32000D0068(01)Úradný vestník L 023 , 28/01/2000 S. 0072 - 0075


Rozhodnutie Komisie

z 22. decembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 93/623/EHS a ustanovuje identifikácia plemenných a úžitkových koňovitých

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 5004)

(Text s významom pre EHP)

(2000/68/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických predpisoch pre obchod s koňovitými v rámci spoločenstva [1]), naposledy zmenenú a doplnenú aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a najmä na jej článok 8 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych predpisoch pre presun koňovitých a ich dovoz z tretích krajín [2], naposledy zmenenú a doplnenú aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a najmä na jej článok 4 ods. 4, bod ii),

keďže:

(1) rozhodnutím 93/623/EHS [3] Komisia ustanovila identifikačný dokument (pas) sprevádzajúci evidovaného koňovitého;

(2) s cieľom zaistenia toho, aby zviera bolo kedykoľvek identifikovateľné, nutné je zmeniť a doplniť rozhodnutie 93/623/EHS zavedením celoživotného identifikačného čísla;

(3) v súlade s článkom 4 ods. 4 bod ii) smernice 90/426/EHS musí byť totožnosť plemenných a úžitkových koňovitých zisťovaná počas ich presunu spôsobom, ktorým má stanoviť Komisia;

(4) na identifikáciu plemenných a úžitkových koňovitých sa môžu používať niektoré časti údajov stanovených rozhodnutím 93/623/EHS;

(5) plemenní a úžitkoví koňovití, ako aj evidovaní koňovití, sa môžu stať v určitom štádiu svojho života jatočnými koňovitými pre ľudskú spotrebu podľa definície zahrnutej v článku 2 písm. d) smernice 90/426/EHS;

(6) na podávanie veterinárnych liečiv koňovitým sa vzťahujú ustanovenia smernice Rady 81/851/EHS z 25. septembra 1981 o zosúlaďovaní právnych predpisov členských štátov o veterinárnych liečivách [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 93/40/EHS [5];

(7) podľa článku 14 nariadenia (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre určovanie maximálnych množstiev reziduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [6], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1308/99 [7], je v rámci spoločenstva s účinnosťou od 1. januára 2000 bezpodmienečne zakázané podávanie zvieratám používaným pre produkciu potravín veterinárnych liečiv obsahujúcich farmakologicky účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohách I, II alebo III uvedeného nariadenia. V dôsledku toho koňovité sa môžu liečiť iba liečivami obsahujúcimi farmakologicky účinné látky uvedené v prílohách I, II a III uvedeného nariadenia;

(8) Komisia uvažuje o zmene článku 1 smernice 81/851/EHS s cieľom zavedenia definície zvierat používaných na výrobu potravín a povolenia výnimiek pre niektoré skupiny týchto druhov, ak sú zvieratá zahrnuté v týchto skupinách dostatočne identifikované a kontrolované. Pre takéto výnimky sú oprávnené koňovité, ktoré sú jasne identifikované a osobitne označené v identifikačnom dokumente ako zvieratá, ktoré nie sú určené na zabitie alebo sú určené na zabitie za kontrolovaných podmienok podľa právnych predpisov spoločenstva;

(9) Vedecký výbor pre veterinárne liečivá na svojom zasadnutí v dňoch 9. - 11. novembra 1999 prejednal žiadosť Komisie o určenie vhodnej všeobecnej ochrannej lehoty pre látky nezaradené v prílohách k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 a odporúčal, aby takáto ochranná lehota bola aspoň šesť mesiacov;

(10) na mäso z koňovitých sa uplatňujú ustanovenia smernice Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o podmienkach pre produkciu a odbyt čerstvého mäsa [8], naposledy zmenené a doplnené smernicou 95/23/ES [9]. V súlade s touto smernicou musia byť zvieratá na zabitie identifikované tak, aby príslušné úrady mohli určiť ich pôvod. článok 7 ods. 3 smernice 90/426/EHS vyžaduje, aby úradný veterinárny lekár na bitúnku zaznamenal identifikačné číslo alebo číslo identifikačného dokumentu zabitého koňovitého;

(11) v súlade so smernicou 64/433/EHS musí úradný veterinárny lekár pri veterinárnom vyšetrení pred zabitím venovať pozornosť akýmkoľvek príznakom toho, že týmto zvieratám boli predtým podané látky s farmakologickými účinkami alebo že tieto zvieratá skonzumovali akékoľvek iné látky, ktoré môžu mať za následok, že ich mäso je škodlivé pre ľudské zdravie. Preto musí byť súčasťou tohto hodnotenia kontrola záznamu o liečení v identifikačnom dokumente;

(12) podmienky pre dovoz koňovitých majú byť tie, ktoré sú stanovené v smernici 90/426/EHS a najmä v rozhodnutiach Komisie 93/196/EHS [10] a 93/197/EHS [11];

(13) preto je potrebné podľa toho zmeniť identifikačný dokument evidovaných koňovitých;

(14) ďalej je potrebné stanoviť identifikačný dokument pre plemenné a úžitkové koňovité podľa identifikačného dokumentu evidovaných koňovitých;

(15) malo by sa stanoviť prechodné obdobie tak, aby sa členským štátom poskytol čas na vykonanie navrhovaných opatrení;

(16) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho zootechnického výboru a Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha rozhodnutia 93/623/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. V časti II bode A) Všeobecných pokynov pre preukaz (pas) sa vkladajú nasledovné slová v príslušnom číselnom poradí:

"6. Kapitola IX

Liečba liečivami

Časť I a časť II alebo časť III tejto kapitoly sa musia riadne vyplniť podľa pokynov stanovených v tejto kapitole."

2. Pridáva sa nová kapitola v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1. Identifikačné číslo uvedené v kapitole II oddiel 1 identifikačného dokumentu stanoveného rozhodnutím 93/623/EHS je celoživotným číslom zvieraťa, ktoré musí byť uchované alebo sa musí naň vykonať odkaz kedykoľvek, keď príslušné orgány menia registračné údaje dotknutého zvieraťa.

2. Identifikačné číslo uvedené v odseku 1 je identifikačným číslom uvedeným v článku 7 ods. 3 smernice 90/426/EHS.

Článok 3

Identifikačný dokument sprevádzajúci plemenné a úžitkové koňovité počas presunu musí obsahovať aspoň údaje stanovené v kapitolách I, II, III, IV a IX identifikačného dokumentu stanoveného rozhodnutím 93/623/EHS.

Článok 4

Členské štáty zaistia, aby najneskôr od 1. júla 2000 evidované koňovité a plemenné a úžitkové koňovité sprevádzal identifikačný dokument uvedený v článkoch 1 alebo 3, okrem prípadu, kedy povinné zápisy v kapitole uvedenej v článku 1 vyžadujú vydanie tejto kapitoly bez meškania pred týmto dátumom.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 1999

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ESL 224, 18.8.1990, s. 55.

[2] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

[3] Ú. v. ES L 298, 3.12.1993, s. 45.

[4] Ú. v. ES L 317, 6.11.1981, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 31.

[6] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 156, 23.6.1999, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 7.

[9] Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 7.

[10] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 7.

[11] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 16.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"KAPITOLA IX"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------