32000D0597Úradný vestník L 253 , 07/10/2000 S. 0042 - 0046


Rozhodnutie Rady

z 29. septembra 2000

o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

(2000/597/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 269,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä na jej článok 173,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže:

(1) Zasadnutie Európskej rady v Berlíne 24. a 25. marca 1999 prijalo, okrem iného, záver, že systém vlastných zdrojov spoločenstiev by mal byť spravodlivý, transparentný, finančne efektívny, jednoduchý a založený na kritériách, ktoré najlepšie vyjadrujú schopnosť každého členského štátu prispievať.

(2) Systém vlastných zdrojov spoločenstiev musí zabezpečiť primerané zdroje pre systematický rozvoj politík spoločenstiev a musí podliehať potrebe prísnej rozpočtovej disciplíny.

(3) Je vhodné, aby sa pre účely rozpočtu Európskej únie a vlastných zdrojov spoločenstiev používali najkvalitnejšie údaje. Používanie európskeho systému integrovaných ekonomických účtov (ďalej len "ESA 95") v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 [5] zlepší kvalitu zisťovania údajov národných účtov.

(4) Je vhodné používať najnovšie štatistické koncepcie pre účely vlastných zdrojov a podľa toho definovať hrubý národný produkt (HNP), ktorý sa pre tieto účely rovná národnému dôchodku (ND), ako stanovila Komisia pri používaní ESA 95 v súlade s nariadením (ES) č. 2223/96.

(5) Okrem toho, je vhodné, ak by modifikácie ESA 95 viedli k významným zmenám v ND, ako to stanovila Komisia v súlade s nariadením (ES) č. 2223/96, aby Rada rozhodla, či tieto modifikácie platia pre účely vlastných zdrojov.

(6) Podľa rozhodnutia Rady 94/728/ES, Euratom z 31. októbra 1994 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev [6], maximálna úroveň vlastných zdrojov pre rok 1999 bola stanovená na 1,27 % HNP spoločenstiev v trhových cenách a na čiastky za záväzky bola vyhradená celková maximálna hodnota rovnajúca sa 1,335 % HNP spoločenstiev.

(7) Je vhodné prijať tieto maximálne hodnoty vyjadrené ako percentá HNP, aby zostal nezmenený objem finančných zdrojov, ktorý je daný spoločenstvám k dispozícii, a to stanovením vzorca na určenie nových maximálnych hodnôt vo vzťahu k HNP tak, ako je definovaný pre súčasné účely, ktoré by sa mali používať po tom, čo toto rozhodnutie nadobudne účinnosť.

(8) Je vhodné, aby sa táto metóda použila aj v budúcnosti, keď sa bude meniť ESA 95, čo môže mať účinok na úroveň HNP.

(9) Aby aj naďalej pokračoval proces zohľadňovania schopnosti každého štátu prispievať do systému vlastných zdrojov a proces úpravy regresívnych aspektov súčasného systému pre najmenej prosperujúce členské štáty, bol na zasadnutí Európskej rady v Berlíne 24. a 25. marca 1999 sa prijatý záver, že finančné pravidlá únie sa zmenia a doplnia takto:

- maximálna miera požiadavky na zdroje DPH by sa znížila z 1 % na 0,75 % v roku 2002 a 2003 a na 0,50 % od roku 2004,

- základ dane z pridanej hodnoty členského štátu by sa aj naďalej obmedzil na 50 % HNP daného členského štátu.

(10) Európska rada z 24. a 25. marca 1999 prijala záver, že je vhodné prispôsobiť sumu, ktorú si ponechajú členské štáty tak, aby vykryla náklady, ktoré sa vzťahujú na výber v súvislosti s takzvanými tradičnými vlastnými zdrojmi zaplatenými do rozpočtu Európskej únie.

(11) Rozpočtové schodky by mali byť upravené tak, aby neovplyvňovali vlastné zdroje, ktoré sú k dispozícii pre politiky spoločenstva a mali by sa riešiť vo vhodnej miere, pomocou výdavkovej politiky.

