32000D0801Uradni list L 324 , 21/12/2000 str. 0042 - 0043


Odločba Komisije

z dne 20. decembra 2000

o nevključitvi lindana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 4014)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/801/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/80/ES [2], in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 [4], in zlasti člena 7(3a)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS je določil, da Komisija izvede delovni program za oceno aktivnih snovi, uporabljenih v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so 15. julija 1993 že bila na trgu. Uredba (ES) št. 3600/92 je uvedla podrobna pravila za izvedbo tega programa.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 933/94 z dne 27. aprila 1994 o določitvi aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovanju države članice poročevalke za izvajanje Uredbe (EGS) št. 3600/92 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 [6], je opredelila aktivne snovi, ki bi se morale oceniti v okviru Uredbe (EGS) št. 3600/92, določila državo članico za poročevalko v zvezi z oceno vsake snovi in identificirala proizvajalce vsake aktivne snovi, ki so pravočasno predložili prijavo v skladu s členom 4(2) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(3) Lindan je ena od 90 aktivnih snovi, ki jih opredeljuje Uredba (ES) št. 933/94.

(4) V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92 je Avstrija kot država članica poročevalka 17. decembra 1998 predložila Komisiji poročilo o svoji oceni informacij, ki so jih ji predložili prijavitelji v skladu z določbami člena 6(1) te uredbe.

(5) Komisija se je po prejemu poročila države članice poročevalke posvetovala s strokovnjaki držav članic in glavnim prijaviteljem (CIEL), kakor je določeno v členu 7(3) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(6) Poročilo o oceni, ki ga je pripravila Avstrija, so pregledale države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin. Pregled je bil končan 13. julija 2000 v obliki poročila Komisije o pregledu za lindan, v skladu z določbami člena 7(6) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(7) Ocene na podlagi predloženih informacij niso pokazale, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, pod predlaganimi pogoji uporabe na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti kar zadeva varnost uporabnikov, potencialno izpostavljenih lindanu, ter vpliv in obnašanje snovi v okolju in njen možni vpliv na neciljane organizme.

(8) Vključitev te aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS torej ni mogoča.

(9) Katerikoli prehodni rok za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog, ki ga zagotovijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, ne bi smel biti daljši od 18 mesecev zato, da se obstoječe zaloge ne uporabljajo več kakor v eni nadaljnji rastni sezoni.

(10) Ta odločba ne posega v ukrepe, za katere se v zvezi s to aktivno snovjo Komisija lahko odloči pozneje v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS [7].

(11) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Lindan se kot aktivna snov ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo:

1. da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo lindan, odvzamejo v roku šestih mesecev od datuma sprejetja te odločbe;

2. da se od datuma sprejetja te odločbe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo lindan, ne odobrijo ali obnovijo v skladu z odstopanjem iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

Katerikoli prehodni rok, ki ga zagotovijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajši in ne daljši od 18 mesecev od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 309, 9.12.2000, str. 14.

[3] UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

[4] UL L 259, 13.10.2000, str. 27.

[5] UL L 107, 28.4.1994, str. 8.

[6] UL L 255, 22.9.1995, str. 1.

[7] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

--------------------------------------------------