32000D0365Úradný vestník L 131 , 01/06/2000 S. 0043 - 0047


Rozhodnutie Rady

z 29. mája 2000,

ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis

(2000/365/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na článok 4 Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, (ďalej len "schengenský protokol"),

so zreteľom na požiadavku vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, prostredníctvom ich listov predsedovi Rady z 20. mája 1999, 9. júla 1999 a 6. októbra 1999, zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, tak ako je to špecifikované v horeuvedených listoch,

so zreteľom na stanovisko Komisie Európskych spoločenstiev z 20. júla 1999, k tejto požiadavke,

keďže Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska má zvláštne postavenie vo vzťahu k záležitostiam, ktorých sa týka hlava IV, časť tretia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako je to uznané v Protokole o postavení Spojeného kráľovstva a Írska a v Protokole o uplatňovaní niektorých aspektov článku 14 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na Spojené kráľovstvo a Írsko, pripojeného Amsterdamskou zmluvou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva;

keďže schengenské acquis bolo koncipované a pôsobí ako súvislý celok, ktorý musí byť plne akceptovaný a uplatňovaný všetkými štátmi podporujúcimi zásadu zrušenia kontrol osôb na ich spoločných hraniciach;

keďže schengenský protokol ustanovuje možnosť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, vzhľadom k zvláštnemu postaveniu Spojeného kráľovstva;

keďže Spojené kráľovstvo prijme záväzky členského štátu vyplývajúce z článkov Schengenského dohovoru z roku 1990 vymenovaných v tomto rozhodnutí;

keďže, so zreteľom na vyššie uvedené zvláštne postavenie Spojeného kráľovstva, ani Spojené kráľovstvo, ani územia uvedené v článku 5 sa na základe tohto rozhodnutia nezúčastňujú na ustanoveniach schengenského dohovoru týkajúcich sa hraníc;

keďže, berúc do úvahy vážne záležitosti, ktorými sa zaoberajú články 26 a 27 Schengenského dohovoru, Spojené kráľovstvo a Gibraltár budú tieto články uplatňovať;

keďže Spojené kráľovstvo požiadalo o účasť na súbore ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vytvorenia a činnosti Schengenského informačného systému (ďalej len "SIS"), s výnimkou ustanovení týkajúcich sa výstrah uvedených v článku 96 Schengenského dohovoru z roku 1990 a ďalších ustanovení, ktoré sa týkajú týchto výstrah;

keďže Rada je toho stanoviska, že ľubovoľná čiastočná účasť Spojeného kráľovstva na schengenskom acquis musí rešpektovať spojitosť tematických oblastí, ktoré tvoria toto acquis ako celok;

keďže Rada týmto uznáva právo Spojeného kráľovstva, v súlade s článkom 4 schengenského protokolu, požiadať o čiastočnú účasť, súčasne konštatujúc, že je potrebné zvážiť dopad takejto účasti Spojeného kráľovstva na ustanoveniach týkajúcich sa vytvorenia a činnosti SIS na výklad ostatných relevantných ustanovení schengenského acquis a na jej finančné dôsledky;

keďže zmiešaný výbor, zriadený podľa článku 3 Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa účasti posledne menovaných na zavádzaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis [1], bol informovaný o vypracovávaní tohto rozhodnutia v súlade s článkom 5 tejto dohody.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa bude zúčastňovať na nasledovných ustanoveniach schengenského acquis:

a) Vo vzťahu k ustanoveniam Dohovoru z roku 1990 zavádzajúceho Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985, jeho súvisiaceho záverečného aktu a spoločných vyhlásení:

i) Články 26 a 27;

Články 39 a 40;

Články 42 a 43 v rozsahu, v akom sa týkajú článku 40;

Článok 44;

Článok 46 a 47, s výnimkou článku 47 ods. 2 písm. c);

Články 48 až 51;

Články 52 a 53;

Články 54 až 58;

Článok 59;

Články 61 až 66;

Články 67 až 69;

Články 71 až 73;

Články 75 a 76;

Články 126 až 130 v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na základe tohto pododseku;

Deklarácia 3 k Záverečnému aktu týkajúceho sa článku 71 ods. 2;

ii) nasledovné ustanovenia týkajúce sa Schengenského informačného systému v rozsahu, v akom sa netýkajú článku 96:

Článok 92;

