32000D0678Uradni list L 281 , 07/11/2000 str. 0016 - 0017


Odločba Komisije

z dne 23. oktobra 2000

o določitvi podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta 64/432/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 3075)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/678/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive sveta 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti [1], spremenjene in osvežene z Direktivo 97/12/ES [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/20/ES Evropskega parlamenta ter Sveta [3], in zlasti člena 14(3)(c)(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za zagotovitev opravilnosti podatkovne zbirke o prašičih je treba določiti podatke, ki naj jih ta podatkovna zbirka vsebuje.

(2) Za začetek je smotrno določiti podatke glede informacij o registraciji gospodarstev s prašiči.

(3) Pomembno je, da vse podatkovne zbirke držav članic vsebujejo nekatere obvezne podatke ter da je koristno določiti seznam dodatnih izbirnih podatkov.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Register o gospodarstvih mora vsebovati najmanj naslednje podatke za vsako gospodarstvo s prašiči:

(a) kodo države ter identifikacijsko številko, ki ne sme biti daljša od 12-mestnega števila (brez kode države);

(b) naslov gospodarstva;

(c) ime in naslov odgovorne osebe za živali;

(d) geografske koordinate ali druge ustrezne geografske podatke o gospodarstvu;

(e) polje za vnos sanitarnih podatkov, ki jih vnese pristojen organ, npr. omejitve gibanja, status, ali ostale potrebne podatke v okviru programov Skupnosti ali nacionalnih programov.

2. Poleg podatkov, predvidenih v odstavku 1, lahko register gospodarstev vsebuje naslednje podatke o gospodarstvih s prašiči:

(a) tip proizvodnje;

(b) zmogljivost;

(c) ime in naslov lastnika kmetije,

(d) ime in naslov odgovorne osebe za izvajanje sanitarnih ukrepov;

(e) ostale podatke, ki jih kot potrebne predpiše pristojni organ.

Države članice obvestijo Komisijo o podatkih, navedenih v odstavku 2, ki so vključeni v register gospodarstev v njihovih nacionalnih zbirkah podatkov o prašičih.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. oktobra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[2] UL L 109, 25.4.1997, str. 1.

[3] UL L 163, 4.7.2000, str. 35.

--------------------------------------------------