32000D0508Uradni list L 063 , 10/03/2000 str. 0001 - 0009


Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 14. februarja 2000

o uvedbi programa Kultura 2000

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prve alinee člena 151(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor 9. decembra 1999 [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kultura ima pomembno notranjo vrednost za vse ljudi v Evropi, je bistven element evropske integracije in prispeva k uveljavljanju in vitalnosti evropskega družbenega modela ter k vplivu Skupnosti na mednarodnem prizorišču.

(2) Kultura je gospodarski dejavnik ter tudi dejavnik družbene integracije in državljanstva; zato mora odigrati pomembno vlogo pri spoprijemanju z novimi izzivi, s katerimi se srečuje Skupnost, kot so globalizacija, informacijska družba, družbena kohezija in oblikovanje delovnih mest.

(3) Skupnost mora zaradi izpolnjevanja potreb kulturne razsežnosti v Evropski uniji pri svojem delovanju v skladu z drugimi določbami Pogodbe razen člena 151 upoštevati kulturne vidike, zlasti zato, da bi spoštovala in pospeševala raznolikost svojih kultur, Komisija pa bi morala v tem kontekstu spodbujati razširjanje informacij o priložnosti za kulturni sektor v strukturnih skladih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z 21. junija 1999 o določitvi splošnih določb o strukturnih skladih [4] ter izvajati študije v ta namen.

(4) Ob upoštevanju vse večjega pomena, ki ga ima kultura za evropsko družbo, in izzivov, s katerimi se srečuje Skupnost na pragu 21. stoletja, je pomembno povečati učinkovitost in usklajenost ukrepov Skupnosti na kulturnem področju, s tem da se predlaga enoten usmerjevalni in programski okvir za obdobje od 2000 do 2004, zavedajoč se potrebe po tem, da je treba kulturo v okviru ustreznih politik Skupnosti bolj upoštevati; s tem v zvezi Sklep Sveta z dne 22. septembra 1997 o prihodnosti evropske dejavnosti na področju kulture [5] poziva Komisijo, da predloži predloge za uvedbo enotnega inštrumenta za načrtovanje in financiranje s ciljem uveljavljanja člena 151 Pogodbe.

(5) Če državljani v celoti podpirajo in sodelujejo pri evropski integraciji, je treba dati več poudarka njihovim skupnim kulturnim vrednotam in koreninam kot ključnemu elementu njihove identitete in njihovega članstva v družbi, zasnovani na svobodi, demokraciji, strpnosti in solidarnosti, ter doseči boljše ravnovesje med gospodarskimi in kulturnimi vidiki Skupnosti, tako da se bodo ti vidiki lahko medsebojno dopolnjevali in podpirali.

(6) Pogodba daje Evropski uniji posebno odgovornost za ustvarjanje vse tesnejše unije med narodi Evrope in za prispevanje k razcvetu kultur držav članic ob spoštovanju njihove nacionalne in regionalne raznolikosti ter hkratnem postavljanju njihove kulturne dediščine v ospredje, posebno pozornost pa je treba posvečati varovanju položaja majhnih evropskih kultur in manj razširjenih jezikov.

(7) Skupnost je zato zavezana, da si prizadeva za razvoj kulturnega prostora, skupnega evropskim ljudem, ki bo odprt, raznolik in bo temeljil na načelu subsidiarnosti, sodelovanja med vsemi, ki so vključeni v kulturni sektor, za pospeševanje pravnega okvira, ki bo vodil do kulturnih dejavnosti in zagotavljal spoštovanje kulturne raznolikosti, ter integracijo kulturne razsežnosti v politike Skupnosti, kakor je določeno v členu 151(4) Pogodbe.

(8) Spodbujanje ustvarjalnih dejavnosti, pospeševanje kulturne dediščine z evropsko razsežnostjo, spodbujanje vzajemne zavesti o kulturi in zgodovini narodov Evrope ter podpiranje kulturnih izmenjav je zaradi boljšega razširjanja znanja in spodbujanja sodelovanja in ustvarjalnih dejavnosti nujno za to, da bi obudili kulturni prostor, skupen evropskim ljudem.

