32000D0375Dziennik Urzędowy L 138 , 09/06/2000 P. 0001 - 0004


Decyzja Rady

z dnia 29 maja 2000 r.

w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie

(2000/375/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 34 ust. 2 lit c),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii,

uwzględniając rezolucje przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 19 września 1996 r. w sprawie nieletnich ofiar przemocy [2], z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie środków ochrony nieletnich w Unii Europejskiej [3], z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie [4] i z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego zwalczania turystyki seksualnej związanej z wykorzystaniem dzieci oraz memorandum w sprawie wkładu Unii Europejskiej w umocnienie zapobiegania wyzyskowi i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci [5],

uwzględniając Deklarację i Program Działania przyjęte jednomyślnie przez delegatów Światowego Kongresu przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w celach handlowych, który odbył się w Sztokholmie w sierpniu 1996 r., oraz wnioski i zalecenia z europejskiej konferencji monitorującej realizację ustaleń Światowego Kongresu, który odbył się w Strasburgu w kwietniu 1998 r.,

uwzględniając Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjętą w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., w szczególności art. 2, 3 oraz art. 10 ust. 2,

uwzględniając Europejską Konwencję o wykonywaniu praw dzieci, przyjętą w Strasburgu w dniu 25 stycznia 1996 r., w szczególności jej art. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 15,

uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu, w szczególności art. 2, 3, 7, 25 i 26,

uwzględniając art. 34 Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,

uwzględniając Wspólne Działanie Rady 96/700/WSiSW z dnia 29 listopada 1996 r. ustanawiające Program zachęty i wymiany dla osób odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi i seksualne wykorzystywanie dzieci [6],

uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie w dniu 17 lutego 1997 r. w sprawie nielegalnych i szkodliwych treści rozpowszechnianych w Internecie [7],

uwzględniając wspólne działanie 97/154/WSiSW z dnia 24 lutego 1997 r., przyjęte przez Radę na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci [8],

uwzględniając decyzję Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. uzupełniającą definicję formy przestępczości pod nazwą "handel ludźmi" zawartej w Załączniku do Konwencji o Europolu [9] i uwzględniając przyjętą przez Radę deklarację z dnia 3 grudnia 1998 r.,

uwzględniając zalecenie przyjęte przez Radę w dniu 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych przez wspieranie krajowych programów ramowych w celu zapewnienia skutecznego i porównywalnego poziomu ochrony nieletnich i godności ludzkiej [10],

uwzględniając plan działań przyjęty przez Radę w dniu 28 kwietnia 1997 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej [11], zatwierdzony przez Radę Europejską w Amsterdamie w czerwcu 1997 r., jak również dziesięć zasad grupy G8 dotyczących przestępczości związanej z zaawansowaną technologią, które Rada przyjęła do wiadomości podczas sesji z dnia 19 marca 1998 r., jak również zalecenie Rady Europejskiej w Wiedniu w dniach 11 i 12 grudnia 1998 r. w celu zapewnienia na szczeblu europejskim i międzynarodowym skutecznego nadzorowania inicjatyw mających na celu ochronę dzieci, w szczególności w dziedzinie pornografii dziecięcej w Internecie,

uwzględniając decyzję nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmującą wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych [12],

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 1999/364/WSiSW z dnia 27 maja 1999 r., przyjęte przez Radę na podstawie art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie negocjacji dotyczących projektu Konwencji w sprawie cyberprzestępczości, prowadzonych w Radzie Europy [13],

a także mając na uwadze, co następuje:

handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci stanowią poważne naruszenie podstawowych praw człowieka, w szczególności godności ludzkiej;

świadomość, że wykorzystywanie seksualne dzieci, jak również produkcja, przetwarzanie, posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z pornografią dziecięcą mogą stanowić poważną formę międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, której rozmiary są przedmiotem coraz poważniejszego zaniepokojenia Unii Europejskiej;

w przekonaniu, że poszanowanie integralności fizycznej i psychicznej dzieci oraz ochrona ofiar wykorzystywania seksualnego mają podstawowe znaczenie i powinny znaleźć się w centrum zainteresowania Unii Europejskiej;

