty, bez ohľadu na proces nakladania, miešania a vyprázdňovania. Môže byť ovládaný prerušovane alebo nepretržite. Miešačky betónu na nákladných autách sa nazývajú pojazdné miešače (pozri definíciu 55).

12. Stavebný zdvihák

Elektrický, dočasne inštalovaný výťahový spotrebič, ktorý je vybavený prostriedkami na zdvíhanie a znižovanie zaveseného nákladu.

13. Prepravný a striekací stroj na betón a maltu

Položky agregátu načerpávajúceho a rozstrekujúceho betón alebo maltu, s alebo bez premiešavača, čím sa materiál, ktorý sa má premiestniť, prepravuje do úložnej pozície prostredníctvom potrubí, rozvádzacích prístrojov alebo rozvádzacích výložníkov. Preprava sa vykonáva:

- čo sa týka betónu mechanicky, prostredníctvom piestových alebo rotorových čerpadiel

- čo sa týka malty mechanicky, prostredníctvom piestových, závitových, hadicových a rotorových čerpadiel, alebo tlako-vzdušne, prostredníctvom kompresorov s alebo bez vzduchovej komory.

Tieto stroje môžu byť namontované na nákladných autách, prívesoch alebo špeciálnych dopravných prostriedkoch.

14. Dopravníkový pás

Dočasne inštalovaný stroj vhodný na prepravu materiálu prostredníctvom motorového pásu.

15. Chladiace zariadenie na dopravných prostriedkoch

Jednotka nákladného chladiaceho priestoru na kategóriách dopravného prostriedku N2, N3, O3 a O4 ako sú definované v smernici 70/156/EEC.

Chladiaca jednotka môže byť poháňaná prostredníctvom integrálnej časti chladiacej jednotky, samostatnej časti pripojenej k telesu dopravného prostriedku, pohonného motora dopravného prostriedku, alebo nezávislým alebo náhradným zdrojom energie.

16. Zhŕňač

Samohybný kolesový alebo pásový stroj používaný na výkon zatlačenia alebo vytiahnutia prostredníctvom namontovaného zariadenia.

17. Vrtná súprava

Stroj, ktorý sa používa na vyvŕtanie dier na staveniskách prostredníctvom:

- vŕtania s príklepom

- rotačného vŕtania

- rotačného vŕtania s príklepom.

Vrtné súpravy sú počas vŕtania stacionárne. Môžu sa premiestňovať s jedného miesta práce na druhé podľa ich vlastnej energie. Samohybná vrtná súprava zahŕňa tie, ktoré sú namontované na nákladných autách, kolesových podvozkoch, traktoroch, pásakoch, sklzových podložkách (ťahaných navijakom). Keď sú vrtné súpravy namontované na nákladné autá, traktory a prívesy, alebo sú kolesové, preprava sa môže vykonať pri vyšších rýchlostiach a na verejných cestách.

18. Vyklápač

Samohybný stroj, kolesový alebo pásový stroj s otvoreným trupom, ktorý buď prepravuje a vyklápa, alebo rozmiestňuje materiál. Vyklápače môžu byť vybavené integrálnym samo-nakladacím zariadením.

19. Zariadenie za nakladanie a vykladanie zásobníkov alebo cisterien na nákladné autá

Motorové prístroje pripojené k zásobníkovým alebo cisternovým nákladným autám na vykladanie alebo nakladanie tekutého alebo sypkého materiálu prostredníctvom čerpadiel alebo podobných zariadení.

20. Rýpadlo, hydraulické alebo lanami ovládané

Samohybný pásový alebo kolesový stroj s vrchnou konštrukciu schopnou minimálne 360o rotácie, ktorý rýpe, nesie a vyklápa materiál činnosťou naberača vybaveného výložníkom a ramenom alebo vysúvacím výložníkom, bez pohnutia karosérie alebo podvozku počas ktoréhokoľvek chodu stroja.

21. Rýpadlo-nakladač

Samohybný kolesový alebo pásový stroj hlavnou konštrukčnou podporu zostrojenou na činnosť vpredu namontovaného nakladacieho naberacieho mechanizmu, aj vzadu namontovaného zadného rýpadla. Keď sa používa v režime zadného rýpadla, stroj bežne kope pod úrovňou zeme s činnosťou naberača smerom ku stroju. Zadné rýpadlo vyberá, nesie a vykladá materiál, kým je stroj stacionárny. Keď sa používa v režime nakladača, stroj nakladá, alebo rýpe prostredníctvom prednej činnosti stroja a vyberá, prepravuje a vykladá materiál.

22. Nádoba na recykláciu skla

Nádoba vyrobená z akéhokoľvek materiálu, ktorá sa používa na zozbieranie fliaš. Je vybavená aspoň jedným otvorom plnenie fľašami a ešte jedným na vyprázdnenie nádoby.

23. Zrovnávač

Samohybný kolesový stroj s nastaviteľnou čepeľou umiestnenou medzi prednou a zadnou nápravou, ktorá reže, premiestňuje a rozmetá materiál zvyčajne podľa požiadaviek na kvalitu.

