32000D0777Úradný vestník L 309 , 09/12/2000 S. 0024 - 0028


Rozhodnutie Rady

z 1. decembra 2000

o uplatňovaní schengenského acquis v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku, ako aj na Islande a v Nórsku

(2000/777/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na protokol k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ktoré začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na dohodu uzatvorenú medzi Radou Európskej únie, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, týkajúcej sa ich účasti na implementácii, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis [1] (ďalej len "dohoda z 18. mája 1999"), ktorá bola podpísaná 18. mája 1999 a nadobudla účinnosť 26. júna 2000, najmä na jej článok 15 ods. 4,

keďže:

(1) bod 1 záverečného aktu k dohovoru vykonávajúcemu Schengenskú dohodu podpísaného 19. júna 1990 a príslušných záverečných aktov k dohodám o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k tomuto dohovoru, ktoré boli podpísané 19. decembra 1996, obsahuje spoločné vyhlásenie o nadobudnutí účinnosti príslušných právnych dokumentov;

(2) mal by sa stanoviť dátum, od ktorého sa schengenské acquis bude uplatňovať na Dánsko, Fínsko a Švédsko, ako aj na Island a Nórsko (ďalej len "severské štáty");

(3) aby bol zlučiteľný s Nordickou pasovou úniou, tento dátum sa bude musieť uplatniť na všetky severské štáty;

(4) príprava tohto rozhodnutia zahrňovala nasledovné etapy. Najskôr bol do severských štátov odoslaný podrobný dotazník, ktorého odpovede boli zaznamenané. Následne boli vykonané verifikačné a hodnotiace návštevy vo všetkých severských štátoch v súlade s postupmi uplatniteľnými v rámci Rady, v oblastiach policajnej spolupráce a ochrany údajov. 29. mája 2000 Rada dospela k záveru, že podmienky v týchto oblastiach boli splnené. Pokiaľ ide o uplatňovanie schengenského acquis týkajúceho sa víz a konzulárnej spolupráce, tieto návštevy preukázali, že požiadavky týkajúce sa právnych predpisov, personálneho vybavenia, školenia, infraštruktúry a materiálnych zdrojov boli splnené, s výnimkou niektorých bodov, k riešeniu ktorých sa severské štáty zaviažu;

(5) pokiaľ ale ide o Schengenský informačný systém (SIS), rozšírenie ktorého v rámci projektu SIS 1 + bude doplnené skúšobnými úlohami demonštrujúcimi jeho schopnosť prevádzky v 18 krajinách, majú byť pred zrušením kontrol na budúcich vnútorných hraniciach vykonané návštevy s cieľom zhodnotenia jeho fungovania;

(6) v oblasti kontroly a sledovania vonkajších hraníc sa vykonali hodnotiace návštevy. Vykázali pozitívnu bilanciu dosiahnutého pokroku. Určité nedostatky ale pretrvávajú, preto je nevyhnutné uskutočniť ďalšie hodnotiace návštevy;

(7) severské štáty zaslali Rade zoznam svojich príslušných orgánov uvedených v článkoch 101 ods. 4 a 108 ods. 1 dohovoru vykonávajúceho Schengenskú dohodu, podpísaného 19. júna 1990. Severské štáty splnili záväzky vyplývajúce z článku 114 uvedeného vykonávacieho dohovoru;

(8) národná sekcia Schengenského informačného systému (N-SIS) severských štátov by mala byť plne funkčná, aby sa mohlo overiť správne fungovanie SIS v severských štátoch (t. z. koneční užívatelia by mali byť schopní pristupovať k reálnym údajom vo všetkých 15 krajinách) od 1. januára 2001 pred zrušením kontrol na vnútorných hraniciach;

(9) Rada by mala zabezpečiť, ako je to uvedené v článku 7 dohody z 18. mája 1999, aby bol v patričnom čase zriadený systém kritérií a mechanizmov na stanovenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v každom členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku;

(10) schengenské acquis ako celok by sa malo uplatňovať na tieto štáty od 25. marca 2001, pokiaľ Rada nezistí na základe záveru hodnotiacich návštev, ktoré majú byť vykonané po 1. januári 2001, že SIS správne nefunguje v jednom alebo vo viacerých severských štátoch, alebo že prístavy a letiská v týchto krajinách nespĺňajú všetky potrebné požiadavky;

(11) postup uvedený v článku 15 ods. 4 dohody z 18. mája 1999 bol dodržaný,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Od 25. marca 2001 a s výhradou článku 3 ods. 2:

a) všetky ustanovenia schengenského acquis uvedené v prílohách A, B, C a D rozhodnutia Rady 1999/436/ES z 20. mája 1999, ktoré ustanovuje právny základ pre jednotlivé ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii [2] ako aj každý akt prijatý Radou ustanovujúci právny dokument, ktorý nadobudol účinnosť a predstavuje ďalší rozvoj jedného alebo viacerých z týchto ustanovení, sa uplatnia na Dánsko, Fínsko a Švédsko v rámci ich vzájomných vzťahov a voči Belgicku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansko, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku a Portugalsku.

b) všetky ustanovenia uvedené v prílohách A a B k Dohode z 18. mája 1999 uzatvorenej medzi Radou Európskej únie, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom týkajúce sa ich účasti na vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis, ako aj každý akt prijatý Radou ustanovujúci právny dokument, ktorý nadobudol platnosť a predstavuje ďalší rozvoj jedného alebo viacerých z týchto ustanovení, sa uplatnia na Island a Nórsko v rámci ich vzájomných vzťahov a voči Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Fínsku a Švédsku.

