32000D0555Uradni list L 235 , 19/09/2000 str. 0025 - 0026


Odločba Komisije

z dne 6. septembra 2000

o spremembi Odločbe 97/569/ES o sestavi začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2480)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/555/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih je državam članicam, v vmesnem obdobju, dovoljen uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, ribiških proizvodov ali živih školjk [1], nazadnje spremenjene z Odločbo 98/603/ES [2], in zlasti člena 2(1) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Začasni seznami obratov tretjih držav, ki proizvajajo mesne izdelke, so bili sestavljeni z Odločbo Komisije 97/569/ES [3], nazadnje spremenjeno z Odločbo Komisije 2000/253/ES [4].

(2) Avstralija je poslala seznam obratov, ki proizvajajo mesne izdelke in za katere pristojni organi potrjujejo, da so v skladu s predpisi Skupnosti.

(3) Torej se lahko sestavi začasni seznam obratov, ki proizvajajo mesne izdelke, za Avstralijo. Odločbo Komisije 97/569/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Besedilo Priloge k tej odločbi se doda Prilogi k Odločbi 97/569/ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. septembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17.

[2] UL L 289, 28.10.1998, str. 36.

[3] UL L 234, 26.8.1997, str. 16.

[4] UL L 78, 29.3.2000, str. 32.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: AustraliaLand: AustralienLand: AustralienΧώρα: ΑυστραλίαCountry: AustraliaPays: AustraliePaese: AustraliaLand: AustraliëPaís: AustráliaMaa: AustraliaLand: Australien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

108 | Wintulchs Pty Ltd | Gawler | South Australia | FMP, WMP, 6 |

316 | Overseas Game Meat Export Pty Limited | Neurang | Queensland | WMP, 6 |

1136 | Maggie Beer Products Pty Ltd | Tanunda | South Africa | FMP, WMP, 6 |

1437 | Vilmos & Rosemary Milisits Pty Ltd | Mile End | South Africa | FMP, WMP, 6" |

--------------------------------------------------