32000L0002Uradni list L 021 , 26/01/2000 str. 0023 - 0031


Direktiva Komisije 2000/2/ES

z dne 14. januarja 2000

o prilagoditvi Direktive Sveta 75/322/EGS o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji na prisilni vžig, vgrajeni v kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, in Direktive Sveta 74/150/EGS o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/54/ES [2] Evropskega parlamenta in Sveta, in zlasti člena 11 direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/322/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s preprečevanjem radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji na prisilni vžig, vgrajeni v kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/54/ES, in zlasti člena 5 direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 75/322/EGS je ena od posebnih direktiv postopka za ES-homologacijo, ki je bila oblikovana v skladu z Direktivo 74/150/EGS; zato določbe iz Direktive 74/150/EGS, ki se uporabljajo za sisteme, sestavne dele in posamezne tehnične enote, veljajo za Direktivo 75/322/EGS.

(2) Direktiva 75/322/EGS vsebuje prve ukrepe, s katerimi se prizadeva doseči osnovno elektromagnetno kompatibilnost glede radijskih motenj. Pozneje se je zaradi tehničnega napredka povečala kompleksnost in raznolikost električne in elektronske opreme.

(3) Direktiva Sveta 89/336/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/68/EEC [5], je zato, da bi upoštevala vse večjo skrb glede tehnološkega razvoja električne in elektronske opreme in potrebo po zagotovitvi splošne kompatibilnosti različne električne in elektronske opreme, določila splošne določbe o elektromagnetni kompatibilnosti za vse izdelke, ki jih ne obravnavajo posamezne direktive.

(4) Direktiva 89/336/EGS je uvedla načelo, da v kolikor so zahteve po zaščiti, navedene v tej direktivi, usklajene, se njene splošne določbe ne uporabljajo ali se prenehajo uporabljati za naprave, ki jih obravnavajo posebne direktive.

(5) Direktiva 75/322/EGS bi morala postati taka posebna direktiva.

(6) V primeru motornih vozil je bila prilagoditev tehničnemu napredku opravljena z Direktivo Komisije 95/54/ES [6] o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji na prisilni vžig, vgrajeni v motorna vozila. Enakovredne zahteve je treba sprejeti tudi za preprečevanje radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji, vgrajeni v kmetijske ali gozdarske traktorje, tako da se pripravi posebna direktiva v okviru postopka za ES-homologacijo ki predvideva, da ES-homologacije izdajajo imenovani nacionalni organi na podlagi usklajenih tehničnih zahtev.

(7) Od 1. oktobra 2001 dalje mora tehnične zahteve, ki se nanašajo na radijske motnje (elektromagnetno kompatibilnost) vozil, njihovih sestavnih delov in sistemov, urejati samo Direktiva 75/322/EGS.

(8) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ustanovljenim s členom 12 Direktive 74/150/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktivo 75/322/EGS se spremeni na naslednji način:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Direktiva Sveta 75/322/EGS z dne 20. maja 1975 o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (elektromagnetna kompatibilnost)."

2. Člena 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 1

V tej direktivi "vozilo" pomeni kakršno koli vozilo, kot je opredeljeno v Direktivi 74/150/EGS.

Člen 2

Nobena država članica ne sme na podlagi razlogov, ki se nanašajo na elektromagnetno kompatibilnost, zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za vozilo, sistem, sestavni del ali posamezno tehnično enoto, če so izpolnjene zahteve te direktive."

3. Člen 3 se črta.

4. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

Ta direktiva predstavlja "posebno direktivo" za namene člena 2(2) Direktive Sveta 89/336/EGS [7] z začetkom veljavnosti od 1. oktobra 2001."

