32000D0742Uradni list L 299 , 28/11/2000 str. 0014 - 0014


Sklep sveta

z dne 16. novembra 2000

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

(2000/742/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 170 v povezavi s členom 300(2), prvi stavek prvega pododstavka, in členom 300(3), prvi pododstavek,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska skupnost in Ruska federacija uresničujeta posebne raziskovalne programe na področjih skupnega interesa.

(2) Ruska federacija na eni strani ter Evropska skupnost in njene države članice na drugi strani so podpisale Sporazum o partnerstvu in sodelovanju [3], v katerem člen 62 predvideva pogajanja o "posebnih ureditvah" na področju znanosti in tehnologije.

(3) Svet je s svojim Sklepom z dne 10. novembra 1997 pooblastil Komisijo, da se dogovori o sporazumu o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije za uresničevanje petega okvirnega programa, uvedenega s Sklepom št. 182/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta [4].

(4) Treba je odobriti Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti pošlje uradno obvestilo, predvideno v členu 12 Sporazuma [5].

V Bruslju, 16. novembra 2000

Za Svet

Predsednik

R. Schwartzenberg

[1] UL C 370 E, 26.10.1999, str. 22.

[2] Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.

[3] UL L 327, 28.11.1997, str. 3.

[4] UL L 26, 1.2.1999, str. 1.

[5] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu.

--------------------------------------------------