32000D0820Uradni list L 336 , 30/12/2000 str. 0001 - 0003


Sklep Sveta

z dne 22. decembra 2000

o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

(2000/820/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 30(1)(c) in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Portugalske republike [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski svet se je na srečanju v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 strinjal, da je treba ustanoviti Evropsko policijsko akademijo, v nadaljnjem besedilu "Cepol", namenjeno usposabljanju visokih policijskih uradnikov, pri čemer ti uradniki pomenijo uradnike organov kazenskega pregona iz točke 47 sklepov predsedstva.

(2) Evropski svet se je v Tampereju strinjal, da naj bi Cepol sprva sestavljalo omrežje obstoječih nacionalnih ustanov za usposabljanje, pri čemer v kasnejšem obdobju ne bi bila izključena ustanovitev stalne ustanove.

(3) Obstajajo že nacionalne, evropske in mednarodne organizacije ter organi, ki so dejavni na področju policijskega usposabljanja, na sodelovanje katerih naj bi se Cepol pri opravljanju svojih nalog lahko zanesel.

(4) Zaželena je hitra vzpostavitev odnosov med Cepolom in nacionalnimi ustanovami za usposabljanje v državah kandidatkah, s katerimi Evropska unija zaključuje pristopna pogajanja, in ustanovami v Islandiji in na Norveškem, da bi lahko imele te ustanove dostop do dejavnosti Cepola.

(5) Evropska unija je bila na tem področju dejavna zlasti s sprejemanjem in izvajanjem programov iz naslova VI Pogodbe, kot sta na primer skupni program za izmenjavo in usposabljanje organov kazenskega pregona ter sodelovanje med temi organi (OISIN) [3], ter program za izmenjave, usposabljanje in sodelovanje za osebe, ki so odgovorne za boj proti organiziranemu kriminalu (Falcone) [4].

(6) Cepol naj bi opravljal svoje naloge postopno glede na cilje iz letnih delovnih programov in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.

(7) Ta sklep je treba ponovno preučiti čez tri leta, da bi se sprejela odločitev glede razširitve nalog Cepola in sprememb njene institucionalne strukture –

SKLENIL:

NASLOV I

Organizacija

Člen 1

1. Ustanovi se Evropska policijska akademija (CEPOL).

2. Brez poseganja v prihodnji razvoj, ki je priporočen v členu 9, se Cepol ustanovi kot mreža, ki združuje nacionalne ustanove za usposabljanje visokih policijskih uradnikov v državah članicah, ki v ta namen tesno sodelujejo.

3. Naloga Cepola je izvajanje programov in pobud, ki jih sprejme upravni svet.

Člen 2

1. Direktorji nacionalnih ustanov za usposabljanje visokih policijskih uradnikov sestavljajo upravni svet Cepola. Če iz ene same države članice prihaja več direktorjev, le-ti skupaj sestavljajo delegacijo.

2. Upravnemu svetu predseduje direktor nacionalne ustanove za usposabljanje države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije. Upravni svet se sestane vsaj enkrat v času vsakega predsedovanja. Svoj poslovnik sestavi s soglasno odločitvijo.

3. Vsaka delegacija ima v upravnem svetu en glas.

Predstavniki generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, Komisije in Europola so povabljeni, da se udeležijo sestankov kot opazovalci, in nimajo glasovalne pravice. Člane upravnega sveta lahko spremljajo strokovnjaki.

Člen 3

1. Upravni svet odloča o letnem programu usposabljanja (učni vsebini, vrsti, številu in dolžini ukrepov usposabljanja, ki jih je treba izvajati). Upravni svet po potrebi sprejme dodatne programe in pobude.

2. Upravni svet pripravi letno poročilo o dejavnostih Cepola.

3. Sklepi upravnega sveta iz odstavkov 1 in 2 se sprejmejo soglasno in se nato posredujejo Svetu, ki se z njimi seznani in jih potrdi. Upravni svet upošteva vse pripombe, ki jih da Svet.

Letno poročilo o dejavnostih Cepola se pošlje tudi v vednost Evropskemu parlamentu in Komisiji.

Člen 4

1. Upravni svet ustanovi stalni sekretariat, ki Cepolu pomaga pri upravnih nalogah, potrebnih za njegovo delovanje in izvajanje letnega programa ter, po potrebi, dodatnih programov in pobud. Stalni sekretariat se lahko ustanovi znotraj ene od nacionalnih ustanov za usposabljanje (op.: v nemškem tekstu je uporabljen enak termin, kot v drugih členih). Svet odloča o kraju sedeža stalnega sekretariata.

2. Sekretariat vodi upravni direktor, ki ga imenuje upravni svet za dobo treh let.

3. Vsi sklepi upravnega sveta v zvezi s sekretariatom se sprejemajo soglasno.

Člen 5

1. S proračunom Cepola upravlja sekretariat na podlagi finančne uredbe.

2. Stroške izvajanja ukrepov iz letnega programa iz člena 3 ter upravne stroške Cepola skupno krijejo države članice. V ta namen se določi letni prispevek vsake države članice na podlagi bruto nacionalnega proizvoda (BDP) skladno z razdelitvenim ključem, ki se uporablja za določanje deleža BDP v lastnih sredstvih za financiranje skupnega proračuna Evropske unije. Vsako leto je BDP predhodnega leta referenčna podlaga za vsako državo članico.

3. Finančno uredbo in letni proračun Cepola soglasno določi upravni svet in ju predloži v odobritev predstavnikom vlad držav članic v Svetu Evropske unije.

