32000D0532

2000/532/EG: Kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med nr K(2000) 1147] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 06/09/2000 s. 0003 - 0024


Kommissionens beslut

av den 3 maj 2000

om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

[delgivet med nr K(2000) 1147]

(Text av betydelse för EES)

(2000/532/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(1), senast ändrat genom direktiv 91/156/EEG(2), särskilt artikel 1 a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(3), särskilt artikel 1.4 andra strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) Flera medlemsstater har anmält ett antal avfallskategorier som de anser uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG.

(2) Enligt artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG skall kommissionen granska anmälningar från medlemsstaterna och vid behov revidera den förteckning över farligt avfall som upprättats i enlighet med rådets beslut 94/904/EG(4).

(3) Avfall som ingår i förteckningen över farligt avfall måste också införas i Europeiska avfallskatalogen som upprättats i enlighet med kommissionens beslut 94/3/EG(5). För att systemet skall bli mer överskådligt och för att förenkla gällande bestämmelser är det lämpligt att upprätta en gemenskapsförteckning som integrerar den avfallsförteckning som upprättats genom beslut 94/3/EG och den förteckning över farligt avfall som upprättats genom beslut 94/904/EG.

(4) Kommissionen skall i detta arbete bistås av den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ovannämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas förteckningen i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaper som avses i bilaga III till direktiv 91/689/EEG och, vad beträffar H3 till H8, H10(6) och H11 i denna bilaga, en eller flera av följande egenskaper:

- flampunkt <= 55 °C,

- ett eller flera ämnen som klassificeras(7) som mycket giftiga vid en total koncentration >= 0,1 %,

- ett eller flera ämnen som klassificeras som mycket giftiga vid en total koncentration >= 3 %,

- ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total koncentration >= 25 %,

- ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35 vid en total koncentration >= 1 %,

- ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34 vid en total koncentration >= 5 %,

- ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41 vid en total koncentration >= 10 %,

- ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration >= 20 %,

- ett eller flera ämnen som är kända för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2) vid en total koncentration >= 0,1 %,

- ett eller flera ämnen som är skadliga för fortplantningen (kategori 1 eller 2) vilka klassificeras som R60 eller R61 vid en total koncentration >= 0,5 %,

- ett eller flera ämnen som är skadliga för fortplantningen (kategori 3) vilka klassificeras som R62 eller R63 vid en total koncentration >= 5 %,

- ett eller flera mutagena ämnen i kategori 1 eller 2 vilka klassificeras som R46 vid en total koncentration >= 0,1 %,

- ett eller flera mutagena ämnen i kategori 3 vilka klassificeras som R40 vid en total koncentration >= 1 %.

Artikel 3

Medlemsstaterna får i undantagsfall, på grundval av skriftlig bevisning som på lämpligt sätt tillhandahålls av innehavaren, besluta att en viss typ av avfall som enligt förteckningen är farligt inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG får medlemsstaterna likaså i undantagsfall besluta att avfall som enligt förteckningen inte är farligt uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG. Kommissionen skall en gång per år underrättas om alla sådana beslut som fattas av medlemsstaterna. Kommissionen skall göra en sammanställning av dessa beslut och undersöka huruvida det finns anledning att ändra gemenskapens förteckning över avfall och farligt avfall mot bakgrund av sådana beslut.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut senast den 1 januari 2002.

Artikel 5

Beslut 94/3/EG och beslut 94/904/EG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2002.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 194, 25.7.1975, s. 47.

(2) EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

(3) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(4) EGT L 356, 31.12.1994, s. 14.

(5) EGT L 5, 7.1.1994, s. 15.

(6) Termen "skadlig för fortplantningen" infördes genom rådets direktiv 92/32/EEG (EGT L 154, 5.6.1992, s. 1) om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG. Den ersatte termen "fosterskadande" och har en exaktare definition utan att begreppets innebörd ändras. Den motsvarar därför H10 i bilaga III till direktiv 91/689/EEG.

(7) Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1 ) och i senare ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som fastställs i rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta direktiv.

BILAGA

Förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG om avfall och i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

Inledning

1. Detta är en harmoniserad förteckning över avfall som med jämna mellanrum kommer att ses över och, om nödvändigt, revideras i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG. Det faktum att ett material upptas i denna förteckning innebär emellertid inte att det är att betrakta som avfall under alla omständigheter. En förutsättning för att materialet skall betraktas som avfall är att det svarar mot definitionen av avfall i artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG.

2. Det avfall som är upptaget i förteckningen omfattas av bestämmelserna i direktiv 75/442/EEG såvida inte artikel 2.1 b i det direktivet är tillämplig.

3. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Detta innebär att följande steg skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:

3.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitlen 11 till 12 eller 17 till 20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). Anm.: En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Ett företag som tillverkar bilar, till exempel, kan upptäcka att dess avfall sorterar under kapitel 12 (avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller), kapitel 11 (oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering) eller kapitel 08 (avfall från användning av ytbeläggningar) beroende på från vilket steg i processen det kommer.

3.2 Om ingen lämplig avfallskod återfinns i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitlen 13, 14 eller 15.

3.3 Om ingen av dessa avfallskoder är tillämplig skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.

3.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i steg 1.

4. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk (*) är farligt avfall enligt artikel 1.4 första strecksatsen i direktiv 91/689/EEG. Detta avfall omfattas av bestämmelserna i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall såvida inte artikel 1.5 i det direktivet är tillämplig.

5. I detta beslut avses med farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG såsom det lyder efter ändringar, tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom(VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen.

6. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG. Vad beträffar H3 till H8, H10 och H11 skall artikel 2 i detta beslut tillämpas. För egenskaperna H1, H2, H9 och H12 till H14 ges för närvarande inga specifikationer i artikel 2 i detta beslut.

7. Följande regler har använts för att numrera posterna i förteckningen: För poster som inte ändrats har kodnumren i beslut 94/3/EG använts. För att undvika förvirring efter genomförandet av den nya förteckningen har koderna för ändrade poster strukits i stället för att användas för nya poster. Nya poster har tilldelats en kod som inte används i beslut 94/3/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

(tvåsiffriga koder)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>