32000D0604Úradný vestník L 257 , 11/10/2000 S. 0028 - 0031


Rozhodnutie Rady

z 29. septembra 2000

o zložení a stanovách výboru pre hospodársku politiku

(2000/604/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 209,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže:

(1) Výbor pre hospodársku politiku (ďalej len "výbor") bol zriadený rozhodnutím Rady 74/122/ES [1];

(2) výbor vykonával všetky funkcie, ktoré boli dovtedy pridelené výboru pre krátkodobú hospodársku politiku zriadenému rozhodnutím Rady z 9. marca 1960 o koordinácii konjukturálnych politík členských štátov [2], Výbor pre rozpočtovú politiku zriadený rozhodnutím Rady z 8. marca 1964 o spolupráci príslušných ústredných orgánov štátnej správy členských štátov v oblasti rozpočtovej politiky [3] a Výbor pre strednodobú hospodársku politiku zriadený rozhodnutím Rady z 15. apríla 1964 o zriadení Výboru pre strednodobú hospodársku politiku [4];

(3) tento výbor je zriadený na základe článku 272 zmluvy;

(4) stanovy výboru by mali odrážať nové inštitucionálne prostredie vytvorené vstupom do tretej etapy hospodárskej a menovej únie; zdá sa vhodné zachovať základnú štruktúru výboru, pričom sa vykonajú potrebné úpravy na zlepšenie jeho fungovania a presnejšie definovanie jeho úloh;

(5) úlohou zverenou tomuto výboru nie je dotknuté právo Komisie na vydávanie odporúčaní alebo zaujatie stanovísk k záležitostiam, ktoré rieši zmluva;

(6) zavedenie eura posilňuje potrebu úzkej koordinácie hospodárskych politík a trvalej konvergencie hospodárskej výkonnosti členských štátov; podľa rezolúcie Európskej rady z 13. decembra 1998 o koordinácii hospodárskej politiky v 3. etape hospodárskej a menovej únie [5] zvýšená koordinácia hospodárskej politiky by mala zahŕňať podrobnejšie sledovanie makroekonomického vývoja v členských štátoch a štrukturálnych politík členských štátov v oblasti trhu práce, tovarov a služieb, ako aj trendov nákladov a cien, najmä pokiaľ majú vplyv na zmeny dosiahnutia trvalého neinflačného rastu a vytvárania pracovných príležitostí;

(7) všeobecné usmernenia hospodárskej politiky a postupy mnohostranného sledovania, ako je stanovené v článku 99 zmluvy, sú podstatou koordinácie hospodárskej politiky; bez toho, aby boli dotknuté úlohy hospodárskeho a finančného výboru, výbor by mal poskytovať pomoc pri zostavovaní všeobecných usmernení a mal by prispievať k postupu mnohostranného sledovania oblastí uvedených v tomto rozhodnutí;

(8) Európska Rada na svojom zasadnutí v Cardiffe 16. júna 1998 uvítala rozhodnutie Rady Ecofin-u a ministrov zasadajúcich na tejto Rade 1. mája 1998 [6] stanoviť prehľadný postup na sledovanie pokroku hospodárskej reformy plne rešpektujúci zásadu subsidiarity;

(9) rezolúcia Európskej rady z 3. a 4. júna 1999 zaviedla proces makroekonomického dialógu na úrovni spoločenstva. Tento makroekonomický dialóg je zameraný na zlepšenie vzájomného pôsobenia medzi vývojom miezd a makroekonomickými politikami. Európska Rada dospela k záveru, že by sa mal uskutočňovať makroekonomický dialóg na odbornej úrovni v pracovnej skupine zriadenej v rámci výboru a v spolupráci s výborom pre zamestnanosť a trh práce, za účasti zástupcov obidvoch výborov (vrátane Európskej centrálnej banky) Komisie a makroekonomickej skupiny pre sociálny dialóg. Výbor by mal organizovať najmä účasť zástupcov vlád na dialógu na tejto úrovni;

(10) rezolúcia Európskej rady zo 16. júna 1997 o raste a zamestnanosti [7] vyzývala ku zvýšenej koordinácii hospodárskych politík na doplnenie postupu, ako je navrhovaný v novom článku o zamestnanosti v zmluve a požadovala, aby výbor pre zamestnanosť úzko spolupracoval s výborom;

