32000L0009Oficialusis leidinys L 106 , 03/05/2000 p. 0021 - 0048


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/9/EB

2000 m. kovo 20 d.

dėl keleivinių lynų kelio įrenginių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Keleiviniai lynų kelio įrenginiai (toliau - lynų kelio įrenginiai) projektuojami, gaminami, parengiami eksploatuoti ir eksploatuojami, kad būtų galima gabenti žmones. Dažniausiai lynų kelio įrenginiai yra aukštikalnių kurortuose naudojamos kalnų liftų sistemos, pavyzdžiui, funikulieriai, lynų kelio vagonai, gondolos, kalnų keltuvai su sėdyne ir buksyravimo keltuvai, tačiau tos sistemos gali apimti ir miesto transporto reikmėms naudojamus lynų kelio įrenginius. Tam tikrų lynų kelio įrenginių tipams gali būti taikomi visiškai kiti pagrindiniai principai, kurių iš anksto atmesti negalima. Dėl to turėtų būti numatyta nuostata, kad siekiant tų pačių tikslų, kurie nustatyti ir šioje direktyvoje, būtų diegiami specialieji reikalavimai.

(2) Lynų kelio įrenginiai paprastai eksploatuojami siekiant patenkinti turizmo poreikius visų pirma kalnų rajonuose, kurių įtaka atitinkamų regionų ekonomikai yra svarbi ir kurie tampa vis svarbesniu valstybių narių prekybos balanso veiksniu. Lynų kelio įrenginių sektorių vertinant techniniu požiūriu, jį galima priskirti pagrindinę įrangą gaminančioms pramoninėms veiklos rūšims bei statybos ir civilinės inžinerijos sektoriui.

(3) Valstybės narės atsakingos už lynų kelio įrenginių saugumo užtikrinimą juos statant, parengiant eksploatuoti ir eksploatuojant. Be to, kartu su kompetentingomis institucijomis jos atsakingos už žemėnaudą, regioninį planavimą ir aplinkos apsaugą. Dėl nacionalinei pramonei ir vietiniams papročiams bei pažangiajai patirčiai būdingų metodikų nacionalinės taisyklės labai skiriasi. Jos nustato specialiuosius matmenis, įtaisus ir konkrečias technines charakteristikas. Atsižvelgiant į tas aplinkybes, gamintojai įpareigojami kiekvienai rinkai savo įrangą nustatyti iš naujo. Dėl tų priežasčių sunku priimti vienodus sprendimus ir prastėja konkurencingumas.

(4) Siekiant užtikrinti, kad lynų kelio įrenginiai būtų saugūs, turi būti laikomasi esminių sveikatos ir saugos reikalavimų. Tie reikalavimai turi būti taikomi atsižvelgiant į technikos lygį gamybos metu ir techninius bei ekonominius reikalavimus.

(5) Be to, lynų kelio įrenginiai gali kirsti sienas ir juos statant būtų susidurta su prieštaraujančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

(6) Visoje Bendrijoje turėtų būti imamasi veiksmų lynų kelio įrenginiams, posistemiams ir jų saugos komponentams, taikomiems esminiams žmonių saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos reikalavimams nustatyti. Nesiėmus tų veiksmų, abipusis nacionalinių norminių nuostatų pripažinimas, turint omenyje jų aiškinimą ir atsakomybę, sukeltų nepašalinamų politinių ir techninių keblumų. Be to, standartizavimas iš anksto neapibrėžus suderintų norminių reikalavimų būtų neveiksmingas problemų sprendimo būdas.

(7) Atsakomybė patvirtinti lynų kelio įrenginius paprastai suteikiama kompetentingų nacionalinių institucijų tarnybai; tam tikrais atvejais negalima komponentams suteikti patvirtinimo iš anksto - tai galima padaryti tik tada, kai užsakovas pateikia paraišką. Be to, prieš eksploatavimo pradžią atliekamos lynų kelio įrenginio privalomos apžiūros metu leidimas taikyti tam tikrus komponentus gali būti nesuteiktas arba gali būti priimti skirtingi technologiniai sprendimai. Susidarius tokiai padėčiai, didėja sąnaudos ir ilgėja įrenginių pristatymo terminai, o užsienio šalių gamintojai patenka į ypač nepalankią padėtį. Eksploatuojamus lynų kelio įrenginius taip pat atidžiai kontroliuoja valstybinės tarnybos. Didelių avarijų priežastis galima sieti su parinkta vieta, pačia transporto sistema, struktūromis arba sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros būdu.

(8) Esant tokioms aplinkybėms lynų kelio įrenginių sauga vienodai priklauso nuo aplinkinių sąlygų, tiekiamų pramoninių gaminių kokybės ir jų surinkimo, stacionariojo sumontavimo bei nustatyto eksploatuojamų įrenginių priežiūros ir kontrolės būdo. Dėl to, siekiant įvertinti saugos lygį ir Bendrijoje įteisinti bendrąjį kokybės užtikrinimo metodą, visų pirma būtina turėti bendros lynų kelio įrenginio apžvalgos rezultatus. Tokiomis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti, kad gamintojai susidoros su dabartiniais savo sunkumais, o vartotojai galės naudotis visais lynų kelio įrenginių teikiamais pranašumais, ir kad visose valstybėse narėse nusistovės vienodas plėtros lygis, turėtų būti ne tik nustatytas reikalavimų rinkinys, bet ir visose valstybėse narėse vienodai taikomos kontrolės ir tikrinimo procedūros.

(9) Lynų kelio paslaugomis besinaudojantiems visiems valstybių narių ir kitų valstybių piliečiams turi būti užtikrintas tinkamas saugos lygis. Siekiant, kad to reikalavimo būtų laikomasi, būtina nustatyti procedūras ir tikrinimo, kontrolės bei tikrinimo metodus. Dėl to privalu taikyti standartizuotus techninius įtaisus, įmontuojamus lynų kelio įrenginiuose.

(10) Tais atvejais, kai pagal Tarybos direktyvos 85/337/EEB [4] reikalavimus turi būti įvertintas lynų kelio įrenginių poveikis aplinkai; turėtų būti atsižvelgta ne tik į toje direktyvoje paminėtus padarinius, bet ir į aplinkos apsaugą bei subalansuotos turizmo plėtros reikalavimus.

(11) Lynų kelio įrenginiams galima taikyti 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo [5].

(12) Techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į kiekvienos sutarties bendruosius dokumentus arba technines specifikacijas. Tos techninės specifikacijos turi būti nustatytos remiantis Europos specifikacijomis, jeigu tokios yra.

(13) Siekiant nustatyti tvarką, kurią taikant būtų galima lengviau įrodyti, jog esminių reikalavimų yra laikomasi, būtų naudinga turėti tokius darniuosius Europos standartus, kad, jeigu paisoma jų reikalavimų, gaminys būtų laikomas atitinkančiu pirmiau minėtus esminius reikalavimus. Darniuosius Europos standartus rengia privačios įstaigos ir jie turi išlikti neprivalomi. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) tam tikslui yra pripažinti kompetentingomis įstaigomis, galinčiomis priimti 1984 m. lapkričio 13 d. Komisijos ir tų dviejų įstaigų pasirašytus bendrąsias bendradarbiavimo rekomendacijas atitinkančius darniuosius standartus.

(14) Šioje direktyvoje darnusis standartas - tai Komisijos prašymu pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus ir paslaugų informacinei visuomenei teikimo tvarką [6] ir pagal pirmiau nurodytas bendrąsias rekomendacijas vienos ar kitos arba abiejų tų įstaigų parengta techninė specifikacija (Europos standartas arba suderinimo dokumentas). Atliekant standartizaciją, Komisijai turėtų padėti toje direktyvoje nurodytas komitetas, kuris prireikus tariasi su technikos ekspertais.

(15) Tik tie įrenginių saugos komponentai arba posistemiai, kurie atitinka į nacionalinius standartus perkeltus darniuosius standartus, nurodytus Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, laikomi atitinkančiais esminius šios direktyvos reikalavimus, nepaisant būtinybės pateikti kokį nors specialų pagrindimą.

(16) Jeigu Europos specifikacijos neparengtos, techninės specifikacijos kiek galima turėtų būti apibrėžtos pagal kitus Bendrijoje taikomus standartus. Pagrindiniai rangovai gali nustatyti papildomas specifikacijas, būtinas Europos specifikacijoms arba kitiems standartams papildyti. Tomis nuostatomis turi būti užtikrinamas Bendrijos lygmeniu suderintų reikalavimų, kuriuos lynų kelio įrenginiai turi atitikti, laikymasis.

(17) Be to, atsižvelgiant į valstybių narių interesus, būtina tarptautinė standartizacijos sistema, galinti parengti tokius standartus, kuriuos tarptautinės prekybos partneriai iš tikro taikytų ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus.

(18) Dabartiniu metu tam tikrose valstybėse narėse pagrindiniai rangovai kiekvienos sutarties bendruosiuose dokumentuose arba specifikacijose gali nurodyti kontrolės ir apžiūros procedūras. Ateityje tos procedūros, jei tai yra saugos komponentai, iš esmės turi atitikti bendrąsias 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos rezoliucijos dėl visuotinio atitikties įvertinimo metodo [7] nuostatas. Saugos komponento sąvoka taikoma ne tik fiziniams, bet ir nematerialiems objektams, pavyzdžiui, programinei įrangai. Saugos komponentų atitikties įvertinimo procedūros turi būti grindžiamos Tarybos sprendime 93/465/EEB [8] numatytų modulių taikymu. Kalbant apie kritinius saugos komponentus, reikėtų apibrėžti projektavimo kokybės užtikrinimo sistemos taikymo principus; toks metodas būtinas, siekiant, kad visos įmonės būtų skatinamos taikyti kokybės užtikrinimo sistemą.

(19) Atliekant metodinę lynų kelio įrenginių saugos analizę būtina nustatyti svarbiausius lynų kelio įrenginių saugos komponentus.

(20) Pagal Europos specifikacijas pagrindiniai rangovai sutarties dokumentuose nustato technines charakteristikas, kurių pagal sutartinius įsipareigojimus gamintojai turi laikytis, ypač dėl saugos komponentų. Dėl to komponentų atitiktis daugiausia siejama su jų taikymo sritimi, o ne tik su laisvu jų judėjimu Bendrijos rinkoje.

(21) Saugos komponentai turėtų turėti ženklą "CE", kuriuo jį ženklina gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas. Ženklas "CE" patvirtina, kad saugos komponentas atitinka šios direktyvos ir kitų CE ženklinimui taikomų Bendrijos direktyvų nuostatas.

(22) Šios direktyvos nuostatų reglamentuojamus posistemius nebūtina ženklinti ženklu "CE", ir, laikantis tam tikslui šioje direktyvoje nustatytų atitikties įvertinimo procedūrų, pakanka atitikties deklaracijos. Tai nepažeidžia gamintojams nustatyto reikalavimo tam tikrus posistemius ženklinti ženklu "CE" siekiant patvirtinti, kad tie posistemiai atitinka kitas jiems taikomas Bendrijos nuostatas.

(23) Valstybių narių atsakomybė už saugos, sveikatos ir kitus aspektus, kuriems jų teritorijoje taikomi esminiai reikalavimai, turi būti nustatyta straipsnyje dėl apsaugos priemonių, numatančiame tinkamas Bendrijos procedūras.

