32000D0331Uradni list L 114 , 13/05/2000 str. 0039 - 0039


Odločba Komisije

z dne 25. aprila 2000

o spremembi Odločbe 1999/813/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Socialistične republike Vietnam

(notificirana pod dokumentarno številko K(2000) 1050)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/331/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 1999/813/ES z dne 16. novembra 1999 določa posebne pogoje za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Socialistične republike Vietnam [3].

(2) Komisija je sprejela Odločbo 2000/333/ES o posebnih pogojih za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Socialistične republike Vietnam [4].

(3) Socialistična republika Vietnam želi v Skupnost izvažati zamrznjene ali predelane školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže, ki so bili sterilizirani ali toplotno obdelani v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/25/EGS [5], kakor je bila spremenjena z Odločbo 97/275/ES [6].

(4) Zato je treba spremeniti zdravstveno spričevalo, določeno v Prilogi A k Odločbi 1999/813/ES.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zdravstveno spričevalo, ki je določeno v Prilogi A k Odločbi 1999/813/ES in spremlja pošiljke ribiških proizvodov s poreklom ali izvorom iz Socialistične republike Vietnam, se spremeni:

1. Točka IV se dopolni z naslednjo točko:

"7. poleg tega, če so ribiški proizvodi zamrznjene ali predelane školjke: školjke so bile pridobljene iz odobrenih proizvodnih območij, ki so našteti v Prilogi k Odločbi Komisije 2000/333/ES [7] o posebnih pogojih za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Socialistične republike Vietnam, in so bile sterilizirane ali toplotno obdelane v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/25/ES."

2. Zadnja alinea točke IV se nadomesti z naslednjim besedilom:

"— podpisani uradni inšpektor izjavlja, da je seznanjen z določbami Direktive 91/492/EGS, Direktive 91/493/EGS, Direktive 92/48/EGS, Odločbe 93/25/ES, Odločbe 1999/813/ES in Odločbe 2000/333/ES."

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 315, 9.12.1999, str. 39.

[4] UL L 114, 13.5.2000, str. 42.

[5] UL L 16, 25.1.1993, str. 22.

[6] UL L 108, 25.4.1997, str. 2.

[7] UL L 114, 13.5.2000, str. 42.

--------------------------------------------------