(12) Európska Rada z 24. a 25. marca 1999 prijala záver, že spôsob výpočtu korekcií rozpočtových schodkov v prospech Spojeného kráľovstva, ako je definovaný v rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom [7] a potvrdený v rozhodnutí 94/728/ES, Euratom, by nemal zahŕňať neočakávané príjmy vyplývajúce zo zmien vo finančných systémoch a z budúceho rozšírenia. Následne, v čase rozširovania, sa prostredníctvom úpravy znížia "celkové pridelené výdavky" o sumu rovnajúcu sa ročným predvstupovým výdavkom v pristupujúcich krajinách a tak sa zabezpečí, že výdavok, ktorý je nezmenšený, takým aj zostane.

(13) Pre účely zrozumiteľnosti sa zjednodušil popis výpočtu korekcie, ktorá bola poskytnutá Spojenému kráľovstvu vzhľadom na rozpočtové schodky. Toto zjednodušenie nemá žiadny dosah na určenie sumy tejto korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu.

(14) Európska Rada z 24. a 25. marca 1999 prijala záver, že financovanie korekcie rozpočtových schodkov v prospech Spojeného kráľovstva by sa malo modifikovať tak, aby sa Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Švédsku umožnilo v ich finančnom podiele zníženie na 25 % normálneho podielu.

(15) Finančná rezerva, ďalej uvádzaná ako "EAGGF finančná rezerva", rezerva na financovanie Pôžičkového záručného fondu a rezerva pre mimoriadnu pomoc v nečlenských krajinách sú zahrnuté v osobitných ustanoveniach.

(16) Pred 1. januárom 2006 by Komisia mala vykonať všeobecnú previerku fungovania systému vlastných zdrojov, spolu s predložením vhodných návrhov, ak je to potrebné, vo svetle všetkých relevantných faktorov vrátane účinkov rozšírenia na financovanie rozpočtu Európskej únie, možnosti modifikácie štruktúry vlastných zdrojov tým, že sa vytvoria nové, autonómne vlastné zdroje a korekcie rozpočtových schodkov poskytnutých Spojenému kráľovstvu ako aj poskytnutia úľavy vo financovaní rozpočtového schodku Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Švédsku v prospech Spojeného kráľovstva.

(17) Musí sa ustanoviť zabezpečenie prechodu zo systému zavedeného v rozhodnutí 94/728/ES, Euratom na systém vyplývajúci z tohto rozhodnutia.

(18) Európska Rada z 24. a 25. marca 1999 prijala záver, že toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2002,

STANOVILA TIETO USTANOVENIA A ODPORÚČA, ABY ICH ČLENSKÉ ŠTÁTY PRIJALI:

Článok 1

Spoločenstvám sa pridelia vlastné zdroje v súlade s pravidlami stanovenými v týchto článkoch, aby sa zabezpečilo, v súlade s článkom 269 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len "Zmluva o ES") a článkom 173 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva atómovej energie (ďalej len "Zmluva o Euratom") financovanie rozpočtu Európskej únie.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné príjmy, rozpočet Európskej únie sa bude celý financovať z vlastných zdrojov spoločenstiev.

Článok 2

1. Príjem z nižšie uvedeného tvorí vlastné zdroje, ktoré vstupujú do rozpočtu Európskej únie:

a) odvody, odmeny, dodatočné alebo kompenzačné sumy, dodatočné sumy alebo faktory a ostatné poplatky stanovené alebo, ktoré stanovia, inštitúcie spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a taktiež príspevky a ostatné poplatky stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom,

b) poplatky v rámci spoločného colného sadzobníka a ostatné poplatky stanovené, alebo ktoré stanovia inštitúcie spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami a clá z produktov prichádzajúcich na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ,

c) používanie jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na harmonizované vymeriavacie základy DPH určené podľa pravidiel spoločenstva. Vymeriavací základ, ktorý je treba brať do úvahy pre tieto účely nepresiahne 50 % HNP pre každý členský štát, tak ako je definované v odseku 7,

d) aplikácia sadzby – ktorá sa má určiť podľa rozpočtového postupu vo svetle celkovej sumy všetkých ostatných príjmov – na sumu hrubých národných produktov všetkých členských štátov.

2. Príjem odvodený z každého nového poplatku zavedeného v rámci spoločnej politiky, v súlade so Zmluvou o založení ES alebo Zmluvou o Euratom, za predpokladu, že sa dodržal postup uvedený v článku 269 Zmluvy o ES alebo v článku 173 Zmluvy o Euratom, taktiež tvorí vlastné zdroje vstupujúce do rozpočtu Európskej únie.