(24) Būtina nustatyti procedūrą lynų kelio įrenginių posistemiams prieš jų eksploatavimo pradžią tikrinti. Taikomos tikrinimo procedūros turi būti tinkamos, kad institucijos galėtų įsitikinti, jog kiekviename projektavimo, gamybos ir parengimo eksploatuoti etape nustatyti rezultatai atitinka taikytinas šios direktyvos nuostatas. Tai turi leisti gamintojams tikėtis, kad, nepaisant valstybės narės, jiems bus taikomos vienodos sąlygos. Dėl to turėtų būti nustatyti įrenginių posistemių EB patikros principai ir taisyklės.

(25) Atliekant saugos analizę, turi būti atsižvelgta į lynų kelio įrenginių eksploatavimo apribojimus, tačiau taikant šią nuostatą negalima pažeisti laisvo prekių judėjimo principo arba lynų kelio įrenginių saugos. Dėl tos priežasties, nors ši direktyva eksploatuojant lynų kelio įrenginius netaikoma, Komisija valstybėms narėms turėtų pasiūlyti tam tikras rekomendacijas, kad užtikrintų, jog jos teritorijoje esantys lynų kelio įrenginiai būtų eksploatuojami taip, kad vartotojams, įrenginius eksploatuojantiems darbuotojams ir trečiosioms šalims būtų užtikrintas aukštas apsaugos lygis.

(26) Jei tai yra lynų kelio įrenginiai, išbandant technologijos naujoves kompleksiniai bandymai daromi tik su naujai sumontuotu įrenginiu. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti numatyta procedūra, kuri, užtikrindama esminių reikalavimų laikymąsi, taip pat leistų nustatyti specialias sąlygas.

(27) Lynų kelio įrenginiai, kuriems leidimas buvo išduotas, tačiau kurių statyba pagal jį dar nepradėta arba kurie jau statomi, turi atitikti šios direktyvos nuostatas, jeigu valstybės narės nenusprendžia kitaip, nurodydamos tokio sprendimo priežastis, ir tų įrenginių saugos lygis turi būti pakankamai didelis. Modifikuojant eksploatuojamus lynų kelio įrenginius, šios direktyvos nuostatų turi būti laikomasi, jeigu pagal nacionalinius teisės aktus tiems modifikavimams turi būti išduotas leidimas.

(28) Nebūtina reikalauti, kad visi eksploatuojami lynų kelio įrenginiai atitiktų naujiems įrenginiams taikomas nuostatas. Tačiau, jeigu pagrindinių saugos tikslų nesilaikoma, tą reikalavimą gali tekti taikyti. Tuo atveju Komisija valstybėms narėms pateikia tam tikras rekomendacijas, siekdama užtikrinti, kad tų valstybių narių teritorijoje eksploatuojami lynų kelio įrenginiai, atsižvelgiant į šioje srityje naujiems įrenginiams taikomas nuostatas, vartotojams užtikrintų aukštą apsaugos lygį.

(29) Jeigu Europos specifikacija neparengta, už lynų kelio įrenginių saugos komponentų ir posistemių atitikties įvertinimo procedūras atsakingos notifikuotosios įstaigos turi kuo glaudžiau bendradarbiaudamos derinti savo sprendimus. Komisija turi užtikrinti tų įstaigų bendradarbiavimą.

(30) Esminiams reikalavimams, ypač įrenginių saugos, įgyvendinti ir visoms procedūroms derinti būtina įkurti komitetą.

(31) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką [9],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma keleiviniams lynų kelio įrenginiams.

2. Šioje direktyvoje "keleiviniai lynų kelio įrenginiai" - tai iš kelių komponentų suprojektuoti, pastatyti, surinkti ir parengti eksploatuoti įrenginiai žmonėms vežti.

Stacionarieji įrenginiai - tai įrenginiai žmonėms vežti transportavimo priemonėse arba buksyravimo įtaisais, kurie pakabinami ir (arba) traukiami išilgai trasos įrengtais lynais.

3. Tie įrenginiai - tai:

a) ant ratų arba kitų pakabos įtaisų įrengtus vagonus turintys funikulieriai arba kiti įrenginiai, jeigu juos traukia vienas ar daugiau lynų;

b) lynų kelio vagonai, jeigu jų kabinos pakabintos ant vieno laikančiojo lyno arba daugiau jų ir jeigu tas transportavimo priemones traukia vienas arba daugiau lynų; šiai kategorijai priskiriamos gondolos ir kalnų keltuvai su sėdynėmis;

c) buksyravimo keltuvai, kuriuose tam tikra įranga aprūpintas naudotojas (asmuo) kils į viršų lynu.

4. Ši direktyva taikoma:

- sumontuotiems ir parengtiems eksploatuoti įrenginiams, nuo jos įsigaliojimo dienos,

- pateiktiems į rinką posistemiams ir saugos komponentams, nuo jos įsigaliojimo dienos.

Ji siejasi su tomis suderintomis nuostatomis, kurios būtinos ir tinkamos, kad būtų užtikrintas ir laiduotas esminių 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymasis.

Tuo atveju, kai pagrindinės eksploatuojamų įrenginių techninės charakteristikos, posistemiai arba saugos komponentai modifikuojami taip, kad modifikuotam įrenginiui eksploatuoti atitinkama valstybė narė turi išduoti naują leidimą, tokios modifikacijos ir jų padariniai visam įrenginiui turi atitikti esminius 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

5. Šioje direktyvoje:

"įrenginys" - tai stacionari iš I priede išvardytos infrastruktūros ir posistemių sumontuota sistema; specialiai kiekvienam įrenginiui suprojektuota ir numatytoje vietoje sumontuota infrastruktūra - tai išdėstymas, sisteminiai duomenys, stotelės ir prie linijos pastatyti statiniai, kurie būtini įrenginiui pastatyti ir eksploatuoti, įskaitant pamatus,

"saugos komponentas" - tai kiekvienas įrenginyje įmontuotas saugą užtikrinantis pagrindinis komponentas, komponentų rinkinys, surenkamasis arba komplektinis įrangos mazgas ir kiekvienas įtaisas, kurie buvo numatyti taikant saugos analizės metodą ir kuriems sugedus kiltų pavojus žmonių - vartotojų, įrenginį eksploatuojančių darbuotojų arba trečiųjų šalių - saugai arba sveikatai,

"pagrindinis rangovas" - tai kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako įrenginio pastatymą,

"tinkamumas eksploatuoti" - tai visos projektui ir jo įgyvendinimui turinčios įtakos bei saugiam įrenginio eksploatavimui būtinos techninės nuostatos ir priemonės,

"techninės priežiūros patogumas" - tai visos projektui ir jo įgyvendinimui turinčios įtakos bei saugiam įtaiso eksploatavimui būtinos techninės nuostatos ir priemonės, kurios būtinos numatytai techninei priežiūrai, kad būtų užtikrintas saugus įrenginio eksploatavimas.

6. Ši direktyva netaikoma:

- Direktyvoje 95/16/EB [10] apibūdintiems liftams,

- įprastos konstrukcijos lyniniams tramvajams,

- žemės ūkio reikmėms taikomiems įrenginiams,

- stacionariajai arba kilnojamajai mugių ir (arba) pramogų parkų įrangai, kuri skirta pramogoms, o ne žmonėms vežti,

- kasybos arba stacionariesiems pramonės reikmėms taikomiems įrenginiams,

- lyniniams keltams,

- krumpliastiebiams,

- grandinėmis varomiems įrenginiams.

2 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant kitų Bendrijos direktyvų, tačiau siekiant, kad būtų laikomasi esminių šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, gali tekti taikyti specialiąsias tam tikslui nustatytas Europos specifikacijas.

2. "Europos specifikacija" - tai bendroji techninė specifikacija, Europos techninis liudijimas arba Europos standartą pakeičiantis nacionalinis standartas.

3. Nuorodos į Europos specifikacijas, kurios gali būti Direktyvoje 93/38/EEB apibrėžtomis bendrosiomis techninėmis specifikacijomis, Europos techniniais liudijimais arba darniuosius Europos standartus pakeičiančiais nacionaliniais standartais, skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4. Valstybės narės skelbia darniesiems Europos standartams pakeisti taikomų nacionalinių standartų nuorodas.

5. Jeigu darnieji Europos standartai neparengti, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad atitinkamoms šalims būtų pranešta apie taikomus nacionalinius standartus ir technines specifikacijas, kurie laikomi svarbiais arba tinkamais užtikrinti reikiamą 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų esminių reikalavimų perkėlimą į nacionalinę teisę.

6. Tie techniniai reikalavimai, kurie taip pat yra būtini Europos specifikacijoms arba kitiems standartams papildyti, neturi kliudyti laikytis esminių 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

7. Jeigu valstybė narė arba Komisija laiko, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos specifikacija esminius 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinka nevisiškai, Komisija arba atitinkama valstybė narė, nurodydama tokio sprendimo priežastis, klausimą pateikia 17 punkte nurodytam komitetui. Komitetas nedelsdamas pareiškia nuomonę.

Komisija, atsižvelgdama į komiteto nuomonę ir pasitarusi su pagal Direktyvą 98/34/EB įsteigtu komitetu, jei tai yra darnieji Europos standartai, valstybes nares informuoja, ar būtina iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paskelbtos informacijos atitinkamą Europos specifikaciją išbraukti, ar tai daryti nebūtina.

3 straipsnis

1. Įrenginiai ir jų infrastruktūra, posistemiai ir įrenginio saugos komponentai turi atitikti II priede nustatytus ir jiems taikomus esminius reikalavimus.

2. Jeigu darnųjį Europos standartą, apie kurį nuoroda buvo paskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, pakeičiantis nacionalinis standartas taikomas esminiams II priede nustatytiems saugos reikalavimams, pagal tą standartą pastatyti įrenginiai ir jų infrastruktūra, posistemiai ir kiekvieno įrenginio saugos komponentai laikomi atitinkančiais atitinkamus esminius reikalavimus.

4 straipsnis

1. Pagrindinio rangovo arba įgaliotojo jo atstovo prašymu atliekama III priede nustatyta visų planuojamų įrenginių saugos analizė, kurioje bus įvertinami visi sistemai ir jos aplinkai svarbūs saugos aspektai projektuojant, gaminant ir rengiant eksploatacijai ir, remiantis ankstesne patirtimi, įvertinami visi eksploatacijos metu galintys atsirasti rizikos faktoriai.

2. Saugos analizės pagrindu parengiama saugos ataskaita, kurioje pateikiamos priemonės pirmiau minėtiems rizikos faktoriams pašalinti; ataskaitoje turi būti saugos komponentų ir posistemių sąrašas, kuriam pagal aplinkybes turi būti taikomi II arba III skyrių reikalavimai.

II SKYRIUS

SAUGOS KOMPONENTAI

5 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad saugos komponentai:

- į rinką būtų pateikiami tik tada, jeigu tie komponentai užtikrins, kad įrenginiai, į kuriuos jie bus įmontuoti, atitiks esminius 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus,

- būtų pradedami eksploatuoti tik tada, jeigu tie komponentai užtikrins, kad įrenginiai, į kuriuos jie bus įmontuoti, juos tinkamai sumontavus bei eksploatuojant ir naudojant pagal paskirtį, nekels pavojaus žmonių saugai bei sveikatai arba, tam tikrais atvejais, turto saugumui.

2. Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei laikantis sutarties nustatyti tokius reikalavimus, kuriuos jos gali laikyti būtinais užtikrinti, kad būtų apsaugoti atitinkamais įrenginiais besinaudojantys asmenys, ypač tuose įrenginius eksploatuojantys darbuotojai, su sąlyga, kad įrenginiai nebus modifikuojami šioje direktyvoje nenurodytu būdu.

6 straipsnis

Valstybės narės šios direktyvos pagrindu negali uždrausti, apriboti arba trukdyti į savo nacionalines rinkas pateikti įrenginyje numatytų sumontuoti saugos komponentų, jeigu tie komponentai atitinka šios direktyvos nuostatas.

7 straipsnis

1. Valstybės narės laiko, kad IX priede nurodytą atitikties ženklą "CE" turintys 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti saugos komponentai, su kuriais pateikta IV priede numatyta EB atitikties deklaracija, atitinka visas atitinkamas šios direktyvos nuostatas.

2. Prieš pateikdamos saugos komponentą į rinką, gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas turi:

a) pateikti saugos komponentą, kad pagal V priede nustatytą procedūrą būtų įvertinta to komponento atitiktis ir

b) paženklinti saugos komponentą atitikties ženklu "CE" ir, taikydamas Sprendime 93/465/EEB nustatytus modulius, pagal IV priedą parengti EB atitikties deklaraciją.

3. Saugos komponento atitikties įvertinimo procedūrą gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo jo atstovo prašymu atlieka 16 straipsnyje nurodyta ir jo paskirta notifikuotoji įstaiga.

4. Jeigu saugos komponentams dėl kitų aspektų taikomos kitos direktyvos, kurios taip pat numato ženklinimą ženklu "CE", toks ženklas nurodo, jog saugos komponentas taip pat laikomas atitinkančiu tų kitų direktyvų nuostatas.

5. Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje šio straipsnio 1-4 dalyse nustatytų įpareigojimų nevykdo, tie įpareigojimai perduodami tam, kas saugos komponentus pateikia į Bendrijos rinką. Tie patys įpareigojimai taikomi tam, kuris saugos komponentus pasigamina savo reikmėms.

III SKYRIUS

POSISTEMIAI

8 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad I priede apibrėžti posistemiai į rinką būtų pateikiami tik tada, jeigu įrenginiai, į kuriuos jie bus įmontuoti, atitiks 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius reikalavimus.

9 straipsnis

Valstybės narės šios direktyvos pagrindu negali uždrausti, apriboti arba trukdyti į savo nacionalines rinkas pateikti įrenginyje numatytų sumontuoti posistemių, jeigu tie posistemiai atitinka šios direktyvos nuostatas.

10 straipsnis

1. Valstybės narės laiko, kad posistemiai, kuriems parengta EB atitikties deklaracija pagal VI priede numatytą pavyzdį ir šio straipsnio 3 dalyje numatyti techniniai dokumentai, atitinka esminius 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

2. Posistemių tikrinimą taikant EB procedūrą, gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo jo atstovo ar, jeigu jų nėra, kiekvieno atitinkamus posistemius į rinką pateikiančio fizinio arba juridinio asmens prašymu atlieka 16 straipsnyje nurodyta notifikuotoji įstaiga, kurią tam tikslui pasirenka gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas ar pirmiau minėtas fizinis arba juridinis asmuo. EB atitikties deklaraciją, atsižvelgdamas į pagal VII priede nustatytą procedūrą atlikto EB patikrinimo rezultatus, parengia gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas ar pirmiau minėtas fizinis ar juridinis asmuo.

3. Notifikuotoji įstaiga parengia EB patikrinimo sertifikatą pagal VII priede nurodytas procedūras ir pateiktus techninius dokumentus, kurie pridedami prie sertifikato. Techninius dokumentus turi sudaryti visi būtini posistemių techninių charakteristikų ir, tam tikrais atvejais, visi saugos komponentų atitiktį patvirtinantys dokumentai. Tuose dokumentuose taip pat turi būti pateikti visi atitinkami eksploatavimo sąlygų arba jo apribojimų ar techninio aptarnavimo nurodymai.

IV SKYRIUS

ĮRENGINIAI

11 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė nustato procedūras, pagal kurias išduodamas leidimas jos teritorijoje statyti įrenginius ir juos eksploatuoti.

2. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių ir numato procedūras, kad būtų užtikrinta, jog I priede nurodyti saugos komponentai ir posistemiai tų valstybių narių teritorijoje statomuose įrenginiuose būtų sumontuojami ir pradedami eksploatuoti tik jeigu juos taikant būtų pastatyti žmonių saugai ir sveikatai, o tam tikrais atvejais - turto saugumui pavojaus nekeliantys įrenginiai, kai saugos komponentai ir posistemiai yra tinkamai sumontuoti ir prižiūrimi bei eksploatuojami pagal numatytą paskirtį.

3. Jeigu valstybė narė mano, kad I priede nurodytas saugos komponentas arba posistemiai buvo suprojektuoti arba pagaminti taikant naujovišką metodą, ji gali imtis atitinkamų priemonių ir nustatyti, jog įrenginių, kuriuose buvo taikyti tie naujoviški komponentai arba posistemiai, statybai ar eksploatavimui būtų taikomos specialios sąlygos. Ta valstybė narė nedelsdama apie taikomas specialias sąlygas praneša Komisijai ir nurodo tokio sprendimo priežastis. Komisija nedelsdama klausimą perduoda 17 straipsnyje numatytam komitetui.

4. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad įrenginiai būtų pastatyti ir pradėti eksploatuoti tik tada, jeigu jie buvo suprojektuoti ir pastatyti tokiu būdu, kuris užtikrintų, kad laikomasi 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų esminių reikalavimų.

5. Valstybės narės šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų pagrindu, negali uždrausti, riboti arba trukdyti I priede nurodytų saugos komponentų ir posistemių, turinčių 7 straipsnyje arba 10 straipsnyje apibrėžtą EB atitikties deklaraciją, laisvo judėjimo.

6. I priede nurodytų saugos komponentų ir posistemių saugos analizę, EB atitikties deklaracijas bei pridedamus techninius dokumentus institucijai, atsakingai už statinio patvirtinimą, įteikia pagrindinis rangovas arba įgaliotasis jo atstovas, o viena tų dokumentų kopija laikoma prie įrenginio.

7. Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų pateikta saugos analizė, saugos ataskaita ir techniniai dokumentai, kuriuose būtų visi dokumentai su įrenginio techninėmis charakteristikomis, ir, tam tikrais atvejais, I priede nurodyti saugos komponentų bei posistemių atitiktį patvirtinantys dokumentai. Be to, turi būti pateikti visi dokumentai, kuriuose būtų nurodyti visi tinkamo naudojimo, techninio aptarnavimo, reguliavimo ir eksploatavimo nurodymai, įskaitant ir eksploatavimo apribojimus.

12 straipsnis

Valstybės narės, nepažeisdamos kitų teisės aktų nuostatų, savo teritorijoje negali uždrausti, riboti arba kliudyti statyti ir pradėti eksploatuoti šios direktyvos nuostatas atitinkančių įrenginių.

13 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad įrenginys bus toliau eksploatuojamas tik tokiu atveju, jei jis atitiks saugos ataskaitoje nustatytas sąlygas.

V SKYRIUS

SAUGOS NUOSTATOS

14 straipsnis

1. Jeigu valstybė narė nustato, kad į rinką pateiktas ir pagal numatomą paskirtį taikomas, atitikties ženklą "CE" turintis saugos komponentas arba 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą EB atitikties deklaraciją turintis ir pagal numatomą paskirtį taikomas posistemis gali kelti pavojų žmonių saugai ir sveikatai, o tam tikrais atvejais - turto saugumui, ta valstybė narė imasi atitinkamų priemonių apriboti komponento arba posistemio naudojimo sąlygas arba uždrausti juos naudoti.

Atitinkama valstybė narė nedelsdama apie tas priemones praneša Komisijai, nurodo tokio sprendimo priežastis ir visų pirma tai, ar neatitiktis buvo nustatyta dėl to, kad:

a) nesilaikoma 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų esminių reikalavimų;

b) neteisingai taikomos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Europos specifikacijos, jeigu šių specifikacijų taikymas turi įtakos atitikčiai;

c) 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų Europos specifikacijų trūkumai yra to priežastis.

2. Komisija kuo greičiau pradeda tartis su atitinkamomis šalimis. Jeigu po tokio pasitarimo Komisija nustato, kad:

- priemonės yra pagrįstos, ji nedelsdama apie tai informuoja valstybę narę, kuri ėmėsi tų priemonių, ir kitas valstybes nares; jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas Europos specifikacijų trūkumais ir jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė jo atšaukti neketina, pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis Komisija pradeda taikyti 2 straipsnio 7 dalyje nurodytą procedūrą,

- dėl saugos komponento priimtos priemonės nėra pagrįstos, Komisija apie tai nedelsdama praneša gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam įgaliotajam jo atstovui ir valstybei narei, kuri ėmėsi tų priemonių,

- dėl posistemių priimtos priemonės nėra pagrįstos, Komisija apie tai nedelsdama praneša gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam įgaliotajam jo atstovui, o jeigu jų nėra - kiekvienam atitinkamą posistemį į rinką pateikusiam juridiniam arba fiziniam asmeniui ir valstybei narei, kuri ėmėsi tų priemonių.

3. Jeigu nustatoma, kad atitikties ženklą "CE" turintis saugos komponentas reikalavimų neatitinka, kompetentinga valstybė narė kiekvienam to ženklo tvirtintojui ir EB atitikties deklaracijos rengėjui taiko atitinkamas priemones ir apie tai informuoja Komisiją bei kitas valstybes nares.

4. Jeigu nustatoma, kad EB atitikties deklaraciją turintis posistemis reikalavimų neatitinka, kompetentinga valstybė narė kiekvienam EB atitikties deklaracijos rengėjui taiko atitinkamas priemones ir apie tai informuoja Komisiją bei kitas valstybes nares.

5. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuotos apie tokios procedūros taikymo rezultatus.

15 straipsnis

Jeigu valstybė narė nustato, jog pagal numatytą paskirtį taikomas patvirtintas įrenginys gali sukelti pavojų žmonių saugai ir sveikatai, o tam tikrais atvejais - turto saugumui, ji imasi atitinkamų priemonių, kad įrenginio eksploatavimo sąlygos būtų apribotos arba tą įrenginį eksploatuoti būtų uždrausta.

VI SKYRIUS

NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS

16 straipsnis

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, atsakingas už 7 ir 10 straipsniuose nurodytų atitikties įvertinimo procedūrų atlikimą, ir nustato kiekvienos iš tų įstaigų kompetencijos ribas. Komisija joms paskiria identifikavimo numerius. Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbia notifikuotųjų įstaigų sąrašą, jų identifikavimo numerius, nurodo tų įstaigų kompetencijos ribas ir užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolatos atnaujinamas.

2. Valstybės narės, vertindamos notifikuotinas įstaigas, turi taikyti VIII priede nustatytus kriterijus. Šie kriterijai laikomi įvykdytais, jei įstaigos atitinka vertinimo kriterijus pagal atitinkamus darniuosius Europos standartus.