24. Orezávačka trávnikov/orezávačka okrajov trávnikov

Spaľovacím motorom poháňaná prenosná ručná jednotka vybavená ohybným povrazom (povrazmi), šnúrou (šnúrami) alebo podobnými nekovovými ohybnými reznými zložkami, ako sú rezačky rotujúce okolo zvislej osi, určené na rezanie burín, trávnikov alebo podobnej jemnej vegetácie. Rezný prístroj pracuje v rovine približne rovnobežnej (orezávačka trávnikov) alebo kolmej (orezávačka okrajov trávnikov) na zem.

25. Orezávačka živých plotov

Ručné integrálne riadené elektrické zariadenie, ktoré je zostrojené na použitie jedným operátorom na orezávanie živých plotov a kríkov používajúce jeden alebo viac lineárnych vratných rezných čepelí.

26. Vysokotlakový preplachovač

Vozík vybavený prístrojom na čistenie kanálov alebo podobných zariadení prostredníctvom vysokého tlaku prúdu vody. Prístroj môže byť buď namontovaný na špeciálnej karosérii záprahového nákladného auta, alebo zabudovaný do vlastného telesa karosérie. Zariadenie môže byť pevné alebo demontovateľné, ako je to v prípade vymeniteľného systému karosérie.

27. Vysokotlakový stroj na striekanie vody

Stroj s nástavcami alebo inými otvormi na zvýšenie rýchlosti, ktoré vode dovoľujú, aj s prímesami, vychádzať ako voľný prúd. Vo všeobecnosti, vysokotlakové striekacie stroje pozostávajú z pohonu, tlakového generátora, tratí hadíc, rozstrekovacích prístrojov, bezpečnostných mechanizmov, ovládačov a meracích prístrojov. Vysokotlakové stroje na striekanie vody môžu byť pohyblivé alebo stacionárne:

- pohyblivé vysokotlakové stroje na striekanie vody sú mobilné, ľahko premiestniteľné stroje, ktoré sú zostrojené na použitie na rozličných miestach a na tento účel sú väčšinou vybavené vlastným podvozkom, alebo majú namontované kolesá. Všetky potrebné dodávacie trate sú ohybné a ľahko odpojiteľné

- stacionárne vysokotlakové stroje na striekanie vody sú zostrojené na použitie na jednom mieste na dlhý čas, ale schopné premiestnenia na iné miesto s vhodným zariadením. Všeobecne sú namontované na plošine alebo ráme s dodávacou traťou schopnou odpojenia.

28. Hydraulické kladivo

Zariadenie, ktoré používa hydraulický zdroj energie z transportného stroja na zrýchlenie piestu (niekedy podporované plynom), ktoré potom udrie nástrojom. Vlna napätia vytvorená kinetickou činnosťou sa šíri prostredníctvom nástroja na materiál, čo spôsobuje, že sa materiál zlomí. Hydraulické kladivá potrebujú pre svoju funkciu dodávku tlakového oleja. Celková jednotka transportér/kladivo je ovládaná operátorom, ktorý zvyčajne sedí v kabíne transportéra.

29. Hydraulický tlakový zdroj

Akýkoľvek stroj na použitie s vymeniteľným zariadením, ktoré stláča kvapaliny na tlak vyšší ako je vstupný tlak. Znamená to súpravu hnacieho stroja, čerpadla, s alebo bez zásobníka a príslušenstvo (t. j. ovládače, dekompresný ventil).

30. Fréza na škáry

Mobilný stroj určený na výrobu spojov v betóne, asfalte a podobných cestných povrchoch. Rezným nástrojom je vysokou rýchlosťou rotujúci disk. Predný chod spojovej frézy môže byť:

- manuálny

- manuálny s mechanickou podporou

- elektrický.

31. Spevňovač zeminy, nakladačového typu s naberačom

Samohybný kolesový spevňovací stroj, ktorý má vpredu namontovaný nakladač spojený s naberačom, má oceľové kolesá (bubny) v prvom rade zostrojené na spevňovanie, premiestňovanie, vyrovnávanie a nakladanie pôdy, zeminy alebo sanitárnych (odpadových) materiálov.

32. Kosačka na trávu

Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča, alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezný prístroj pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou a ktorý používa zem na určenie výšky rezu prostredníctvom kolies, vzduchových vankúšov alebo sklzov, atď. a ktorý využíva motor alebo elektrický motor ako zdroj energie. Rezné prístroje sú buď

- pevné rezné zložky, alebo

- nekovová vláknitá šnúra alebo rezač voľne rotujúci okolo zvislej osi, každý s kinetickou energiou viac ako 10 J; kinetická energia je určená použitím EN 786:1997, príloha B.

Taktiež stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča, alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezný prístroj rotuje okolo vodorovnej osi na strihanie so stacionárnou strihacou tyčou alebo nožom (valcová kosačka).

