32000D0725Úradný vestník L 292 , 21/11/2000 S. 0030 - 0031


Rozhodnutie Komisie

z 20. novembra 2000

o nezaradení účinnej látky teknazen do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené v dokumente číslo C(2000) 3354)

(Text s platnosťou pre EHP)

(2000/725/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/10/ES [2],

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Komisie 91/414/EHS o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 1972/1999 [4], najmä článok 7 ods. 3a písm. b),

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94, [5] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6] ustanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, určené spravodajským členským štátom na implementáciu nariadenia (EHS) č. 3600/92 a identifikovalo oznamovateľov každej účinnej látky.

(2) Teknazen je jednou z 90 účinných látok zaradených do prvej fázy pracovného programu ustanoveného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

(3) V súlade s článkom 7 ods.1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92, Spojené kráľovstvo, určené za spravodajský členský štát, predložilo 15. mája 1996 Komisii hodnotiacu správu týkajúcu sa informácií predložených jediným oznamovateľom v súlade s ustanoveniami článku 6 ods.1 tohto nariadenia.

(4) Po prijatí správy spravodajského členského štátu, Komisia podnikla konzultácie s expertmi členských štátov, ako aj s jediným zostávajúcim oznamovateľom (Hickson and Welch), ako je ustanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(5) Predložená správa bola prehodnotená členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto prehodnotenie bolo ukončené 12. apríla 2000 v podobe hodnotiacej správy Komisie o účinnej látke teknazen v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Z vypracovaného hodnotenia je zrejmé, že predložené informácie nie sú dostatočné na preukázanie, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce príslušnú účinnú látku spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 5 ods. 1 písm. a) a b) a 5 ods. 2 písm. b) smernice 91/414/EHS.

(7) Jediný oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si naďalej neželá zúčastňovať sa na programe prác vo vzťahu k tejto účinnej látke. Preto ďalšie požadované informácie na úplné splnenie požiadaviek smernice 91/414/EHS nebudú predložené.

(8) Preto nie je možné zaradiť túto účinnú látku do prílohy č. I k smernici 91/414/EHS.

(9) Musí sa ustanoviť odklad na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a využitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS.

(10) Toto rozhodnutie nemá dopad na akýkoľvek postup, ktorý môže podniknúť Komisia v neskoršej etape vo vzťahu k tejto účinnej látke v rámci smernice rady 79/117/EHS [7].

(11) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Teknazen sa nezaraďuje medzi účinné látky do prílohy č. I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky teknazen sa zrušili v lehote šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia;

2. od dátumu prijatia tohto rozhodnutia sa neudelia ani neobnovia žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky teknazen na základe výnimky ustanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Členské štáty povolia odklad na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a využitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, ktorý bude na čo možno najkratšiu dobu a najdlhšie na 20 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2000

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 57, 2.3.2000, s. 28.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 244, 16.9.1999, s. 41.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------