3. Jeigu įstaigą paskelbusi valstybė narė nustato, kad įstaiga VIII priede nustatytų kriterijų nebeatitinka, ji tą įstaigos notifikavimą turi paskelbti netekusiu galios. Valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4. Prireikus derinti notifikuotųjų įstaigų veiklą, tai atliekama pagal 17 straipsnį.

VII SKYRIUS

KOMITETAS

17 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Jeigu nuoroda daroma į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

VIII SKYRIUS

CE ATITIKTIES ŽENKLINIMAS

18 straipsnis

1. CE atitikties ženklinimą sudaro raidės "CE". IX priede nustatytas taikytinas pavyzdys.

2. Kiekvienas saugos komponentas ženklinamas atitikties ženklu "CE", tvirtinamu taip, kad jis būtų lengvai pastebimas ir matomas, arba, jeigu tų reikalavimų laikytis neįmanoma, neatskiriamai prie komponento pritvirtintoje etikėje.

3. Ženklinti saugos komponentus ženklais, kurie, atsižvelgiant į atitikties ženklo "CE" reikšmę ir formą, galėtų suklaidinti trečiąsias šalis, yra draudžiama. Bet kokį kitą ženklą ant saugos komponentų galima tvirtinti, jeigu dėl to nesumažėja atitikties ženklo "CE" matomumas ir įskaitomumas.

4. Nepažeidžiant 14 straipsnio:

a) jeigu valstybė narė nustato, kad atitikties ženklas "CE" pritvirtintas neteisingai, saugos komponento gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas įpareigojamas pasirūpinti, kad saugos komponentas atitiktų CE atitikties ženklinimo nuostatas, ir būtų pašalinti šios šalies nustatytų nuostatų pažeidimai;

b) jeigu CE atitikties ženklinimo reikalavimų ir toliau nesilaikoma, valstybė narė turi imtis visų tinkamų priemonių, kad atitinkamo saugos komponento pateikimas į rinką būtų apribotas arba uždraustas, arba kad būtų užtikrinta, jog, taikant 14 straipsnyje numatytas procedūras, tas komponentas būtų pašalintas iš rinkos.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Pagal šią direktyvą priimant kiekvieną sprendimą, kuriuo saugos komponentų arba posistemių naudojimas įrenginyje arba jų pateikimas į rinką apribojamas, nurodomos pagrįstos tokio sprendimo priežastys. Nedelsiant apie tokį sprendimą pranešama atitinkamai šaliai, kuri kartu informuojama apie pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius įstatymus jai prieinamas teisines teisių gynimo priemones ir laiką, per kurį tomis priemonėmis galima pasinaudoti.

20 straipsnis

Įrenginiai, kuriems leidimas buvo išduotas iki šios direktyvos įsigaliojimo ir kurių statyba dar nepradėta, turi atitikti šios direktyvos reikalavimus, jeigu, nurodydamos priežastis, valstybės narės nenusprendžia kitaip ir jeigu užtikrinamas toks pat saugos lygis.

21 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. gegužės 3 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3. Valstybės narės ketverius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo leidžia:

- statyti ir pradėti eksploatuoti įrenginius,

- pateikti į rinką posistemius ir saugos komponentus,

kurie atitinka šios direktyvos įsigaliojimo metu jų teritorijoje galiojančias nuostatas.

4. Komisija ne vėliau kaip 2004 m. gegužės 3 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą, ypač jos 1 straipsnio 6 dalies ir 17 straipsnio, ir, jeigu būtina, pateikia atitinkamą pasiūlymą dėl pakeitimų.

22 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

23 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Gama

[1] OL C 70, 1994 3 8, p. 8 ir OL C 22, 1996 1 26, p. 12.

[2] OL C 388, 1994 12 31, p. 26.

[3] 1995 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 109, 1995 5 1, p. 122), patvirtinta 1999 m. spalio 27 d. (Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta), 1999 m. birželio 28 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 243, 1999 8 27, p. 1) ir 1999 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbtas). 1999 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

[4] 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14, p. 5).

[5] OL L 199, 1993 8 9, p. 84. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 1, p. 1).

[6] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[7] OL C 10, 1990 1 16, p. 1.

[8] 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465/EEB dėl įvairiuose atitikties įvertinimo metodikos etapuose taikomų modulių ir ženklinimo atitikties ženklu "CE" ir jo naudojimo taisyklių, kurios skirtos naudoti techninio suderinimo direktyvose (OL L 220, 1993 8 30, p. 23).

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[10] 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo (OL L 213, 1995 9 7, p. 1).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ĮRENGINIO POSISTEMIAI

Šioje direktyvoje įrenginys skirstomas į toliau išvardytą infrastruktūrą ir toliau išvardytus posistemius; kiekvienu atveju turi būti atsižvelgta į jų tinkamumą naudoti ir techninės priežiūros patogumą.

1. Lynai ir jų jungtys

2. Pavaros ir stabdžiai

3. Mechaninė įranga

3.1. Lyno tempimo įrenginys

3.2. Stotelių mašinos

3.3. Lynų kelio statinių mechaninė įranga

4. Transportavimo priemonės

4.1. Kabinos, sėdynės arba vilkimo įtaisai

4.2. Pakaba

4.3. Važiuoklė

4.4. Prie lyno prijungiančios jungtys

5. Elektrotechnikos įtaisai

5.1. Kontrolės, valdymo ir saugos įtaisai

5.2. Ryšių ir informacijos įranga

5.3. Nuo žaibo apsauganti įranga

6. Gelbėjimo įranga

6.1. Stacionarioji gelbėjimo įranga

6.2. Kilnojamoji gelbėjimo įranga

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

1. Tikslas

Šiame priede nustatyti esminiai šios direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje nurodytus įrenginius projektuojant, statant ir eksploatuojant taikomi reikalavimai, įskaitant ir įrenginių techninės priežiūros patogumo ir tinkamumo eksploatuoti reikalavimus.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Asmenų sauga

Esminis reikalavimas projektuojant, statant ir eksploatuojant įrenginius - vartotojų, darbuotojų ir trečiųjų asmenų sauga.

2.2. Saugos principai

Visi įrenginiai turi būti projektuojami, eksploatuojami ir prižiūrimi pagal tokius principus, kurie turi būti taikomi tokia tvarka:

- atitinkamomis priemonėmis projektavimo ir statybos metu pašalinti arba, jei to padaryti neįmanoma, sumažinti rizikos faktorius,

- nustatyti ir įgyvendinti visas būtinas priemones, kad būtų apsisaugota nuo rizikos faktorių, kurių negalima pašalinti projekto ir statybos priemonėmis,

- nustatyti ir paskelbti atsargumo priemones, kurių turėtų būti imamasi, siekiant išvengti rizikos faktorių, kurių negalima visiškai pašalinti taikant pirmose dviejose įtraukose nurodytas nuostatas ir priemones.

2.3. Išorinių veiksnių įvertinimas

Įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, atsižvelgiant į įrenginio tipą, vietovės, kurioje jis pastatytas, pobūdį, fizines savybes, aplinką bei oro bei meteorologinius veiksnius, taip pat greta įrenginio ant žemės arba ore esančius statinius ir kliūtis, juos būtų galima eksploatuoti saugiai.

2.4. Matmenys

Įrenginiai, posistemiai ir visi jų saugos komponentai turi būti taip apskaičiuoti, suprojektuoti ir pagaminti, kad su pakankama saugos atsarga galėtų išlaikyti bet kokius iš anksto numatomomis sąlygomis veikiančius visus įtempius, įskaitant atsirandančius ne įrenginio eksploatavimo metu, bei ypač atsižvelgiant į aplinkos įtaką, dinaminių jėgų poveikį ir medžiagų nuovargio reiškinį, kartu, ypač pasirenkant medžiagas, laikantis nusistovėjusių technologijos taisyklių.

2.5. Surinkimas

2.5.1. Įrenginys, posistemis ir visi saugos komponentai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog juos būtų galima saugiai surinkti ir pastatyti.

2.5.2. Saugos komponentai turi būti suprojektuoti taip, kad, taikant tam tikras tų komponentų konstrukcijos ypatybes arba atitinkamai juos paženklinant, saugos komponentus montuojant suklysti nebūtų įmanoma.

2.6. Įrenginio vientisumas

2.6.1. Saugos komponentai turi būti suprojektuoti ir pagaminti bei tinkami taikyti taip, kad būtų galima užtikrinti, jog kiekvienu atveju jų pačių funkcijų sauga ir (arba) įrenginio sauga pagal III priede nurodytą saugos analizę būtų užtikrinta atitinkamu saugos faktoriumi ir todėl jų gedimo tikimybė būtų labai maža.

2.6.2. Įrenginys turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrinta, jog įrenginiui veikiant, jeigu sugestų net netiesiogiai galintis padaryti saugai įtaką koks nors jo komponentas, tinkamu laiku būtų pradėta taikyti atitinkama priemonė.

2.6.3. 2.6.1 ir 2.6.2 punktuose nurodytos saugos garantijos turi būti palaikomos visą laiką tarp dviejų pagal planą numatytų atitinkamo komponento patikrinimų. Numatyti saugos komponentų tikrinimo terminai turi būti aiškiai nurodyti naudojimo vadove.

2.6.4. Saugos komponentai, kurie įrenginiuose įmontuojami kaip atsarginės dalys, turi atitikti esminius šios direktyvos reikalavimus ir sklandžią tų komponentų sąveiką su kitomis įrenginių dalimis nustatančias sąlygas.

2.6.5. Turi būti imtasi priemonių užtikrinti, kad kilus gaisrui įrenginyje nekiltų pavojus tuo įrenginiu vežamiems žmonėms ir darbuotojams.

2.6.6. Turi būti imtasi specialių priemonių įrenginiams ir darbuotojams apsaugoti nuo žaibo.

2.7. Saugos įtaisai

2.7.1. Kiekvienas įrenginio defektas, dėl kurio įrenginys galėtų sugesti taip, kad kiltų pavojus saugai, jeigu tai įmanoma įgyvendinti, turi būti nustatytas saugos įtaisu, ir apie įrenginio defektą turi būti pranešta. Tokiu pat įtaisu turi būti aptinkamas bet kuris poveikis iš išorės, galintis kelti pavojų saugai.

2.7.2. Įrenginį turi būti įmanoma bet kuriuo metu išjungti ranka valdomais kontrolės įtaisais.

2.7.3. Kai įrenginį išjungia saugos įtaisas, to įrenginio neturi būti įmanoma įjungti vėl, jeigu nebuvo imtasi atitinkamų veiksmų.

2.8. Techninės priežiūros patogumas

Įrenginys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad įprastą arba specialiąją techninę priežiūrą bei remonto darbus būtų galima atlikti ir procedūras taikyti saugiai.

2.9. Dirgikliai

Įrenginys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas dirgiklis įrenginio viduje ar išorėje - nuodingosios dujos, skleidžiamas triukšmas arba vibracija - neviršytų nustatytų ribinių verčių.