33. Orezávačka trávy/orezávačka okrajov trávy

Elektricky poháňaný stroj na kosenie trávy, ručný, alebo za ktorým sa kráča, s reznou časťou z nekovovej vláknitej šnúry alebo s rezačmi voľne rotujúcimi okolo zvislej osi, každý s kinetickou energiou najviac 10 J, určený na kosenie trávy alebo podobnej jemnej vegetácie. Rezná zložka pracuje v rovine približne rovnobežnej (orezávačka trávy) alebo kolmej (orezávačka okrajov trávy) so zemou. Kinetická energia je určená použitím EN 786:1997, príloha B.

34. Odfukovač lístia

Elektrický stroj vhodný na čistenie trávnikov, chodníkov, ciest, ulíc, atď. od listov a iných materiálov prostredníctvom prúdenia vzduchu vysokej rýchlosti. Môže byť prenosný (ručný) alebo neprenosný, ale mobilný.

35. Zberač lístia

Elektrický stroj vhodný na zber listov a iných odpadkov s využitím nasávacieho prístroja pozostávajúceho zo zdroja energie, ktorý vytvára vákuum vo vnútri stroja a sacieho nástavca a nádoby na zozbieraný materiál. Môže byť prenosný (ručný) alebo neprenosný, ale mobilný.

36. Zdvižný vozík, poháňaný spaľovacím motorom, vyvažovaný

Kolesový zdvižný vozík s vnútorným spaľovacím motorom s protizávažím a zdvíhacím zariadením (stožiar, vysúvacie rameno alebo kĺbové rameno). Tieto sú:

- vozíky na nerovný terén (kolesové vyvažované vozíky určené v prvom rade na prevádzku na neupravenom prírodnom teréne a na porušenom teréne, napr. stavenísk),

- iné vyvažované zdvižné vozíky, okrem tých vyvažovaných zdvižných vozíkov, ktoré sú konkrétne zostrojené na manipuláciu s nádobami.

37. Nakladač

Samohybný kolesový alebo pásový stroj s podpernou konštrukciu s integrálne vpredu namontovaným naberačom a spojením, ktorý nakladá alebo rýpe prostredníctvom predného chodu stroja, a naberá, prepravuje a vykladá materiál.

38. Pojazdný žeriav

Samohybný ramenový žeriav schopný jazdy, pri záťaži alebo bez nej, bez potreby pevnej cesty a spoliehajúci sa na gravitáciu, pokiaľ ide o stabilitu. Pracuje na pneumatikách, pásoch alebo s ďalšími pojazdnými zariadeniami. V pevných polohách môže byť podoprený vonkajšími lešeniami alebo iným príslušenstvom zvyšujúcim jeho stabilitu. Nadstavba pojazdného žeriavu môže byť typu úplne otočného, obmedzene otočného, alebo neotočného. Bežne je vybavený jedným alebo viacerými zdvihákmi a/alebo hydraulickými magnetickými diskmi na zdvíhanie a znižovanie ramena a nákladu. Pojazdné žeriavy sú vybavené buď vysúvacími ramenami, kĺbovými ramenami, alebo ich kombináciou takým zostrojením, ktoré môže byť ľahko znížené. S nákladmi zloženými z ramena sa môže zaobchádzať prostredníctvom zostáv kladky s hákom alebo inými prídavnými nakladacími-zdvíhacími zariadeniami pre špeciálne služby.

39. Pojazdný kontajner na odpadky

Vhodne zostrojený kontajner vybavený kolesami určený na dočasné uskladnenie odpadu a ktorý je vybavený vekom.

40. Motorová plečka

Samohybný stroj zostrojený na to, aby bol ovládaný chodcom

- s alebo bez podpory kolies takým spôsobom, že jeho pracovné zložky konajú ako kopacie nástroje na zabezpečenie pohonu (motorová plečka) a

- poháňané jedným alebo viacerými kolesami priamo poháňanými z motora a vybavené kopacími nástrojmi (motorová plečka s jazdnými kolesami).

41. Finišér na dlažbu

Mobilný cestný konštrukčný stroj používaný na aplikáciu vrstiev konštrukčného materiálu, ako je asfaltová zmes, betón a štrk na povrchy. Finišéry na dlažby môžu byť vybavené vysoko kompresným hladidlom.

42. Pilótovacie zariadenie

Pilótovacie a extrakčné zariadenie, napr. úderné kladivá, vyhadzovače, vibračné prístroje alebo statické pilótovacie tlačné/ťažné prístroje sústavy strojov a komponenty použité montáž a extrakciu hromád, ktoré zahŕňajú aj:

- pilótovacie súpravy pozostávajúce z transportného stroja (pásové, kolesové alebo koľajnicové, prechodné odkvapové prídavné zariadenie, odkvapový alebo vodiaci systém)

- príslušenstvo, napr. krycie veká hromád, ochranné prilby, dosky, hnané súčiastky, blokovacie prístroje, prístroje na zaobchádzanie s hromadami, vodidlá hromád, akustická ochrana a prístroje na absorbovanie nárazu/vibrácie, tlakové zdroje/generátory a personálne výťahové prístroje alebo plošiny.

43. Ukladač potrubia

Samohybný pásový alebo kolesový stroj konkrétne zostrojený na zaobchádzanie s potrubiami a ich kladenie a na nesenie potrubného zariadenia. Stroj je na ťahači, a pozostáva najmä z takých komponentov ako je podvozok, ústredná jednotka, protizávažie, trám a mechanizmus nakladač-zdvihák a kolmo rotujúci postranný trám.