(9) V tem kontekstu je treba pospeševati tesnejše sodelovanje s tistimi, ki so vključeni v kulturne dejavnosti, tako da se jih spodbuja k sklepanju sporazumov o sodelovanju za izvajanje skupnih projektov, podpirati natančneje usmerjene ukrepe z izrazito evropsko podobo, zagotavljati podporo za posebne in inovativne ukrepe ter spodbujati izmenjave in dialog o izbranih temah z evropskim pomenom.

(10) Kulturni programi Kaleidoscope, Ariane oziroma Raphael, določeni v Sklepu št. 719/96/ES [6], Sklepu št. 2085/97/ES [7] in Sklepu št. 2228/97/ES [8] Evropskega parlamenta in Sveta, so zaznamovali prvo pozitivno fazo v izvajanju dejavnosti Skupnosti na področju kulture, vendar pa bi bilo treba kulturne napore Skupnosti na podlagi rezultatov evaluacije in dosežkov prej navedenih programov poenostaviti in okrepiti.

(11) V skladu s sporočilom Skupnosti Agenda 2000 je treba povečati učinkovitost ukrepov na ravni Skupnosti, zlasti z osredotočenjem sredstev, ki so na voljo za notranje politike, vključno s kulturno dejavnostjo.

(12) Pridobljene so bile precejšnje izkušnje, zlasti z evaluacijo prvih kulturnih programov, širokimi posveti med vsemi zainteresiranimi strankami ter rezultati Kulturnega foruma Evropske unije, ki je potekal 29. in 30. januarja 1998.

(13) Kulturne dejavnosti Skupnosti morajo upoštevati poseben značaj in s tem tudi posebne potrebe vsakega kulturnega prostora.

(14) S sklepi Evropskega sveta v Kopenhagnu 21. in 23. junija 1993 se je pozvalo, naj se programi Skupnosti odprejo za države srednje in vzhodne Evrope, ki so podpisale pridružitvene sporazume, Skupnost pa je z nekaterimi tretjimi državami podpisala sporazume o sodelovanju, ki vsebujejo kulturno klavzulo.

(15) Ta sklep uvaja enoten finančni in programski instrument za kulturno sodelovanje za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004, ki nosi naslov "program Kultura 2000".

(16) Ta sklep za celotno trajanje programa določa finančni okvir, ki predstavlja glavno referenčno točko, v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskih postopkov [9].

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa, je treba sprejeli v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvajanje na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil [10].

(18) V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, uvedenima s členom 5 Pogodbe, države članice ciljev teh ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči, ampak jih zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lahko laže doseže Skupnost; ta sklep ne presega okvira, potrebnega za dosego teh ciljev, in ne presega tistega, kar je potrebno za ta namen.

(19) Program Kultura 2000 mora biti po letu 2000 edini aktivni program na področju kulture; zato je treba razveljaviti Sklep št. 2228/97/ES –

SKLENILA:

Člen 1

Trajanje in cilji

Uvede se enotni finančni in programski instrument za kulturno sodelovanje za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004, v nadaljnjem besedilu "program Kultura 2000".

Program Kultura 2000 prispeva k pospeševanju kulturnega prostora, skupnega evropskim narodom. V tem kontekstu podpira sodelovanje med ustvarjalnimi umetniki, kulturnimi subjekti, zasebnimi in javnimi organizatorji, dejavnostmi kulturnih mrež ter drugimi partnerji, pa tudi kulturnimi ustanovami držav članic in drugih sodelujočih držav zaradi doseganja naslednjih ciljev:

(a) pospeševanje kulturnega dialoga in vzajemnega poznavanja kulture in zgodovine evropskih narodov;

(b) pospeševanje ustvarjalnosti in transnacionalnega razširjanja kulture in gibanja umetnikov, ustvarjalcev in drugih kulturnih subjektov in strokovnjakov ter njihovih del z močnim poudarkom na mladih in ljudi z družbeno manj spodbudnih okolij ter kulturni raznolikosti;

(c) poudarjanje kulturne raznolikosti in razvijanja novih oblik kulturnega izražanja;