3. Členské štáty si ponechajú, prostredníctvom nákladov na výber, 25 % zo súm uvádzaných v odseku 1 písm. a) a b), ktoré sa určia po 31. decembri 2000.

4. Jednotná sadzba uvádzaná v odseku 1 písm. c) bude zodpovedať sadzbe vyplývajúcej z rozdielu medzi:

a) maximálnou sadzbou "rate of call" zdrojov DPH, ktorá je stanovená na

0,75 % v roku 2002 a 2003,

0,50 % od roku 2004

a

b) sadzbou ("zmrazenou sadzbou") rovnajúcou sa podielu medzi kompenzačnou sumou uvádzanou v článku 4 a súčtom vymeriavacích základov DPH (stanovených v súlade s odsekom 1 písm. c)) všetkých členských štátov, berúc do úvahy skutočnosť, že Spojené kráľovstvo je oslobodené od financovania svojej korekcie a že podiel Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska na financovaní korekcie Spojeného kráľovstva sa znížil na jednu štvrtinu svojej zvyčajnej hodnoty.

5. Sadzba stanovená podľa odseku 1 písm. d) platí na HNP každého členského štátu.

6. Ak sa na začiatku finančného roka neprijme rozpočet, zostáva v platnosti predchádzajúca jednotná sadzba DPH a sadzba používaná pri hrubých národných produktoch členských štátov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prijaté v súlade s článkom 8 ods. 2 týkajúce sa EAGGF finančnej rezervy, rezervy na financovanie Pôžičkového záručného fondu a rezervy pre mimoriadnu pomoc v tretích krajinách a to pokiaľ nenadobudnú účinnosť nové sadzby.

7. Na účely používania tohto rozhodnutia, HNP znamená ND pre daný rok v trhových cenách, tak ako to stanovila Komisia pri používaní ESA 95 v súlade s nariadením (ES) č. 2223/96.

Ak by modifikácie ESA 95 viedli k významným zmenám v ND, ako to stanovila Komisia, Rada, konajúca jednohlasne na základe návrhu Komisie a po konzultáciách s Európskym parlamentom, rozhodne či tieto modifikácie budú platiť pre účely tohto rozhodnutia.

Článok 3

1. Celková suma vlastných zdrojov pridelená spoločenstvám na krytie čiastok, ktoré je treba zaplatiť, nesmie prekročiť určité percento z celkových hrubých národných produktov členských štátov. Toto percento, vyjadrené na dve desatinné miesta, vypočíta v decembri 2001 Komisia podľa tohto vzorca:

+++++ TIFF +++++

2. Pri čiastkach za záväzky, ktoré sú súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie musí byť zachovaný systematický postup, ktorého výsledkom bude celková suma, ktorá nepresiahne určité percento celkových hrubých národných produktov členských štátov. Toto percento, vyjadrené na dve desatinné miesta, vypočíta v decembri 2001 Komisia podľa tohto vzorca:

+++++ TIFF +++++

Zachová sa systematický podiel medzi čiastkami za záväzky a čiastkami na zaplatenie, aby sa zaručila ich kompatibilita a aby sa zabezpečilo, že maximálne hodnoty podľa odseku 1 sa v nasledujúcich rokoch rešpektujú.

3. Komisia oznámi orgánu pre rozpočet nové maximálne hodnoty pre vlastné zdroje do 31. decembra 2001.

4. Podľa metódy popísanej v odseku 1 a 2 sa postupuje v prípade modifikácií ESA 95, ktoré vedú k zmenám na úrovni HNP.

Článok 4

Spojenému kráľovstvu sa udelí korekcia s ohľadom na rozpočtové schodky.