świadomość potrzeby innych środków działania Unii w celu wspierania bezpiecznego użycia Internetu;

w celu zapobiegania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci, w szczególności produkcji, przetwarzania, rozpowszechniania i posiadania materiałów pornografii dziecięcej w Internecie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. W ramach decyzji nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w celu zaostrzenia środków zapobiegania i zwalczania produkcji, przetwarzania, posiadania i rozpowszechniania materiałów z pornografią dziecięcą oraz wspierania efektywności wykrywania i karania przestępstw w tej dziedzinie, Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zachęcenia użytkowników Internetu do informowania organów przestrzegania prawa, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w przypadku podejrzenia o rozpowszechnianie materiałów z pornografią dziecięcą w Internecie, jeżeli natkną się na materiały tego typu. Użytkownicy Internetu informowani są o sposobach nawiązania kontaktu z organami ścigania lub z podmiotami posiadającymi uprzywilejowane związki z organami ścigania, w celu umożliwienia tym organom skutecznego zapobiegania i zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie.

2. W miarę potrzeby i biorąc pod uwagę strukturę administracyjną każdego Państwa Członkowskiego, środki wspierania efektywności ścigania i karania przestępstw w tej dziedzinie mogą polegać na tworzeniu, w ramach organów przestrzegania prawa, jednostek specjalistycznych wyposażonych w szczególną wiedzę specjalistyczną i środki umożliwiające szybkie przetwarzanie informacji o podejrzewanych przypadkach produkcji, przetwarzania, rozpowszechniania i posiadania pornografii dziecięcej.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby organy ścigania reagowały natychmiast po otrzymaniu informacji o podejrzewanych przypadkach produkcji, przetwarzania, rozpowszechniania i posiadania materiału z pornografią dziecięcą. Organy ścigania mogą odroczyć podjęcie działań tak długo, jak jest to taktycznie niezbędne, w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za czyny przestępcze lub sieci (siatki pornografii dziecięcej).

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie zapewniają możliwie najszerszą i najszybszą współpracę w celu ułatwienia skutecznego ścigania i karania przestępstw dotyczących pornografii dziecięcej w Internecie zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i umowami.

2. W celu zapewnienia szybkiego i skutecznego reagowania na te przestępstwa, Państwa Członkowskie informują już istniejące punkty kontaktowe działające 24 godziny na dobę, złożone z wykwalifikowanego personel, jak również jednostki specjalistyczne, o których mowa w art. 1 ust. 2 i które mogą być wykorzystywane do wymiany informacji oraz do innych kontaktów między Państwami Członkowskimi. Punkty kontaktowe, które Państwa Członkowskie już utworzyły do wypełniania innych misji, mogą być również wykorzystywane w tych celach. Wykorzystane będą również istniejące sposoby komunikowania się, jak Europol i Interpol.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby Europol był informowany, w granicach swoich kompetencji, o podejrzewanych przypadkach pornografii dziecięcej.

4. Państwa Członkowskie, we właściwej współpracy z Europolem, badają możliwość regularnego organizowania spotkań między właściwymi władzami wyspecjalizowanymi w zwalczaniu pornografii dziecięcej w Internecie w celu wspierania wymiany ogólnych informacji, analizowania sytuacji i koordynowania taktyki śledczej.

5. Każde Państwo Członkowskie informuje Sekretariat Generalny Rady o swojej służbie lub służbach pełniących rolę punktów kontaktowych zgodnie z ust. 2. Sekretariat Generalny informuje pozostałe Państwa Członkowskie o tych punktach kontaktowych.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie angażują się w konstruktywny dialog z sektorem przemysłowym oraz badają właściwe środki, o charakterze dobrowolnym lub prawnie wiążące, w celu wyeliminowania pornografii dziecięcej w Internecie. W szczególności Państwa Członkowskie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skuteczności środków podjętych w celu wyeliminowania pornografii dziecięcej w Internecie. W tym kontekście badają niżej wymienione środki, które zmuszałyby dostawców usług internetowych do:

a) informowania właściwych jednostek wymienionych w art. 1 ust. 1 lub jednostek wymienionych w art. 1 ust. 2, o materiałach z pornografią dziecięcą, o których dowiedzieli się lub byli świadomi, że były rozpowszechniane za ich pośrednictwem;

b) wycofywania z obiegu materiałów z pornografią dziecięcą, o których dowiedzieli się lub byli świadomi, że były rozpowszechniane za ich pośrednictwem, chyba że właściwe władze ustalą inaczej;

c) zachowywania, zgodnie z uchwałą Rady z dnia 17 stycznia 1995 r. w sprawie legalnego podsłuchu rozmów w telekomunikacji [14], stosowanych w określonych przypadkach i kiedy jest to technicznie możliwe, danych dotyczących handlu – w szczególności w celu karania w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci, jak również produkcji, przetwarzania i rozpowszechniania materiału z pornografią dziecięcą – w okresie ustalonym przez stosowane prawo krajowe, aby dane te mogły być udostępnione organom śledczym w celu zbadania, zgodnie ze stosowanymi zasadami postępowania;

d) ustanowienia własnych systemów kontroli zwalczania produkcji, przetwarzania, posiadania i rozpowszechniania materiału z pornografią dziecięcą.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie sprawdzają regularnie, czy rozwój technologiczny wymaga, w celu utrzymania skuteczności walki z pornografią dziecięcą w Internecie, zmian procedury karnej, z poszanowaniem zawartych tam podstawowych zasad i, w miarę potrzeb inicjowania w tym celu nowego, odpowiedniego ustawodawstwa.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie współpracują z sektorem przemysłowym, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wspomagając, na ile to możliwe, produkcję filtrów i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do zapobiegania i wykrywania rozpowszechniania materiałów z pornografią dziecięcą.

Artykuł 6

1. Rada bada, w jakim stopniu Państwa Członkowskie wypełniają własne zobowiązania zgodnie z wspólnym działaniem 97/154/WSiSW oraz stopień skuteczności środków zaproponowanych w niniejszej decyzji.

2. Badanie określone w ust. 1 jest prowadzone zgodnie ze wspólnym działaniem 97/827/WSiSW przyjętym przez Radę w dniu 5 grudnia 1997 r. na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, ustanawiającym mechanizm oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością [15], pod warunkiem że:

a) zespoły oceniające składają się z dwóch ekspertów;

b) ocenę na miejscu przeprowadza się tak, aby uniknąć uciążliwych procedur.

3. Nie stosuje się oceny przewidzianej w tytule IV B wspólnego działania 97/154/WSiSW. Zastępuje ją ocena określona w ust. 2 niniejszego artykułu.

4. Na podstawie informacji otrzymanych w trakcie oceny, na mocy ust. 2, Rada bada inne środki, które może podjąć w celu zwiększenia efektywności zwalczania pornografii dziecięcej i wykorzystywania seksualnego dzieci.

Artykuł 7

Niniejszą decyzję stosuje się do Gibraltaru.

Artykuł 8

Środki przewidziane w niniejszej decyzji Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2000 r.

W imieniu Rady

A. Costa

Przewodniczący

[1] Opinia wydana dnia 11 kwietnia 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 320 z 28.10.1996, str. 190.

[3] Dz.U. C 20 z 20.1.1997, str. 170.

[4] Dz.U. C 150 z 19.5.1997, str. 38.

[5] Dz.U. C 358 z 24.11.1997, str. 37.

[6] Dz.U. L 322 z 12.12.1996, str. 7.

[7] Dz.U. C 70 z 6.3.1997, str. 1.

[8] Dz.U. L 63 z 4.3.1997, str. 2.

[9] Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 21.

[10] Dz.U. L 270 z 7.10.1998, str. 48.

[11] Dz.U. C 251 z 15.8.1997, str. 1.

[12] Dz.U. L 33 z 6.2.1999, str. 1.

[13] Dz.U. L 142 z 5.6.1999, str. 1.

[14] Dz.U. C 329 z 4.11.1996, str. 1.

[15] Dz.U. L 344 z 15.12.1997, str. 7.

--------------------------------------------------