44. Pásové vozidlo na úpravu snehu

Samohybný pásový stroj používaný na tlačenie alebo ťahanie snehu a ľadu prostredníctvom namontovaného zariadenia.

45. Silnoprúdový generátor

Akýkoľvek prístroj obsahujúci vnútorný spaľovací motor poháňajúci rotačný elektrický generátor, ktorý vytvára nepretržitú dodávku elektrickej energie.

46. Zametací stroj

Zametací stroj so zariadením na zametanie odpadu do priestoru nasávania, ktorý prostredníctvom vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu alebo s mechanickým zberným systémom privádza odpad do zberného násypníka. Zametacie a zberné prístroje môžu byť buď namontované na vlastné chasis nákladného auta, alebo môžu byť začlenené do jeho vlastného telesa karosérie. Zariadenie môže byť upevnené alebo demontovateľné, ako je to v prípade vymeniteľného systému karosérie.

47. Vozík na zber odpadkov

Vozík zostrojený na zber a prepravu domáceho a objemného odpadu založený na nakladaní cez kontajnery alebo ručne. Vozík môže byť vybavený stláčacím mechanizmom. Vozík na zber odpadkov obsahuje podvozok s kabínou, na ktorý je namontovaná karoséria. Môže byť vybavený prístrojom na zdvíhanie kontajnerov.

48. Cestná frézka

Mobilný stroj používaný na premiestňovanie materiálu z vydláždených povrchov použitím energiou poháňaného valcového telesa, na ktorého povrchu sú namontované vrúbkovacie nástroje; rezné valce počas výkonu rezania rotujú.

49. Rozrývač

Stroj poháňaný tlačením, alebo samohybný, ktorý používa zem na určenie hĺbky rezu a ktorý je vybavený súpravou vhodnou na prerezanie alebo rozrytie povrchu trávy v záhradách, parkoch a iných podobných miestach.

50. Trhací stroj/sekačka

Elektrický stroj zostrojený na použitie v stacionárnej polohe, ktorý má jeden alebo viac rezných prístrojov na zmenšenie kompaktných organických materiálov na menšie kúsky. Obvykle pozostáva z plniaceho prívodového otvoru, prostredníctvom ktorého sa vkladá materiál (ktorý môže byť spotrebič pridržiavať, alebo nie) do prístroja, ktorý delí materiál akoukoľvek metódou (rezanie, sekanie, drvenie alebo iné metódy) a vykladací žľab, prostredníctvom ktorého sa vykladá rozdelený materiál. Zberný prístroj môže byť pripojený.

51. Stroj na odstraňovanie snehu s rotujúcimi nástrojmi

Stroj, s ktorým môže byť sneh premiestnený z cestných priestorov rotačnými prostriedkami, zrýchlený a vyhadzovaný dúchadlovými prostriedkami.

52. Sacie vozidlo

Vozík vybavený prístrojom na zber vody, bahna, nečistoty, odpadu alebo podobného materiálu z kanálov alebo podobných inštalácií prostredníctvom vákua. Prístroj môže byť buď namontovaný na špeciálnu záprahovú karosériu nákladného auta alebo zabudovaný do jeho vlastného telesa karosérie. Zariadenie môže byť upevnené alebo demontovateľné, ako je to v prípade vymeniteľného systému karosérie.

53. Vežový žeriav

Otočný ramenový žeriav s ramenom umiestneným na vrchu stožiara, ktorý stojí približne kolmo v pracovnej pozícii. Tento elektrický spotrebič je vybavený prostriedkami na zvyšovanie alebo znižovanie zavesených nákladov a na premiestnenie takých nákladov zmenou polomeru naloženia-zodvihnutia, otočením, jazdou celého spotrebiča. Určité spotrebiče vykonávajú viaceré, ale nie nevyhnutne všetky tieto pohyby. Spotrebič môže byť inštalovaný v pevnej polohe, alebo môže byť vybavený prostriedkami na premiestnenie alebo vyšplhanie.

54. Priekopové rýpadlo

Samohybný stroj, ovládaný jazdou na ňom alebo chodcom, pásový alebo kolesový stroj, ktorý má vpredu alebo vzadu namontované rýpadlové spojenie a prídavné zariadenie, v prvom rade zostrojené na vytvorenie priekop nepretržitou prevádzkou prostredníctvom chodu stroja.

55. Pojazdný miešač

Vozík, ktorý je vybavený bubnom na prepravu už vymiešaného betónu z miešačky na betón na stavenisko; bubon sa môže otáčať, keď je vozík v pohybe, alebo môže pokojne stáť. Bubon sa na stavenisku vyprázdni otáčaním bubna. Bubon je poháňaný buď pohonným motorom dopravného prostriedku, alebo prídavným motorom.

56. Vodné čerpadlo

Stroj pozostávajúci zo samotného vodného čerpadla a pohonného systému. Vodné čerpadlo znamená stroj na vytiahnutie vody z nižšej energetickej úrovne na vyššiu.