(11) zmluva stanovuje zriadenie hospodárskeho a finančného výboru. Úlohy hospodárskeho a finančného výboru sú stanovené v článku 114 ods. 2 zmluvy. Stanovy hospodárskeho a sociálneho výboru boli prijaté rozhodnutím Rady z 31. decembra 1998 [8]. Výbor by mal pracovať v úzkej spolupráci s hospodárskym a finančným výborom, keď pomáha Rade;

(12) zmluva vyžaduje zriadenie výboru pre zamestnanosť. Požaduje sa tiež úzka spolupráca s týmto výborom;

(13) opisom úloh výboru nemajú byť dotknuté akékoľvek prípadné budúce sekundárne právne predpisy o postupe mnohostranného sledovania, ako je ustanovené v článku 99 ods. 5 zmluvy;

(14) členské štáty, Komisia a Európska centrálna banka by mali byť primerané zastúpené vo výbore. Každý z nich by mal menovať štyroch členov;

(15) členovia výboru by mali byť osobne menovaní do svojej funkcie a pri vykonávaní svojich povinností by sa mali riadiť všeobecnými záujmami spoločenstva;

(16) predseda výboru by mal byť zvolený na obdobie dvoch rokov. Spravidla toto funkčné obdobie by nemalo byť obnoviteľné. Malo by byť možné predĺženie tohto funkčného obdobia, ak nie je žiaden uchádzač o predsedníctvo;

(17) členstvom úradníkov z Európskej centrálnej banky vo výbore nie je dotknutý článok 108 Zmluvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa prijímajú stanovy výboru pre hospodársku politiku uvedeného v článku 272 zmluvy ("výbor")

Text stanov je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 74/122/EHS.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení.

V Bruseli, 29. septembra 2000

Za Radu

predseda

L. Fabius

[1] Ú. v. ES L 63, 5.3.1974, s. 21.

[2] Ú. v. ES 31, 9.5.1960, s. 764/60.

[3] Ú. v. ES 77, 21.5.1964, s. 1205/64.

[4] Ú. v. ES 64, 22.4.1964, s. 1031/64.

[5] Ú. v. ES C 35, 2.2.1998, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 28.

[7] Ú. v. ES C 236, 8.2.1998, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 5, 9.1.1999, s. 71.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Stanovy výboru pre hospodársku politiku

ČASŤ I

ÚLOHY VÝBORU

Článok 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 114 a 207 zmluvy, výbor pre hospodársku politiku (ďalej len "výbor") sa podieľa na príprave Rady koordináciou hospodárskych politík členských štátov a spoločenstva a poskytuje radu Komisii a Rade.

2. Výbor prispieva k príprave práce Rady poskytovaním hospodárskych analýz, stanovísk k metodológiám a formulácií návrhov odporúčaní, najmä pokiaľ ide o štrukturálne politiky na zlepšenie potenciálu rastu a zamestnanosti v spoločenstve. V tejto súvislosti sa zameriava najmä na:

- fungovanie trhu s tovarom, kapitálom, službami a trhu práce, vrátane vývoja miezd, produktivity, zamestnanosti a hospodárskej súťaže,

- úlohu a výkonnosť verejného sektora a dlhodobú udržateľnosť verejných financií,

- dôsledky pre celé hospodárstvo osobitných politík, ako sú tie, ktoré sa týkajú životného prostredia, výskumu a vývoja a sociálnej súdržnosti.

3. V oblastiach, ktoré sú uvedené vyššie, výbor bez toho, aby boli dotknuté články 114 a 207 zmluvy, poskytuje pomoc pri práci Rady, najmä pri formulácii všeobecných pokynov pre hospodársku politiku a podieľa sa na postupe mnohostranného sledovania podľa článku 99 ods. 3 zmluvy. V tejto súvislosti výbor pravidelne vypracúva posudky krajín najmä pokiaľ ide o štrukturálne reformy v členských štátoch.

4. Bez toho, aby boli dotknuté články 130 a 207 zmluvy, výbor sa podieľa na práci Rady na základe článku o zamestnanosti zmluvy.

5. Výbor poskytuje podporu Hospodárskemu a finančnému výboru, najmä pri sledovaní krátkodobého a strednodobého makroekonomického vývoja v členských štátoch a spoločenstve poskytovaním analýzy a stanovísk hlavne k metodologickým otázkam týkajúcim sa vzájomného pôsobenia medzi štrukturálnymi a makroekonomickými politikami a k vývoju miezd v členských štátoch a spoločenstve.

