32000D0571Uradni list L 240 , 23/09/2000 str. 0014 - 0018


Odločba Komisije

z dne 8. septembra 2000

o določitvi metod veterinarskih pregledov za proizvode iz tretjih držav, namenjene za vnos v prostocarinske cone, prosta skladišča, carinska skladišča ali podjetja, ki opravljajo prevoze s sredstvi v mednarodnem pomorskem prometu

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2532)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/571/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [1], in zlasti členov 12(12) in 13(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 97/78/ES določa zahteve za nadzor proizvodov živalskega izvora, ki se vnašajo v Skupnost na mejnih kontrolnih točkah, zaradi varstva zdravja živali in javnega zdravja.

(2) Pošiljke proizvodov, ki se predložijo za vnos v prostocarinske cone, prosta skladišča ali carinska skladišča, se smejo sprejeti le, če je oseba, odgovorna za tovor, predhodno izjavila, ali so proizvodi namenjeni za končno sprostitev v prost promet ali kako drugo končno uporabo.

(3) Proizvodi, ki ne izpolnjujejo zahtev Skupnosti, se smejo predložiti za vstop v skladišča v prostocarinskih conah, prosta skladišča ali carinska skladišča in prevoze s sredstvi v mednarodnem pomorskem prometu, in ker ti proizvodi predstavljajo dodatno tveganje za zdravje živali in javno zdravje v Skupnosti, je na njih treba opraviti dodatne preglede zaradi zagotavljanja pravilnega rokovanja z njimi med prevozom, skladiščenjem in dostavo, da se prepreči njihovo dajanje na trg Skupnosti.

(4) Zaradi nadzora in omogočanja učinkovite sledljivosti pošiljk neskladnih proizvodov je treba jasno določiti podrobne podatke za uporabo različnih spričeval, dovoljenih z Direktivo 97/78/ES, in zahteve za označevanje takih pošiljk med skladiščenjem, da se omogoči takojšnja identifikacija.

(5) Uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa mora zagotoviti higieno in varnost neskladnih proizvodov, ki se prevažajo v skladišča in iz njih pred odobritvijo odpreme, in v primeru premikov v skladišča v drugi državi članici, da je pristojni organ navedene države članice dovolil namembnemu skladišču sprejetje te vrste proizvoda.

(6) Skladišča, kamor se neskladni proizvodi dostavijo in kjer se hranijo, morajo biti pod nadzorom pristojnega organa in hraniti je treba veljavne evidence, da se omogoči sledljivost vseh takih proizvodov, ki gredo skozi skladišče.

(7) Pregledi, ki jih mora uradni veterinar opravljati na neskladnih proizvodih ob njihovem vstopu v skladišča, med hrambo v skladiščih ali pred zapuščanjem skladišč, ter obseg vseh delitev pošiljke, dovoljenih med hrambo, je treba pojasniti.

(8) Postopek obveščanja in podrobni podatki o spričevalih, ki morajo spremljati pošiljke, odpremljene iz skladišč naravnost v podjetja, ki opravljajo prevoze s sredstvi v mednarodnem pomorskem prometu, je treba določiti, da se zagotovi učinkovit sistem nadzora vse do točke dostave.

(9) Podjetja, ki opravljajo prevoze s čezmejnimi sredstvi pomorskega prometa, in vsa skladišča, ki jih ta uporabljajo, morajo biti pod nadzorom pristojnega organa.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Vse proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev Skupnosti in se sprejmejo pod carinski nadzor ter premikajo v skladišča v prostocarinskih conah, prosta skladišča ali carinska skladišča ali se premikajo iz njih, ali se v njih hranijo, mora spremljati spričevalo iz člena 5(1) Direktive 97/78/ES, ki ga izda uradni veterinar.

2. V odstopanju od odstavka 1 mora spričevalo iz člena 13(2)(a) Direktive 97/78/ES spremljati vse pošiljke neskladnih proizvodov, ki se odpremijo iz skladišča v čezmejno sredstvo pomorskega prometa, bodisi neposredno bodisi prek posebej odobrenega skladišča iz člena 13(2)(a) Direktive 97/78/ES.

3. Pri neskladnih proizvodih, ki se premikajo z mejne kontrolne točke naravnost v čezmejno sredstvo pomorskega prometa, morata pošiljko spremljati dve spričevali, tisto iz člena 5(1) in tisto iz člena 13(2)(a) Direktive 97/78/ES.

4. Izvirniki veterinarskih dokumentov ali spričeval, ki prispejo s pošiljkami neskladnih proizvodov, morajo ostati s pošiljko. Med nadzorom iz člena 12(2) Direktive 97/78/ES mora uradni veterinar izdelati izvode teh veterinarskih dokumentov za hrambo na mejni kontrolni točki.

5. Pošiljke neskladnih proizvodov, ki se hranijo v skladiščih, morajo biti zaradi lažje identifikacije na vsaki enoti vedno označene z edinstveno številko ustreznega spričevala iz člena 5(1) Direktive 97/78/ES.