57. Zvárací generátor

Akýkoľvek otočný prístroj, ktorý vytvára zvárací elektrický prúd.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

EC VYHLÁSENIE O ZHODE

EC vyhlásenie o zhode musí obsahovať nasledovné podrobnosti:

- meno a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu usadený v spoločenstve,

- meno a adresu osoby, ktorá zachováva technickú dokumentáciu,

- opis zariadenia,

- použitý postup posudzovania zhody a ak je to vhodné, meno a adresu zainteresovaného notifikovaného orgánu,

- hladinu akustického výkonu nameranú na zariadení zastupujúcom tento typ,

- zaručenú hladinu akustického výkonu na toto zariadenie,

- odkaz na túto smernicu,

- vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s požiadavkami tejto smernice,

- ak je to vhodné, vyhláseniea) o zhode a odkazy iných použitých smerníc spoločenstva,

- miesto a dátum vyhlásenia,

- podrobnosti o signatárovi oprávnenom podpísať právne záväzné vyhlásenie pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu ustanoveného v spoločenstve.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

METÓDA MERANIA VZDUCHOM PRENÁŠANÉHO HLUKU EMITOVANÉHO ZARIADENIAMI

NA POUŽITIE VO VOĽNOM PRIESTRANSTVE

Rozsah

Táto príloha uvádza metódy merania vzduchom prenášaného hluku, ktoré sa musia použiť na určenie hladín akustického výkonu zariadení na ktoré sa vzťahuje táto smernica so zreteľom na postupy posudzovania zhody tejto smernice.

časť A tejto smernice pre každý typ zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1 uvádza

- základné normy o emisii hluku,

- všeobecné dodatky k týmto základným normám o emisii hluku

na meranie hladiny akustického tlaku na meracej ploche obklopujúcej zdroj a pre výpočet hladiny akustického tlaku produkovaného zdrojom.

časť B tejto prílohy pre každý typ zariadenia uvedeného v článku 2 ods. 1 uvádza

- odporúčanú základnú normu o emisii hluku včítane,

- odkazu na základnú normu o emisii hluku vybratú z časti A,

- skúšobného priestoru,

- hodnoty konštanty K2A,

- tvar meracej plochy,

- počet a pozície mikrofónov, ktoré sa majú použiť,

- - prevádzkové podmienky včítane odkazu na normu, ak existuje,

- požiadaviek týkajúcich sa montáže zariadenia,

- metódy na výpočet výsledných hladín akustického výkonu v prípade, že sa použijú viaceré skúšky s rozličnými prevádzkovými podmienkami,

- ďalšie informácie.

Pri skúšaní špecifických typov zariadení si môže výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve vo všeobecnosti vybrať jednu zo základných noriem o emisii hluku časti A a uplatniť prevádzkové podmienky časti B pre tento špecifický typ zariadenia. V prípade rozporu sa však odporúčaná základná norma o emisii hluku uvedená v časti B musí použiť spolu s prevádzkovými podmienkami časti B.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VZORY CE OZNAČENIA ZHODY A VYZNAČENIA ZARUČENEJ HLADINY AKUSTICKÉHO VÝKONU

CE označenie zhody musí pozostávať z iniciálok "CE" v nasledovnom tvare:

+++++ TIFF +++++

Ak sa CE označenie zmenšuje alebo zväčšuje podľa veľkosti zariadenia, proporcie uvedené vo vyššie vyobrazenom obrázku sa musia rešpektovať. Rozličné časti CE označenia musia mať približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menej ako 5 m.

Vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu musí pozostávať z jednoduchého čísla zaručenej hladiny akustického výkonu v dB, symbol LWA a obrázok v nasledovnom tvare:

+++++ TIFF +++++

Ak sa vyznačenie zmenšuje alebo zväčšuje podľa veľkosti zariadenia, proporcie uvedené vo vyššie vyobrazenom obrázku sa musia rešpektovať. Avšak, vertikálny rozmer vyznačenia by nemal byť, ak je to možné, menej ako 40 m.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoloČenstve, ktorý vykonáva povinnosti uvedené v bode 2, zabezpeČuje a deklaruje, Že prísluŠné zariadenie spĹŇa poŽiadavky tejto smernice. výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoloČenstve, musí pripevniŤ ce oznaČenie zhody a vyznaČenie zaruČenej hladiny akustického výkonu, ako poŽaduje Článok 11, na kaŽdý kus zariadenia a vystaviŤ písomné ec vyhlásenie o zhode, ako poŽaduje Článok 8

2. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoloČenstve, musí zostaviŤ technickú dokumentáciu opísanú v bode 3 a musí ju zachovaŤ aspoŇ 10 rokov po tom, Čo bol vyrobený posledný výrobok k dispozícii prísluŠným národným orgánom pre inŠpekČné úČely. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoloČenstve, môŽe poveriŤ inú osobu, aby zachovala technickú dokumentáciu. V tomto prípade musí zahrnúŤ meno a adresu tejto osoby v ec vyhlásení o zhode.