Články 93 až 95;

Články 97 až 100;

Článok 101, s výnimkou jeho odseku 2;

Články 102 až 108;

Články 109 až 111, vo vzťahu k osobným údajom zaregistrovaným v národnej časti SIS Spojeného kráľovstva;

Články 112 a 113;

Článok 114, vo vzťahu k osobným údajom zaregistrovaným v národnej časti SIS Spojeného kráľovstva;

Články 115 až 118;

iii) ďalšie ustanovenia týkajúce sa Schengenského informačného systému;

Článok 119;

b) vo vzťahu k ustanoveniam dohôd o pristúpení k Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, ich záverečných aktov a spoločných vyhlásení:

i) Dohoda podpísaná dňa 27. novembra 1990 o pristúpení Talianskej republiky: články 2 a 4 a spoločné vyhlásenie týkajúce sa článkov 2 a 3 v rozsahu, v akom sa týka článku 2;

ii) Dohoda podpísaná dňa 25. júna 1991 o pristúpení Španielskeho kráľovstva: články 2 a 4 a záverečný akt, časť III, deklarácia 2;

iii) Dohoda podpísaná dňa 25. júna 1991 o pristúpení Portugalskej republiky: články 2, 4, 5 a 6;

iv) Dohoda podpísaná dňa 6. novembra 1992 o pristúpení Helénskej republiky: články 2, 3, 4 a 5 a záverečný akt, časť III, deklarácia 2;

v) Dohoda podpísaná dňa 28. apríla 1995 o pristúpení Rakúskej republiky: články 2 a 4;

vi) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Dánskeho kráľovstva: články 2, 4 a 6 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3;

vii) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Fínskej republiky: články 2, 4 a 5 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3;

viii) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Švédskeho kráľovstva: články 2, 4 a 5 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3;

c) vo vzťahu k nasledovným rozhodnutiam Výkonného výboru zriadeného Dohovorom z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na základe pododseku a) vyššie;

i) SCH/Com-ex (93) 14 (zdokonalenie praktickej spolupráce medzi súdnymi orgánmi s cieľom boja proti nezákonnému obchodu s drogami);

SCH/Com-ex (94) 28 rev (certifikát stanovený v článku 75 pre prepravu drog a/alebo psychotropných látok);

SCH/Com-ex (98) 26 def (zriaďujúce stály výbor zavádzajúci schengenský dohovor), v závislosti na internom opatrení ustanovujúcom spôsoby účasti odborníkov Spojeného kráľovstva na úlohách vykonávaných pod záštitou príslušnej pracovnej skupiny Rady;

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (cezhraničná policajná spolupráca v oblasti prevencie a odhaľovania kriminality, v prípade požiadavky);

SCH/Com-ex (98) 52 (príručka o cezhraničnej policajnej spolupráci);

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (situácia v oblasti drog);

SCH/Com-ex (99) 6 (telekomunikácie);

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (platby informátorom);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (dohoda o spolupráci v rámci konaní týkajúcich sa dopravných priestupkov);

SCH/Com-ex (99) 18 (zdokonalenie policajnej spolupráce v rámci prevencie a odhaľovania zločinov);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (rozhodnutie vo verejnej súťaži pre predbežnú štúdiu SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (príspevky Nórska a Islandu k prevádzkovým nákladom C.SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (budúcnosť SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (rozpočtové nariadenie C.SIS);

SCH/Com-ex (98) 11 (C.SIS s 15/18 pripojeniami);

SCH/Com-ex (98) 5 (príručka SIRENE);

d) vo vzťahu k ustanoveniam nasledovných deklarácií výkonného výboru zriadeného Dohovorom z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na základe pododseku a) vyššie:

i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (deklarácia o extradícii)

ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (únos neplnoletých osôb);

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (štruktúra SIS).

Článok 2

1. Dôstojníci uvedení v ustanovení článku 40 ods. 4 dohovoru z roku 1990 budú pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo dôstojníkmi z policajných zborov v Spojenom kráľovstve a úradníci Štátneho výboru jej veličenstva pre clá a nepriame dane.

2. Orgán uvedený v ustanovení článku 40 ods. 5 dohovoru z roku 1990 bude pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo Národná služba trestného spravodajstva.