Článok 2

1. Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa SIS sa budú uplatňovať od 1. januára 2001 v súlade s postupom uvedeným v článku 1. Za týmto účelom zavedú severské štáty do SIS reálne údaje, s výhradou ustanovení odseku 3 budú ich severské štáty môcť využívať podobne, ako členské štáty, vo vzťahu ku ktorým sa už schengenské acquis vykonávalo. Takéto uplatnenie nebude brániť spolupráci s Nordickou pasovou úniou.

2. Ustanovenia uvedené v prvom odseku budú vymedzené v prílohe.

3. Do dátumu uvedeného v prvom odseku severské štáty:

a) nebudú povinné odmietnuť vstup na ich územie, ani vypovedať štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú na zozname SIS, po ktorých iný členský štát vyhlásil pátranie s cieľom odmietnuť vstup a ktorí pochádzajú priamo z členského štátu, vo vzťahu ku ktorému sa už schengenské acquis uplatňuje;

b) môžu na svoje územie prijať štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú na zozname SIS, po ktorých iný členský štát vyhlásil pátranie s cieľom odmietnuť vstup, ak sa severský štát rozhodol takýmto štátnym príslušníkom udeliť víza alebo iné povolenie na pobyt;

c) sa zdržia zápisu údajov, na ktoré sa vzťahuje článok 96 dohovoru vykonávajúceho Schengenskú dohodu.

Článok 3

1. V priebehu januára a februára 2001 budú uskutočnené hodnotiace návštevy vo všetkých severských štátoch v súlade s postupmi platnými na tento účel v rámci Rady, s cieľom overiť, či SIS funguje, a či sa tam správne uplatňuje.

V priebehu toho istého obdobia budú vykonané ďalšie hodnotiace návštevy v dánskych a nórskych prístavoch a na letiskách všetkých severských štátov, aby sa zistilo, či tieto prístavy a letiská spĺňajú potrebné požiadavky.

Správy o týchto návštevách budú Rade predložené do 1. marca 2001.

2. Na základe týchto správ môže Rada konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov zastupujúcich vlády členských štátov uvedených v článku 1 protokolu, ktoré začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie a najmenej 10 hlasmi týchto členov rozhodnúť o odklade dátumu uvedeného v článku 1. V takom prípade bude Radou stanovený nový dátum jednomyseľným konaním jej členov zastupujúcich vlády členských štátov uvedených v článku 1 uvedeného protokolu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 1. decembra 2000

Za Radu

predseda

C. Paul

[1] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

[2] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Ustanovenia uvedené v článku 2 sú nasledovné:

- články 62, 64, 65 a 92 až 119 dohovoru z roku 1990 vykonávajúceho Schengenskú dohodu z roku 1985 doplnené dohodami o pristúpení Talianska, Španielska, Portugalska, Grécka, Rakúska, Dánska, Fínska a Švédska,

- rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa nákladov na zriadenie a prevádzkovanie Schengenského informačného systému (CSIS) (SCH/Com-ex(93) 16),

- rozhodnutie výkonného výboru z 25. apríla 1997 o udelení kontraktu na predbežnú štúdiu SIS II (SCH/Com-ex(97) 2 rev. 2),

- rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o príspevkoch z Nórska a Islandu na náklady na zriadenie a prevádzkovanie CSIS (SCH/Com-ex(97) 18),

- rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o rozvoji SIS (SCH/Com-ex(97) 24),

- rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997 pozmeňujúce rozpočtové pravidlá o CSIS (SCH/Com-ex(97) 35),

- rozhodnutie výkonného výboru z 21. apríla 1998 o CSIS s 15/18 pripojeniami (SCH/Com-ex(98) 11),

- rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1998 o rozpočte na rok 1999 pre helpdesk (SCH/Com-ex(99) 3),

- rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1998 o výdavkoch na zriadenie CSIS (SCH/Com-ex(99) 4),

- rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1998 o prijatí príručky SIRENE (SCH/Com-ex(99) 5),

- vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996 definujúca pojem cudzinca (SCH/Com-ex(96) decl. 5),

- vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1996 o štruktúre SIS (SCH/Com-ex(99) decl. 2 rev),

ako aj:

- rozhodnutie výkonného výboru z 23. júna 1998 týkajúce sa dôverného charakteru niektorých dokumentov (SCH/Com-ex(98) 17), pokiaľ sa takéto dokumenty týkajú uvedených ustanovení,

- rozhodnutie výkonného výboru z 23. júna 1998 o všeobecnej záchytnej klauzule, ktorá má zahrňovať celé technické schengenské acquis (SCH/Com-ex(98) 29 rev),

- vyhlásenie výkonného výboru z 9. februára 1998 o únose neplnoletých osôb (SCH/Com-ex(97) decl. 13 rev 2),

- rozhodnutie Rady 1999/323/ES z 3. mája 1999 o stanovení finančného nariadenia upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej pre zmluvy, ktoré uzatvára generálny tajomník rady ako zástupca niektorých členských štátov a ktoré sa týkajú zriadenia a fungovania "Helpdesk Servera" riadiacej jednotky a Fázy II siete Sirene;

- rozhodnutie Rady 2000/265/ES z 27. marca 2000 o stanovení finančného nariadenia upravujúceho rozpočtové hľadiská správy vykonávanej pre zmluvy, ktoré uzatvára zástupca generálneho tajomníka rady ako zástupca niektorých členských štátov a ktoré sa týkajú zriadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie "Sisnet", zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2000/664/ES z 23. októbra 2000.

--------------------------------------------------