6. Če je pošiljka neskladnih proizvodov razdeljena na dva ali več delov v skladišču v prostocarinski coni, prostem skladišču ali carinskem skladišču, mora uradni veterinar izdati novo spričevalo za vsak del pošiljke. Zaradi omogočanja sledljivosti se morajo vsa na novo izdana spričevala sklicevati na izvirnik spričevala iz člena 5(1) Direktive 97/78/ES, ki je prispelo v skladišče s proizvodi. Ta izvirnik spričevala o prispetju mora hraniti uradni veterinar.

Člen 2

Za prevoz pošiljk iz člena 1 v skladišča, odobrena po členu 12(4)(b) ali 13(1) Direktive 97/78/ES, ali iz njih, veljajo naslednji pogoji:

- uradni veterinar mejne kontrolne točke se mora prepričati, če je potrebno s posvetovanjem z ustreznim pristojnim organom, ali je organ, pristojen za namembne prostore, odobril skladišču v prostocarinski coni, prostemu skladišču, carinskemu skladišču ali podjetju, ki opravlja prevoze s čezmejnimi sredstvi pomorskega prometa, sprejetje te vrste proizvoda, ki ni skladen s pravili Skupnosti,

- pristojni organ, odgovoren za odpremne prostore, obvesti pristojni organ, odgovoren za namembne prostore, prek sistema obveščanja o gibanjih in uvozu živih živali (Animo),

- uporabljene plombe iz člena 12(7) in (8) Direktive 97/78/ES morajo biti take, da se prelomijo ob kakršnem koli odpiranju vozila ali zabojnika,

- kopenska prevozna sredstva, uporabljena za prenos neskladnih proizvodov, morajo biti po uporabi očiščena in razkužena, kadar je to potrebno,

- pošiljke morajo prispeti v navedeni namembni kraj najdlje v 30. dneh po odpremi ali pa je treba zadevo predati carinskim organom v natančnejšo preučitev.

Člen 3

1. Skladišča, odobrena v skladu s členom 12(4)(b) Direktive 97/78/ES, morajo poleg izpolnjevanja zahtev iz navedenega člena najmanj:

- biti pod nadzorom pristojnega organa,

- imeti telefaks in telefon, ki sta na voljo v uporabo uradnega veterinarja.

2. Register vstopov in odprem iz člena 12(4)(b), tretje alinee, Direktive 97/78/ES, ki se hrani v odobrenem skladišču, mora zagotavljati sledljivost pošiljk in uskladitev količin snovi, ki vstopajo v skladišča in jih zapuščajo. Poleg podatkov iz člena 12(4)(b) Direktive 97/78/ES mora register vključevati naslednje podatke:

- državo porekla in poznejšo mejno kontrolno točko ob prispetju, za vstopajoče pošiljke,

- edinstveno sklicno številko ustreznega spričevala bodisi iz člena 5(1) bodisi člena 13(2)(a) Direktive 97/78/ES, za vsako pošiljko,

- sklicno številko in naslov namembnega skladišča iz člena 13(1)(c) Direktive 97/78/ES (če je to primerno),

- namembno plovilo ali tretjo namembno državo in mejno kontrolno točko izstopa (če je to primerno).

Člen 4

Uradni veterinar ali osebe, ki poslujejo pod njegovim nadzorom, zagotovi, da se v skladiščih, odobrenih pod členom 12(4)(b) Direktive 97/78/ES, in v primeru pošiljk proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev Skupnosti:

- pregleda dokumentacija vseh pošiljk, dostavljenih v skladišče,

- pregledi dokumentacije in identitete opravijo na pošiljkah med skladiščenjem in pred izstopom, da se preverita njihov vir in namembnost,

- so dovoljene vse odpreme pošiljk iz skladišča,

- kadar je pošiljka deljena, ostane pakiranje posameznih podenot, ki tvorijo del pošiljke, nespremenjeno.

Če je potrebno, lahko pristojni organ opravi tudi fizične preglede na vseh zgoraj navedenih proizvodih, ki se dostavijo v skladišča v prostocarinskih conah, prosta skladišča ali carinska skladišča ali se hranijo v njih ali odpremijo iz njih, če obstaja sum tveganja za zdravje živali ali ljudi.

Člen 5

1. Vsi prostori iz člena 13(1)(c) ali 13(2)(a) Direktive 97/78/ES morajo biti pod nadzorom pristojnega organa.

2. Veterinarski dokument iz člena 13(2)(a) Direktive 97/78/ES mora temeljiti na vzorcu iz Priloge k tej odločbi.

Eno spričevalo se lahko uporablja za pošiljko, ki vsebuje proizvode, ki izhajajo iz različnih izvornih pošiljk, kakor v vzorcu spričevala iz Priloge.

3. Prijava pristojnemu organu izvorne točke iz člena 13(2)(b) Direktive 97/78/ES se izvede s pomočjo zgoraj opisanega spričevala.

Če je pošiljka namenjena v pristanišče v drugi državi članici, je treba pristojnemu organu namembnega pristanišča predložiti izvod zgoraj navedenega spričevala.

Ob izvršitvi dostave proizvodov na krov sredstva pomorskega prometa mora spričevalo iz odstavka 2 sopodpisati uradnik iz pristojnega organa ali uradni predstavnik osebe, odgovorne za pomorski prevoz, ter ga vrniti uradnemu veterinarju kot dokaz o dostavi.

Člen 6

Odločba Komisije 93/14/EGS [2] se razveljavi.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. septembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[2] UL L 9, 15.1.1993, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------