Táto korekcia sa stanoví takto:

a) Vypočíta sa rozdiel v predchádzajúcom finančnom roku medzi:

- percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva v súčte neobmedzených vymeriavacích základov DPH a

- percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva v celkových pridelených výdavkoch

b) takto získaný rozdiel sa vynásobí celkovými pridelenými výdavkami,

c) výsledok z písm. b) sa vynásobí koeficientom 0,66,

d) od výsledku podľa písm. c) sa odpočítajú následky vyplývajúce pre Spojené kráľovstvo z prechodu na obmedzenú DPH a platby uvádzané v článku 2 ods. 1 písm. d), hlavne rozdiel medzi:

- tým, čo by malo Spojené kráľovstvo zaplatiť za sumy financované zo zdrojov, na ktoré sa odvoláva článok 2 ods. 1 písm. c) a d), ak by sa jednotná sadzba používala na neobmedzené základy DPH a

- platbami Spojeného kráľovstva podľa článku 2 ods. 1 písm. c) a d),

e) od roku 2001 sa od výsledku podľa písm. d) odpočítajú čisté zisky Spojeného kráľovstva vyplývajúce zo zvýšenia percenta zdrojov, na ktoré sa odvoláva článok 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré si ponechajú členské štáty, aby kryli náklady výberu a ostatné príbuzné náklady,

f) v čase každého rozširovania Európskej únie sa vypočíta úprava výsledku podľa písm. e) tak, aby sa znížila kompenzácia, čím sa zabezpečí, že výdavok, ktorý sa neznížil pred rozšírením, zostane neznížený aj po rozšírení. Táto úprava sa urobí tak, že sa zmenší celkový pridelený výdavok o sumu rovnajúcu sa ročnému predvstupovému výdavku v pristupujúcich krajinách. Všetky takto vypočítané sumy sa prenesú do nasledujúcich rokov a budú sa upravovať ročne, použijúc deflátor euro HNP, ktorý sa používa na prispôsobenie Finančného výhľadu.

Článok 5

1. Náklady na korekciu ponesú ostatné členské štáty v súlade s týmto systémom:

Rozdelenie nákladov sa najprv vypočíta podľa referencie na podiel každého členského štátu na platbách, na ktoré sa odvoláva článok 2 ods. 1 písm. d), okrem Spojeného kráľovstva; potom sa upraví tak, aby sa obmedzil finančný podiel Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska na jednu štvrtinu ich zvyčajného podielu vyplývajúceho z tohto výpočtu.

2. Spojenému kráľovstvu sa poskytne korekcia tým, že sa zníži jeho čiastka vyplývajúca z použitia článku 2 ods. 1 písm. c) a d). Náklady, ktoré nesú ostatné členské štáty sa pridajú k ich čiastkam vyplývajúcim z použitia článku 2 ods. 1 písm. c) a d)pre každý členský štát.

3. Komisia vykoná prepočty požadované pri používaní článku 4 a tohto článku.

4. Ak sa neprijal rozpočet na začiatku finančného roku, korekcia poskytnutá Spojenému kráľovstvu a náklady, ktoré nesú ostatné členské štáty zostávajú v platnosti tak, ako boli zahrnuté do posledného prijatého rozpočtu.

Článok 6

Príjem, na ktorý sa odvoláva článok 2, sa použije bez rozdielu na financovanie všetkých výdavkov vstupujúcich do rozpočtu. Príjem potrebný na úplné alebo čiastočné krytie EAGGF finančnej rezervy, rezervy na financovanie Pôžičkového záručného fondu a rezervy na mimoriadnu pomoc v tretích krajinách zahrnuté v rozpočte sa nebude od členských štátov požadovať, pokiaľ sa nevyužijú rezervy.. Ustanovenia na fungovanie týchto rezerv sa príjmu podľa potreby a v súlade s článkom 8 ods. 2

Článok 7

Každý prebytok v príjmoch spoločenstiev voči celkovým skutočným výdavkom počas finančného roka sa prenesie do nasledujúceho finančného roka.

Každý prebytok vytvorený presunom z kapitol EAGGF záručnej sekcie alebo prebytok zo záručného fondu vznikajúci z externých opatrení a prevedený na účet príjmov v rozpočte, sa považuje za tvoriaci vlastné zdroje.

Článok 8

1. Vlastné zdroje spoločenstiev, na ktoré sa odvoláva článok 2 ods. 1 písm. a) a b) vyzbierajú členské štáty v súlade s národnými ustanoveniami uloženými v zákone, nariadení alebo správnom opatrení, ktoré sa príjme ak je to potrebné tak, aby spĺňalo požiadavky predpisov spoločenstva.