4. Proračun Cepola krije odhodke za:

(a) pripravo, izvajanje in oceno letnega programa;

(b) honorarje zunanjih sodelavcev;

(c) potne stroške članov upravnega sveta, ki se udeležujejo sestankov sveta, in sicer dveh članov na državo članico;

(d) splošne operativne stroške sekretariata, razen za osebne prejemke zaposlenih;

(e) stroške za vse druge pobude, ki jih sprejme upravni svet ali upravni direktor v skladu s finančno uredbo;

(f) povračilo, sorazmerno s prispevki držav članic, nastalih stroškov držav(e) članic(e) za plačilo članov sekretariata.

5. Brez poseganja v zahteve držav članic in po navodilih upravnega sveta lahko sekretariat Komisiji predloži za sofinanciranje projekte ali programe usposabljanja, ki spadajo v področje pristojnosti proračunskih programov, s katerimi upravlja Komisija.

NASLOV II

Cilji in naloge

Člen 6

1. Namen Cepola je pomagati pri usposabljanju visokih policijskih uradnikov držav članic z optimizacijo sodelovanja med različnimi ustanovami, ki sestavljajo Cepol. Cepol podpira in razvija evropski pristop h glavnim problemom, s katerimi se srečujejo države članice v boju proti kriminalu, pri preprečevanju kriminala in vzdrževanju javnega reda in miru ter javne varnosti, zlasti v zvezi s čezmejnimi razsežnostmi teh problemov.

2. Cilji Cepola so naslednji:

(a) izboljšanje poznavanja nacionalnih policijskih sistemov in struktur drugih držav članic, Europola in čezmejnega policijskega sodelovanja znotraj Evropske unije;

(b) okrepitev poznavanja mednarodnih instrumentov, zlasti tistih, ki že obstajajo na ravni Evropske unije na področju sodelovanja pri boju proti kriminalu;

(c) zagotavljanje ustreznega usposabljanja v zvezi s spoštovanjem demokratičnih zaščitnih ukrepov, zlasti pravic do obrambe;

(d) spodbujanje sodelovanja med Cepolom in drugimi ustanovami za policijsko usposabljanje.

3. Infrastruktura Cepola je na razpolago tudi visokim policijskim uradnikom držav kandidatk, s katerimi Evropska unija vodi pristopna pogajanja, ter visokim policijskim uradnikom Islandije in Norveške.

Člen 7

Za doseganje teh ciljev lahko Cepol izvaja naslednje ukrepe:

(a) visokim policijskim uradnikom zagotavlja oblike usposabljanja, ki temeljijo na skupnih standardih;

(b) prispeva k pripravi usklajenih programov za usposabljanje policijskih uradnikov srednjega vodstvenega kadra, policijskih uradnikov srednjega vodstvenega kadra na terenu in policijskih uradnikov na terenu v zvezi s čezmejnim sodelovanjem med policijskimi silami v Evropi, in pomaga pri oblikovanju ustreznih izpopolnjenih programov usposabljanja;

(c) izvaja specialistično usposabljanje za policijske uradnike, ki imajo ključno vlogo v boju proti čezmejnemu kriminalu, s posebno pozornostjo na organiziranem kriminalu;

(d) razvija in izvaja usposabljanje za mentorje;

(e) razširja najboljšo prakso in rezultate raziskav;

(f) razvija in izvaja usposabljanje za pripravo policijskih sil Evropske unije za sodelovanje v nevojaškem kriznem upravljanju;

(g) razvija in izvaja usposabljanje policijskih organov iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji, vključno z usposabljanjem za policijske uradnike, ki imajo ključne vloge;

(h) olajša ustrezne izmenjave in začasne dodelitve policijskih uradnikov v sklopu usposabljanja;

(i) razvija elektronsko omrežje za zagotavljanje podpore za Cepol pri izvajanju njegovih nalog, pri čemer je treba skrbeti za potrebne varnostne ukrepe;

(j) omogoča visokim policijskim uradnikom držav članic, da si pridobijo ustrezna jezikovna znanja.

NASLOV III

Druge določbe

Člen 8

Cepol preverja za vsak primer posebej možnost za sodelovanje uradnikov evropskih institucij in drugih ustanov Evropske unije.

Cepol lahko sodeluje z nacionalnimi ustanovami za policijsko usposabljanje držav nečlanic Evropske unije. Še zlasti vzpostavlja odnose z nacionalnimi ustanovami držav kandidatk, s katerimi Evropska unija vodi pristopna pogajanja, ter nacionalnimi ustanovami Islandije in Norveške.

Cepol sodeluje tudi z ustreznimi organi usposabljanja v Evropi, kot sta Nordic Baltic Police Academy (NBPA) (Nordijsko-baltska policijska akademija) in Mitteleuropäische Polizeiakademie (MEPA) (Srednjeevropska policijska akademija (SEPA)).

Člen 9

Najpozneje v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sklepa upravni svet predloži Svetu Evropske unije poročilo o delovanju in prihodnosti mreže, v skladu s sklepi Evropskega sveta iz Tampereja.

Člen 10

Ta sklep začne veljati dan po dnevu, ko ga Svet sprejme.

Uporablja se od 1. januarja 2001.

V Bruslju, 22. decembra 2000

Za Svet

Predsednik

C. Pierret

[1] UL C 206, 19.7.2000, str. 3.

[2] Mnenje, dano dne 17. novembra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 7, 10.1.1997, str. 5.

[4] UL L 99, 31.3.1998, str. 8.

--------------------------------------------------