3. Infrastruktūros reikalavimai

3.1. Išdėstymas, greitis, atstumas tarp transportavimo priemonių

3.1.1. Įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad, atsižvelgiant į vietovės ir apylinkių, kurioje jis pastatytas, pobūdį, oro ir meteorologines sąlygas, bet kokius įmanomus greta įrenginio ant žemės arba ore esančius statinius ir kliūtis, įrenginį eksploatuojant nekiltų jokie trukdymai ar pavojai; tai taip pat galioja visoms eksploatavimo ir aptarnavimo aplinkybėms ir asmenų gelbėjimui.

3.1.2. Horizontalia ir vertikalia kryptimis tarp transportavimo priemonių buksyravimo įrenginių, važiuojamosios dalies, lynų ir t. t. bei greta įrenginio ant žemės arba ore galinčių būti statinių ir kliūčių, atsižvelgiant į vertikalų, išilginį ir horizontalų lynų ir transportavimo priemonių arba buksyravimo įrenginių poslinkį pačiomis nepalankiausiomis iš anksto numatomomis eksploatavimo sąlygomis, turi būti išlaikytas pakankamas atstumas.

3.1.3. Nustatant didžiausią atstumą tarp transportavimo priemonių ir žemės turi būti atsižvelgta į įrenginio pobūdį, transportavimo priemonių tipą ir taikomus gelbėjimo būdus. Jei tai yra atvirieji vagonai, taip pat turi būti atsižvelgta į riziką, kad vagonas gali nukristi, ir į psichologinius atstumo tarp vagonų ir žemės aspektus.

3.1.4. Didžiausias vagonų arba traukimo įrenginių greitis, mažiausias atstumas tarp jų ir jų įsibėgėjimo bei stabdymo charakteristikos turi būti pasirinktos taip, kad būtų užtikrinta žmonių sauga ir saugus įrenginio eksploatavimas.

3.2. Stotelės ir lynų kelio statiniai

3.2.1. Stotelės ir lynų kelio statiniai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir įrengti taip, kad būtų užtikrintas stabilumas. Stotelėmis ir lynų kelio statiniais turi būti užtikrintas saugus lynų, vagonų bei traukimo įrenginių valdymas, ir visomis eksploatavimo sąlygomis techninę jų priežiūrą turi būti įmanoma atlikti saugiai.

3.2.2. Įėjimo į įrenginį ir išėjimo iš jo vietos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų užtikrinta vagonų eismo, traukimo įrenginių ir žmonių sauga. Vagonai ir traukimo įrenginiai stotelėse turi judėti nekeldami jokio pavojaus asmenims, atsižvelgiant į jų galimą aktyvią veiklą.

4. Lynų, pavarų ir stabdžių bei mechaninių ir elektros įrenginių reikalavimai

4.1. Lynai ir jų atramos

4.1.1. Atsižvelgiant į paskutines technologijos naujoves turi būti imtasi visų priemonių, kad:

- lynai ir jų tvirtinimo detalės nesutrūktų,

- būtų taikomos mažiausios ir didžiausios jiems nustatytos įtempio vertės,

- būtų užtikrinta, jog lynai būtų patikimai pritvirtinti atramose ir nenuslinktų nuo bėgių (kreipiamųjų),

- būtų galima jų kontrolė.

4.1.2. Neįmanoma pašalinti visų rizikos faktorių, dėl kurių lynas gali nuslinkti nuo kreipiamųjų bėgių, dėl to turi būti imamasi priemonių užtikrinti, kad lynai bus sugauti ir įrenginys išjungtas be pavojaus asmenims.

4.2. Mechaniniai įrenginiai

4.2.1. Pavaros

Įrenginio pavarų sistemos galia ir eksploatacinės charakteristikos turi būti pritaikytos įvairiems naudojimo režimams ir rūšims.

4.2.2. Avarinė pavara

Įrenginys turi turėti avarinę pavarą, kurios aprūpinimas energija būtų nepriklausomas nuo pagrindinės pavaros. Tačiau avarinės pavaros įrengti nebūtina, jeigu pagal saugos analizę nustatoma, kad žmonės iš įrenginių, ir ypač iš transportavimo priemonių ir buksyravimo įrenginių, gali išeiti lengvai, sparčiai ir saugiai net ir tada, jei avarinė pavara neįrengta.

4.2.3. Stabdžių sistema

4.2.3.1. Įrenginio ir (arba) transportavimo priemonės išjungimas susidarius avarinei situacijai arba esant nepalankiam apkrovų ir skriemulių sukibimo koeficientui, kuris leistinas eksploatacijos metu, turi būti įmanomas bet kuriuo metu. Stabdymo kelias turi būti toks trumpas, kad būtų užtikrintas įrenginio saugumas.

4.2.3.2. Stabdymo pagreičio vertės turi atitikti tam tikras ribas, kurios nustatytos taip, kad būtų užtikrinta ir žmonių sauga, ir nustatytus reikalavimus atitinkanti transportavimo priemonių, lynų ir kitų įrenginio sudedamųjų dalių funkcionavimas.

4.2.3.3. Įrenginiai turi turėti dvi stabdymo sistemas arba daugiau jų, iš kurių kiekviena turi būti tinkama įrenginiui sustabdyti ir suderinta taip, kad automatiškai pakeistų veikiančią sistemą, jeigu jos veiksmingumas yra nepakankamas. Paskutinė traukos lyno stabdymo sistema turi tiesiogiai stabdyti varomąjį skriemulį. Šie nurodymai netaikomi buksyravimo keltuvams netaikomi.

4.2.3.4. Įrenginys turi turėti veiksmingą paleidimo blokavimo mechanizmą, kuris apsaugotų nuo nesavalaikio įrenginio paleidimo.

4.3. Valdymo įtaisai

Valdymo įtaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų saugūs ir patikimi, išlaikytų eksploatuojant atsirandančius įprastinius įtempius bei išorinių veiksnių, pavyzdžiui, drėgnumo, labai aukštų arba žemų temperatūrų ar elektromagnetinių trukdžių poveikį ir kad dėl eksploatavimo klaidos patys negalėtų sukelti pavojingos situacijos.

4.4. Ryšio priemonės

Turi būti numatytos tinkamos priemonės, kad įrenginį eksploatuojantys darbuotojai vieni su kitais galėtų užmegzti ryšį ir, susiklosčius avarinei padėčiai, informuoti vartotojus.

5. Transportavimo priemonės ir buksyravimo įrenginiai

5.1. Transportavimo priemonės ir (arba) buksyravimo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad iš anksto numatomomis eksploatavimo sąlygomis joks žmogus negalėtų iškristi arba kad negrėstų jokie kiti pavojai.

5.2. Transportavimo priemonių ir buksyravimo įrenginių tvirtinimai prie lynų turi būti pagaminti, o jų matmenys parinkti taip, kad pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis tos detalės:

- nepažeistų lynų, arba

- neslystų, išskyrus tą atvejį, kai dėl slydimo vagono, buksyravimo įrenginio arba įrenginio sauga mažėja labai mažai.

5.3. Transportavimo priemonių durys (vagonuose, kabinose) turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jas būtų galima uždaryti ir užrakinti. Transportavimo priemonių grindys ir sienos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad išlaikytų visomis aplinkybėmis vartotojų sukurtus įtempius ir apkrovas.

5.4. Jeigu, atsižvelgiant į eksploatavimo saugos reikalavimus, operatorius turi būti transporto priemonėje, ji turi būti taip įrengta, kad operatorius galėtų eiti pareigas.

5.5. Transporto priemonės ir (arba) buksyravimo renginiai, ypač jų pakabos mechanizmai, turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad būtų užtikrinta pagal atitinkamas taisykles ir nurodymus juos prižiūrinčių darbuotojų sauga.

5.6. Transporto priemonėse su prikabinimo gnybtais turi būti imtasi visų priemonių, kad neteisingai ant lyno prikabinta transportavimo priemonė dar prieš išvykstant ir neatkabinta atvykstant bus sustabdyta be pavojaus vartotojams ir nenukris.

5.7. Funikulieriuose ir, jeigu tai padaryti galima atsižvelgiant į įrenginio konfigūraciją, dviem lynais pakabintose lynų kelio transporto priemonėse, kai pagrįstai negalima atmesti galimybės, kad laikantysis lynas gali nutrūkti, turi būti įrengtas automatinis stabdymo įtaisas.

5.8. Jeigu pašalinti visų pavojų, dėl kurių transporto priemonė gali nuslinkti nuo bėgių, kitomis priemonėmis negalima, transporto priemonėje turi būti įrengtas įtaisas, apsaugantis, kad transporto priemonė nenuslinktų nuo bėgių, kuriuo ją būtų galima sustabdyti be pavojaus žmonėms.

6. Vartotojų įranga

Patekimas į įlipimo vietas ir išėjimas iš išlipimo vietų bei vartotojų įlipimas ir jų išlipimas, atsižvelgiant į transporto priemonių judėjimą ir sustojimą, turi būti organizuotas taip, kad būtų užtikrinta žmonių sauga, ypač tose vietose, kuriose yra pavojus nukristi.

Vaikams ir žmonėms su judėjimo sutrikimais turi būti įmanoma įrenginiais naudotis saugiai, jeigu jie skirti tiems žmonėms vežti.

7. Tinkamumas eksploatuoti

7.1. Sauga

7.1.1. Turi būti taikomos visos techninės nuostatos ir imamasi visų priemonių siekiant užtikrinti, kad įrenginys būtų naudojamas pagal technines specifikacijas ir nustatytas eksploatavimo sąlygas ir kad galėtų būti laikomasi saugaus eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimų. Naudojimo vadovas ir atitinkamos pastabos parengiamos valstybine kalba arba Bendrijos kalbomis, kurią (-ias) valstybė narė, jei įrenginys pastatytas jos teritorijoje, gali nustatyti sutartyje numatyta tvarka.

7.1.2. Už įrenginio eksploatavimą atsakingiems žmonėms turi būti suteiktos atitinkamos darbo priemonės ir tie žmonės turi būti tinkamai parengti tai užduočiai, kurį jie turi atlikti.

7.2. Sauga įrenginio sustabdymo atveju

Turi būti taikomos visos techninės nuostatos ir imamasi visų priemonių siekiant užtikrinti, kad, atsižvelgiant į įrenginio tipą ir jo pastatymo apylinkes, per nustatytą laiką vartotojus būtų galima išgelbėti, jeigu įrenginys nebegali judėti ir jo negalima greitai vėl paleisti.

7.3. Kitos specialiosios saugos nuostatos

7.3.1. Operatoriaus postai ir darbo vietos

Slankiosios sudedamosios dalys, kurios paprastai yra prieinamos stotelėse, turi būti suprojektuotos, pagamintos ir sumontuotos taip, kad užkirstų kelią bet kokiems pavojams, arba, jeigu tie pavojai gali kilti, jose turi būti įrengti saugos įtaisai, užtikrinantys, kad nebūtų prisiliesta prie sudedamųjų įrenginio dalių, dėl ko gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Saugos įtaisai turi būti tokie, kurių nebūtų galima lengvai nuimti arba padaryti neveikiančiais.