Článok 3

Príslušné ministerstvo uvedené v ustanovení článku 65 ods. 2 dohovoru z roku 1990 bude pokiaľ ide o Anglicko, Wales a Severné Írsko ministerstvo vnútra a pokiaľ ide o Škótsko Škótska regionálna vláda (Scottish Executive).

Článok 4

Delegácia v Spoločnom dozornom orgáne, zriadenom podľa článku 115 dohovoru z roku 1990, zastupujúca národný dozorný orgán Spojeného kráľovstva nebude oprávnená zúčastňovať sa hlasovacích postupov v rámci Spoločného dozorného orgánu týkajúcich sa záležitostí uplatňovania ustanovení schengenského acquis, alebo stavania na schengenskom acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje.

Článok 5

1. Spojené kráľovstvo písomne upovedomí predsedu Rady, ktoré z ustanovení uvedených v článku 1 si želá uplatniť na Normanské ostrovy a Ostrov Man. Rozhodnutie ohľadne tejto požiadavky prijme Rada konajúc na základe jednomyseľného rozhodnutia jej členov uvedených v článku 1 schengenského protokolu a zástupcu vlády Spojeného kráľovstva.

2. Nasledovné ustanovenia článku 1 sa uplatnia na Gibraltár:

a) Pokiaľ ide o ustanovenia dohovoru z roku 1990 zavádzajúceho Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985, jeho súvisiaci záverečný akt a spoločné vyhlásenia:

Články 26 a 27;

Článok 39;

Článok 44 v rozsahu, v akom sa netýka prenasledovania zločinca cez hranice a cezhraničného sledovania;

Články 46 a 47, s výnimkou 47 ods. 2 písm.c);

Články 48 až 51;

Články 52 a 53;

Články 54 až 58;

Článok 59;

Články 61 až 63;

Články 65 až 66;

Články 67 až 69;

Články 71 až 73;

Články 75 a 76;

Články 126 až 130 v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení, na ktorých sa Gibraltár zúčastňuje na základe tohto pododseku;

Deklarácia 3 k záverečnému aktu, ohľadne článku 71 ods. 2.

b) Vo vzťahu k ustanoveniam dohôd o pristúpení k Dohovoru z roku 1990 zavádzajúcom Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985, ich záverečných aktov a spoločných deklarácií:

i) Dohoda podpísaná dňa 27. novembra 1990 o pristúpení Talianskej republiky: článok 4;

ii) Dohoda podpísaná dňa 25. júna 1991 o pristúpení Španielskeho kráľovstva: článok 4 a záverečný akt, časť III, deklarácia 2.

iii) Dohoda podpísaná dňa 25. júna 1991 o pristúpení Portugalskej republiky: články 4, 5 a 6.

iv) Dohoda podpísaná dňa 6. novembra 1992 o pristúpení Helénskej republiky: články 3, 4 a 5 a záverečný akt, časť III, deklarácia 2.

v) Dohoda podpísaná dňa 28. apríla 1995 o pristúpení Rakúskej republiky: článok 4

vi) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Dánskeho kráľovstva: články 4 a 6 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3.

vii) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Fínskej republiky: články 4 a 5 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3.

viii) Dohoda podpísaná dňa 19. decembra 1996 o pristúpení Švédskeho kráľovstva: články 4 a 5 a záverečný akt, časť II, spoločná deklarácia 3.

c) Pokiaľ ide o ustanovenia rozhodnutia Výkonného výboru zriadeného Dohovorom z roku 1990 zavádzajúcim Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985:

SCH/Com-ex (93) 14 (zdokonalenie praktickej spolupráce medzi súdnymi orgánmi s cieľom boja proti nezákonnému obchodu s drogami);

SCH/Com-ex (94) 28 rev (certifikát stanovený v článku 75 pre prepravu drog a/alebo psychotropných látok);

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (cezhraničná policajná spolupráca v oblasti prevencie a odhaľovania kriminality, v prípade požiadavky);

SCH/Com-ex (98) 52 (príručka o cezhraničnej policajnej spolupráci);

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (situácia v oblasti drog);

SCH/Com-ex (99) 6 (telekomunikácie);

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (platby informátorom);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (dohoda o spolupráci v rámci konaní týkajúcich sa dopravných priestupkov);

SCH/Com-ex (99) 18 (zdokonalenie policajnej spolupráce v rámci prevencie a odhaľovania zločinov);

d) Pokiaľ ide o ustanovenia nasledovnej deklarácie Výkonného výboru zriadeného Dohovorom z roku 1990 zavádzajúcim Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (deklarácia o extradícii).

