32000D0801Úradný vestník L 324 , 21/12/2000 S. 0042 - 0043


Rozhodnutie Komisie

z 20. decembra 2000

o nezaradení účinnej látky lindan do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené v dokumente číslo C(2000) 4014)

(Text s platnosťou pre EHP)

(2000/801/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Rady 2000/80/ES [2], najmä na štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Komisie 91/414/EHS týkajúcej sa umiestňovania prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 2266/2000 [4], najmä na článok 7 ods. 3a písm. b),

keďže:

(1) Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovuje, že Komisia má uskutočňovať pracovný program na skúmanie účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sú už na trhu k 15. júlu 1993. Podrobné pravidlá uskutočňovania tohto programu boli ustanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994 stanovujúce účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujúce spravodajský členský štát na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určilo účinné látky, ktoré by mali byť prehodnotené v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý koná ako spravodajca s ohľadom na prehodnotenie každej látky, a identifikovalo výrobcov každej účinnej látky, ktorí predložili oznámenie v predpísanej lehote v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Lindan je jednou z 90 účinných látok určených nariadením (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 Rakúsko, určené za spravodajský členský štát, predložilo 17. decembra 1998 Komisii správu svojho hodnotenia informácií predložených oznamovateľmi v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(5) Po prijatí správy spravodajského členského štátu Komisia podnikla konzultácie s expertmi členských štátov, ako aj s hlavným oznamovateľom (CIEL), ako je ustanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Hodnotiaca správa pripravená Rakúskom bola prehodnotená členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto prehodnotenie bolo ukončené 13. júla 2000 v podobe prehodnocujúcej správy Komisie o účinnej látke lindan v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(7) Hodnotenia vypracované na základe predložených informácií nepreukázali, že sa dá očakávať, že podľa navrhovaných podmienok použitia prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lindan vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä s ohľadom na bezpečnosť operátorov potenciálne vystavených styku s účinnou látkou lindan a vzhľadom na určenie a správanie látky v životnom prostredí a jej možných vplyvov na necielené organizmy.

(8) Preto nie je možné zaradiť túto účinnú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(9) Akýkoľvek odklad na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a využitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lindan, povolený členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, by mal byť obmedzený na obdobie najviac 18 mesiacov s cieľom umožniť využitie existujúcich zásob najviac v jednej ďalšej vegetačnej sezóne.

(10) Toto rozhodnutie nemá dosah na akýkoľvek postup, ktorý môže podniknúť Komisia v neskoršej etape vo vzťahu k tejto účinnej látke v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7].

(11) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Lindan sa nezaraďuje medzi účinné látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lindan sa zrušili v lehote šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia;

2. od dátumu prijatia tohto rozhodnutia sa neudelia ani neobnovia žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lindan na základe výnimky ustanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akýkoľvek odklad udelený členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS sa udelí na čo možno najkratší čas a najdlhšie na 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2000

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 309, 9.12.2000, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------