7.3.2. Pavojus nukristi

Darbo vietos ir darbo zonos, prie kurių turi būti priėjimas, įskaitant naudojamas tik retkarčiais, ir jų prieigos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad asmenys, kurie ten dirba arba ten būna, būtų apsaugoti nuo nukritimo. Jeigu šių priemonių neužtenka, darbo vietos turi būti papildomai aprūpintos įtvirtinimais asmeninėms apsauginėms priemonėms, apsaugančioms nuo kritimo.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

SAUGOS ANALIZĖ

Kiekvieno šios direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje nurodyto lynų kelio įrenginio saugos analizėje turi būti atsižvelgiama į visus numatytus įrenginio veikimo režimus. Analizuojant turi būti taikomi pripažinti arba nustatyti metodai ir atsižvelgiama į šiuolaikinę technologiją bei atitinkamo įrenginio sudėtingumą. Atliekant saugos analizę taip pat siekiama užtikrinti, kad įrenginį projektuojant ir išdėstant būtų atsižvelgiama į vietos apylinkes bei pačias nepalankiausias padėtis, nes turi būti užtikrintos nustatytus reikalavimus atitinkančios saugos sąlygos.

Analizė taip pat taikoma saugos įtaisams ir poveikiui, kurį jie daro įrenginiui, į kurį jie įmontuoti, taip pat su jais sujungtiems posistemiams; tuo siekiama, kad jie:

- suveiktų atsiradus pirmiesiems sutrikimų ir gedimų požymiams ir liktų saugą garantuojančios būklės, būtų išlaikytas saugus darbo režimas arba patikimumas, arba

- saugos įtaisai būtų atsarginiai ir kontroliuojami, arba

- būtų taip išdėstyti, kad būtų galima numatyti jų gedimo tikimybę, ir atitiktų lygį, lygiavertį saugos įtaisui, kuris tenkina pirmoje ir antroje įtraukoje išvardintus kriterijus.

Saugos analizė pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį turi būti taikoma rizikos faktorių bei pavojingų padėčių registrui ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam saugos komponentų sąrašui parengti. Saugos analizės rezultatai turi būti pateikti saugos ataskaitoje.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

SAUGOS KOMPONENTAI: EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis priedas taikomas šios direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje nurodytiems saugos komponentams siekiant nustatyti, ar jie atitinka direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir II priede apibrėžtus esminius reikalavimus, kurie gali būti taikomi saugos komponentams.

EB atitikties deklaracija ir su ja pateikiami dokumentai turi turėti datą ir būti pasirašyti. Deklaracija turi būti parengta ta pačia kalba arba kalbomis kaip ir II priedo 7.1.1 punkte nurodytas naudojimo vadovas.

Deklaracijoje turi būti nurodyta tokia informacija:

- šios direktyvos nuorodos,

- gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo jo atstovo pavadinimas, įmonės pavadinimas ir visas adresas. Įgaliotasis atstovas taip pat turi nurodyti gamintojo pavadinimą, įmonės pavadinimą ir visą adresą,

- komponento aprašas (markė, tipas ir t. t.),

- atitikties deklaracijai parengti taikytos procedūros detalės (šios direktyvos 7 straipsnis),

- visos atitinkamos nuostatos, kurias komponentas turi atitikti, ypač naudojimo sąlygos,

- atitikties įvertinimo procedūrą taikančios notifikuotosios įstaigos pavadinimas bei adresas ir EB tipo patikrinimo sertifikato išdavimo data, tam tikrais atvejais nurodoma sertifikato galiojimo trukmė ir sąlygos,

- tam tikrais atvejais - nuoroda į taikytinus darniuosius standartus,

- gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo jo atstovo vardu įgalioto pasirašyti asmens identifikavimo priemonės.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

SAUGOS KOMPONENTAS: ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

1. Taikymo sritis

Šis priedas taikomas saugos komponentams siekiant patikrinti, ar jie atitinka šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir II priede apibrėžtus esminius reikalavimus. Jis taikomas, kai viena ar keletas notifikuotųjų įstaigų vertina komponento, kai jis laikomas atskiru mazgu, atitiktį nustatytosioms techninėms specifikacijoms.

2. Procedūros

Įvertinimo procedūros, kurias notifikuotosios įstaigos atlieka projektavimo ir gamybos etapuose, grindžiamos Tarybos sprendime 93/465/EEB nustatytais moduliais ir toliau pateikta lentele. Šioje lentelėje pateikti sprendimai laikomi lygiaverčiais ir juos galima taikyti gamintojo nuožiūra.

SAUGOS KOMPONENTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

| Projektavimas | | Gamyba |

1. | EB tipo patikrinimas B modulis | 1. a) | Produkcijos kokybės užtikrinimas D modulis |

1. b) | Gaminio patikra F modulis |

2. | Visiškas kokybės užtikrinimas H modulis | 2. | Visiškas kokybės užtikrinimas H modulis |

3. | Vieneto patikra G modulis | 3. | Vieneto patikra G modulis |

Moduliai turi būti taikomi atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno modulio papildomas sąlygas.

B MODULIS: EB TIPO PATIKRINIMAS

1. Šiame modulyje aprašyta ta metodikos dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga nustato ir patvirtina, kad tipinis numatomos gaminti produkcijos bandinys atitinka šios direktyvos nuostatas.

2. Paraišką atlikti EB tipo patikrinimą gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas turi įteikti pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- gamintojo pavadinimas, adresas ir, jeigu paraišką įteikia įgaliotasis atstovas, jo pavadinimas ir adresas,

- rašytinis pareiškimas, kad tokia pat paraiška neįteikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai,

- 3 punkte nurodyti techniniai dokumentai.

Pareiškėjas notifikuotajai įstaigai turi pateikti tipinį numatomos gaminti produkcijos bandinį (toliau - tipas). Notifikuotoji įstaiga gali prašyti kitų bandinių, jeigu jų reikia bandymų programai atlikti.

3. Iš techninių dokumentų turi būti įmanoma įvertinti, ar komponentas atitinka šios direktyvos reikalavimus. Į dokumentus, kiek tai susiję su pirmiau minėtu vertinimu, turi būti įtraukti komponento projekto, gamybos ir eksploatavimo dokumentai.

Į dokumentus, kiek tai susiję su atitikties įvertinimu, turi būti įtraukta:

- bendras tipo aprašas,

- komponentų, mazgų, grandinių ir t. t. eskizinis projektas ir gamybos brėžiniai,

- pirmiau minėtiems brėžiniams ir schemoms bei gaminio veikimui suprasti būtini aprašai ir paaiškinimai,

- šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos specifikacijų, kurios visos ar tik jų dalis buvo taikytos, sąrašas ir sprendimų, kurie buvo priimti siekiant, kad esminių reikalavimų būtų laikomasi, jeigu šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Europos specifikacijos dar neparengtos, aprašai,

- atliktų projektinių apskaičiavimų ir tyrimų rezultatai ir t. t.,

- bandymų protokolai.

Tuose dokumentuose taip pat turi būti nurodyta komponento taikymo sritis.

4. Notifikuotoji įstaiga turi:

4.1. Nagrinėti techninius dokumentus, patikrinti, ar tipas buvo pagamintas pagal techninius dokumentus, ir pagal atitinkamas šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų Europos specifikacijų nuostatas nustatyti suprojektuotus komponentus bei tuos komponentus, kurie suprojektuoti ne pagal atitinkamas tų Europos specifikacijų nuostatas.

4.2. Atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti atitinkami tyrimai ir būtini bandymai siekiant patikrinti, ar tais atvejais, jeigu šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Europos specifikacijos nebuvo taikytos, gamintojo priimti sprendimai atitinka esminius šios direktyvos reikalavimus.

4.3. Atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti atitinkami tyrimai ir būtini bandymai siekiant patikrinti, ar tais atvejais, jeigu gamintojas atitinkamas specifikacijas buvo nusprendęs taikyti, jos iš tikro buvo taikytos.

4.4. Su pareiškėju susitarti dėl tyrimų ir būtinų bandymų atlikimo vietos.

5. Jeigu tipas atitinka šios direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga pareiškėjui turi išduoti EB tipo patikrinimo sertifikatą. Jame turi būti įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos bei trukmė ir būtini duomenys patvirtintam tipui identifikuoti.

Prie sertifikato turi būti pridėtas atitinkamų techninių dokumentų dalių sąrašas, o jo kopija laikoma notifikuotoje įstaigoje. Jeigu notifikuotoji įstaiga atsisako gamintojui išduoti EB tipo patikrinimo sertifikatą, ji turi išsamiai nurodyti tokio sprendimo priežastis. Turi būti numatyta apeliacijos tvarka.

6. Pareiškėjas EB tipo patikrinimo sertifikato techninius dokumentus laikančią notifikuotąją įstaigą turi informuoti apie visas patvirtinto komponento modifikacijas, kurioms turi būti suteiktas papildomas patvirtinimas, jeigu tos modifikacijos galėtų turėti įtakos esminių reikalavimų laikymuisi nustatytomis jo eksploatavimo sąlygomis. Šis papildomas patvirtinimas - tai pirminio EB tipo patikrinimo sertifikato priedas.

7. Kiekviena notifikuotoji įstaiga kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi pateikti atitinkamą informaciją apie EB tipo patikrinimo sertifikatus ir išduotus bei paskelbtus netekusiais galios jų priedus.

8. Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti EB tipo patikrinimo sertifikatų ir (arba) jų priedų kopijas. Sertifikatų priedai turi būti prieinami kitoms notifikuotosioms įstaigoms.

9. Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas ne trumpiau kaip 30 metų nuo paskutinio komponento pagaminimo dienos su techniniais dokumentais turi saugoti EB tipo patikrinimo sertifikatų ir jų priedų kopijas.

Jeigu nei gamintojas, nei įgaliotasis jo atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įsipareigojimas saugoti techninius dokumentus, kad jie būtų prieinami, tenka į Bendrijos rinką komponentą pateikusiam asmeniui.

D MODULIS: PRODUKCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

1. Šiame modulyje aprašyta metodika, kurią taikydamas 2 punkte išdėstytų įsipareigojimų besilaikantis gamintojas užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami komponentai atitinka EB tipo patikrinimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas kiekvieną komponentą turi paženklinti ženklu "CE" ir raštu parengti atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti už 4 punkte nustatytą kontrolę atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikavimo simbolis.

2. Gamintojas produkcijai turi taikyti patvirtintą kokybės sistemą, atlikti galutinę komponento apžiūrą ir pagal 3 punktą daryti su juo bandymus, ir gamintojas yra kontroliuojamas pagal 4 skirsnio reikalavimus.

3. Kokybės sistema

3.1. Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai turi įteikti paraišką įvertinti atitinkamiems komponentams jo taikomą kokybės sistemą.

Paraiška turi susidėti iš:

- visos atitinkamos numatomo komponento kategorijos informacijos,

- kokybės sistemos dokumentų,

- jeigu reikia, patvirtinto tipo techninių dokumentų ir EB tipo patikrinimo sertifikato kopijos.

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti EB tipo patikrinimo sertifikate aprašyto tipo ir šios direktyvos reikalavimų laikymąsi.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima gamintojas, turi būti įforminti susistemintais ir gerai tvarkomais dokumentais rašytinių planų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir įrašai būtų suprasti vienodai.

