32000D0233Official Journal L 073 , 22/03/2000 P. 0016 - 0017


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2000

o nezaradení pyrazofosu do prílohy I smernice Rady 91/414/ES a zrušení povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 655)

(Text s významom pre EHP)

(2000/233/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh1 naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/73/ES2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh3 v znení nariadenia (ES) č. 1199/974, najmä na jeho článok 7 ods. 3a písm. b),

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/945 naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/956 stanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli určené spravodajskými členskými štátmi na vykonanie nariadenia (EHS) č. 3600/92, a identifikovalo oznamovateľov pre každú účinnú látku.

(2) Pyrazofos je jedna z 90 účinných látok, na ktoré sa vzťahuje prvá fáza pracovného programu určeného článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

(3) V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3600/92 Holandsko, menované ako spravodajský členský štát, predložilo Komisii 14. mája 1998 správu o posúdení informácií predložených jediným oznamovateľom v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(4) Predloženú správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto preskúmanie bolo ukončené 20. júla 1999 vo forme revíznej správy Komisie o pyrazofose v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(5) Z hodnotení vyplýva, že predložené informácie nie sú dostatočné na preukázanie toho, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) a 5 ods. 2 písm. b) smernice 91/414/EHS.

(6) Jediný oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si viac neželá zúčastňovať sa na pracovnom programe pre túto účinnú látku. Preto ďalšie informácie potrebné na dosiahnutie plného súladu s požiadavkami smernice 91/414/EHS nebudú predložené.

(7) Túto účinnú látku preto nie je možné zaradiť do prílohy I smernice 91/414/EHS.

(8) Musí sa stanoviť obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4(6) smernice 91/414/EHS.

(9) Toto rozhodnutie nemá dopad na uplatnenie smernice Rady 90/642/EHS7 naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 1999/71/EHS8, najmä na jej článok 5b.

(10) Toto rozhodnutie nemá dopad na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne neskôr prijme pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS9.

(11) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pyrazofos nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom pyrazofosu zrušili do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia;

2. sa po dátume oznámenia tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom pyrazofosu podľa výnimky stanovenej článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Členské štáty udelia obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, ktoré bude čo najkratšie a nie dlhšie ako 18 mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. marca 2000

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie

1 Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

2 Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 26.

3 Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

4 Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 19.

5 Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

6 Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

7 Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71.

8 Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 36.

9 Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.