(d) sodelovanje pri skupni kulturni dediščini evropskega pomena in njeno poudarjanje na evropski ravni, razširjanje strokovnega znanja in pospeševanje dobre prakse v zvezi z njeno zaščito in ohranjanjem;

(e) upoštevanje vloge kulture v družbenoekonomskem razvoju;

(f) pospeševanje medkulturnega dialoga in vzajemnih izmenjav med evropskimi in neevropskimi kulturami;

(g) izrecno priznavanje kulture kot gospodarskega dejavnika ter kot dejavnika socialne integracije in državljanstva;

(h) boljša dostopnost kulture in sodelovanje v kulturi v Evropski uniji za čim več državljanov.

Program Kultura 2000 pospešuje učinkovite povezave z ukrepi, ki se izvajajo v okviru drugih politik Skupnosti, pomembnih za kulturo.

Člen 2

Vrste kulturnih ukrepov in dogodkov

Cilji, našteti v členu 1, se dosegajo s pomočjo:

(a) posebnih inovativnih in/ali eksperimentalnih ukrepov;

(b) integriranih ukrepov, vključenih v strukturirane, večletne sporazume o kulturnem sodelovanju;

(c) posebnih kulturnih dogodkov z evropsko in/ali mednarodno razsežnostjo.

Ukrepi in njihovi izvedbeni ukrepi so opisani v Prilogi I. So vertikalni (nanašajo se na eno kulturno področje) ali horizontalni (združujejo več kulturnih področij).

Člen 3

Proračun

Določi se finančni okvir za izvajanje programa Kultura 2000 za obdobje iz člena 1 v višini 167 milijonov EUR.

Letne zneske določi organ za izvrševanje proračuna v mejah finančne perspektive.

Člen 4

Izvajanje

1. Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, ki se nanašajo na zadeve, naštete spodaj, se sprejemajo po postopku upravljanja iz člena 5(2):

(a) prioritete in splošne smernice za vse ukrepe, opisane v Prilogi I in letnem programu na njeni podlagi,

(b) splošno ravnotežje med vsemi akcijami,

(c) pravila in merila za izbor različnih vrst projektov, opisanih v Prilogi I pod akcijami I.1, I.2 in I.3,

(d) finančna podpora, ki jo zagotavlja Skupnost, zneski, trajanje, razdelitev in prejemniki,

(e) podrobni postopki za spremljanje in evaluacijo tega programa, skupaj s poročilom o oceni, določenem v členu 8, ter vsi drugi ukrepi za prilagajanje programa Kultura 2000 na podlagi poročila o oceni.

2. Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, ki se nanašajo na vse ostale zadeve, se sprejmejo po posvetovalnem postopku iz člena 5(3).

Člen 5

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 sklepa.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Usklajenost in dopolnjevanje

Pri izvajanju programa Kultura 2000 Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno usklajenost in dopolnjevanje z drugimi ustreznimi politikami in akcijami Skupnosti, pomembnimi za področje kulture. To bi lahko vsebovalo možnost vključevanja dopolnilnih projektov, financiranih z drugimi programi Skupnosti.

Člen 7

Tretje države in mednarodne organizacije

Program Kultura 2000 je odprt za sodelovanje držav Evropskega gospodarskega prostora in tudi za sodelovanje Cipra ter pridruženih članic srednje in vzhodne Evrope v skladu s pogoji, določenimi v pridružitvenih sporazumih ali v dodatnih protokolih k pridružitvenim sporazumom, ki se nanašajo na sodelovanje v programih Skupnosti, ki so ali bodo sklenjeni s temi državami.

Program Kultura 2000 dovoljuje tudi sodelovanje z drugimi tretjimi državami, ki so sklenile sporazume o pridružitvi ali sodelovanju, ki vsebujejo kulturne klavzule, na podlagi dodatnih sredstev, ki se zagotovijo po postopkih, o katerih se dogovorijo z zadevnimi državami.

Program Kultura 2000 dovoljuje skupne akcije z mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za področje kulture, kot sta Unesco in Svet Evrope, na podlagi skupnih prispevkov in v skladu z raznimi pravili, ki v vsaki od ustanov ali organizacij veljajo za realizacijo kulturnih akcij in dogodkov, naštetih v členu 2.