5. Priloge se nadomesti s Prilogami od I do IX Direktive 95/54/ES, za katere veljajo spremembe, določene v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice od 1. januarja 2001 na podlagi razlogov, ki se nanašajo na elektromagnetno kompatibilnost, ne smejo:

- zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za katerikoli tip vozila,

- zavrniti podelitve ES-homologacije sestavnega dela ali tehnične enote ES za katerikoli tip sestavnega dela ali posamezne tehnične enote,

- prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe vozil,

- prepovedati prodaje ali uporabe sestavnih delov ali posameznih tehničnih enot,

če vozila, sestavni deli ali posamezne tehnične enote izpolnjujejo zahteve Direktive 75/322/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

2. Države članice z učinkom od 1. oktobra 2002:

- ne smejo več izdajati ES-homologacije vozila, ES-homologacije sestavnega dela ali ES-homologacije posamezne tehnične enote,

in

- lahko zavrnejo nacionalno homologacijo,

za katerikoli tip sestavnega dela ali posamezne tehnične enote vozila, če niso izpolnjene zahteve Direktive 75/322/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

3. Odstavek 2 se ne uporablja za vozila, homologirana pred 1. oktobrom 2002 v skladu z Direktivo Sveta 77/537/EGS [8], niti za kakršnekoli naknadne razširitve teh homologacij.

4. Države članice z učinkom od 1. oktobra 2008:

- obravnavajo certifikate skladnosti, priložene novim vozilom v skladu z določbami Direktive 74/150/EGS, kot ne več veljavne za namene člena 7(1) Direktive 74/150/EGS,

in

- lahko zavrnejo prodajo ali začetek uporabe novih električnih ali elektronskih podsestavov kot sestavnih delov ali posameznih tehničnih enot,

če niso izpolnjene zahteve te direktive.

5. Brez poseganja v odstavka 2 in 4 države članice v primeru nadomestnih delov še naprej izdajajo ES-homologacijo in dovoljujejo prodajo ter začetek uporabe sestavnih delov ali posameznih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na tipih vozil, homologiranih pred 1. oktobrom 2002 v skladu z Direktivo 75/322/EGS ali Direktivo 77/537/EGS, in, če pride v poštev, kasnejše razširitve teh homologacij.

Člen 3

V točki 3.17 Priloge I in v točki 2.4 Priloge II k Direktivi 74/150/EGS se "preprečevanje elektromagnetnih motenj" nadomesti z "elektromagnetna kompatibilnost".

Člen 4

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. januarja 2000

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

[2] UL L 277, 10.10.1997, str. 24.

[3] UL L 147, 9.6.1975, str. 28.

[4] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

[5] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

[6] UL L 266, 8.11.1995, str. 1

[7] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

[8] UL L 220, 29.8.1977, str. 38

--------------------------------------------------

PRILOGA

S to direktivo se Priloge I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV in VI k Direktivi 95/54/ES spremenijo na naslednji način:

1. Priloga I

1.1

Točka 1.1 se glasi na naslednji način:

"Ta direktiva se nanaša na elektromagnetno kompatibilnost vozil, ki jih obravnava člen 1. Nanaša se tudi na električne ali elektronske posamezne tehnične enote, namenjene za vgraditev v vozila."

1.2 V točki 2.1.10:se "Direktiva 70/156/EGS, člen 2" nadomesti z "Direktiva 74/150/EGS, člen 9a".

1.3 V točkah 3.1.1 in 3.2.1:se "člen 3(4) Direktive 70/156/EGS" nadomesti s "člen 9a Direktive 74/150/EGS".

1.4 V točkah 4.2.1.1 in 4.2.2.1:se "na podlagi člena 4(3), in če je primerno, na podlagi člena 4(4) Direktive 70/156/EGS" nadomesti s "na podlagi člena 4 Direktive 74/150/EGS".

1.5 V točki 4.3.1:se "člena 5 Direktive 70/156/EGS" nadomesti s "člena 6 Direktive 74/150/EGS".

1.6 V točki 5.2:

1.6.1

se 11 alinej nadomesti z naslednjim:

"1 za Nemčijo; 2 za Francijo; 3 za Italijo; 4 za Nizozemsko; 5 za Švedsko; 6 za Belgijo; 9 za Španijo; 11 za Združeno kraljestvo; 12 za Avstrijo; 13 za Luksemburg; 17 za Finsko; 18 za Dansko; 21 za Portugalsko; 23 za Grčijo; 24 za Irsko."

1.6.2 "Direktive 72/245/EGS" se nadomesti z "Direktive 75/322/EGS".

1.7 Točki 7.1 in 7.3 se črtata.

2. Priloga II A

2.1

Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Opisni list št… v skladu s Prilogo I k Direktivi 74/150/EGS o ES-homologaciji vozila glede elektromagnetne kompatibilnosti (Direktiva 75/322/EGS), nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/2/ES."

