32000D0816Úradný vestník L 332 , 28/12/2000 S. 0112 - 0113


Rozhodnutie Komisie

z 27. decembra 2000

o nezaradení účinnej látky quintozen do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené v dokumente číslo C(2000) 4136)

(Text s platnosťou pre EHP)

(2000/816/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/68/ES [2], najmä štvrtý pododsek článku 8 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 (2) smernice Komisie 91/414/EHS o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 2266/2000 [4], najmä článok 7 (3) b),

keďže:

(1) Článok 8 (2) smernice 91/414/EHS ustanovuje Komisii uskutočňovať pracovný program na preskúmanie účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už sú na trhu k 15. júlu 2003. Podrobné pravidlá na uskutočňovanie týchto programov boli ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6] určilo účinné látky, ktoré by mali byť prehodnotené v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý koná ako spravodajca s ohľadom na prehodnotenie každej látky a identifikovalo výrobcov každej účinnej látky, ktorí predložili oznámenie v predpísanej lehote v súlade s článkom 4 (2) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Quintozen je jednou z 90 účinných látok určených nariadením (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s článkom 7 (1) c) nariadenia (EHS) č. 3600/92, Grécko, určené za spravodajský členský štát, predložilo 1. decembra 1997 Komisii hodnotiacu správu týkajúcu sa informácií predložených oznamovateľmi v súlade s ustanoveniami článku 6 (1) tohto nariadenia.

(5) Po prijatí správy spravodajského členského štátu Komisia podnikla konzultácie s expertmi členských štátov, ako aj s hlavným oznamovateľom (Uniroyal Chemicals), ako je ustanovené v článku 7 (3) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Hodnotiaca správa pripravená Gréckom bola prehodnotená členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto prehodnotenie bolo ukončené 13. júla 2000 v podobe hodnotiacej správy komisie o účinnej látke quintozen v súlade s článkom 7 (6) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(7) Hodnotenie vypracované na základe predložených informácií nepreukázalo, že sa dá očakávať, že podľa navrhovaných podmienok použitia, prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quintozen vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 (1) a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä s ohľadom na bezpečnosť operátorov a spotrebiteľov potenciálne vystavených styku s účinnou látkou quintozen a vzhľadom na jej odolnosť v životnom prostredí a jej možných vplyvov na necielené organizmy.

(8) Hlavný oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že nie je naďalej žiaduce zúčastňovať sa na pracovnom programe vo vzťahu k tejto účinnej látke a preto ďalšie informácie nebudú predložené.

(9) Preto nie je možné zaradiť túto účinnú látku do prílohy č. I k smernici 91/414/EHS.

(10) Akýkoľvek odklad na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a využitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quintozen, povolený členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 (6) smernice 91/414/EHS, by mal byť obmedzený na obdobie nie dlhšie ako 18 mesiacov s cieľom umožniť využitie existujúcich zásob v nie viac ako v jednej ďalšej vegetačnej sezóne.

(11) Toto rozhodnutie nemá dopad na akýkoľvek postup, ktorý môže podniknúť Komisia v neskoršej etape vo vzťahu k tejto účinnej látke v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7].

(12) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Quintozen sa nezaraďuje medzi účinné látky do prílohy č. I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

1. registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quintozen sa zrušia v priebehu lehoty šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia,

2. od dátumu prijatia tohto rozhodnutia sa neudelia ani neobnovia žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quintozen na základe výnimky ustanovenej v článku 8 (2) smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akýkoľvek odklad udelený členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 (6) smernice 91/414/EHS sa udelí na čo možno najkratšiu dobu a najdlhšie na 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 27. decembra 2000

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 276, 28.10.2000, s. 41.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------