Člen 8

Spremljanje in evaluacija

Komisija najpozneje 31. decembra 2002 predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij podrobno oceno rezultatov programa Kultura 2000, ki upošteva njegove cilje in ki mu je po potrebi priložen predlog za spremembo tega sklepa.

Na koncu programa Kultura 2000 Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij poročilo o njegovem izvajanju. Poleg tega Komisija vsako leto predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij kratko poročilo o spremljanju stanja izvajanja programa Kultura 2000.

Ta poročila o oceni morajo zlasti poudariti ustvarjanje dodane vrednosti, zlasti kulturnega značaja, ter družbeno-gospodarske posledice finančne podpore Skupnosti.

Člen 9

Razveljavitev

Sklep št. 2228/97/ES se razveljavi 1. januarja 2000.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2000.

V Bruslju, 14. februarja 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

J. Gana

[1] UL C 211, 7.7.1998, str. 18.

[2] UL C 51, 22.2.1999, str. 68.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. novembra 1998 (UL C 359, 23.11.1998, str. 28), Splošno stališče Sveta z dne 28. junija 1999 (UL C 232, 13.8.1999, str. 25) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 1999 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 24. januarja 2000 in Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2000.

[4] UL L 161, 26.6.1999, str. 1

[5] UL C 305, 7.10.1997, str. 1.

[6] UL L 99, 20.4.1996, str. 20.

[7] UL L 291, 24.10.1997, str. 26.

[8] UL L 305, 8.11.1997, str. 31.

[9] UL C 172, 18.6.1999, str. 1.

[10] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DEJAVNOSTI IN IZVEDBENI UKREPI ZA PROGRAM KULTURA 2000

I. Opis ukrepov in dogodkov

I.1 Posebni inovativni in/ali eksperimentalni ukrepi

Skupnost bo vsako leto podpirala dogodke in projekte, ki bodo izvedeni v okviru partnerstev ali mrež. V te projekte morajo biti vključeni subjekti iz vsaj treh držav, sodelujočih v programu Kultura 2000, na podlagi prioritet, opredeljenih po posvetovanju z odborom, navedenim v členu 5, brez poseganja v to, da se po postopkih iz člena 7 sodelovanje v programu ne bi ponudilo pridruženim članicam. Ti ukrepi bodo načeloma obsegali obdobje enega leta, ki ga je mogoče podaljšati za dve dodatni leti. Ti vertikalni ukrepi (ki zajemajo eno kulturno področje) ali horizontalni ukrepi (ki povezujejo več kulturnih področij) bi morali biti inovativni in/ali eksperimentalni ter imeti zlasti naslednje cilje:

(i) dajanje največjega poudarka omogočanju dostopa do kulture in širše kulturno sodelovanje ljudi v Evropi v vsej njihovi socialni, regionalni in kulturni raznolikosti, zlasti mladih in ljudi iz najmanj spodbudnih okolij;

(ii) spodbujanje nastanka in razširjanja novih izraznih oblik, v okviru tradicionalnih kulturnih področij (kot so glasba, poustvarjalna umetnost, upodabljajoča in vizualna umetnost, fotografija, arhitektura, književnost, knjige, branje, kulturna dediščina vključno s kulturno krajino in otroška kultura) in vzporedno z njimi;

(iii) podpora projektom, katerih namen je izboljšati dostopnost knjig in branja ter usposabljanje strokovnjakov, ki delajo na tem področju;

(iv) podpora projektom sodelovanja, katerih namen je zaščita, skupno uživanje, poudarjanje in varovanje skupne kulturne dediščine evropskega pomena na evropski ravni;

(v) podpora ustvarjanju multimedijskih izdelkov, prikrojenih potrebam različnih občinstev, s čimer bosta postala evropsko umetniško ustvarjanje in dediščina bolj opazna in bolj dosegljiva za vse;

(vi) spodbujanje pobud, razprav in sodelovanja med kulturnimi in družbeno-kulturnimi organizatorji, ki delajo na področju družbene integracije, zlasti integracije mladih;

(vii) krepitev medkulturnega dialoga in vzajemnih izmenjav med evropsko kulturo in drugimi kulturami, zlasti s spodbujanjem sodelovanja pri zadevah skupnega interesa med kulturnimi ustanovami in/ali drugimi subjekti v državah članicah in v tretjih državah;

(viii) spodbujanje prenašanja kulturnih dogodkov v živo z uporabo novih tehnologij informacijske družbe.