3. Technická dokumentácia musí umožniť, aby bola posúdená zhoda zariadenia s požiadavkami tejto smernice. Musí obsahovať aspoň nasledovné informácie:

- meno a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v spoločenstve;

- opis zariadenia;

- výrobu;

- obchodný názov;

- typ, série a čísla;

- technické údaje príslušné pre identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku, včítane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie;

- odkaz na túto smernicu;

- technickú správu o meraniach hluku vykonaných v zhode s ustanoveniami tejto smernice;

- použité technické nástroje a výsledky hodnotenia neistôt na základe odchýlky výroby a ich vzťah k zaručenej hladine akustického výkonu.

4. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval nepretržitý súlad vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bodoch 2 a 3 a s požiadavkami tejto smernice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

INTERNÁ KONTROLA VÝROBY S POSUDZOVANÍM TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

A PRAVIDELNÁ KONTROLA

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, ktorý vykonáva povinnosti uvedené v bodoch 2, 5 a 6, zabezpečuje a deklaruje, že príslušné zariadenie spĺňa požiadavky tejto smernice. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí pripevniť CE označenie zhody a vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu, ako požaduje článok 11, na každý kus zariadenia a vystaviť písomné EC vyhlásenie o zhode, ako požaduje článok 8

2. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí zostaviť technickú dokumentáciu opísanú v bode 3 a musí ju zachovať pre obdobie končiace aspoň 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný výrobok k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom pre inšpekčné účely. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, môže poveriť inú osobu, aby zachovala technickú dokumentáciu. V tomto prípade musí zahrnúť meno a adresu tejto osoby v EC vyhlásení o zhode.

3. Technická dokumentácia musí umožniť, aby bola posúdená zhoda zariadenia s požiadavkami tejto smernice. Musí obsahovať aspoň nasledovné informácie:

- meno a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v spoločenstve;

- opis zariadenia;

- výrobu;

- obchodný názov;

- typ, série a čísla;

- technické údaje príslušné pre identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku, včítane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie;

- odkaz na túto smernicu;

- technickú správu o meraniach hluku vykonaných v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

- použité technické nástroje a výsledky hodnotenia neistôt na základe odchýlky výroby a ich vzťah k zaručenej hladine akustického výkonu.

4. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval nepretržitý súlad vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bodoch 2 a 3 a s požiadavkami tejto smernice.

5. Hodnotenie notifikovaným orgánom pred umiestnením na trh

Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí predložiť kópiu jeho technickej dokumentácie notifikovanému orgánu podľa jeho výberu pred umiestnením prvej položky zariadenia na trh alebo jej uvedením do prevádzky.

Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie, notifikovaný orgán musí primerane informovať výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v spoločenstve a, ak treba, vykoná alebo vykonal zmeny technickej dokumentácie, alebo možno, usúdi skúšky za potrebné.

Po tom, čo notifikovaný orgán vydá správu potvrdzujúcu, že technická dokumentácia spĺňa ustanovenia tejto smernice, výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve môže pripevniť CE označenie na zariadenie a vydať EC vyhlásenie o zhode v súlade s článkami 11 a 8, za ktoré bude niesť plnú zodpovednosť.

6. Hodnotenie notifikovaným orgánom počas výroby

Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí ďalej zahrnúť notifikovaný orgán vo výrobnej fáze podľa jedného z nasledovných postupov, ktoré má vybrať výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve:

- notifikovaný orgán musí vykonávať pravidelné kontroly, aby overil nepretržitý súlad vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou a s požiadavkami tejto smernice; notifikovaný orgán sa musí sústreďovať najmä na:

- správne a úplné označenie zariadenia podľa článku 11,

- vydanie EC vyhlásenia o zhode podľa článku 8,

- použité technické nástroje a výsledky hodnotenia neistôt na základe odchýlky výroby a ich vzťah k zaručenej hladine akustického výkonu.

Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí umožniť notifikovanému orgánu voľný prístup k celej internej dokumentácii podporujúcej tieto postupy, aktuálnym výsledkom interných auditov a nápravným činnostiam, ktoré boli prijaté, ak nejaké boli.

Iba ak vyššie uvedené kontroly udajú neuspokojivé výsledky, musí notifikovaný orgán vykonať skúšky hluku, ktoré môžu byť, na základe jeho vlastného úsudku a skúseností, zjednodušené alebo kompletne vykonané podľa ustanovení uvedených v prílohe III pre príslušný typ zariadenia,

- notifikovaný orgán musí vykonať alebo vykonal kontroly výrobku v nepravidelných intervaloch. Vhodná vzorka konečného zariadenia, vybratá notifikovaným orgánom, sa musí preskúšať a musia sa vykonať príslušné skúšky hluku, ako je stanovené v prílohe III, alebo ekvivalentné skúšky, aby sa skontrolovala zhoda výrobku s príslušnými požiadavkami smernice. Kontrolovaný výrobok musí zahŕňať nasledovné hľadiská:

- správne a úplné označenie zariadenia podľa článku 11,

- vydanie EC vyhlásenia o zhode podľa článku 8.