3. Článok 8(3) sa uplatní na územia uvedené v odsekoch 1 a 2 vyššie.

Článok 6

1. Bez dotknutia článku 8 ods. 3 budú ustanovenia článku 1 uvedené do platnosti, medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými štátmi, pre ktoré tieto ustanovenia už boli uvedené do platnosti, ak boli splnené predchádzajúce podmienky pre zavedenie týchto ustanovení vo všetkých týchto členských štátoch a ostatných štátoch, rozhodnutím prijatým Radou. Rada môže rozhodnúť o určení rôznych dátumov pre uvedenie rôznych ustanovení do platnosti, podľa tematickej oblasti.

2. Predtým, než budú ustanovenia článku 1 uvedené do platnosti v súlade s odsekom 1, rozhodne Rada o podrobných právnych a technických opatreniach, vrátane ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov, ohľadne účasti Spojeného kráľovstva na ustanoveniach uvedených v odsekoch a)ii) a iii), c)ii) a d)ii) článku 1.

3. Odsek 1 sa mutatis mutandis uplatní na zavedenie ustanovení článku 5, vo vzťahu k príslušným územiam, do platnosti.

4. Ľubovoľné rozhodnutie podľa odsekov 1, 2 a 3 bude prijaté radou, konajúcou na základe jednomyseľného rozhodnutia jej členov uvedených v článku 1 schengenského protokolu a zástupcu vlády Spojeného kráľovstva.

5. Ustanovenia článku 75 Dohovoru z roku 1990 zavádzajúceho Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985 a Rozhodnutie výkonného výboru SCH/Com-ex (94) 28 rev (certifikát stanovený v článku 75 pre prepravu drog a/alebo psychotropných látok) budú priamo uplatniteľné v Spojenom kráľovstve.

Článok 7

1. Spojené kráľovstvo bude viazané:

a) Rozhodnutím Rady (1999/323/CE) z 3. mája 1999 o ustanovení rozpočtového nariadenia upravujúceho rozpočtovú stránku spravovania zmlúv Generálnym tajomníkom Rady v mene určitých členských štátov, ktoré boli uzavreté v jeho mene, a ktoré sa vzťahujú na inštaláciu a fungovanie "Serveru Help Desk" riadiacej jednotky a siete Sirene [2], a jeho ľubovoľnými následnými zmenami.

b) Rozhodnutím Rady (2000/265/CE) z 27. marca 2000 o ustanovení rozpočtového nariadenia upravujúceho rozpočtové aspekty spravovania zmlúv zástupcom Generálneho tajomníka Rady, uzavretých v jeho mene, v prospech niektorých členských štátov, týkajúcich sa inštalácie a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie, "Sisnet" [3].

2. Spojené kráľovstvo bude niesť všetky náklady týkajúce sa technického dosiahnutia jeho čiastočnej účasti na prevádzke SIS.

Článok 8

1. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Od dátumu prijatia tohto rozhodnutia sa bude predpokladať, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska neodvolateľne upovedomilo predsedu Rady podľa článku 5 schengenského protokolu, že sa chce zúčastňovať všetkých návrhov a iniciatív, ktoré stavajú na schengenskom acquis uvedenom v článku 1. Takáto účasť sa bude týkať území uvedených v článku 5 ods. 1 a 2 v rozsahu, v akom návrhy a iniciatívy stavajú na ustanoveniach schengenského acquis, ku ktorým sa tieto územia zaviazali.

3. Opatrenia, ktoré stavajú na schengenskom acquis uvedenom v článku 1, ktoré boli prijaté pred prijatím rozhodnutia Rady uvedeného v článku 6 nadobudnú pre Spojené kráľovstvo platnosť v dátum, alebo dátumy, kedy Rada podľa článku 6 rozhodne uviesť acquis uvedené v článku 1 do platnosti pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ samotné opatrenie nestanovuje neskorší dátum.

V Bruseli 29. mája 2000

Za Radu

predseda

A. Costa

[1] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

[2] Ú. v. ES L 123, 13.5.1999, s. 51.

[3] Ú. v. ES L 85, 6.4.2000, s. 12.

--------------------------------------------------