Podpora Skupnosti ne sme presegati 60 % sredstev za posamezen ukrep. V večini primerov ta podpora ne sme biti manjša od 50000 EUR ali večja od 150000 EUR letno.

I.2 Integrirani ukrepi, vključeni v strukturirane, večletne sporazume o kulturnem sodelovanju

Program Kultura 2000 spodbuja tesnejše odnose in skupno delo s podpiranjem kulturnih mrež in zlasti mrež subjektov, kulturnih teles in kulturnih ustanov, vključujoč zlasti strokovnjake v različnih sodelujočih državah zaradi uresničevanja organiziranih kulturnih projektov v Skupnosti in zunaj nje. Ta ukrep se nanaša na pomembne kakovostne projekte z evropsko razsežnostjo, ki vključujejo vsaj pet držav, sodelujočih v programu Kultura 2000.

Sporazumi o kulturnem sodelovanju bodo namenjeni izvajanju strukturiranih, večletnih kulturnih ukrepov med subjekti iz več držav članic in iz drugih držav, sodelujočih v programu Kultura 2000. Ti sporazumi se bodo nanašali na transnacionalne ukrepe na enem kulturnem področju (vertikalni ukrepi), kot so glasba, poustvarjalna umetnost, upodabljajoča in vizualna umetnost, književnost, knjige in branje vključno s prevajanjem in kulturno dediščino. Poleg tega bodo pospeševale, tudi z uporabo novih medijev, izvajanje čezsektorskih integriranih ukrepov (horizontalni ukrepi na podlagi sinergije), torej združevanje različnih kulturnih področij.

Sporazumi o sodelovanju, ki bodo na ta način predlagani za dobo do treh let, bodo vključevali nekatere ali vse izmed naslednjih dejavnosti:

(i) koprodukcijo in kroženje del ter drugih kulturnih dogodkov v Evropski uniji (npr. razstav, festivalov itd.), s čimer bodo postali dostopni za čim več državljanov;

(ii) mobilnost umetnikov, ustvarjalcev in drugih kulturnih subjektov;

(iii) nadaljnje usposabljanje strokovnjakov za kulturo ter teoretično in praktično izmenjavo izkušenj;

(iv) izboljšave kulturnih prizorišč in spomenikov v Skupnosti zaradi širjenja ozaveščenosti o evropski kulturi;

(v) raziskovalne projekte, kampanje za širjenje javne zavesti, učne dejavnosti in razširjanje znanja, seminarje, kongrese, srečanja o kulturnih temah evropskega pomena;

(vi) uporabo novih tehnologij;

(vii) projekte, namenjene poudarjanju kulturne raznolikosti in večjezičnosti, ki pospešujejo vzajemno zavest o zgodovini, koreninah, skupnih kulturnih vrednotah evropskih narodov in njihovi skupni kulturni dediščini.

Na podlagi posvetovanja z odborom, navedenim v členu 5(1) Sklepa, bo Skupnost podelila podporo za izvajanje sporazumov o kulturnem sodelovanju. Namenjena ne bo samo delnemu financiranju projekta, ampak tudi stroškom, povezanim z začetnim uvajanjem trajnega sodelovanja, ki bi lahko bilo večletno, v pravni obliki, priznani v eni od držav članic Unije.

Da bi bil sporazum upravičen do financiranja, morajo dejavnosti, ki jih obsega, vključevati subjekte iz vsaj petih držav, sodelujočih v programu Kultura 2000.

Tisti, ki so odgovorni za večletne sporazume o kulturnem sodelovanju, ki več kakor eno leto prejemajo podporo Skupnosti, morajo Komisiji konec vsakega leta predložiti pregled izvajanih dejavnosti in izdatkov za vsako dejavnost, da bi podporo Skupnosti prenesli do konca trajanja projekta.