Kokybės sistemos dokumentuose visų pirma turi būti atitinkamai aprašyti:

- kokybės tikslai ir valdymo organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai, susiję su komponento kokybe,

- atitinkami gamybos, kokybės priežiūros ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi,

- tyrimai ir bandymai, kurie bus atlikti prieš pradedant gamybą, jos metu bei pasibaigus gamybai, ir šių tyrimų bei bandymų atlikimo dažnumas,

- kokybės duomenų įrašai, t. y. apžiūros ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.,

- priemonės, kuriomis bus kontroliuojama, ar užtikrinama privaloma komponento kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga daro prielaidą, kad atitinkamus darniuosius standartus įgyvendinančios kokybės sistemos pirmiau minėtus reikalavimus atitinka.

Tikrintojų grupėje turi būti bent vienas asmuo, turintis atitinkamo komponento gamybos technologijos vertinimo patirtį. Vertinimo procedūra turi apimti ir gamintojo patalpų apžiūrą.

Sprendimas turi būti praneštas gamintojui. Pranešime turi būti nurodytos tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Gamintojas privalo įsipareigoti laikytis kokybės sistemoje nustatytų įpareigojimų ir šią sistemą išlaikyti tokią, kad ji nuolatos atitiktų reikalavimus ir būtų veiksminga.

Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas gamintojo kokybės sistemą patvirtinusiai notifikuotajai įstaigai praneša apie kiekvieną numatomą kokybės sistemos atnaujinimą.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar iš dalies pakeista kokybės sistema atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją būtina įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji įstaiga sprendimą turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios įstaigos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintoje kokybės sistemoje nustatytų įpareigojimų.

4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti, kad tikrindama ji galėtų patekti į gamybines patalpas, kontrolės ir bandymo atlikimo bei sandėliavimo vietas, ir jai turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, t. y. kontrolės ataskaitas, bandymų, kalibravimo duomenis ir pranešimus apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji įstaiga, norėdama įsitikinti, ar gamintojas išlaiko ir tebetaiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi periodiškai atlikti auditą ir jo ataskaitą pateikti gamintojui.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali netikėtai apsilankyti pas gamintoją. Per tokius apsilankymus notifikuotoji įstaiga, jeigu reikia, gali atlikti arba įpareigoti atlikti bandymus siekdama patikrinti, ar kokybės sistema veikia tinkamai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo darytas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Bent 30 metų nuo paskutinio komponento pagaminimo dienos gamintojas turi saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

- 3.1 punkto 2 pastraipos 2 įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto 2 pastraipoje nurodytus pakeitimus,

- 3.4, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi perduoti kokybės sistemoms išduotų ir paskelbtų netekusiais galios patvirtinimų informaciją.

F MODULIS: GAMINIO PATIKRA

1. Šiame modulyje aprašyta procedūra, kurią taikydamas gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas patikrina ir patvirtina, kad komponentai, kuriems turi būti taikomos 3 punkto nuostatos, atitinka EB tipo patikrinimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus.

2. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso metu būtų užtikrinta, jog komponentai atitiktų EB tipo patikrinimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus. Jis kiekvieną komponentą ženklina ženklu "CE" ir parengia atitikties deklaraciją.

3. Notifikuotoji įstaiga, siekdama patikrinti, ar komponentai atitinka šios direktyvos reikalavimus, gamintojo nuožiūra pagal 4 punkte nustatytą metodiką turi arba atlikti atitinkamus tyrimus ir bandymus su kiekvienu komponentu, arba tirdama ir tikrindama komponentus taikyti 5 punkte apibrėžtus statistinius principus.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas atitikties deklaracijos kopiją turi saugoti bent 30 metų nuo paskutinio komponento pagaminimo dienos.

4. Patikrinimas, kai tiriamas ir bandomas kiekvienas komponentas

4.1. Visi komponentai turi būti ištirti atskirai ir su jais turi būti atlikti 2 straipsnyje nurodytoje atitinkamoje Europos specifikacijoje (-ose) nustatyti ar jiems lygiaverčiai bandymai, kad būtų patikrinta, ar komponentai atitinka EB tipo patikrinimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus.

4.2. Notifikuotoji įstaiga kiekvieną patvirtintą komponentą paženklina arba įpareigoja paženklinti identifikavimo simboliu ir, atsižvelgdama į padarytus bandymus, raštu parengia atitikties sertifikatą.

4.3. Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas turi užtikrinti, kad paprašytas jis galėtų pateikti notifikuotosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

5. Statistinė patikra

5.1. Gamintojas savo komponentus turi pateikti vienarūšėmis komponentų siuntomis ir imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso metu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos siuntos homogeniškumas.

5.2. Visi komponentai turi būti prieinami patikrinti homogeniškomis siuntomis. Iš kiekvienos siuntos atsitiktine atranka paimama imtis. Imties komponentai atskirai ištiriami ir su jais atliekami šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoje atitinkamoje Europos specifikacijoje (-ose) nustatyti arba jiems lygiaverčiai bandymai, siekiant užtikrinti, kad komponentai atitiktų šios direktyvos reikalavimus, ir nustatyti, ar siunta yra priimtina ar nepriimtina.

5.3. Statistikos tvarka apima tokius elementus:

- statistinį metodą,

- bandinių atrinkimo planą ir jo taikymo charakteristikas.

5.4. Jeigu siunta yra priimtina, notifikuotoji įstaiga kiekvieną komponentą paženklina arba įpareigoja paženklinti identifikavimo numeriu ir, atsižvelgdama į padarytus bandymus, raštu parengia atitikties sertifikatą. Visus siuntos komponentus galima pateikti į rinką, išskyrus tuos siuntos komponentus, kurie, kaip buvo nustatyta, neatitinka reikalavimų.

Jeigu siunta yra nepriimtina, notifikuotoji įstaiga arba kompetentinga įstaiga turi imtis atitinkamų priemonių, kad minėta siunta į rinką nebūtų pateikta. Jeigu siuntos dažnai neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga gali sustabdyti statistinę patikrą.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe gamybos proceso metu gali pritvirtinti jos identifikavimo simbolį.

5.5. Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas turi užtikrinti, kad paprašytas jis galėtų pateikti notifikuotosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

G MODULIS: ĮTAISO PATIKRA

1. Šiame modulyje aprašyta procedūra, kurią taikydamas gamintojas užtikrina ir pareiškia, kad atitinkamas komponentas, kuriam buvo išduotas 2 punkte nurodytas sertifikatas, atitinka komponentui taikomus šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas komponentą turi paženklinti ženklu "CE" ir parengti atitikties deklaraciją.

2. Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad komponentas atitinka tam tikrus šios direktyvos reikalavimus, turi ištirti komponentą ir su juo atlikti šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoje atitinkamoje Europos specifikacijoje (-ose) nustatytus arba jiems lygiaverčius bandymus.

Notifikuotoji įstaiga patvirtintą komponentą turi paženklinti arba įpareigoja paženklinti savo identifikavimo numeriu ir, atsižvelgdama į padarytus bandymus, parengti atitikties sertifikatą.

3. Techniniai dokumentai suteikia galimybę nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ir suprasti komponento projektą, gamybos procesą ir veikimą.

Kad įvertinimą būtų galima atlikti, dokumentus turi sudaryti:

- bendras tipo aprašas,

- komponentų, surenkamųjų mazgų, grandinių ir t. t. projekto schemos ir gamybos brėžiniai,

- pirmiau minėtiems brėžiniams ir schemoms bei komponento veikimui suprasti būtini aprašai ir paaiškinimai,

- šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos specifikacijų, kurios visos ar tik jų dalis buvo taikytos, sąrašas ir sprendimai, kuriuos priėmė gamintojas, siekdamas, kad esminių šios direktyvos reikalavimų būtų laikomasi, jeigu šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Europos specifikacijos nebuvo taikytos,

- atliktų projektinių apskaičiavimų, tyrimų ir t. t. rezultatai,

- bandymų protokolai,

- nurodytos komponento taikymo sritys.

H MODULIS: VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

1. Šiame modulyje aprašyta procedūra, kurią taikydamas 2 punkte išdėstytų įsipareigojimų besilaikantis gamintojas užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami komponentai atitinka tam tikrus šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas komponentą turi paženklinti ženklu "CE" ir raštu parengti atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos simbolis.

2. Gamintojas komponento projektui, gamybai, galutinei kontrolei ir išbandymui turi taikyti 3 punkte nustatytą patvirtintą produkcijos kokybės sistemą, o gamintojui taikoma 4 punkte nurodyta priežiūra.

3. Kokybės sistema

3.1. Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai turi įteikti paraišką įvertinti jo taikomą kokybės sistemą.

Paraišką turi sudaryti:

- visa atitinkama numatomo komponento kategorijos informacija,

- kokybės sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad komponentai atitiktų tam tikrus šios direktyvos reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima gamintojas, turi būti įforminti susistemintais ir gerai tvarkomais dokumentais rašytinių planų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir įrašai būtų suprasti vienodai.

Kokybės sistemos dokumentuose visų pirma turi būti atitinkamai aprašyti:

- kokybės tikslai ir valdymo organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai, susiję su komponento kokybe,

- techninės projekto specifikacijos, įskaitant šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos specifikacijas, kurios bus taikomos, ir, jeigu Europos specifikacijos bus taikomos ne visos, priemonės, kurių bus imamasi siekiant užtikrinti gaminiams taikomų esminių šios direktyvų reikalavimų laikymąsi,

- projektavimo priežiūros ir patikros metodikos, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imamasi projektuojant tos kategorijos, kuriai taikoma kokybės sistema, komponentus,

- atitinkamos gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodikos, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imamasi,

- tyrimai ir bandymai, kurie bus atlikti prieš pradedant gamybą, jos metu bei pasibaigus gamybai ir tyrimų bei bandymų dažnumas,

- kokybės duomenų įrašai, t. y. apžiūros ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir pan.

- priemonės, kuriomis bus kontroliuojama, ar užtikrinama privaloma projekto ir komponento kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą ir nuspręsti, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga daro prielaidą, kad atitinkamą darnųjį standartą įgyvendinančios kokybės sistemos pirmiau minėtus reikalavimus atitinka.

Tikrintojų grupėje turi būti bent vienas asmuo, turintis atitinkamo gaminio gamybos technologijos vertinimo patirtį. Vertinimo procedūra turi apimti ir gamintojo patalpų apžiūrą.

Sprendimas turi būti praneštas gamintojui. Pranešime turi būti nurodytos tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Gamintojas privalo įsipareigoti laikytis kokybės sistemoje nustatytų įpareigojimų ir šią sistemą išlaikyti tokią, kad ji nuolatos atitiktų reikalavimus ir būtų veiksminga.

Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas gamintojo kokybės sistemą patvirtinusiai notifikuotajai įstaigai praneša apie kiekvieną numatomą kokybės sistemos atnaujinimą.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar iš dalies pakeista kokybės sistema atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją būtina įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji įstaiga sprendimą turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios įstaigos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintoje kokybės sistemoje nustatytų įpareigojimų.

