32000D0751Uradni list L 303 , 02/12/2000 str. 0029 - 0029


Sklep Sveta

z dne 30. novembra 2000

o umiku zaupnosti za nekatere dele Skupnega priročnika, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985

(2000/751/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) S svojima Sklepoma z 14. decembra 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 rev) in 23. junija 1998 (SCH/Com-ex (98) 17) je Izvršni odbor, ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z 14. junija 1985, ki ga je nadomestil Svet na podlagi člena 2 Schengenskega protokola, uvrstil pod "zaupno" vse določbe Skupnega priročnika, katerega zadnjo različico je sprejel omenjeni Izvršni odbor s Sklepom z dne 28. aprila 1999 (SCH/Com-ex (99) 13).

(2) Skupni priročnik in sklepi Izvršnega odbora o priročnikovi klasifikaciji sestavljajo del schengenskega pravnega reda, kakor ga je opredelil Svet v svojem Sklepu 1999/435/ES [1].

(3) Nekatere dele Skupnega priročnika je treba deklasificirati, vključno z določbami, ki ustrezajo neklasificiranim določbam Skupnih konzuralnih navodil –

SKLENIL:

Člen 1

Del I in Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 14a Skupnega priročnika se deklasificirajo.

Člen 2

Deklasificirani deli Skupnega priročnika se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati z dnem objave.

V Bruslju, 30. novembra 2000

Za Svet

Predsednik

M. Lebranchu

[1] UL L 176, 10.7.1999, str. 1.

--------------------------------------------------