Podpora Skupnosti ne sme presegati 60 % načrtovanih sredstev sporazuma o kulturnem sodelovanju. Znašati ne sme več kakor 300000 EUR letno.

To podporo je mogoče zvišati za največ 20 %, da bi pokrili ustrezne stroške, do katerih je prišlo zaradi upravljanja sporazumov o kulturnem sodelovanju.

I.3 Posebni kulturni dogodki z evropsko in/ali mednarodno razsežnostjo

Ti dogodki, znatni po merilu in obsegu, bi morali doseči pomemben odmev pri evropskih ljudeh ter pomagati zvišati njihov občutek pripadnosti isti skupnosti in jih ozavestiti o kulturni raznolikosti držav članic ter okrepiti medkulturni in mednarodni dialog.

Ti dogodki obsegajo zlasti:

(i) Evropsko prestolnico kulture in Evropski mesec kulture;

(ii) organizacijo simpozijev zaradi proučevanja vprašanj v skupnem kulturnem interesu, da bi okrepili kulturni dialog v Skupnosti in zunaj nje;

(iii) organizacijo inovativnih kulturnih dogodkov, ki so močno privlačni in dosegljivi državljanom nasploh, zlasti na področju kulturne dediščine, umetniških dejavnosti in evropske zgodovine, in ki zlasti uvajajo povezave med izobraževanjem, umetnostjo in kulturo;

(iv) prepoznavanje in poudarjanje evropske umetniške nadarjenosti, zlasti med mladimi, med drugim s pomočjo evropskih nagrad na različnih kulturnih toriščih: književnost, prevajanje, arhitektura itd.;

(v) podporo za projekte, ki jih priznajo ustrezni organi sodelujočih držav in vključujejo zaščito in varovanje kulturne dediščine izjemnega pomena, ki prispeva k razvoju in razširjanju inovativnih zamisli, metod in tehnik na evropski ravni in ki jo lahko označimo kot "laboratorije evropske dediščine".

Prioritete glede teh dogodkov bodo določene po posvetovanju z odborom, navedenim v členu 5 sklepa.

Podpora Skupnosti ne sme presegati 60 % predvidenih sredstev za poseben kulturni dogodek. Ne sme biti manjša od 200000 EUR ali večja od 1 milijona EUR letno za dogodke, navedene v točki (i). Za dogodke, navedene v točkah od (ii) do (v), ustrezne omejitve v večini primerov ne bodo nižje od 150000 EUR letno in v nobenem primeru ne višje od 300000 EUR letno. Priporočeno nakazilo za te dejavnosti znaša 10 % finančnega okvira programa.

Tri vrste ukrepov in dogodkov, opisane pod I.1, I.2 in I.3, sledijo vertikalnemu (ki se nanaša na eno kulturno področje) ali horizontalnemu (ki združuje več kulturnih področij) pristopu.

Orientacijski opis teh pristopov je naveden v Prilogi II.

II. Usklajevanje z drugimi instrumenti Skupnosti na področju kulture

Komisija bo s posebnimi ukrepi, sporazumi o kulturnem sodelovanju in posebnimi kulturnimi dogodki zagotovila usklajevanje z drugimi instrumenti Skupnosti, dejavnimi na kulturnem področju, zlasti zaradi pospeševanja in dogovarjanja o sodelovanju med sektorji s skupnimi ali konvergentnimi interesi, kot so na primer:

- kultura in turizem (s pomočjo kulturnega turizma),

- kultura, izobraževanje in mladina (zlasti predstavitve avdiovizualnih in multimedijskih izdelkov o evropski kulturi z razlagami ustvarjalcev ali poustvarjalnih umetnikov po šolah in visokošolskih ustanovah),

- kultura in zaposlovanje (spodbujanje odpiranja delovnih mest v kulturnem sektorju, zlasti na novih kulturnih področjih),

- kultura in zunanji odnosi,

- kulturna statistika kot posledica izmenjave primerjalnih statističnih podatkov na ravni Skupnosti,

- kultura in notranji trg,

- kultura in raziskovalna dejavnost,

- kultura in izvoz kulturnih dobrin.