4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti, kad tikrindama ji galėtų patekti į gamybines patalpas, kontrolės ir bandymo atlikimo bei sandėliavimo vietas, ir jai turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės sistemos dokumentus,

- kokybės sistemos projektų dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, pavyzdžiui, analizių, apskaičiavimų, bandymų ir t. t. rezultatus,

- kokybės sistemos gamybos dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, t. y. kontrolės ataskaitas, bandymų, kalibravimo duomenis ir pranešimus apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji įstaiga, norėdama įsitikinti, ar gamintojas išlaiko ir vis tebetaiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi periodiškai atlikti auditą ir jo ataskaitą pateikti gamintojui.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali netikėtai apsilankyti pas gamintoją. Per tokius apsilankymus notifikuotoji įstaiga, jeigu reikia, gali atlikti arba įpareigoti atlikti bandymus, siekdama patikrinti, ar kokybės sistema veikia tinkamai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo darytas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Bent 30 metų nuo paskutinio komponento pagaminimo dienos gamintojas turi saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

- 3.1 punkto 2 pastraipos 2 įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto 2 pastraipoje nurodytus pakeitimus,

- 3.4, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi perduoti kokybės sistemoms išduotų ir paskelbtų netekusiais galios patvirtinimų informaciją.

7. Papildomi reikalavimai: projekto patikrinimas

7.1. Paraišką patikrinti projektą gamintojas turi įteikti tik vienai notifikuotajai įstaigai.

7.2. Iš paraiškos turi būti įmanoma suprasti komponento projektą, jo gamybą ir veikimą, ir ji turi būti tinkama nustatyti, ar komponentas atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Paraišką turi sudaryti:

- techninės projekto specifikacijos, įskaitant taikytąsias Europos specifikacijas, kurios nurodytos šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje,

- būtini pateisinamieji įrodymai, patvirtinantys specifikacijų tinkamumą, ypač jeigu buvo taikytos ne visos šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Europos specifikacijos. Pateisinamuosius įrodymus turi sudaryti atitinkamos gamintojo laboratorijos arba jo vardu atliktų bandymų rezultatai.

7.3. Notifikuotoji įstaiga paraišką turi išnagrinėti ir, jeigu projektas atitinka šios direktyvos reikalavimus, pareiškėjui išduoti EB projekto patikrinimo sertifikatą. Jame įrašomos patikrinimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos, patvirtintam projektui identifikuoti būtini duomenys ir, jeigu reikia, pateikiamas komponento veikimo aprašas.

7.4. Pareiškėjas EB projekto patikrinimo sertifikatą išdavusią notifikuotąją įstaigą turi informuoti apie visas patvirtinto projekto modifikacijas. Jeigu dėl tokių modifikacijų gaminys gali nebeatitikti esminių šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų arba nustatytų komponento eksploatavimo sąlygų, patvirtinto projekto modifikacijas turi dar kartą patvirtinti EB projekto patikrinimo sertifikatą išdavusi notifikuotoji įstaiga. Pakartotinis patvirtinimas pateikiamas kaip EB projekto patikrinimo pirminio sertifikato priedas.

7.5. Notifikuotosios įstaigos kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi perduoti atitinkamą informaciją apie:

- EB projekto patikrinimo sertifikatus ir jiems išduotus priedus,

- EB projekto patvirtinimus ir apie papildomus patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios,

- EB projekto patikrinimo sertifikatus ir priedus, kuriuos išduoti atsisakyta.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

POSISTEMIAI: EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis priedas taikomas šios direktyvos 9 straipsnyje nurodytiems posistemiams siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų esminius šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

EB atitikties deklaraciją turi parengti gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas arba, jeigu tų asmenų nėra, kiekvienas posistemius į rinką pateikiantis juridinis ar fizinis asmuo; deklaracija ir su ja pateikiami dokumentai turi turėti datą ir būti pasirašyti.

EB atitikties deklaracija ir techniniai dokumentai turi būti parengti ta pačia kalba arba kalbomis kaip ir II priedo 7.1.1 punkte nurodytas naudojimo vadovas, ir juose turi būti nurodyta tokia informacija:

- šios direktyvos nuoroda,

- EB tipo patikrinimą užsakiusio asmens pavardė ir adresas,

- posistemio aprašas,

- šios direktyvos 11 straipsnyje nurodytą EB tipo patikrinimą atlikusios notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir adresas,

- visos atitinkamos nuostatos, kurias posistemis turi atitikti, ypač visi eksploatavimo apribojimai arba eksploatavimo sąlygos,

- VII priede (EB atitikties sertifikatas) nurodytos EB tipo patikrinimo rezultatai,

- duomenys apie asmenį, įgaliotą pasirašyti teisinę galią turinčią gamintojo deklaraciją, arba to asmens įgaliotąjį atstovą ar, jeigu tokio asmens nėra, posistemį į rinką pateikiantį juridinį arba fizinį asmenį.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

POSISTEMIAI: ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

1. EB tipo patikrinimas - tai procedūra, kurią taikydamas gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo jo atstovo ar, jeigu tokio asmens nėra, už posistemio pateikimą į rinką atsakomybę prisiimančio kiekvieno juridinio ar fizinio asmens prašymu notifikuotoji įstaiga patikrina ir patvirtina, kad posistemis:

- atitinka direktyvos ir kitas atitinkamas Sutarties nuostatas,

- atitinka techninius dokumentus ir

- yra užbaigtas.

2. Posistemis patikrinamas kiekviename iš tų etapų:

- projektuojant,

- gaminant ir atliekant priimamuosius išbandymus, kai posistemis yra užbaigtas.

3. Su patikrinimo sertifikatu pateikiamus techninius dokumentus turi sudaryti:

- gamybos planai ir apskaičiavimai, elektros ir hidraulinės schemos, valdymo grandinių schemos, kompiuterių ir automatikos sistemos aprašai, eksploatavimo ir techninės priežiūros nurodymai ir t. t.,

- posistemyje taikomų šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų saugos komponentų sąrašas,

- IV priede numatyto tų saugos komponentų EB atitikties deklaracijos kopijos, atitinkami gamybos planai, visų kitų darytų bandymų ir tinkamumo išbandymų ataskaitų kopijos.

4. Su EB tipo patikrinimo procedūra susiję dokumentai ir raštai turi būti surašyti ta pačia kalba arba kalbomis, kokia (-iomis) parengtas II priedo 7.1.1 punkte nurodytas naudojimo vadovas.

5. Priežiūra

5.1. Priežiūros priemonėmis užtikrinama, kad gaminant saugos dalį būtų laikomasi techniniuose dokumentuose nustatytų įpareigojimų.

5.2. Už EB tipo patikrinimo atlikimą atsakinga notifikuotoji įstaiga nuolatos turi turėti galimybę patekti į gamybos cechus, produkcijos laikymo vietas ir, jeigu reikia, į surinkimo vietas, bandymo skyrius ir apskritai į kiekvieną vietą, kurioje, tos notifikuotos įstaigos manymu, būtina apsilankyti, kad ji galėtų atlikti savo užduotį. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas arba, jeigu tokių asmenų nėra, posistemį į rinką pateikiantis juridinis ar fizinis asmuo notifikuotai įstaigai turi pateikti arba įpareigoti pateikti visus jos tikslams būtinus dokumentus, visų pirma posistemio techninius dokumentus ir planus.

5.3. Už EB tipo patikrinimą atsakinga notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti šios direktyvos reikalavimų laikymąsi, turi periodiškai atlikti auditą. Kiekvieno apsilankymo metu notifikuotoji įstaiga atsakingam teritorijos prižiūrėtojui turi pateikti audito ataskaitą. Ji gali prašyti, kad jai būtų leista patikrinti įvairių etapų darbus.

5.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali rengti netikėtus apsilankymus gamybos cechuose. Per tokius apsilankymus ji gali atlikti arba visišką, arba dalinį auditą. Notifikuotoji įstaiga po apsilankymo turi parengti ataskaitą ir, jeigu reikia, atsakingam teritorijos prižiūrėtojui pateikti audito ataskaitą.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga turi periodiškai paskelbti atitinkamą informaciją apie:

- visas gautas paraiškas atlikti EB tipo patikrinimą,

- visus išduotus EB tipo patikrinimo sertifikatus,

- visus EB tipo patikrinimo sertifikatus, kuriuos išduoti atsisakyta.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS VALSTYBĖS NARĖS TURI ATSIŽVELGTI NOTIFIKUODAMOS ĮSTAIGAS

1. Notifikuotoji įstaiga, jos direktorius ir už atliekamas tikrinimo operacijas atsakingi darbuotojai negali būti nei saugos komponentų arba posistemių, kuriuos jie tikrina, projektuotojai, gamintojai, tiekėjai arba montuotojai, nei įgaliotieji kurios nors iš paminėtų šalių atstovai arba saugos komponentus arba posistemius į rinką pateikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Jie negali tiesiogiai arba kaip įgaliotieji atstovai dalyvauti tuos saugos komponentus arba posistemius projektuojant, gaminant, surenkant, parduodant, techniškai prižiūrint arba eksploatuojant. Tai, kas pirmiau išdėstyta, gamintojui ir notifikuotajai įstaigai nedraudžia keistis technine informacija.

2. Notifikuotoji įstaiga ir patikras atliekantys jos darbuotojai dirbdami turi laikytis griežčiausių profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos reikalavimų, jiems neturi būti daromas joks, ypač finansinio pobūdžio, spaudimas ar įtaka, galinti paveikti sprendimus ar tikrinimo rezultatus, ypač asmenų ar jų grupių, kurie yra suinteresuoti patikrų rezultatais.

3. Notifikuotoji įstaiga turi turėti būtinų darbuotojų ir tinkamų įrenginių, kad galėtų deramai atlikti su patikromis susijusius techninius ir administracinius darbus; notifikuotoji įstaiga taip pat turi turėti galimybę naudotis specialioms patikroms atlikti būtina įranga.

4. Tikrinantys darbuotojai turi:

- turėti reikiamą techninį ir profesinį išsilavinimą,

- tinkamai išmanyti jų atliekamiems bandymams taikomus reikalavimus ir turėti atitinkamą tokių bandymų atlikimo patirtį,

- sugebėti parengti atliktų bandymų autentiškumą patvirtinančius sertifikatus, dokumentus ir ataskaitas.

5. Turi būti užtikrintas tikrinančių darbuotojų nešališkumas. Darbuotojų atlyginimas neturi būti susietas su darbuotojų atliktų patikrų skaičiumi ar tų patikrų rezultatais.

6. Notifikuotoji įstaiga turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, išskyrus tuos atvejus, kai tokios atsakomybės pagal nacionalinę teisę imasi valstybė arba kai už tokius patikrinimus tiesiogiai atsako pati valstybė narė.

7. Įstaigos darbuotojai turi būti įpareigojami saugoti profesinę paslaptį (išskyrus informaciją valstybės, kurioje ji vykdo savo veiklą, kompetentingoms vykdomosios valdžios institucijoms) apie visą informaciją, kurią jie sužinojo vykdydami uždavinius pagal šią direktyvą arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, pagal kurią ji įsigalioja.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

CE ATITIKTIES ŽENKLINIMAS

CE atitikties ženklinimas - tai toliau nurodytos formos raidės "CE":

+++++ TIFF +++++

Mažinant arba didinant ženklą "CE" turi būti išlaikytos proporcijos pagal šio brėžinio tinklelį,

Įvairios ženklo "CE" sudedamosios dalys turi turėti beveik vienodą, ne mažesnį kaip 5 mm vertikalųjį matmenį. Mažiems saugos komponentams šio mažesnio matmens reikalavimo galima netaikyti.

Po ženklo "CE" eina jo pritvirtinimo metus nurodantys paskutiniai du skaitmenys ir šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje nurodytas procedūras taikiusios notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

--------------------------------------------------