2.2 Opombo (*) se črta.

3. Priloga II B

3.1Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Opisni list št…, ki se nanaša na ES-homologacijo električnega/elektronskega podsestava glede elektromagnetne kompatibilnosti (Direktiva 75/322/EGS), nazadnje spremenjen z Direktivo 2000/2/ES".

4. Priloga III A

4.1Naslov se nadomesti z naslednjim:

"CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI"

.

4.2 V prvem odstavku:se "Direktivo 72/245/EGS" nadomesti z "Direktivo 75/322/EGS".

4.3 V točki 0.4:

4.3.1se "Kategorija vozila (3)" nadomesti z "Vozilo."

4.3.2 Opombo (3) se črta.

4.4 Naslov Dodatka se nadomesti z naslednjim:

"Dodatek k certifikatu o ES-homologaciji št.…, ki se nanaša na ES-homologacijo vozila glede na Direktivo 75/322/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/2/ES"

.

5. Priloga III B

5.1Naslov se nadomesti z:

"CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI"

.

5.2 V prvem odstavku:se "Direktiva 72/245/EGS" nadomesti z "Direktiva 75/322/EGS".

5.3 V točki 0.4:

5.3.1se "Kategorija vozila (3)" nadomesti z "Vozilo".

5.3.2 Opombo (3) se črta.

5.4 Naslov Dodatka se nadomesti z:

"Dodatek k certifikatu o ES-homologaciji št.…, ki se nanaša na ES-homologacijo električnega/elektronskega podsklopa glede na Direktivo 75/322/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/2/ES."

6 Priloga IV

6.1

Prvi pododstavek točke 1.3 se spremeni na naslednji način:

"Ta preizkus je namenjen merjenju širokopasovnih elektromagnetnih sevanj, ki jih povzročajo sistemi za vžig z iskro in električni motorji (električni pogonski motorji, motorji sistemov za ogrevanje ali odleditev, črpalke za gorivo, vodne črpalke itd.), ki so sestavni del vozila."

6.2 Točki 5.3 se doda naslednje:

"in v liniji s srednjo točko vozila, ki je navedena kot točka na glavni osi vozila na sredini med središčema sprednje in zadnje osi vozila."

6.3 V Dodatku 1 se Sliki 1 in 2 nadomestita z naslednjima slikama: "

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

7. Priloga IV

7.1

Točko 4.1.1 se spremeni na naslednji način:

"Motor mora poganjati kolesa s konstantno vrtilno frekvenco, ki ustreza trem četrtinam največje hitrosti vozila, če ne obstaja tehnični razlog, da bi proizvajalec izbral drugo vrtilno frekvenco. Motor vozila mora biti obremenjen z ustreznim navorom. Če je potrebno, se lahko pogonske gredi odklopi (na primer pri vozilih z več kot dvema osema), pod pogojem, da ne poganjajo delov, ki oddajajo motnje."

7.2 Točko 5.4.1.4 se spremeni na naslednji način:

"5.4.1.4 za sprednjo osvetljavo, bodisi:

- ± 0, 2 m znotraj vozila, merjeno s točke presečišča vetrobrana in pokrova (točka C v Dodatku 1 k tej prilogi), ali

- 0,2 ± 0, 2 m od središčnice sprednje osi traktorja, merjeno proti sredini traktorja (točka D v Dodatku 2 k tej prilogi),

glede na to, katera da referenčno točko bližje anteni,"

7.3 Doda se novi odstavek, kot sledi:

"5.4.1.5 za zadnjo osvetljavo, bodisi:

- ± 0, 2 m znotraj vozila, merjeno s točke presečišča vetrobrana in pokrova (točka C v Dodatku 1 k tej prilogi), ali

- 0,2 ± 0, 2 m od središčnice zadnje osi traktorja, merjeno proti sredini traktorja (točka D v Dodatku 2 k tej prilogi),

glede na to, katera da referenčno točko bližje anteni."

7.4 Dodatka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:"

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

"

7.5 Dodatek 3 se črta.

7.6 Dodatek 4 postane Dodatek 3.

--------------------------------------------------