III. Sporočila

Prejemniki podpore Skupnosti morajo to podporo izrecno in čim bolj opazno navesti v vseh informacijah in sporočilih, povezanih s projektom.

IV. Tehnična pomoč in spremljajoči ukrepi

Pri izvajanju programa Kultura 2000 lahko Komisija poišče tehnično pomoč organizacij, za katero je načrtovano financiranje o okviru celotnih sredstev programa, ki ne presega 3 % teh sredstev. Pod enakimi pogoji lahko uporabi tudi eksperte ali mreže ekspertov.

Poleg tega se lahko Komisija dogovori za evalvacijske študije in organizira seminarje, kolokvije ali druga strokovna srečanja, ki bi lahko pomagala pri izvajanju programa Kultura 2000. Komisija lahko organizira tudi dejavnosti, povezane z informiranjem, objavami in razširjanjem.

V. Kontaktna mesta

Komisija in države članice bodo organizirale in pospešile prostovoljno vzajemno izmenjavo informacij, ki se uporabljajo pri izvajanju programa Kultura 2000, prek kontaktnih mest, ki bodo odgovorna za:

- pospeševanje programa,

- omogočanje vključevanja v program in spodbujanje sodelovanja pri njegovih dejavnostih za čim več strokovnjakov in subjektov na kulturnem področju s pomočjo učinkovitega razširjanja informacij,

- zagotavljanje učinkovite povezave z raznimi ustanovami, ki zagotavljajo pomoč kulturnemu sektorju v državah članicah, s čimer bodo prispevala k dopolnjevanju med ukrepi v okviru programa Kultura 2000 in nacionalnimi podpornimi ukrepi,

- zagotavljanje informacij in stikov na ustrezni ravni med subjekti, ki sodelujejo v programu Kultura 2000, in tistimi, ki sodelujejo v drugih programih Skupnosti, dostopnih za kulturne projekte.

VI. Splošna razdelitev proračuna

VI.1 Na začetku delovanja in najpozneje do 1. marca vsakega leta bo Komisija odboru predložila vnaprejšnjo razdelitev proračunskih sredstev po vrstah dejavnosti, pri čemer bo upoštevala cilje, določene v členu 1 Sklepa.

VI.2 Razpoložljiva sredstva bodo razdeljena interno glede na naslednje indikativne smernice:

(a) vsa sredstva, razporejena za posamezne inovativne in/ali eksperimentalne ukrepe, ne bi smela presegati 45 % letnega proračuna za program Kultura 2000;

(b) sredstva, razporejena za integrirane ukrepe v okviru strukturiranih, večletnih sporazumov o kulturnem sodelovanju, ne bi smela znašati manj kakor 35 % letnega proračuna za program Kultura 2000;

(c) sredstva, razporejena za posebne kulturne dogodke z evropsko in/ali mednarodno razsežnostjo, naj bi znašala približno 10 % letnega proračuna za program Kultura 2000;

(d) preostali izdatki, vključno s stroški, povezanimi s kontaktnimi mesti, naj bi znašali približno 10 % letnega proračuna za program Kultura 2000.

VI.3 Vsi zgoraj navedeni odstotki so indikativni in jih odbor lahko prilagodi po postopku iz člena 4 Sklepa.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

INDIKATIVNI OPIS VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH PRISTOPOV

Trije ukrepi programa Kultura 2000 predstavljajo vertikalni (nanašajoč se na eno kulturno področje) ali horizontalni (združujoč več kulturnih področij) pristop.

