32000D0637Uradni list L 269 , 21/10/2000 str. 0050 - 0051


Odločba Komisije

z dne 22. septembra 2000

o uporabi člena 3(3)(e) Direktive 1999/5/ES za radijske naprave, zajete v regionalnem sporazumu o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2718)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/637/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/ES z dne 9. marca 1999 o radijskih napravah in telekomunikacijski terminalski opremi ter o medsebojnem priznavanju njihove skladnosti [1] in zlasti člena 3(3)(e) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Številne države članice nameravajo izvajati skupna varnostna načela ter pravila za osebe in blago na celinskih plovnih poteh.

(2) Uskladitev radiotelefonskih storitev prispeva k varnejši plovbi po celinskih plovnih poteh, zlasti v slabih vremenskih razmerah.

(3) Številne države članice, v katerih je vzpostavljena plovba po celinskih plovnih poteh in ki so se udeležile regionalne konference v Baslu, potekajoče v skladu s členom S6 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU, nameravajo odobriti in uveljaviti sporazum o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh (v nadaljnjem besedilu "sporazum").

(4) Sporazum ureja samo naprave, namenjene za vgradnjo v plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh v državah članicah, v katerih je sporazum treba uveljaviti, in delujoče v frekvenčnih območjih, ki so določena s sporazumom.

(5) Vse naprave, ki delujejo v teh frekvenčnih območjih, naj bodo v skladu s cilji tega sporazuma in razpolagajo z avtomatskim sistemom za identifikacijo radijskih oddajnikov (ATIS), kakor je opredeljeno v Prilogi B k ETS 600698, pri kategorijah storitev "ladja-ladja", "ladja-pristaniške uprave" in "komunikacija na ladji" pa naj njihova zmogljivost delovanja ne presega največje prenosne zmogljivosti.

(6) Ukrepi, določeni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ugotavljanje skladnosti telekomunikacij in tržni nadzor -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba velja za radijske naprave, ki se uporabljajo na plovnih poteh, zajetih v sporazumu o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh, sklenjenem 6. aprila 2000 v Baslu, v državah članicah, v katerih je sporazum treba uveljaviti.

Člen 2

1. Radijske naprave, ki delujejo v frekvenčnih pasovih, določenih v sporazumu o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh, razpolagajo z avtomatskim sistemom za identifikacijo radijskih oddajnikov (ATIS).

2. Prenosna zmogljivost opreme za radijsko komunikacijo pri storitvenih kategorijah "ladja-ladja", "ladja-pristaniške uprave" in "komunikacija na ladji", določena v sporazumu o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh, je omejena na 1 vat.

Člen 3

Določbe člena 2 te odločbe veljajo od datuma njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. septembra 2000

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

--------------------------------------------------