32000D0626Uradni list L 263 , 18/10/2000 str. 0032 - 0033


Odločba Komisije

z dne 13. oktobra 2000

o nevključitvi klozolinata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 3007)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/626/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/73/ES [2],

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1199/97 [4], in zlasti člena 7(3a)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 933/94 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 [6], je opredelila aktivne snovi fitofarmacevtskih proizvodov, določila države članice poročevalke za izvedbo Uredbe (EGS) št. 3600/92 in identificirala prijavitelje za vsako aktivno snov.

(2) Klozolinat je ena od 90 aktivnih snovi, ki jih zajema prva faza programa dela iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

(3) V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92 je Grčija kot država članica poročevalka 3. novembra 1997 predložila Komisiji poročilo o svoji oceni informacij, ki jih ji je predložil edini prijavitelj v skladu z določbami člena 6(1) te uredbe.

(4) Predloženo poročilo so pregledale države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin. Pregled je bil končan 30. novembra 1999 v obliki poročila Komisije o pregledu za klozolinat, v skladu z določbami člena 7(6) Uredbe (ES) št. 3600/92.

(5) Iz opravljenih ocen je razvidno, da predložene informacije niso zadostno pokazale, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter 5(2)(b) Direktive 91/414/EGS.

(6) Edini prijavitelj je obvestil Komisijo in državo članico poročevalko, da ne želi več sodelovati v programu dela za to aktivno snov. Nadaljnje informacije, potrebne za izpolnjevanje v celoti zahtev Direktive 91/414/EGS, torej ne bodo predložene.

(7) Vključitev te aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS torej ni mogoča.

(8) Treba je zagotoviti prehodno obdobje, da se omogoči odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporaba obstoječih zalog v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS.

(9) Ta odločba ne posega v ukrepe, za katere se v zvezi s to aktivno snovjo Komisija lahko odloči pozneje v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS [7].

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Klozolinat se kot aktivna snov ne vključi v Prilogo I Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo:

1. da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klozolinat, odvzamejo v roku šestih mesecev od datuma sprejetja te odločbe;

2. da se od datuma sprejetja te odločbe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klozolinat, ne odobrijo ali obnovijo v skladu z odstopanjem iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

Države članice zagotovijo prehodno obdobje, da se omogoči odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporaba obstoječih zalog v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, ki naj bo čim krajše in ne daljše od 18 mesecev od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. oktobra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 353, 24.12.1997, str. 26.

[3] UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

[4] UL L 170, 28.6.1997, str. 19.

[5] UL L 107, 28.4.1994, str. 8.

[6] UL L 255, 22.9.1995, str. 1.

[7] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

--------------------------------------------------