32000D0436Úradný vestník L 172 , 12/07/2000 S. 0026 - 0027


Rozhodnutie Rady

z 29. júna 2000

o založení Výboru pre sociálnu ochranu

(2000/436/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 202,

keďže:

(1) Vo svojom oznámení "spoločná stratégia modernizácie sociálnej ochrany" zo 14. júla 1999 Komisia navrhla posilnenie spolupráce v oblasti sociálnej ochrany, okrem iného založením skupiny zástupcov na vysokej úrovni.

(2) Vo svojej rezolúcii zo 16. februára 2000 o oznámení Komisie o spoločnej stratégii modernizácie sociálnej ochrany Európsky parlament privítal oznámenie Komisie a vytvorenie takejto skupiny.

(3) Vo svojich záveroch zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany [1], Rada podčiarkla potrebu spolupráce pri modernizácii sociálnej ochrany založenej na štrukturálnom a stálom dialógu, dôsledkoch a výmene informácií, skúseností a dobrej praxe medzi členskými štátmi.

(4) Rada v tých istých záveroch:

- podporila návrh Komisie vytvoriť mechanizmus na posilnenie spolupráce uskutočňovanej prácou skupiny zástupcov na vysokej úrovni pri realizácii tejto činnosti,

- podčiarkla, že táto spolupráca by mala zahŕňať všetky formy sociálnej ochrany a mala by pomôcť členským štátom, kde je to potrebné, zlepšiť a posilniť ich systémy sociálnej ochrany v súlade s ich národnými prioritami a pripomenula právomoc členských štátov organizovať a financovať sociálnu ochranu,

- považovala za osobitne dôležité, aby táto nová spolupráca smerom k zlepšeniu a modernizácii sociálnej ochrany bola koherentným opatrením, paralelným a interaktívnym s európskou stratégiou zamestnanosti ako aj s makroekonomickým dialógom,

- schválila štyri všeobecné ciele tak, ako ich určila Komisia: mať platenú prácu a zabezpečený bezpečný príjem, mať bezpečné dôchodky a dlhodobo financované dôchodkové systémy, podporovať sociálne začlenenie a zabezpečiť vysokú kvalitu a dlhodobé financovanie zdravotnej starostlivosti a uznala, že aspekty súvisiace s financovaním sú spoločné pre všetky ciele,

- zdôraznila, že rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí stať súčasťou všetkých činností zameraných na uvedené štyri ciele a

- podčiarkla úlohu sociálnych partnerov pri modernizácii procesu sociálnej ochrany.

(5) Závery zasadnutia Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000 uznali dôležitosť sociálnej ochrany v ďalšom vývoji a modernizácii aktívneho a dynamického štátneho blahobytu v Európe a vyzvala Radu posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi výmenou skúseností a dobrej praxe pomocou zdokonalených informačných sietí, ktoré sú základnými nástrojmi v tejto oblasti.

(6) Na podporu tejto spolupráce Európska rada na zasadnutí v Lisabone pridelila skupine zástupcov na vysokej úrovni určité kľúčové úlohy, najmä ako prvú prioritu:

- pripraviť štúdiu o budúcom vývoji sociálnej ochrany z dlhodobého hľadiska, venujúc osobitnú pozornosť dlhodobému financovaniu dôchodkových systémov a

- zúčastniť sa stanovovania primeraných cieľov a tvorby ukazovateľov na podporu realizácie úsilia členských štátov a Európskej únie na podporu sociálneho začlenenia.

(7) Je vhodné naďalej pokračovať v práci, ktorú začala dočasná skupina zástupcov na vysokej úrovni zriadená na základe vyššie uvedených záverov Rady tým, že sa nahradí Poradným výborom v súlade s týmto rozhodnutím,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1. Týmto sa zriaďuje Poradný výbor pre sociálnu ochranu (ďalej len "výbor") na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti politiky sociálnej ochrany, v úplnej zhode so zmluvou a s náležitým zreteľom na právomoci inštitúcií a orgánov spoločenstva.

2. Úlohou výboru je:

- monitorovať rozvoj politík sociálnej ochrany v členských štátoch a spoločenstve,

- podporovať výmenu informácií, skúseností a dobrej praxe medzi členskými štátmi a s Komisiou,

- bez toho, aby bol dotknutý článok 207 zmluvy, pripraviť výročnú správu o sociálnej ochrane, ktorá má byť predložená Rade, kde sa bude uvádzať rozvoj politiky s ohľadom na dosahovanie cieľov, ktoré určila Rada.

Na žiadosť Rady alebo Komisie alebo na základe vlastného podnetu, výbor môže pripraviť aj iné správy alebo stanoviská alebo vykonať inú prácu v rozsahu svojej kompetencie.

3. Ak je to vhodné, výbor pracuje v spolupráci s ostatnými príslušnými orgánmi a výbormi, ktoré sa zaoberajú otázkami sociálnej a hospodárskej politiky, ako napríklad Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre hospodársku politiku.

4. Pri plnení svojho mandátu výbor môže budovať vhodné kontakty so sociálnymi partnermi.

Článok 2

1. Výbor sa skladá z dvoch zástupcov, ktorých menuje každý členský štát a dvoch zástupcov Komisie. Týmto zástupcom môžu pomáhať dvaja náhradní členovia.

2. Výbor môže osloviť externých odborníkov, ak je to vhodné vzhľadom na jeho program.

Článok 3

1. Výbor si zo zástupcov členských štátov volí predsedu na dva roky. Toto obdobie sa neobnovuje.

2. Predsedovi pomáhajú štyria podpredsedovia, z ktorých dvoch volí výbor spomedzi svojich členov na obdobie dvoch rokov. Tretí je zástupca členského štátu, ktorý predsedá Rade a štvrtý bude zástupca z členského štátu, ktorý bude predsedať Rade v nasledujúcom období.

3. Komisia analyticky a organizačne podporuje výbor. Určí jedného zo svojich členov za tajomníka, ktorý bude konať podľa pokynov výboru, keď bude pomáhať výboru pri vykonávaní jeho úloh. Komisia je v spojení s Generálnym sekretariátom Rady, pokiaľ ide o konanie zasadnutí.

4. Výbor ustanoví svoj rokovací poriadok.

5. Zasadnutia výboru zvoláva predseda na základe jeho/jej podnetu alebo na požiadanie najmenej polovice členov výboru.

Článok 4

Výbor môže poveriť štúdiom osobitných otázok svojich náhradných členov alebo môže na tento účel zakladať pracovné skupiny. V takých prípadoch predsedníctvo vykonáva člen alebo náhradný člen výboru alebo zástupca Komisie menovaný výborom. Pracovné skupiny môžu požiadať o pomoc expertov.

Článok 5

Dočasná pracovná skupina zástupcov na vysokej úrovni založená na základe záverov Rady zo 17. decembra 1999 ukončí svoju činnosť v deň prvého zasadnutia výboru založeného týmto rozhodnutím. Prvé zasadnutie výboru sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

V Luxemburgu 29. júna 2000

Za Radu

predseda

M. Arcanjo

[1] Ú. v. ES C 8, 12.1.2000, s. 7.

--------------------------------------------------