6. Výbor zabezpečí rámec na uskutočnenie makroekonomického dialógu na odbornej úrovni, ktorý zahŕňa zástupcov výboru (vrátane Európskej centrálnej banky) a hospodárskeho a finančného výboru, výboru pre zamestnanosť, Komisie a sociálnych partnerov.

7. Výbor konzultuje s Komisiou o maximálnej miere zvýšenia nepovinných výdavkov z celkového rozpočtu Európskej únie, ako je ustanovené v článku 272 zmluvy.

Článok 2

Výbor vyjadrí svoje stanoviská na žiadosť Rady, Komisie alebo hospodárskeho a finančného výboru.

Článok 3

Pri plnení svojich úloh výbor pracuje v úzkej spolupráci s hospodárskym a finančným výborom pri podávaní správ Rade. V rámci zúčastňovania sa na príprave všeobecných pokynov pre hospodársku politiku výbor podáva správu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Svoju prácu koordinuje s výborom pre zamestnanosť a inými výbormi a pracovnými skupinami pripravujúcimi prácu Rady v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti týchto výborov a pracovných skupín.

ČASŤ II

ZLOŽENIE

Článok 4

1. Členské štáty, Komisia a Európska centrálna banka menujú každý štyroch členov.

2. Členovia Výboru sú vybraní spomedzi najvyšších úradníkov, ktorí majú vysokú kvalifikáciu v oblasti tvorby hospodárskej a štrukturálnej politiky.

Článok 5

Členovia Výboru pri výkone svojich povinností sledujú všeobecné záujmy spoločenstva.

ČASŤ III

PREDSEDA A SEKRETARIÁT

Článok 6

1. Výbor zvolí spomedzi svojich členov, väčšinou hlasov svojich členov, predsedu a maximálne troch podpredsedov na obdobie dvoch rokov. Spravidla toto dvojročné funkčné obdobie nie je obnoviteľné.

2. Predseda prenesie svoje hlasovacie právo na iného člena svojej delegácie.

Článok 7

V prípade, ak si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, je nahradený jedným z podpredsedov výboru.

Článok 8

1. Výboru pomáha sekretariát pod vedením tajomníka. Tajomníka a zamestnancov potrebných pre sekretariát poskytne Komisia. Tajomník je menovaný Komisiou po konzultácii s výborom. Tajomník a jeho zamestnanci pri výkone svojich povinností pre výbor konajú podľa pokynov výboru.

2. Výdavky výboru sa zahrnú do návrhu rozpočtu Komisie.

ČASŤ IV

ROKOVANIA

Článok 9

Stanoviská alebo správy sa prijímajú väčšinou hlasov členov, ak sa požaduje hlasovanie. Každý člen výboru má jeden hlas. Avšak, ak sa poskytuje Rada alebo stanovisko, pre ktoré môže následne Rada prijať rozhodnutie, členovia z centrálnych bánk a Komisie sa môžu plne zúčastňovať na diskusii, ale nezúčastňujú sa na hlasovaní. Výbor podáva tiež správu o menšinových alebo odlišných názoroch vyjadrených v priebehu diskusie.

Článok 10

Na zasadnutiach výboru môžu spravidla hovoriť iba členovia. Za výnimočných okolností predseda môžu schváliť alternatívne úpravy.

Článok 11

Výbor môže poveriť preštudovaním konkrétnych otázok podvýbory alebo pracovné skupiny. Predpokladá sa, že predsedníctvo takýchto skupín vykonáva člen výboru, ktorý je menovaný výborom.

Článok 12

Výbor, podvýbory alebo pracovné skupiny si môžu prizvať na pomoc odborníkov.

Článok 13

Výbor zvoláva predseda na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Rady, Komisie alebo minimálne piatich členov.

Článok 14

1. Výbor zastupuje spravidla predseda; predseda môže byť oprávnený výborom najmä na podávanie správ o diskusiách a vyjadrenie ústnych pripomienok k stanoviskám a správam, ktoré boli vypracované výborom.

2. Predseda výboru je zodpovedný za udržiavanie vzťahov výboru s Európskym parlamentom, ktorý je v prípade potreby informovaný o práci výboru.

Článok 15

1. Rokovania výboru sú neverejné, ak sa nerozhodlo inak. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na rokovania podvýborov alebo pracovných skupín.

2. Správy alebo stanoviská pripravené výborom sú verejne prístupné po ich odovzdaní príjemcovi, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody na ich zachovanie v tajnosti.

Článok 16

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

--------------------------------------------------