Komisia v pravidelných intervaloch preskúma národné ustanovenia, ktoré jej oznámia členské štáty, zašle členským štátom úpravy, ktoré považuje za potrebné, aby sa zabezpečil ich súlad s predpismi spoločenstva a podá správu orgánu, ktorý zodpovedá za rozpočet.

Členské štáty dajú Komisii k dispozícii zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d).

2. Bez toho, aby bol dotknutý audit účtov a kontroly ich zákonnosti a pravidelnosti, ako je stanovené v článku 248 Zmluvy o založení ES a článku 160C Zmluvy o Euratom, takýto audit a kontrola, ktorá sa týka najmä spoľahlivosti a účinnosti národných systémov a postupov na určenie základu pre vlastné zdroje akumulované z DPH a HNP a bez toho, aby boli dotknuté inšpekčné systémy podľa článku 279 písm. c) Zmluvy o založení ES a článku 183 písm. c) Zmluvy o Euroatom, Rada konajúca jednomyseľne na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom, prijme ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto rozhodnutia a na umožnenie kontroly výberu, umožnenie prístupu komisie a platbu príjmov, na ktoré sa odvolávajú články 2 a 5.

Článok 9

Do 1. januára 2006 Komisia vykoná všeobecnú previerku systému vlastných zdrojov ktorej súčasťou budú, ak to bude potrebné, vhodné návrhy pri zohľadnení všetkých príslušných faktorov, vrátane účinkov rozširovania na financovanie rozpočtu, možnosti modifikovať štruktúru vlastných zdrojov vytvorením nových autonómnych vlastných zdrojov a korekcie rozpočtových schodkov poskytnutých Spojenému kráľovstvu ako aj poskytnutia úľavy Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Švédsku, podľa článku 5 ods. 1

Článok 10

1. Generálny tajomník Rady upovedomí členské štáty o tomto rozhodnutí a rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Členské štáty bezodkladne upovedomia generálneho tajomníka Rady o ukončení postupov na prijatie tohto rozhodnutia podľa ich ústavných požiadaviek.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po prijatí posledného upovedomenia, na ktoré sa odvoláva druhý pododsek. Do platnosti vstúpi 1. januára 2002 okrem článku 2 ods. 3 a článku 4, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2001.

2. a) V závislosti na písm. b), k 1. januáru 2002 sa ruší rozhodnutie 94/728/ES. Všetky odkazy na rozhodnutie Rady z 21. apríla 1970 o nahradení finančných príspevkov z členských štátov vlastnými zdrojmi spoločenstva [8], na rozhodnutie Rady 85/257/EHS, Euratom zo 7. mája 1985 o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev [9], na rozhodnutie 88/376/EHS, Euratom alebo na rozhodnutie 94/728/ES, Euratom sa vykladajú ako odkazy na toto rozhodnutie.

b) Články 2, 4 a 5 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom a 94/728/ES, Euratom platia aj naďalej pri výpočte a úpravách príjmov akumulovaných z aplikácie jednotnej sadzby, platnej pre všetky členské štáty na základ DPH určenej jednotným spôsobom a limitovanej na interval medzi 50 % a 55 % HNP každého členského štátu v závislosti na príslušnom roku a pri výpočte korekcie rozpočtových schodkov poskytnutých Spojenému kráľovstvu na roky 1988 až 2000.

c) V prípade súm, ktoré sú uvádzané v článku 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré členské štáty mali dať k dispozícii do 28. februára 2001 v súlade s príslušnými predpismi spoločenstva, si členské štáty aj naďalej ponechajú 10 % z týchto súm prostredníctvom nákladov na výbery.

V Bruseli 29. septembra 2000

Za Radu

predseda

L. Fabius

[1] Ú. v. ES C 274 E, 28.9.1999, s. 39.

[2] Stanovisko doručené 17. novembra 1999 (Ú. v. ES C 189, 7.7. 2000, s. 79).

[3] Ú. v. ES C 310, 28.10.1999, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 368, 20.12.1999, s. 16.

[5] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v nariadení (ES) č. 448/98 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 9.

[7] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24.

[8] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 19.

[9] Ú. v. ES L 128, 14.5.1985, s. 15. Rozhodnutie zrušené v rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom.

--------------------------------------------------