V oboch postupoch musí byť frekvencia kontrol definovaná notifikovaným orgánom podľa výsledkov predošlých hodnotení, potreby sledovania nápravných činností a ďalšieho riadenia pre frekvenciu kontrol, ktoré môžu byť dané ročnou výrobou a všeobecnou zodpovednosťou výrobcu zachovávať zaručené hodnoty; avšak kontrola sa musí vykonať aspoň jedenkrát každé tri roky.

Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie alebo dodržiavaní počas výroby, notifikovaný orgán musí primerane informovať výrobcu, alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v spoločenstve.

V tých prípadoch, kde kontrolované zariadenie nie je v zhode s ustanoveniami tejto smernice, musí notifikovaný orgán informovať notifikujúci členský štát.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

OVEROVANIE JEDNOTKY

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát uvedený v bode 4, je v súlade s požiadavkami tejto smernice. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí pripevniť CE označenie doplnené informáciami, ako požaduje článok 11, na zariadenie a vystaviť EC vyhlásenie o zhode uvedené v článku 8.

2. Žiadosť o overenie jednotky musí byť podaná výrobcom alebo jeho oprávneným zástupcom usadeným v spoločenstve notifikovanému orgánu, ktorý si vybral.

Táto žiadosť musí obsahovať:

- meno a adresu výrobcu a, ak je žiadosť podaná oprávneným zástupcom, naviac jeho meno a adresu

- písomné prehlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná žiadnemu inému notifikovanému orgánu

- technickú dokumentáciu v zhode s nasledovnými požiadavkami:

- opis zariadenia;

- obchodný názov;

- typ, série a čísla;

- technické údaje príslušné pre identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku, včítane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie;

- odkaz na túto smernicu.

3. Notifikovaný orgán musí:

- preskúšať, či bolo zariadenie vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou;

- dohodnúť so žiadateľom miesto, kde, v súlade s touto smernicou, sa vykonajú skúšky hluku;

- v súlade s touto smernicou vykonať alebo mať vykonané potrebné skúšky hluku.

4. Ak zariadenie spĺňa ustanovenia tejto smernice, notifikovaný orgán musí vydať žiadateľovi certifikát zhody, ako je opísaný v prílohe X.

Ak notifikovaný orgán zamietne vydanie certifikátu zhody, musí uviesť podrobné dôvody pre zamietnutie.

5. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí s technickou dokumentáciou zachovať kópie certifikátu zhody pre obdobie 10 rokov od dátumu, kedy bolo zariadenie umiestnené na trh.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

ÚPLNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý plní povinnosti bodu 2, zabezpečuje a deklaruje, že príslušné zariadenie spĺňa požiadavky tejto smernice. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí pripevniť CE označenie doplnené informáciami, ako požaduje článok 11, na každý výrobok a vystaviť písomné EC vyhlásenie o zhode uvedené v článku 8.

2. Výrobca musí prevádzkovať schválený systém zabezpečovania kvality pre návrh, výrobu a inšpekciu a skúšanie konečného výrobku, ako je špecifikované v bode 3 a musí podliehať dozoru, ako je špecifikované v bode 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Výrobca musí podať žiadosť o posúdenie jeho systému zabezpečovania kvality notifikovanému orgánu podľa svojho výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

- všetky príslušné informácie pre uvažovanú kategóriu výrobku, včítane technickej dokumentácie všetkých zariadení, ktoré sú už vo fáze návrhu alebo výroby, ktorá musí obsahovať aspoň nasledovné informácie:

- meno a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v spoločenstve;

- opis zariadenia;

- výrobu;

- obchodný názov;

- typ, série a čísla;

- technické údaje príslušné pre identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku, včítane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie;

- odkaz na túto smernicu;

- technickú správu o meraniach hluku vykonaných v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

- použité technické nástroje a výsledky hodnotenia neistôt na základe odchýlky výroby a ich vzťah k zaručenej hladine akustického výkonu

- kópiu EC vyhlásenia o zhode

- dokumentáciu týkajúcu sa systému zabezpečovania kvality.

3.2. Systém zabezpečovania kvality musí zabezpečovať súlad výrobku s požiadavkami smerníc, ktoré preň platia.

Všetky zložky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom musia byť zdokumentované systematickým a metodickým spôsobom vo forme písomných politík, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality musí umožniť spoločné pochopenie politík a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.

3.3. Najmä musí obsahovať primeraný opis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu so zreteľom na kvalitu návrhu a výroby;

- technickej dokumentácie, ktorá sa má zostavovať pre každý výrobok, obsahujúca aspoň informácie vyjadrené v bode 3.1 pre tam spomenuté technické dokumentácie;

- techník kontroly návrhu a overovania návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri navrhovaní výrobkov patriacim k pokrytej kategórii zariadenia;

- zodpovedajúcich výrobných techník, techník kontroly kvality a zabezpečovania kvality, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú;

- preskúšaní a skúšky, ktoré sa vykonajú pred, počas a po výrobe, a frekvencie, s akou sa budú vykonávať;

- záznamov kvality, ako sú správy o inšpekcii a údaje o skúške, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.;

- prostriedky na sledovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a výrobku a efektívnej prevádzky systému zabezpečovania kvality.

