32000D0127Uradni list L 036 , 11/02/2000 str. 0043 - 0044


Odločba Komisije

z dne 31. januarja 2000

o spremembi Odločbe Komisije 1999/253/ES o ukrepih zaščite v zvezi z nekaterimi ribiškimi proizvodi, ki izhajajo ali so s poreklom iz Kenije in Tanzanije ter o spremembi zdravstvenih spričeval za ribiške proizvode, ki imajo poreklo ali izhajajo iz Tanzanije

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 211)

(besedilo velja za EGP)

(2000/127/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [1], in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi nekaj primerov zastrupitve z ribami iz Viktorijinega jezera, domnevno zaradi prisotnosti pesticidov v vodi Viktorijinega jezera in neprimerne ribiške prakse, je Komisija sprejela Odločbo 1999/253/ES [2]. Navedena odločba predvideva, da se Odločba lahko revidira na podlagi prejetih informacij o razvoju položaja in jamstva s strani pristojnih organov Kenije in Tanzanije.

(2) Glede na rezultate inšpekcijskega obiska in jamstva s strani uradnih organov v Tanzaniji je predlagano, da se Odločba 1999/253/ES spremeni tako, da se dovoli uvoz ribiških proizvodov, ki izhajajo ali so s poreklom iz Tanzanije, ujetih v Viktorijinemu jezeru.

(3) Ribiški proizvodi, ujeti v Viktorijinemu jezeru, morajo biti ustrezno pregledani za zagotovitev, da so zdravi, ti pregledi pa morajo biti taki, da je mogoče odkriti zlasti prisotnost pesticidov. Zato je treba na zdravstvenemu spričevalu, priloženemu ribiškim proizvodom, uvoženim iz Tanzanije, in predpisanemu z Odločbo Komisije 98/422/ES [3], dodati specifično navedbo ustreznega pregleda.

(4) Vseeno je treba dopustiti organom v Keniji več časa, da vzpostavijo primerne kontrolne ukrepe za zagotovitev varnosti ribiških proizvodov. Zato bi moral uvoz ribiških proizvodov, ki izhajajo ali so s poreklom iz Kenije, ujetih v Viktorijinemu jezeru, ostati začasno ukinjen.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 1999/253/ES se spremeni:

1. Člen 1 se zamenja z naslednjim besedilom:

"Člen 1

Ta odločba se uporablja za ribiške proizvode, sveže, zamrznjene ali predelane, ujete v Viktorijinemu jezeru, ki prihajajo ali so s poreklom iz Kenije. Ne uporablja se za ribiške proizvode, ujete v morju."

2. Člen 4 se zamenja z naslednjim besedilom:

"Člen 4

Ta odločba se revidira glede na informacije o razvoju položaja in jamstvo s strani pristojnega organa Kenije v zvezi z varnostjo ribiških proizvodov."

Člen 2

Točko IV zdravstvenega spričevala iz Priloge k Odločbi 98/422/ES, priloženega pošiljkam ribiških proizvodov, ki izhajajo ali so s poreklom iz Tanzanije, ujetih v Viktorijinemu jezeru, je treba dopolniti z naslednjo točko:

"— Uradni inšpektor potrjuje, da so bili zgoraj navedeni ribiški proizvodi proizvedeni v okviru sistema spremljanja pregledov iz poglavja V, točke II.3.B Priloge k Direktivi 91/493/EGS in da so rezultati teh pregledov zadovoljivi."

Člen 3

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. januarja 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[2] UL L 98, 13.4.1999, str. 15.

[3] UL L 190, 4.7.1998, str. 71.

--------------------------------------------------