32000D0245Uradni list L 077 , 28/03/2000 str. 0013 - 0019


Odločba Komisije

z dne 2. februarja 2000

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(4) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi iz ravnega stekla, profiliranega stekla in steklenih zidakov

(notificirana pod dokumentno številko K(1999) 5016)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/245/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti po členu 13(3) Direktive Sveta 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; to pomeni, da je treba odločiti, ali je za nek proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4) potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ.

(2) Člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in v tehničnih specifikacijah; zato je zaželena opredelitev koncepta proizvodov ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah.

(3) Postopka iz člena 13(3) sta podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; zato je treba za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost.

(4) Postopek iz člena 13(3)(a) je v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III. Postopek iz točke (b) člena 13(3) je v skladu s sistemom, določenim v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III.

(5) Ukrepi iz te odločbe niso v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo.

(6) Odločba je bila predložena Svetu, ki se ni odzval v trimesečnem roku, predvidenem v Direktivi 89/106/EGS. Predlagani ukrep torej sprejme Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družin proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je, poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. februarja 2000

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Plošče iz ravnega in krivljenega stekla (kar vključuje navadno steklo, oplemeniteno steklo, posebno ali varnostno steklo, barvano, prevlečeno s filmom, emajlirano, površinsko obdelano ali zrcalno steklo):

Za vse uporabe razen:

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti,

- za neprebojno zasteklitev in zasteklitev proti eksplozijam.

Profilirano steklo v obliki zareznikov (ožičeno ali neožičeno):

Za vse uporabe razen:

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti.

Izolacijsko steklo:

Za vse uporabe razen:

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti,

- za neprebojno zasteklitev in zasteklitev proti eksplozijam.

Stekleni zidaki:

Za uporabo v nenosilne namene razen:

- za neprebojno zasteklitev in zasteklitev proti eksplozijam.

Predelne stene iz steklenih zidakov:

Za vse uporabe v nenosilne namene razen:

- za protipožarne cone,

- za neprebojno zasteklitev in zasteklitev proti eksplozijam.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Plošče iz ravnega in krivljenega stekla (kar vključuje navadno steklo, oplemeniteno steklo, posebno ali varnostno steklo, barvano, prevlečeno s filmom, emajlirano, površinsko obdelano ali zrcalno steklo):

- za neprebojno uporabo in uporabo proti eksplozijam,

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti.

Profilirano steklo v obliki zareznikov (ožičeno ali neožičeno):

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti.

Izolacijsko steklo:

- za neprebojno uporabo in uporabo proti eksplozijam,

- za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti.

Stekleni zidaki:

- za neprebojno uporabo in uporabo proti eksplozijam.

Predelne stene iz steklenih zidakov:

- za protipožarne prekate,

- za neprebojno uporabo in uporabo proti eksplozijam.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Opomba:

pri proizvodih, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah, se naloge priglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov za potrjevanje skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI IZ RAVNEGA STEKLA, PROFILIRANEGA STEKLA IN STEKLENIH ZIDAKOV (1/6)

1. Sistemi za potrjevanje skladnosti

CEN/Cenelec mora za spodaj navedene proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) za potrjevanje skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih).

Sistem 1: Glej oddelek 2(i) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez inšpekcijskega preskusa vzorcev.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla Profilirano steklo v obliki zareznikov Izolacijsko steklo | Za zasteklitev za izrecne namene zagotavljanja požarne odpornosti | Katera koli/kateri koli | 1 |

Predelne stene iz steklenih zidakov | Za protipožarne cone | Katera koli/kateri koli | 1 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI IZ RAVNEGA STEKLA, PROFILIRANEGA STEKLA IN STEKLENIH ZIDAKOV (2/6)

1. Sistemi za potrjevanje skladnosti

CEN/Cenelec mora za spodaj navedene proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) za potrjevanje skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih).

Sistem 3: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Sistem 4: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla Profilirano steklo v obliki zareznikov Izolacijsko steklo Stekleni zidaki Predelne stene iz steklenih zidakov | Za vrste uporabe, za katere veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru | A, B, C, | 3 |

A, D, E, F | 4 |

Sistem 3: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Sistem 4: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla Profilirano steklo v obliki zareznikov Izolacijsko steklo | Za vrste uporabe, za katere veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru z zunanje strani | Proizvodi, ki jih je treba preskusiti | 3 |

Proizvodi, ki se "ocenjujejo kot zadovoljivi" brez preskušanja | 4 |

Sistem 1: Glej oddelek 2(i) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez inšpekcijskega preskusa vzorcev.

Sistem 3: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla Izolacijsko steklo Stekleni zidaki Predelne stene iz steklenih zidakov | Za neprebojno zasteklitev ali zasteklitev proti eksplozijam | – | 1 |

Za druge vrste uporabe, ki lahko pomenijo tveganja tipa "varnost-pri-uporabi" in za katere veljajo taki predpisi | – | 3 |

Steklo v obliki cevi | Za vrste uporabe, ki lahko pomenijo tveganje tipa "varnost-pri-uporabi" in za katere veljajo taki predpisi | – | 3 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI IZ RAVNEGA STEKLA, PROFILIRANEGA STEKLA IN STEKLENIH ZIDAKOV (5/6)

1. Sistemi za potrjevanje skladnosti

CEN/Cenelec mora za spodaj navedene proizvod(-e) in predvideno uporabo(-e) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) za potrjevanje skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih).

Sistem 3: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla (namensko obdelane) Profilirano steklo v obliki zareznikov Izolacijsko steklo Stekleni zidaki Predelne stene iz steklenih zidakov | Za uporabo v zvezi z varčevanjem z energijo ali zmanjševanjem hrupa | – | 3 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI IZ RAVNEGA STEKLA, PROFILIRANEGA STEKLA IN STEKLENIH ZIDAKOV (6/6)

1. Sistemi za potrjevanje skladnosti

CEN/Cenelec mora za spodaj navedene proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) za potrjevanje skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih).

Sistem 4: Glej oddelek 2(ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Plošče iz ravnega ali krivljenega stekla Profilirano steklo v obliki zareznikov Izolacijsko steklo Stekleni zidaki Predelne stene iz steklenih zidakov | Za druge vrste uporabe, kakor so opredeljene v družinah 1/6 do 5/6 | – | 4 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

--------------------------------------------------