Notifikovaný orgán musí posúdiť systém zabezpečovať kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Musí predpokladať zhodu s týmito požiadavkami ohľadne systémov zabezpečovania kvality, ktoré vykonáva EN ISO 9001.

Tím audítorov musí mať aspoň jedného člena so skúsenosťou ako posudzovateľ v príslušnej technológii zariadenia. Postup posudzovania musí zahŕňať posudzovaciu návštevu miestností výrobcu.

Rozhodnutie musí byť oznámené výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať záver preskúšania a odvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

3.4. Výrobca sa musí zaviazať, že bude plniť povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečovania kvality ako bol schválený a zachovávať ho primeraným a účinným spôsobom.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve musí notifikovaný orgán, ktorý schválil systém zabezpečovania kvality, neustále informovať o akejkoľvek určenej aktualizácii systému zabezpečovania kvality.

Notifikovaný orgán musí hodnotiť navrhnuté zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém zabezpečovania zhody ešte spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je žiadúce znovu-posudzovanie.

Musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

4. Dozor pod zodpovednosťou notifikovaného orgánu

4.1. Účelom dozoru je preveriť, že výrobca riadne spĺňa povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečovania kvality.

4.2. Výrobca musí umožniť notifikovanému orgánu prístup pre účely inšpekcie na miesta návrhu, výroby, inšpekcie a skúšania a do skladov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, najmä:

- dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality;

- záznamy o kvalite, ako sú predvídané návrhovou časťou systému zabezpečovania kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.;

- záznamy o kvalite, ako sú predvídané výrobnou časťou systému zabezpečovania kvality, ako sú správy o inšpekcii a údaje o skúške, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.

4.3. Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať audity, aby preveril, že výrobca zachováva a uplatňuje systém zabezpečovania kvality a musí poskytnúť správu o audite výrobcovi.

4.4. Navyše môže notifikovaný orgán vykonať neočakávané návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže notifikovaný orgán vykonať, alebo spôsobiť, aby boli vykonané, skúšky na overenie, že systém zabezpečovania kvality funguje správne, ak je to potrebné. Notifikovaný orgán musí poskytnúť výrobcovi správu o návšteve a, ak sa uskutočnila skúška, správu o skúške.

5. Výrobca musí, pre obdobie končiace aspoň 10 rokov po tom, čo bolo vyrobené posledné zariadenie, zachovať k dispozícii vnútroštátnych orgánov:

- dokumentáciu uvedenú v druhej zarážke bodu 3.1 tejto prílohy;

- aktualizáciu uvedenú v druhom odseku bodu 3.4;

- rozhodnutia a správy od notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4, bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každý notifikovaný orgán musí podať iným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému zabezpečovania kvality.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ, KTORÉ MAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY VZIAŤ DO ÚVAHY PRE NOTIFIKÁCIU ORGÁNOV

1. Orgán, jeho riaditeľ a jeho zamestnanci zodpovední za vykonanie činnosti overovania nemôžu byť ani navrhovateľom, tvorcom, dodávateľom alebo inštalatérom zariadenia, ani oprávneným zástupcom hociktorej z tých strán. Nemôžu sa stať zahrnutými ani priamo, ani ako oprávnení zástupcovia pri navrhovaní, zostrojovaní, obchodovaní na trhu alebo údržbe takého zariadenia, ani zastupovať strany zapojené do týchto činností. Toto nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom.

2. Orgán a jeho zamestnanci musia vykonať posúdenia a overenia s najvyšším stupňom odbornej integrity a technickej spôsobilosti a musia byť oslobodení od všetkých tlakov a úplatkov, najmä finančných, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich práce, obzvlášť od osôb alebo skupín osôb so záujmom o výsledky overovania.

3. Orgán musí mať k dispozícii potrebných zamestnancov a mať potrebné prostriedky, aby im umožnili riadne vykonávať technické a administratívne úlohy spojené s výkonom inšpekcie a dozoru; taktiež musí mať prístup k zariadeniu požadovanému na špeciálne overenie.

4. Zamestnanci zodpovední za inšpekciu musia mať:

- dôkladné technické a odborné školenie;

- dostatočné poznatky o požiadavkách na posudzovanie technickej dokumentácie;

- dostatočné poznatky o požiadavkách na skúšky, ktoré vykonávajú a primeranú praktickú skúsenosť s takými skúškami;

- schopnosť vystaviť certifikáty, záznamy a správy požadované na overenie výkonu skúšok.

5. Nestrannosť inšpekčných zamestnancov musí byť zaručená. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od počtu vykonaných skúšok alebo výsledkov takých skúšok.

6. Orgán musí uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, pokiaľ zodpovednosť nie je zaisťovaná štátom v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo samotný členský štát nie je priamo zodpovedný za skúšky.

7. Zamestnanci orgánu musia zachovávať profesionálnu mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií získaných pri vykonávaní svojich skúšok (až na príslušné správne orgány štátu, v ktorom sa ich činnosti vykonávajú) podľa tejto smernice alebo akýchkoľvek ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré pre nich platia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

OVEROVANIE JEDNOTKY

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------