Kot indikacija lahko zanje velja naslednje:

I. Vertikalni pristop

To pomeni sektorski pristop, ki si prizadeva, da bi upošteval posebne potrebe posameznih kulturnih področij, zlasti:

(a) na naslednjih področjih: glasba, poustvarjalna umetnost, upodabljajoča in vizualna umetnost, arhitektura in druge oblike umetniškega izražanja, kot so multimedijska umetnost, fotografija, otroška kultura in poulična umetnost. Glede na posamične vidike vsakega kulturnega področja naj bi ta pristop:

(i) pospeševal izmenjave in sodelovanje med kulturnimi subjekti;

(ii) pomagal kroženju umetnikov in njihovih del po Evropi;

(iii) izboljšal možnosti za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje, zlasti v kombinaciji z boljšo mobilnostjo tistih, ki delajo na kulturnem področju (vključno z učitelji in študenti);

(iv) spodbujal ustvarjalnost ob hkratnem podpiranju izvajanja dejavnosti, ki spodbujajo evropske umetnike in njihova dela na prej navedenih področjih v Evropi ter podpiranju politike dialoga in izmenjav z drugimi svetovnimi kulturami;

(v) podpiral pobude, ki bi uporabljale ustvarjalnost kot sredstvo za družbeno integracijo.

(b) kar zadeva knjige, branje in prevode ta pristop teži k:

(i) spodbujanju izmenjav in sodelovanja med ustanovami in/ali posamezniki iz različnih držav članic in drugih držav, sodelujočih v programu, in tretjih držav;

(ii) krepitvi zavesti in razširjanju literarnih stvaritev in zgodovine evropskih ljudi s pomočjo podpiranja prevodov literarnih, dramskih in referenčnih besedil, zlasti tistih v manj razširjenih evropskih jezikih in jezikih srednje- in vzhodnoevropskih držav;

(iii) spodbujanju mobilnosti in nadaljnjega usposabljanja tistih, ki delajo na področju knjig in branja;

(iv) pospeševanju knjig in branja, zlasti pri mladih in delih družbe s slabšimi možnostmi.

Pogoj, določen v prvem odstavku Priloge I.1 glede najmanjšega števila potrebnih subjektov iz sodelujočih držav za predložitev projektov po programu Kultura 2000, se lahko prilagodi, da bi se upoštevale posebne potrebe literarnega prevajanja.

(c) kar zadeva evropsko pomembne kulturne dediščine, zlasti intelektualne in neintelektualne, premične in nepremične dediščine (muzeji in zbirke, knjižnice, arhivi, vključno s fotografskimi arhivi, avdiovizualnimi arhivi kulturnih del), arheološke in podvodne dediščine, arhitektonske dediščine, vseh kulturnih prizorišč in krajin (kulturnih in naravnih dobrin), si ta pristop prizadeva za:

(i) spodbujanje projektov, usmerjenih v zaščito in restavracijo evropske kulturne dediščine;

(ii) spodbujanje razvoja mednarodnega sodelovanja med ustanovami in/ali subjekti, da bi prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in razvoju najboljše prakse v zvezi z zaščito in varovanjem kulturne dediščine;

(iii) izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine, kadar vključuje evropsko razsežnost, in spodbujanju aktivnega sodelovanja široke javnosti, zlasti otrok, mladine, kulturno prikrajšanih oseb ter prebivalcev s podeželja in obrobnih regij Skupnosti;

(iv) spodbujanje mobilnosti in usposabljanja v zvezi s kulturno dediščino za tiste, ki delajo na kulturnem področju;

(v) spodbujanje mednarodnega sodelovanja za razvoj novih tehnologij in inovacij na različnih področjih dediščine ter v zvezi z zaščito tradicionalnih obrti in postopkov;

(vi) upoštevanje dediščine pri drugih politikah in programih;

(vii) spodbujanje sodelovanja s tretjimi državami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Posebne potrebe različnih področij kulturnega življenja (poustvarjalna in vizualna umetnost, knjige in branje, kulturna dediščina itd.) bodo uravnoteženo upoštevane pri dodeljevanju sredstev.

II. Horizontalni pristop

Ta pristop si prizadeva za pospeševanje sinergije in razvoj kulturnega ustvarjanja s pomočjo pospeševanja čezsektorskih dejavnosti, ki zajemajo številna kulturna področja, in tudi s pomočjo podpore za skupne dejavnosti, ki vključujejo različne programe in politike Skupnosti (zlasti tiste v zvezi z izobraževanjem, mladino, poklicnim usposabljanjem, zaposlovanjem itd.).

Indikativna višina sredstev, namenjenih za te dejavnosti, znaša 10 % finančnega okvira programa.

--------------------------------------------------